Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίες, Ισότητας και Ανάπτυξης

Σχεδιασμός για αξιοποίηση Διαρθρωτικών Ταμείων Ε.Ε. 2021-2027

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την επενδυτική πολιτική της ΕΕ, για απαλοιφή των διαφορών στην οικονομική κατάσταση των ΚΜ, μέσω της προώθησης δημοσίων επενδύσεων. Αποτελεί το 37% του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021–2027, με συνολικό ύψος € 380 δις (από σύνολο € 1,074 δις).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  1. Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
  2. Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
  3. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
  4. H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
  5. Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες.

Επιλέξιμες δράσεις
Οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

Λήξη υποβολής προτάσεων: 18/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€Τουλάχιστον €70 εκατομμύρια για την περίοδο 2021-2027.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/08/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
www.meci.gov.cy

Άτομα Επαφής

Πάμπος Χαραλάμπους, Βοηθός Γραφείου Α’
Τηλ.:+357 22867190
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pacharalambous@papd.mof.gov.cyΓεώργιος Χατζηγεωργίου, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ghadjigeorgiou@meci.gov.cyΔαμιανός Λουκά, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.:+357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dlouca@meci.gov.cyΑνδρέας Λιζίδης, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’
Τηλ.:+357 22867148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alizides@meci.gov.cy

Ελληνικά