Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)