Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία

Περιγραφή Προγράμματος

O πρώτος Άξονας Πολιτικής περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας. Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C1.1I3

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε Νοσηλευτήρια, για αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας για την αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού ή για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στα €5 εκατομμύρια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υφιστάμενα ή και νέα νοσηλευτήρια τα οποία είναι αδειούχα σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο του 2001 έως 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση/πρότασή τους μόνο με συστημένο ταχυδρομείο ή δια χειρός εξασφαλίζοντας απόδειξη παραλαβής. Το Έντυπο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό. 

Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 έως 03 Ιουλίου 2023.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων
(Υπόψη: κα Ανδρούλλα Στυλιανού)
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Κτήριο «Γιώρκειο», Μεσοπάτωμα, Γραφείο Μ29
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στη βάση δύο κατεστώτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός).

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 (De Minimis), το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

  • 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση κάλυψης ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού
  • 30% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενουν εξοπλισμού
  • Μέγιστο ύψοε χρηματοδότησης €200.000

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 651/214 (Γενικός Απαλλακτικός), για την αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη πρόσθετης ανάγκης, το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

  • 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
  • 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
  • Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης €300.000

Μία επιχείριση δύναται να λάβει χρηματοδότηση στη βάση και των 2 πιο πάνω καθεστώτων (De minimis και Γενικό Απαλλακτικό) για μέχρι τρείς (3) διαφορετικές επενδυτικές προτάσης (μέσω ξεχωριστής αίτησης).

Θεματικές Κατηγορίες

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υφιστάμενα ή και νέα νοσηλευτήρια τα οποία είναι αδειούχα σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο του 2001 έως 2022.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/07/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Άτομο Επικοινωνίας: Ανδρούλλα Στυλιανού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22605735/22605417
Email: mdequipmentgrants@mphs.moh.gov.cy

Ιστοσελίδα