Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ο «Μηχανισμός») είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών διευκολύνοντας τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Μηχανισμός υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό, για την προστασία πρωτίστως των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος, της περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενάντια σε κάθε είδος φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και από τις συνέπειες από τρομοκρατικές ενέργειες, τεχνολογικές καταστροφές, αποτελέσματα ραδιενέργειας ή από περιβαλλοντικές καταστροφές, θαλάσσια ρύπανση και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία, που συμβαίνουν εντός ή εκτός της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας από καταστροφές προωθώντας την πρόληψη ή τη μείωση των πιθανών επιπτώσεών τους, ακολουθώντας μια γενικότερη νοοτροπία πρόληψης καθώς και με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής προστασίας και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο Μηχανισμός προάγει την ενίσχυση της προετοιμασίας του κράτους μέλους και της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστροφές, καθώς και να διευκολύνει την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών ή επικείμενων καταστροφών. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο Μηχανισμός στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την ετοιμότητα για καταστροφές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2,056 δισ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50 – 95%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών
Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Ηλεκτρονιό Ταχυδρομείο: khadjigeorgiou@cd.moi.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας.: +357 22 403448

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας:

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Ασκήσεις μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1899 | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει έργα πρακτικής με στόχο το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση διαφορετικών δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε ένα πολυεθνικό σενάριο ως το κύριο γεγονός του έργου. Το σενάριο μπορεί να προσομοιώσει την κατάσταση και τις συνθήκες όλων των τύπων καταστροφών που απαιτούν την ενεργοποίηση του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του κύριου θέματος και άλλων σχετικών θεμάτων σε σχετικούς τομείς.

  Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • UCPM-2021-INT — Topic 1 Full-scale Internal
  • UCPM-2021-EXT — Topic 2 Full-scale External

 • Έργα πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση

  Κλειστή

  Κωδικός: 1900 | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021

  Πρόκειται για μια πρόσκληση για επιχορηγήσεις δράσης της ΕΕ στον τομέα των έργων πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση στο πλαίσιο του ενωτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

  Η κλήση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • UCPM-2021-PP-CBR – Πρόληψη και ετοιμότητα για διασυνοριακό κίνδυνοι.
  • UCPM-2021-PP-MARIPOL – Πρόληψη και ετοιμότητα για θαλάσσια ρύπανση στη θάλασσα και στην ξηρά

 • Συνεργασία δικτύου

  Κλειστή

  Κωδικός: 1901 | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021

  Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021 σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις του δικτύου γνώσης στοχεύει να συμβάλει άμεσα στην ενοποίηση και τη λειτουργία του ενωτικού δικτύου γνώσης πολιτικής προστασίας μέσω χρηματοδότησης έργων που θα υποστηρίξουν άμεσα την ανάπτυξη βασικών στοιχείων της δομής διακυβέρνησης του δικτύου γνώσης.

  Επομένως, τα έργα υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης θα δημιουργήσουν θεματικές κοινότητες / κέντρα εμπειρογνωμοσύνης που θα προωθήσουν, θα δοκιμάσουν, θα ανταλλάξουν και θα διαδώσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρογνωμοσύνη, καινοτομία και επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη των πυλώνων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιστημών και γνώσεων.

Ελληνικά