Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας – 1η προκήρυξη

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας – 1η προκήρυξη

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας. Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από την 1 Ιουνίου 2022 και μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2022. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο:https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει:

 • στην προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας,
 • στην ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου,
 • στην ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής
  δραστηριότητας τους,
 • στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας,
 • στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη,
 • στην προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας και
 • στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10 εκ. (2 εκ. ανά έτος)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται στα €10 εκ. (€2 εκ./έτος).
Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών, και το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα ποσό των €80.000 ανά έργο.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κτηρίων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα κτήρια τους στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου για τους σκοπούς του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων εκεί και όπου ισχύουν.

Σημειώνεται ότι όταν Δυνητικός Δικαιούχος είναι ενοικιαστής κτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι:

 • Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι Κύπριοι Πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
 • Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία έτυχαν οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας από άλλο Σχέδιο Χορηγιών για το κτήριο τους, δύνανται να θεωρηθούν δικαιούχοι του παρόντος Σχεδίου, μετά από παρέλευση δέκα (10) ετών από την χορηγηθείσα ενίσχυση.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι επίσης οι εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υφιστάμενες).

Δεν θα θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με συνολική επιλέξιμη δαπάνη:

 • μικρότερη από €30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) για κτήρια μέχρι 100 τ.μ., και
 • μικρότερη από €50.000 (πενήντα χιλιάδες ευρώ) για κτήρια άνω των 100 τ.μ.

Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου και την μετατροπή κτηρίων σε Επιχειρήσεις, εφαρμόζονται συγκεκριμένες Πολεοδομικές Ρυθμίσεις.

Η Πρόταση πρέπει να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις βασικές Κατευθυντήριες Γραμμές, όπως αυτές αναλύονται ξεχωριστά για κάθε τύπο κτηρίου (Διατηρητέα Οικοδομή, Αρχαίο Μνημείο Β’ Πίνακα, οποιοδήποτε άλλο κτήριο στην καθορισμένη περιοχή) στον Οδηγό του Σχεδίου και στο Παράρτημα Ζ.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/10/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Άτομο Επικοινωνίας:
Έλενα Ηροδότου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409838
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eherodotou@papd.mof.gov.cy