Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Περικλής IV (σε συνέχεια του προγράμματος Περικλής 2020), χρηματοδοτεί τις ανταλλαγές προσωπικού, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μελέτες για την επιβολή του νόμου και τις δικαστικές αρχές, τράπεζες κι άλλους που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ. Μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις εντός και εκτός της Ευρωζώνης, καθώς και σε τρίτες χώρες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PERI-2021-ANTI-COUNTERFEIT(14062021)

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει και να υλοποιήσει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και να βοηθήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία, ακολουθώντας ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου ενδείκνυται.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση στοχεύει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, μέσω διοργάνωσης εργαστηρίων, συναντήσεων και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, των στοχοποιημένων τοποθετήσεων και των ανταλλαγών προσωπικού από αρμόδιες εθνικές αρχές κι άλλων παρόμοιων δράσεων. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να στοχεύει στις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παραχάραξης και της απάτης σε σχέση με το ευρώ, σε μεθοδολογίες παρακολούθησης και ανάλυσης του οικονομικού και χρηματοοικονομικού αντικτύπου της παραχάραξης, καθώς και στις μεθόδους έρευνας. Ακόμη, θα επικεντρωθεί στη λειτουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων έγκυρης προειδοποίησης, στη χρήση εργαλείων ανίχνευσης, στην επιστημονική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης νέων εξελίξεων, στην προστασία του ευρώ εκτός της Ένωσης, σε ερευνητικές δράσεις και στην παροχή ειδικής επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης.
  • Τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε μέτρων που θα καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς πόρους σε επίπεδο Ένωσης, όπως το εγχειρίδιο νομοθεσίας, τα ενημερωτικά δελτία, τα πρακτικά εγχειρίδια, τα γλωσσάρια και τα λεξικά, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, ιδίως στον τομέα της επιστημονικής βοήθειας ή των τεχνολογικών εφαρμογών υποστήριξης υπολογιστών, όπως το λογισμικό. Ακόμη, βοήθεια θα παρέχεται σε σχετικές μελέτες με πολυεπιστημονική και διακρατική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφάλειας, για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνικής υποστήριξης και μεθόδων για τη διευκόλυνση των δράσεων ανίχνευσης σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και για την υποστήριξη συνεργασίας σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο κράτη. Όπου η υποστήριξη δεν μπορεί να διατεθεί από άλλα προγράμματα ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών.
  • Αγορά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται από εξειδικευμένες αρχές για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ σε τρίτες χώρες καθώς και για την γενικότερη προστασία του ευρώ από τέτοιες πράξεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σταθερούς και επαρκείς πόρους καθώς και την τεχνογνωσία, τα προσόντα και τους πόρους για την επιτυχή υλοποίηση των έργων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€450,000 Αυτός ο προϋπολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί το πολύ κατά 20%.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης φτάνοντας το 90%, εάν το έργο είναι «δράση προτεραιότητας»  (σελίδα 13-14 του call document).

Θεματικές Κατηγορίες

  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημειώσεις για δικαιούχους

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει:

  • Να είναι αρμόδιες εθνικές αρχές στον τομέα της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη.
  • Να προέρχονται από ζώνη ευρώ ή, μόλις επεκταθεί το πρόγραμμα, κράτος μέλος εκτός ζώνης ευρώ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τμήμα νομίσματος
Λεωφόρος Kennedy 80,
1076 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. +357 22714165
Φαξ +357 22714941
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ncccy@centralbank.gov.cy

2) Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Επιστήμης της Αστυνομίας Κύπρου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών
Εγκληματικές υπηρεσίες
Αρχηγείο αστυνομίας
1478 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. +357 22607240-45
Φαξ +357 22808936
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: forensiclab@police.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Για βοήθεια σχετικά με αυτήν την πρόσκληση, στείλτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 ECFIN-PERICLES@ec.europa.eu