Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU)

Περίληψη

Η IHI JU βασίζεται στην ιδέα ότι η διακλαδική και διατομεακή συνεργασία θα επιτρέψει προόδo και πρωτοποριακές καινοτομίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας αλλά και νέους τομείς όπως τα βιοφαρμακευτικά, οι ιατρικές τεχνολογίες και οι βιοτεχνολογίες. 

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 9.280.000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις της JU JU πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση infodesk@ihi.europa.eu.

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32403 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2024-07-03-singe-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024

  Μπορεί να απαιτηθεί ανάπτυξη τεχνολογίας ή βελτιώσεις σε υπάρχουσες τεχνολογίες για την προώθηση αυτών των βιοδεικτών σε κλινική επικύρωση. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές νέες και άκρως καινοτόμες τεχνολογίες σε εξέλιξη (π.χ. απεικόνιση, τεχνητή νοημοσύνη (AI), δείκτες omics, διαγνωστικά με βάση φάγους σε πολλαπλές μορφές μεταξύ άλλων) και η περαιτέρω ανάπτυξη και επικύρωσή τους θα ήταν απαραίτητο στοιχείο για την επικύρωσή τους. ανίχνευσε βιοδείκτες στην κλινική.

  Επιπλέον, διαφορετικοί φορείς υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. ακαδημαϊκοί, κλινικοί γιατροί, ασθενείς, προγραμματιστές τεχνολογιών υγείας και ρυθμιστές) μπορεί να έχουν διαφορετικούς ορισμούς και προσδοκίες σχετικά με τη χρησιμότητα των βιοδεικτών και υπάρχει ανάγκη για ένα ευθυγραμμισμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την κλιμάκωση της κλινικής επικύρωσης των υποψηφίων βιοδεικτών.

 • User-centric technologies and optimized hospital workflows for a sustainable healthcare workforce

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32401 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2024-07-02-singe-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024

  Οι τεχνικές λύσεις και οι λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά η υιοθέτησή τους έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Ενώ έχουν προταθεί λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων, της λειτουργικής βελτιστοποίησης, της ενδυνάμωσης των ασθενών, της διατήρησης του υγιεινού τρόπου ζωής και της διαχείρισης της υγείας του πληθυσμού, απαιτούν περαιτέρω δοκιμές και επικύρωση.

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν καινοτόμες λύσεις ιατρικής τεχνολογίας. Η καλύτερη ενσωμάτωση των υφιστάμενων λύσεων και των αναδυόμενων τεχνολογιών στις (βελτιστοποιημένες) ροές εργασίας των νοσοκομείων θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας, θα διευκολύνει τον φόρτο εργασίας και θα διατηρήσει την εργασιακή ικανοποίηση. Μέσω συλλογικών προσεγγίσεων σχεδιασμού που ενσωματώνουν την ανατροφοδότηση των τελικών χρηστών, οι λύσεις θα πρέπει να στοχεύουν να είναι έτοιμες για ενσωμάτωση σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα του πραγματικού κόσμου. Συνοπτικά, αυτό το θέμα εστιάζει σε τεχνολογίες με επίκεντρο τον χρήστη και βελτιστοποιημένες ροές εργασιών νοσοκομείων για ένα βιώσιμο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας.

 • Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32398 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2024-07-01-singe-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη βελτίωση της κλινικής διαχείρισης των καρδιακών παθήσεων από την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία.
  Οι καρδιακές παθήσεις περιλαμβάνουν τη δομική καρδιακή νόσο (SHD), τη στεφανιαία νόσο (CAD), την καρδιακή ανεπάρκεια (HF) και τις καρδιακές αρρυθμίες, οι οποίες είναι κοινές, καταστροφικές και ετερογενείς ιατρικές καταστάσεις που προκαλούν υψηλή επιβάρυνση στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

 • Development of evidence based practical guidance for sponsors on the use of real-world data / real-world evidence

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2024-06-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών που βασίζονται σε τεκμήρια για χορηγούς σχετικά με τη χρήση δεδομένων πραγματικού κόσμου / πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων.

  Η χρήση πραγματικών στοιχείων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι ήδη καθιερωμένη. Υπάρχει πολλή γνώση σε μεμονωμένους χορηγούς σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχει αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πρακτικής καθοδήγησης που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικές υποβολές.
  Για να αξιοποιηθεί η μάθηση από μεμονωμένες περιπτώσεις χρήσης και να διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση των RWD/RWE για ρυθμιστικές υποβολές, HTA και πληρωτές και για ενημέρωση της λήψης αποφάσεων για την υγειονομική περίθαλψη, απαιτείται δομημένη, βασισμένη σε στοιχεία και πρακτική καθοδήγηση.

 • Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2024-06-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2024

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να βελτιώσει την επιμονή της θεραπείας μεταξύ των ατόμων που ζουν με χρόνιες ασθένειες. Σύμφωνα με το έργο MEDI-VOICE που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής αντιπροσώπευε περίπου 200.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) από το 2003, περίπου το 50% των ανθρώπων που ζουν με μια χρόνια ασθένεια μην τηρείτε τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Από μια πρόσφατη ανάλυση των Kvarnström et al (2018), τα κύρια εμπόδια για την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής κυμαίνονται από την έλλειψη γνώσης της νόσου από τον ασθενή έως τα υλικοτεχνικά εμπόδια όπως η διαθεσιμότητα φαρμάκων και η τιμή (βλ. λίστα παρακάτω), που τελικά οδηγεί στη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.

 • Inclusive clinical studies for equitable access to clinical research in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 30261 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-03-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αναπτύξει μια πολύπλευρη, διατομεακή προσέγγιση για να ξεπεραστούν τα πολυπαραγοντικά εμπόδια που σχετίζονται με τη στρατολόγηση και τη διατήρηση πληθυσμών ασθενών που δεν εξυπηρετούνται σε κλινικές μελέτες και να συμβάλει στον μετασχηματισμό του τρόπου διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δραστηριότητες γύρω από τα καθορισμένα θέματα.

 • Safe & Sustainable by Design (SSbD) packaging and single use device solutions for healthcare products

  Κλειστή

  Κωδικός: 30259 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-05-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Το έργο αναμένεται να ενισχύσει και να καταστήσει πιο ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης τοποθετώντας την στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ιατρικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών του μέλλοντος – εκείνων που παράγουν λιγότερα απόβλητα, απαιτούν λιγότερη επεξεργασία αποβλήτων, έχουν μειωμένα αποτυπώματα άνθρακα , αυξημένη κυκλικότητα και άλλες προσεγγίσεις που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υγειονομικής περίθαλψης.

  Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης νέων προϊόντων υγείας ενσωματώνοντας τις αρχές του πλαισίου Ασφαλούς και Βιώσιμου Σχεδιασμού (SSbD), από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού, και κυρίως για τη συσκευασία και το σχεδιασμό συσκευών, συμπεριλαμβανομένου του τέλους ζωής ενός προϊόντος. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η συσκευασία περιλαμβάνει πρωτογενείς συσκευασίες σε άμεση επαφή με προϊόντα (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, in vitro διαγνωστικά αντιδραστήρια κ.λπ.) και δευτερεύουσες συσκευασίες από πλαστικά πολυμερή υλικά – εξαιρουμένων των δευτερογενών και τριτογενών συσκευασιών από χαρτόνι.

 • Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to healthcare

  Κλειστή

  Κωδικός: 30253 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη συλλογή δειγμάτων αίματος με επίκεντρο τον ασθενή για να επιτρέψει αποκεντρωμένες κλινικές δοκιμές και να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
  Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει και να επικυρώσει την υποδομή και την επιμελητεία για τη συλλογή αίματος από τον ασθενή ή/και τον φροντιστή στο σπίτι ως εργαλείο υγειονομικής περίθαλψης και εναλλακτική λύση στο τρέχον φλεβικό αίμα για συνήθεις κλινικές δοκιμές. Αυτό το έργο θα χρησιμοποιεί μόνο εμπορικά διαθέσιμες συσκευές μικροδειγματοληψίας με σήμανση CE, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους.

  Η ανάπτυξη νέων συσκευών για δειγματοληψία αίματος ή νέων κλινικών αναλύσεων/αναλυτών δεν είναι το επίκεντρο αυτού του έργου και δεν θα αξιολογηθούν νέες κλινικές δοκιμασίες.

 • Establishing novel approaches to improve clinical trials for rare and ultra-rare diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 30251 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-04-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην καθιέρωση νέων προσεγγίσεων για τη βελτίωση των κλινικών δοκιμών για σπάνιες ασθένειες. Το θέμα στοχεύει να ξεδιαλύνει τα εμπόδια στα τρέχοντα μονοπάτια κλινικής ανάπτυξης και να προσφέρει μεθοδολογικές λύσεις για καινοτόμους σχεδιασμούς και αναλύσεις κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών παραμέτρων.

 • Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in non-clinical safety assessment

  Κλειστή

  Κωδικός: 30248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να χαρακτηρίσει το minipig για χρήση στην Ε&Α νέων θεραπευτικών και καινοτόμων ιατρικών τεχνολογιών. Η γνώση που δημιουργείται σε αυτήν την πρόταση μπορεί να διευκολύνει καινοτόμες λύσεις για την υγεία και να βελτιώσει την κατανόηση των ασθενειών και τις ανθρώπινες προβλέψεις. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η βιοϊατρική Ε&Α με τη δημιουργία επιστημονικών δεδομένων υποβάθρου για να αξιολογηθεί εάν τα mini χοιρίδια θα μπορούσαν να είναι μια βιώσιμη και εφικτή εναλλακτική λύση στα NHPs σε βασικούς θεραπευτικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφρασσιμότητα από τα minipigs χοιρίδια στον άνθρωπο.

 • Sustainable circular development and manufacturing of healthcare products and their quantitative environmental impact assessment

  Κλειστή

  Κωδικός: 30246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-04-06-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στην τυποποίηση και την εναρμόνιση της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης συστημάτων σε ολόκληρη τη βιομηχανία: υγειονομική περίθαλψη και κατασκευή API από εταιρείες χημικών και βιοτεχνολογίας.
  Έχουν αναπτύξει μια ισχυρή δέσμευση για τη βιωσιμότητα μέσω σχεδιαστικών προσεγγίσεων τα τελευταία χρόνια με μεθοδολογίες αξιολόγησης του κύκλου ζωής που έχουν αναπτυχθεί μεμονωμένα για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αντίστοιχων εξελίξεων και βελτιώσεων της διαδικασίας. Όλες οι μεθοδολογίες στερούνται ένα κοινό πλαίσιο μετρήσεων και ποσοτικών συνόλων περιγραφικών παραγόντων που να επιτρέπουν τη συγκρισιμότητα πανομοιότυπων λειτουργιών μονάδας με διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης.

  Αυτό το θέμα θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη κυκλική ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης και στην ποσοτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.

 • Accelerating the implementation of New Approach Methodologies and other innovative non-animal approaches for the development, testing and production of health technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 30230 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η πρόοδος προς νέες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. συνθετική μήτρα, ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες, βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής μέσω τεχνητής νοημοσύνης) για τη μείωση του συνολικού αριθμού των ζώων που εκτρέφονται για αυτούς τους σκοπούς.

  Τα ΝΑΜ και άλλες καινοτόμες μη ζωικές προσεγγίσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ανάπτυξης ή/και της παραγωγής τεχνολογιών υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση και την αντικατάσταση της χρήσης των ζώων. Πρόσφατες βελτιωμένες βιολογικές γνώσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, προσομοιώσεις υπολογιστή και καινοτόμες προσεγγίσεις και μέθοδοι χωρίς ζώα – π.χ. οργανοειδή, σύνθετα τρισδιάστατα μοντέλα κυττάρων, μικροφυσιολογικά συστήματα1, σε μοντέλα silico, αντισώματα που προέρχονται από μη ζώα και άλλα βιομόρια παρέχουν την ευκαιρία να προχωρήσουμε με πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την πρόληψη/θεραπεία ασθενειών που θα συνεπάγονταν παράλληλα βελτίωση της μετάφρασης από ζώο σε άνθρωπο ή καλύτερες διαδικασίες παραγωγής, καθώς και βοηθώντας στην πρόοδο προς την αντικατάσταση των ζώων που χρησιμοποιούνται στη βιοϊατρική έρευνα γενικά.

  Το τρέχον θέμα επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες σχετικές επιστημονικές προόδους για την ανάπτυξη ΝΑΜ και άλλων προσεγγίσεων χωρίς ζώα, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πιο άμεσα διαθέσιμες και πιο αποτελεσματικές από αυτές που αφορούν ζώα, και οι οποίες θα βελτιώσουν είτε την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και αξιολόγηση της ασφάλειας, των νέων τεχνολογιών υγείας για μολυσματικές/μη μεταδοτικές ασθένειες ή των διαδικασιών παραγωγής τέτοιων τεχνολογιών.

 • Improved prediction, detection, and treatment approaches for comprehensive stroke management

  Κλειστή

  Κωδικός: 30228 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-05-03 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί, να θεραπεύεται και να αντιμετωπίζεται και επομένως υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του φόρτου και των μακροπρόθεσμων συνεπειών του.

  Η πρόκληση στη διαχείριση του εγκεφαλικού είναι η έλλειψη αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων οδών σε όλο το συνεχές της νόσου – συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δομικών ρυθμίσεων ανάλογα με την τοποθεσία του ασθενούς (αγροτική έναντι κεντρικής) και μεταξύ των χωρών. Η εφαρμογή συνδεδεμένων οδών υγειονομικής περίθαλψης θα οδηγήσει σε βελτίωση του αποτελέσματος για τους ασθενείς και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότητα της κλινικής και των πόρων υγείας.

  Η ενσωμάτωση δεδομένων είναι το κλειδί για να επιτραπεί η μοντελοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) για τον εντοπισμό ομάδων και μεμονωμένων ατόμων σε κίνδυνο και τη διασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης του εγκεφαλικού επεισοδίου, παρέχοντας έτσι ταχύτερη διάγνωση και βέλτιστη θεραπεία για τον ασθενή. με αποτέλεσμα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.  Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διαχείριση του εγκεφαλικού επεισοδίου συνεχίζεται στο μετα-οξύ θεραπευτικό πλαίσιο και περιλαμβάνει μακροχρόνια παρακολούθηση για δευτερογενή πρόληψη και αποκατάσταση.

  Καινοτόμες λύσεις για ταχύτερη απόκτηση, ενσωμάτωση και καλύτερη διατήρηση πολλαπλών τύπων δεδομένων και καλύτερη οργάνωση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων σε ολόκληρη τη διαδρομή του εγκεφαλικού είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της βέλτιστης πρόληψης και θεραπείας εστιασμένης στις ανάγκες των ασθενών. Η χρήση νέων τεχνολογιών για ομοσπονδιακή ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να βοηθήσει στην έγκαιρη παροχή της σωστής θεραπείας στους ασθενείς, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά τους.

 • Maximising the potential of synthetic data generation in healthcare applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 30225 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-05-04 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Η έρευνα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιεί δεδομένα μεμονωμένων ασθενών περιορίζεται συχνά λόγω περιορισμών στην πρόσβαση σε δεδομένα λόγω απορρήτου, ασφάλειας, πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και άλλων ανησυχιών. Τα συνθετικά δεδομένα υγείας, δηλαδή δεδομένα που δημιουργούνται τεχνητά για να μιμούνται δεδομένα μεμονωμένων ασθενών, μπορούν να μειώσουν αυτές τις ανησυχίες, οδηγώντας σε ταχύτερη ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων βάσει δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών, ιατρικής ακριβείας, υποστήριξης αποφάσεων και εργαλείων παρακολούθησης ασθενών. Ωστόσο, ενώ πολλές μέθοδοι δημιουργίας συνθετικών δεδομένων (SDG) είναι επί του παρόντος διαθέσιμες, δεν είναι πάντα σαφές ποια μέθοδος είναι η καλύτερη για ποια περίπτωση χρήσης και οι μέθοδοι SDG για ορισμένους τύπους δεδομένων είναι ακόμη ανώριμες. Επιπλέον, δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα εξαιρετικά λεπτομερή συνθετικά δεδομένα, τα οποία συχνά χρειάζονται για την έρευνα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ανώνυμα.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής συνθετικών δεδομένων σε εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης.

 • Development and proof of principle of new clinical applications of theranostics solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 30223 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2023-05-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων ή καινοτόμων συνδυασμών υφιστάμενων πολυτροπικών θερανοστικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων ραδιοφαρμακευτικών ή/και μη ραδιενεργών θεραπευτικών λύσεων. Οι αιτούντες θα πρέπει να προσδιορίσουν με σαφήνεια μια ασθένεια(εις) ανεκπλήρωτης ανάγκης δημόσιας υγείας (π.χ. ογκολογία, νευρολογία ή/και προχωρημένες καταστάσεις πολλαπλών ασθενειών) και να εξηγήσουν την επιλογή τους με σχετικά στοιχεία όπου είναι δυνατόν.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την απόδειξη της αρχής των νέων κλινικών εφαρμογών των θεραπευτικών λύσεων.

 • Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency

  Κλειστή

  Κωδικός: 25981 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Οι ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εκλεκτικές ή μη επεμβάσεις συνήθως απαιτούν ανάκαμψη και αποκατάσταση για να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσεγγίσεις, τοπικές επεμβάσεις, νέες απεικονιστικές και διαγνωστικές τεχνικές, συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων και ρομποτική έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις επιπλοκές, να διευκολύνουν την ταχύτερη ανάρρωση και να βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων.
  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση παρουσιάζοντας πώς οι υπάρχουσες νοσοκομειακές παρεμβάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες μπορούν να συνδυαστούν βέλτιστα για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών, να βελτιώσουν τις διαδρομές των ασθενών, να δημιουργήσουν κέρδη αποτελεσματικότητας, να μειώσουν τις προκλήσεις στελέχωσης του νοσοκομείου, να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους και τη μείωση της κοινωνικής βάρος.

 • Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 25979 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Ο όγκος των δεδομένων υγείας που παράγονται από τους ίδιους τους πολίτες αυξάνεται ραγδαία. Τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν μέτρα έκβασης που αναφέρθηκαν από τον ασθενή (PROMs), πληροφορίες προτιμήσεων ασθενών (PPI) και μέτρα εμπειρίας που αναφέρθηκαν από ασθενείς (PREM), καθώς και άλλα ψηφιακά δεδομένα υγείας/ψηφιακούς βιοδείκτες. Αυτά τα δεδομένα είναι συχνά κατακερματισμένα μεταξύ πολλών παρόχων, έτσι ώστε ούτε ο πολίτης ούτε το οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης να έχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν πλήρως αυτά τα δεδομένα για την παροχή αξιόπιστων στοιχείων στους λήπτες αποφάσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας.

 • Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) for rare diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 25977 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να βελτιστοποιήσει και να εξορθολογίσει τη μελλοντική ανάπτυξη των ATMP και άλλων σχετικών καινοτόμων θεραπευτικών τρόπων για σπάνιες ασθένειες ενισχύοντας το οικοσύστημα που διευκολύνει τη μετάβαση της πρώιμης προκλινικής έρευνας απόδειξης της ιδέας στην κλινική ανάπτυξη. Αυτό το θέμα εστιάζει στα επιστημονικά, τεχνολογικά και ρυθμιστικά εμπόδια που περιορίζουν τη μεταφραστική έρευνα στην ταχεία και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των ATMP και άλλων συναφών καινοτόμων θεραπευτικών τρόπων για σπάνιες ασθένειες.

 • Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

  Κλειστή

  Κωδικός: 25975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Καθώς ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γερνά, το αυξανόμενο βάρος των ασθενειών αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Ο εντοπισμός των ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν μια ασθένεια, ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία πριν την ανάπτυξη της νόσου είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση αναπτύσσοντας μια ανοιχτή πλατφόρμα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο ατόμων με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ασθένειας.

 • Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences

  Κλειστή

  Κωδικός: 25973 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-05 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να διερευνήσει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες υγείας (DHT) μπορεί να επηρεάσουν θετικά την πορεία της υγειονομικής περίθαλψης για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

 • Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

  Κλειστή

  Κωδικός: 23701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα επιδιώκει να αναπτύξει και να επικυρώσει μια μεθοδολογία για το EFS που είναι συμβατή με τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας μεθοδολογίας εργασίας, εύκολα προσβάσιμης στο διαδίκτυο, με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων μελετών, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και να εκπληρωθούν.
  Στοχεύει επίσης να συγκεντρώσει τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το EFS και να διευκολύνει περιπτώσεις χρήσης όπου οι τεχνολογίες θα έτρεχαν το πρόσφατα αναπτυγμένο μεθοδολογικό πλαίσιο EFS προκειμένου να το δοκιμάσουν και να προτείνουν τυχόν προσαρμογές στη μεθοδολογία.

 • Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 23699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παράσχει εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση της αθηροσκλήρωσης και της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και την έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών σε κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει βιοδείκτες ή αλγόριθμους πρόβλεψης για την αξιολόγηση των αλλαγών στον κίνδυνο και τη διαστρωμάτωση των ασθενών σύμφωνα με τις ατομικές απαντήσεις στη θεραπευτική παρέμβαση.

 • Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 23697 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Η συγκεκριμένη πρόκληση που πρέπει να επιλυθεί με αυτό το θέμα της πρόσκλησης είναι η παροχή έγκαιρων αποδεικτικών στοιχείων βελτιωμένης φροντίδας ασθενών με καρκίνο κατά τη χρήση τεχνολογιών απεικόνισης επόμενης γενιάς και λύσεων καθοδηγούμενων με εικόνα ως μέρος συνδυασμένων θεραπειών καρκίνου. Μια βελτιστοποιημένη διαδρομή φροντίδας βάσει εικόνας από την έγκαιρη διάγνωση και τον έλεγχο έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της έκβασης των καρκινοπαθών και τη βελτιστοποίηση των κλινικών ροών εργασίας και του ταξιδιού των καρκινοπαθών.

 • Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

  Κλειστή

  Κωδικός: 23695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να παρέχει μια κλιμακούμενη πλατφόρμα για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση ή σύνδεση αυτών των διαφορετικών δεδομένων σε κλίμακα και να αναπτύξει εργαλεία που θα επιτρέψουν τη χρήση των δεδομένων στην κλινική περίθαλψη, την αυτοδιαχείριση ασθενών και την έρευνα σε τομείς ασθενειών με υψηλή μη ικανοποιητική δημόσια υγεία.

 • Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 23687 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος της πρόσκλησης είναι η καθοδηγούμενη από βιοδείκτες πολυτροπική ογκολογία ακριβείας που βασίζεται σε απεικόνιση, φαινότυπο, γονιδιωματική, in vitro διάγνωση, συννοσηρότητες, κλινικά και δεδομένα πραγματικού κόσμου.

 • An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities

  Κλειστή

  Κωδικός: 23684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την ενίσχυση των ιατρικών αποφάσεων με στοχευμένες κλινικές γνώσεις, πληροφορίες ασθενών και άλλες πληροφορίες υγείας για μια πιο ολιστική προσέγγιση (καλύτερη ενσωμάτωση διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας και διάσπασης σιλό μεταξύ ειδικοτήτων) διαχείριση και θεραπεία ασθενών με νευροεκφυλιστική νόσο και συννοσηρότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σήμερα, δημιουργώντας παράλληλα ετοιμότητα για μια μελλοντική αλλαγή παραδείγματος στη θεραπεία.