Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Περικλής IV (σε συνέχεια του προγράμματος Περικλής 2020), χρηματοδοτεί τις ανταλλαγές προσωπικού, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μελέτες για την επιβολή του νόμου και τις δικαστικές αρχές, τράπεζες κι άλλους που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ. Μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις εντός και εκτός της Ευρωζώνης, καθώς και σε τρίτες χώρες.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των τραπεζογραμματίων,  χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ, από την παραχάραξη και την απάτη, υποστηρίζοντας και ακολουθώντας τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και παράλληλα βοηθώντας τις αρμόδιες εθνικές αρχές αλλά και τις αρχές της Ένωσης, στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στενή και τακτική συνεργασία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγχρηματοδότηση (θέμα που αφορά την έγκριση του κανονισμού του Συμβουλίου που επεκτείνεται και στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού ‘’Περικλής IV’’). Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων μπορεί να ξεκινήσει δράσεις για τη συμπλήρωση των πρωτοβουλιών των κρατών μελών.

Η τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα Περικλής IV έχει τη μορφή έργων που ξεκίνησε η Επιτροπή- διεθνικά συνέδρια, έργα κατάρτισης και εργαστήρια, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε χώρες έξω απ’ αυτήν. Ακόμη, η υποστήριξη του προγράμματος αυτού έχει τη μορφή συγχρηματοδότησης επιχορηγήσεων για συγκεκριμένα έργα που προτείνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ως απάντηση στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Συγκεκριμένα, αυτές οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν:

 • ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων, συναντήσεων και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, στοχοποιημένων τοποθετήσεων και ανταλλαγών προσωπικού αρμόδιων εθνικών αρχών και άλλων παρόμοιων δράσεων
 • τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή βοήθεια, όπως φαίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος
 • επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της αγοράς εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένες αρχές καταπολέμησης της παραχάραξης τρίτων χωρών για την προστασία του νομίσματος ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Λίγο περισσότερο από €6 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τμήμα νομίσματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Kέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22714165
Φαξ: +357 22714941
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ncccy@centralbank.gov.cy

2. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Επιστήμης της Αστυνομίας Κύπρου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών
Εγκληματικές υπηρεσίες
Αρχηγείο αστυνομίας
Διεύθυνση: 1478 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22607240-45
Φαξ: +357 22808936
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: forensiclab@police.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

ECFIN PERICLES

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ECFIN-PERICLES@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Protection of the euro against counterfeiting

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PERI-2024-ANTI-COUNTERFEIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Στόχος του προγράμματος “Περικλής IV” είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της παραχάραξης και της συναφούς απάτης, η διατήρηση της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στη γνησιότητα των εν λόγω τραπεζογραμματίων και κερμάτων και, ως εκ τούτου, την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ένωσης, με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Ως διάδοχος του προγράμματος “Περικλής 2020”, το πρόγραμμα “Περικλής IV” αποσκοπεί στη συνέχιση του προγράμματος ανταλλαγής, βοήθειας και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημοσιεύεται μία πρόσκληση κάθε χρόνο, με δύο ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει και να συμπληρώσει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και να βοηθήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

 • Protection of the euro against counterfeiting

  Κλειστή

  Κωδικός: 27859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PERI-2023-ANTI-COUNTERFEIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2023

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει:

  • υποστήριξη και συμπλήρωση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και
  • βοηθούν τα αρμόδια εθνικά και τις αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτυχθούν μεταξύ τους στενή και τακτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς.

 • Protection of the euro against counterfeiting

  Κλειστή

  Κωδικός: 19292 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PERI-2022-ANTI-COUNTERFEIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Το πρόγραμμα Pericles IV έχει ως στόχο την προστασία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη και τη συναφή απάτη, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και βοηθώντας τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.
  Η παρούσα πρόσκληση λοιπόν, στοχεύει να:

  • υποστήριξη και συμπλήρωση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη
  • βοηθούν τα αρμόδια εθνικά και τις αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτυχθούν μεταξύ τους στενή και τακτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς.

 • Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη

  Κλειστή

  Κωδικός: 3868 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PERI-2021-ANTI-COUNTERFEIT(14062021) | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει και να υλοποιήσει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και να βοηθήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία, ακολουθώντας ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου ενδείκνυται.