Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027

Περιγραφή Προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίες, Ισότητας και Ανάπτυξης

Σχεδιασμός για αξιοποίηση Διαρθρωτικών Ταμείων Ε.Ε. 2021-2027

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την επενδυτική πολιτική της ΕΕ, για απαλοιφή των διαφορών στην οικονομική κατάσταση των ΚΜ, μέσω της προώθησης δημοσίων επενδύσεων. Αποτελεί το 37% του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021–2027, με συνολικό ύψος € 380 δις (από σύνολο € 1,074 δις).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βρίσκεται υπό το πλαίσιο του προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η κάθε δραστηριότητα θα συνοδεύεται από μια χορηγία, η οποία υπολογίζεται να είναι πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000, για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι παροτρύνονται να μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού του Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχεδίου. Η σειρά προτεραιότητας των αιτούντων θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30 εκατομμύρια - o προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ 60% για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

  • Άνεργοι
  • Εργαζόμενοι
  • Νέοι
  • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

  • Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
  • Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55.
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Εμπορίου
 Βίκυ Τσαγγαρίδου Χατζηπαύλου
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: 22867194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vtsangaridou@meci.gov.cyΑθηνά Ξανθοπούλου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867178
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: axanthopoulou@meci.gov.cyΣπύρος Προδρόμου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sprodromou@meci.gov.cy

Ελληνικά