Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation) – Σχέδιο Επιδότησης για τη Διαπίστευση Ιδιωτικών και Δημόσιων Νοσηλευτηρίων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία

Περιγραφή Προγράμματος

O πρώτος Άξονας Πολιτικής περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας. Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C1.1I4

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation) – Σχέδιο Επιδότησης για τη Διαπίστευση Ιδιωτικών και Δημόσιων Νοσηλευτηρίων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός  του παρόντος σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω της εφαρμογής προτύπων και της διαπίστευσής τους σύμφωνα με τα πρότυπα ISQua. Δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο  έχουν νοσηλευτήρια, πολυκλινικές, κλινικές και μονάδες ολοήμερης ημερήσιας φροντίδας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το σχέδιο στοχεύει στην βελτίωση και τεκμηρίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την διαπίστευση των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Η ενίσχυση/χορηγία αφορά στην εξασφάλιση πιστοποιητικού διαπίστευσης/επαναδιαπίστευσης για όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου ή για διαδικασίες διαπίστευσης/επαναδιαπίστευσης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί (με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού) πριν την ημερομηνία έναρξης – προκήρυξης του παρόντος σχεδίου (μη αναδρομική ισχύ).

Η ενίσχυση/χορηγία αφορά στην επιχορήγηση ενός μόνο κύκλου διαπίστευσης (αρχικής ή επαναδιαπίστευσης) για κάθε δικαιούχο.

Η αξιολόγηση και διαπίστευση των νοσηλευτηρίων θα πρέπει να διενεργείται στη βάση προτύπων τα οποία είναι διαπιστευμένα από τον ISQua, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται και αναφέρονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές (ISQUa Guidelines). Η αξιολόγηση και διαπίστευση θα πρέπει να διενεργείται από διαπιστευμένους φορείς από το ISQua ή φορέα που έχει εκδώσει τα διαπιστευμένα πρότυπα από τον ISQua, η οργανισμό που έχει συμφωνία με τον ISQua για αξιοποίηση των προτύπων που εκδίδει. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευελιξία στους αιτούμενους παρόχους να επιλέξουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα της διαπίστευσης.

Ιστοσελίδα όπου διακρίνεται η πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα: https://www.moh.gov.cy/Moh/mphs/mphs.nsf/All/B1E4E351924399E5C22589C9002CB607?OpenDocument

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2 500 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Επιδότηση για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- 50% επι της συνολικής δαπάνης και μέχρι:

Κατηγορία Ιδιωτικού  Νοσηλευτηρίου Aνώτατο Ποσό σε Ευρώ

Α. Νοσοκομεία

25 000

Β. Πολυκλινικές

15 000

Γ. Κλινικές

12 500

Δ. Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας

10 000

Κατηγορία Δημόσιου Νοσηλευτηρίου Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
Α. Πέραν των 5 ειδικοτήτων και τουλάχιστον 30 κλίνες

25 000

Β. Από 3 μέχρι 5 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα

15 000

Γ. Μέχρι 2 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα

12 500

Δ. Ημερήσιας Νοσηλείας με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00 και τουλάχιστον 2 κλίνες ανά ιατρική ειδικότητα

10 000

ΙΙ. Επιδότηση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαπίστευσης- 70% επι της συνολικής δαπάνης και μέχρι:

Κατηγορία Ιδιωτικού    Νοσηλευτηρίου Aνώτατο Ποσό σε Ευρώ
Α. Νοσοκομεία

35 000

Β. Πολυκλινικές

30 000

Γ. Κλινικές

25 000

Δ. Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας

15 000

Κατηγορία Δημόσιου Νοσηλευτηρίου Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
Α. Πέραν των 5 ειδικοτήτων και τουλάχιστον 30 κλίνες

35 000

Β. Από 3 μέχρι 5 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα

30 000

Γ. Μέχρι 2 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα

25 000

Δ. Ημερήσιας Νοσηλείας με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00 και τουλάχιστον 2 κλίνες ανά ιατρική ειδικότητα

15 000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/06/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/07/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Άτομα Επικοινωνίας:

Δρ Καρολίνα Στυλιανού
Ανωτ. Λειτουργός Νοσ. Εργαστηρίου
Τηλέφωνο: 22605607
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: hospitalaccreditation@mphs.moh.gov.cy
Φαξ: 22605491

Κα Μαρία Μιχαήλ
Λειτουργός Νοσ. Εργαστηρίου
Τηλέφωνο: 22605653
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: hospitalaccreditation@mphs.moh.gov.cy
Φαξ: 22605491

Κα Ιουλιέτα Λίατσου
Λειτουργός Νοσ. Εργαστηρίου
Τηλέφωνο: 22605657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: hospitalaccreditation@mphs.moh.gov.cy
Φαξ: 22605491