Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027)

Περίληψη

Το Ταμείο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού μετε-γκατάστασης.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 9.9 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικό
Άτομα επαφής:


Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409904
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηdconstantinou@moi.gov.cy

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409944
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τηλεφώνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: home-amifunion-actions@ec.europa.eu.

 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Support to integration in education of migrant children and young adults

  Κλειστή

  Κωδικός: 27739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03-EDUCATION | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Ο γενικός στόχος του θέματος είναι να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική εκμάθηση γλωσσών για παιδιά μεταναστών με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, ΜΚΟ, τοπικών και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις υπό την ηγεσία των μεταναστών.

  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ειδικών στόχων:

  • παροχή προσαρμοσμένων και ισορροπημένων μαθημάτων γλωσσικής υποδοχής/εισαγωγής για και τα δύο παιδιά
  • δημιουργία μιας σχολικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και διατήρηση και οικοδόμηση γλωσσών των μεταναστών μαθητών που μιλούν στο σπίτι
  • ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ένταξη των μεταναστών σε μη τυπικές και άτυπη εκπαίδευση.

 • Transnational actions to support Member States in the field of protection of children in migration

  Κλειστή

  Κωδικός: 27736 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06-CHILDREN | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Στόχος του θέματος είναι να τονώσει και να υποστηρίξει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ διαφόρων σχετικών παραγόντων, ιδίως του κοινού διοικήσεις και ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικούς οργανισμούς και πολίτες (μη εξαντλητικός κατάλογος) – σχετικά με τα είδη υποστήριξης που πρέπει να παρέχονται στους κηδεμόνες ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών, σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

  Τα έργα που στοχεύουν στη δημιουργία ικανοτήτων για θεσμοθετημένη περίθαλψη ή έρευνα δεν πρέπει να είναι χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος.

 • Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market

  Κλειστή

  Κωδικός: 27733 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04-LABOUR | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων της αγοράς εργασίας και των μεταναστών σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό με τη δημιουργία και/ή ενίσχυση των διακρατικών εταιρικών σχέσεων για την ένταξη στην αγορά εργασίας
  • προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας τόσο από νωρίς μετά την άφιξή τους στην ΕΕ και σε επίπεδο κατάλληλο για τα προσόντα τους, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων που μπορούν να βοηθήσουν και με την προώθηση/ αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ΕΕ
  • συμβάλλουν στην καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ, αφενός, και ζητούν από την Ε.Ε αγορές εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων εργατικού δυναμικού) από την άλλη πλευρά
  • προώθηση εργασιακών χώρων χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την άμεση και έμμεσες διακρίσεις και ανάπτυξη ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
  • προώθηση βιώσιμων συνθηκών απασχόλησης για τους μετανάστες, ιδίως δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας και αιτούντες διεθνή προστασία.

 • Promoting complementary pathways linked to education and/or work

  Κλειστή

  Κωδικός: 27731 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05-PATHWAYS | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να αυξήσει τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του συμπληρωματικές πορείες εργασίας όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων νόμιμης εισδοχής και την ποιότητα των προγραμμάτων.

  Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • δημιουργία νέας ή/και αναβάθμισης υπάρχουσας συμπληρωματικής οδού εργασίας προγράμματα για την προσφορά περισσότερων θέσεων εισδοχής σε ειδικευμένα άτομα που έχουν ανάγκη διεθνή προστασία και αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη,
  •  Διεύρυνση του αριθμού των κρατών μελών που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα και την επέκταση του αριθμού των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν,
  • δημιουργία των απαραίτητων (διευκολυνόμενων) διαδικασιών και δομών υποστήριξης για να επιτρέπουν την εισαγωγή ειδικευμένων ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία μέσω συμπληρωματικά προγράμματα εργασιακής πορείας.

 • Integration and inclusion at regional and local level

  Κλειστή

  Κωδικός: 27728 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02-LOCAL | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Ο στόχος του θέματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή της τοπικής ολοκλήρωσης στρατηγικές καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ένταξης των μεταναστών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προτάσεις που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό συγκεκριμένων καλών πρακτικών και τη διάδοσή τους μέσω της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη θα εξεταστεί ιδιαίτερα η εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ένταξης σχετικό.

 • Promoting community sponsorship schemes and integration of persons in need of protection

  Κλειστή

  Κωδικός: 27725 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01-SPONSORSHIP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να αυξήσει τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του κοινοτικές χορηγίες όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται διεθνείς την αποτελεσματικότητα της ένταξης των ατόμων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την ποιότητα των προγραμμάτων. Αυτός ο γενικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην κινητοποίηση τοπική υποστήριξη και δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων.

 • Information and awareness raising campaigns on the risks of irregular migration in third countries and within Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 20535 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2022-TF1-AG-INFO | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2022

  Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αλλαγή των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των υπηκόων τρίτων χωρών που σκέφτονται να μεταναστεύσουν παράτυπα στην ΕΕ και των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους (π.χ. οικογένειες, θρησκευτικοί ή κοινοτικοί ηγέτες, δάσκαλοι, επιστρεφόμενοι μετανάστες, πάροχοι υπηρεσίες που διευκολύνουν τη μετανάστευση).

 • Αssistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings

  Κλειστή

  Κωδικός: 18716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AMIF-2022-AG-CALL-THB | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει συγκεκριμένα διακρατικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των θυμάτων στη χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις περιστάσεις τους, καθώς και τα θύματα μεταξύ ευάλωτων ομάδων.