Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Ένωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RENEWFM)

Περίληψη

Το RENEWFM είναι ένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που συμβάλλει στην καθαριότητα ενεργειακή μετάβαση και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και μακροπρόθεσμα στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές).

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει συνεργατικό χαρακτήρα: επιτρέπει σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν και να μοιράζονται τα στατιστικά οφέλη της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας.

Περιγραφή Προγράμματος

Η συνεισφέρουσα χώρα καταβάλλει εθελοντικά στον μηχανισμό. Η πληρωμή αυτή στη συνέχεια συνδέεται με νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που κατασκευάζονται στην επικράτεια της χώρας υποδοχής μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών. Τόσο οι συνεισφέροντες όσο και οι οικοδεσπότες μπορούν να ορίσουν τις προτιμώμενες τεχνολογίες και άλλα χαρακτηριστικά του έργου, αλλά δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ή διαπραγμάτευση μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν και των χωρών υποδοχής. Η διαδικασία διευκολύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού, δημιουργούνται νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από ένα χρηματοδοτούμενο έργο σε μια χώρα υποδοχής υπολογίζονται κυρίως στον εθνικό στόχο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ίδιας της συνεισφέρουσας χώρας. Το υπόλοιπο μέρος των στατιστικών μετράει για τη χώρα υποδοχής.

Οφέλη
Τα οφέλη από τη συμμετοχή στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΕ εξαρτώνται από τον ρόλο των εμπλεκόμενων χωρών:

Συνεισφέρουσες χώρες: λάβετε στατιστικά οφέλη από τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που βρίσκονται εκεί όπου είναι πιο οικονομικά αποδοτικά – οι στεριανές χώρες μπορούν για παράδειγμα να επωφεληθούν από υπεράκτια έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική συνεισφορά προς τον στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πορεία προς αυτή τη συμβολή, το άρθρο 3 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το άρθρο 4 στοιχείο α) παράγραφος 2 του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης· να συμβάλουν στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια της ΕΕ στο σύνολό της, να αποκτήσουν ορατότητα για επενδύσεις σε τοπικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός της επικράτειάς τους.

Χώρες υποδοχής:

 • επωφελούνται από πρόσθετες τοπικές επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού·
 • να απολαμβάνουν τα οφέλη όσον αφορά την τοπική απασχόληση, τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές.
 • να διατηρήσουν μέρος των στατιστικών οφελών από το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υπεύθυνοι ανάπτυξης έργων και παραγωγοί ενέργειας:

 • να έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιχορήγηση και εθνική πολιτική υποστήριξη για την ανάπτυξη του έργου τους (επενδυτική και λειτουργική υποστήριξη, με την επιφύλαξη επίτευξης στόχων απόδοσης).
 • με την επιφύλαξη της χώρας υποδοχής της ΕΕ και των ειδικών κανόνων πρόσκλησης, οι παραγωγοί ενέργειας μπορούν να διατηρήσουν τις εγγυήσεις προέλευσης για την ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 40 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Οι οικονομικές συνεισφορές που εντάσσονται στο σύστημα του μηχανισμού χρηματοδότησης θα διανεμηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών για επιχορηγήσεις.

Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν είτε την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με συγκεκριμένη δυναμικότητα (επενδυτική υποστήριξη), είτε την πραγματική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (λειτουργική υποστήριξη).
Το μέγεθος της επιχορήγησης καθορίζεται από το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου μόνο τα πιο ανταγωνιστικά έργα θα επιλεγούν και θα λάβουν στήριξη, που αντιστοιχεί στην προσφορά τους στον διαγωνισμό.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: CINEA-RENEWFM@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Renewable Energy Financing Mechanism Technology specific - Solar PV

  Κλειστή

  Κωδικός: 28549 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RENEWFM-2022-TECH-SPEC | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Ένωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RENEWFM) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει τα ηλιακά φωτοβολταϊκά έργα ως μια καθιερωμένη και χαμηλού κόστους ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ενεργειακή τεχνολογία με στόχο την υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά την πλήρη λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ-Ε) και τους όγκους παραγωγής και επομένως αναλαμβάνει αποτελεσματική και γρήγορη υλοποίηση του έργου από τους βραβευμένους αιτούντες του έργου.