Ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς VOD

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Δημιουργική Ευρώπη

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CREA-MEDIA-2021-VODNET

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς VOD

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κοινές / συνεργατικές δράσεις, διασυνοριακά που έχουν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD που προσφέρουν σημαντικό ποσοστό μη εθνικών ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, καθώς και την αύξηση της προσβασιμότητας, της ορατότητας, της ανακάλυψης και της προβολής του ευρωπαϊκού περιεχομένου για ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό (ευρωπαϊκό και διεθνές).

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για την εξασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις στοχεύουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD μέσω κοινών / συνεργατικών δραστηριοτήτων για την αύξηση του διαδικτυακού κοινού ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου.
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας των επιλέξιμων ευρωπαϊκών πλατφορμών VOD για διασυνοριακό κοινό και διαδικτυακή κατανάλωση σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Βελτίωση της ψηφιακής κυκλοφορίας και της κατανάλωσης ευρωπαϊκού περιεχομένου, ενισχύοντας την ορατότητά του, την ανακάλυψη και την προβολή του.

• Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και επίτευξη διασυνοριακών οικονομιών πεδίου και κλίμακας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πολιτισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Σχέσεων

Ιφιγένειας 27, 2007 Ακρόπολη, Λευκωσία

Tηλ. +357 7000 1300

info@epcr.org.cy

nb@epcr.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/06/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή πρόσκλησης, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

EACEACROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu