Προώθηση Αγροτικών Προιόντων

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί και επίσης οργανώνει άμεσα εκστρατείες και εκδηλώσεις για την προώθηση αγροτικών προϊόντων της ΕΕ παγκοσμίως. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι αγρότες για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Αυτές οι δραστηριότητες προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση του προφίλ τους στην ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την πολιτική προώθησης της ΕΕ.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 185,9 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα υποβολής πύλης, επικοινωνήστε με το:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Οι ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: REA-AGRIGRANTS@ec.europa.eu. 

 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Support for simple programmes targeting other geographical areas (Topic 8)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18180 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-OTHERS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes – Information and promotion in any third country/ies (Topic 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18177 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-TC-ALL | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies (Topic 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18174 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.
  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

 • Support for simple programmes – Organic production method (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Support for simple programmes - Union quality schemes (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-EU-QS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης, και συγκεκριμένα:

  • συστήματα ποιότητας: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (PDO), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (PGI), εγγυημένη παραδοσιακή ειδικότητα (TSG) και προαιρετικοί όροι ποιότητας·
  • το λογότυπο για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

 • Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico (Topic 7)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-AMERICAS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18141 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι δράσεις θα πρέπει να αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το ή τα προϊόντα που προωθούνται και οι μέθοδοι παραγωγής του/των συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) ή/και προσαρμογή (π.χ. ανθεκτικές στο κλίμα καλλιέργειες και ποικιλίες καλλιεργειών).

 • Support for simple programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies (Topic 9)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18137 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

   

 • Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia (Topic 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ASIA | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18115 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ με την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.

 • Support for simple programmes – European agricultural methods and food products (Topic 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18113 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-CHARACTERISTICS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να επισημανθεί τουλάχιστον ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την αυθεντικότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος οφέλη όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18106 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να επισημανθεί τουλάχιστον ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την αυθεντικότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος οφέλη όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes - Sustainability of Union agriculture (Topic 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18085 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

 • Support for multi programmes – Organic production method (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Support for multi programmes - Fresh fruit and vegetables (Topic 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18079 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προιόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ με την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.