Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS)

Περίληψη

Το πρόγραμμα RFCS έχει τους ακόλουθους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του άνθρακα:

 • Υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα·
 • Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας.
 • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 111 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Για ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
RTD-STEEL-COAL@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • RFCS-2024-CSP-Big Tickets for Steel

  Κλειστή

  Κωδικός: 32573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2024-CSP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στους ακόλουθους έξι στόχους:

  • Διατομεακά ζητήματα: ψηφιοποίηση, δεξιότητες και κοινωνική καινοτομία.
  • Αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος ουδέτερου CO2 (Αύξηση της χρήσης προ-αναγωγικών φορέων σιδήρου).
  • Τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση της ανάκτησης θερμότητας και την ενίσχυση των προσεγγίσεων Process Integration (PI) στην παραγωγή χάλυβα.
   • Προηγμένα κράματα χάλυβα για ειδικές εφαρμογές.
   • Λύσεις κυκλικής οικονομίας και σύζευξης τομέα για την επίτευξη του στόχου μηδενικών αποβλήτων για τη χαλυβουργία.
   • Προετοιμασία αερίων CO/CO2 χάλυβα για χρήση και αποθήκευση άνθρακα (CCUS).

 • RFCS-2024-JT-Big Tickets for Coal

  Κλειστή

  Κωδικός: 32571 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2024-JT | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

  • Επαναχρησιμοποίηση πρώην ανθρακωρυχείων και λιγνιτωρυχείων και υποδομών που σχετίζονται με τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Επαναχρησιμοποίηση υλικών και απορριμμάτων και ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.
  • Παρακολούθηση, μοντελοποίηση, σταθεροποίηση ή/και αποκατάσταση γης.
  • Επεξεργασία εκπομπών μεθανίου.
  • Παρακολούθηση, διαχείριση ή/και επεξεργασία των υδάτων των ορυχείων και των υδροφόρων ορυχείων σε ανθρακωρυχεία κατά τη διαδικασία κλεισίματος καθώς και παλαιότερα ορυχεία σε λειτουργία.

 • Coal Research Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 29649 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-01-RPJ | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS στόχους για τον άνθρακα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ποια πακέτα εργασίας αναφέρονται σε ποιους στόχους, π.χ.

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα
  • βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • Steel Accompanying Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 29647 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-02-AM | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS στόχους για τον χάλυβα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ποια πακέτα εργασίας απευθύνονται σε ποιους στόχους, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας

 • Coal Accompanying Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 29645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-01-AM | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS στόχους για τον άνθρακα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ποια τα πακέτα εργασίας αναφέρονται σε ποιους στόχους, π.χ.

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα
  • βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • Steel Pilot and Demonstration Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 29643 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-02-PDP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS στόχους για τον χάλυβα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ποια πακέτα εργασίας απευθύνονται σε ποιους στόχους, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας

 • Steel Research Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 29641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-02-RPJ | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS στόχους για τον χάλυβα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ποια πακέτα εργασίας απευθύνονται σε ποιους στόχους, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας.

 • Coal Pilot and Demonstration Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 29639 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-01-PDP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν ένα ή περισσότερα από τα RFCS
  στόχους για τον άνθρακα, όπως ορίζονται στον κανονισμό RFCS, και θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ποια από τα πακέτα εργασίας αναφέρονται σε ποιους στόχους, π.χ.:

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα
  • βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • RFCS-2023-JT-Big Tickets for Coal

  Κλειστή

  Κωδικός: 27680 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-JT | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Το θέμα επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:

  • Παρακολούθηση, διαχείριση και/ή επεξεργασία υδάτων ορυχείων σε ανθρακωρυχεία κατά τη διαδικασία κλεισίματος και παλαιότερα λειτουργικά ορυχεία·
  • Παρακολούθηση, μοντελοποίηση, σταθεροποίηση ή/και αποκατάσταση γης.
  • Επεξεργασία απορριμμάτων και/ή λάφυρας ορυχείων σε μεταβατικό στάδιο.
  • Ανάκτηση ενέργειας που σχετίζεται με τον μετριασμό και την παρακολούθηση των εκπομπών μεθανίου από ανθρακωρυχεία που λειτουργούσαν παλαιότερα, ανθρακωρυχεία που εντοπίστηκαν για ενδεχόμενο κλείσιμο σε εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης ή ανθρακωρυχεία οπτανθρακοποίησης (π.χ. αερισμός μεθανίου αέρα (VAM) ή εγκαταλειμμένα έργα ορυχείων μεθανίου (AMM) που οξειδώνουν μεθάνιο και παράγουν χρήσιμη ενέργεια) και/ή συστήματα γεωθερμίας·
  • Ανακύκλωση υλικών και ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.
  • Επαναχρησιμοποίηση πρώην ανθρακωρυχείων και λιγνιτωρυχείων καθώς και υποδομών που σχετίζονται με τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής ενέργειας, με έργα αποθήκευσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου ή υβριδικών λύσεων που επιτρέπουν τη σύζευξη ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρώην εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντός τους.

 • RFCS-2023-CSP-Big Tickets for Steel

  Κλειστή

  Κωδικός: 27678 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2023-CSP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στους ακόλουθους πέντε στόχους:

  • Αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος ουδέτερου CO2 (Αύξηση της χρήσης προ-αναγωγικών φορέων σιδήρου).
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση της ειδικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή χάλυβα.
  • Λύσεις κυκλικής οικονομίας και σύζευξης τομέα για την επίτευξη του στόχου μηδενικών αποβλήτων για τη χαλυβουργία.
  • Προετοιμασία αερίων CO/CO2 χάλυβα για χρήση και αποθήκευση άνθρακα στη δέσμευση (CCUS).
  • Ενσωμάτωση διεργασιών (PI) σε χαλυβουργεία για τη μείωση της χρήσης ορυκτού άνθρακα και των σχετικών εκπομπών CO2.

 • Coal Accompanying Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 23552 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-01-2022-AM | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του άνθρακα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα
  •  βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • Coal Pilot and Demonstration Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 23550 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-01-2022-PDP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του άνθρακα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα
  • βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • Steel Research Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 23537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-02-2022-RPJ | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας.

 • Steel Pilot and Demonstration Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 23535 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-02-2022-PDP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας

 • Steel Accompanying Measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 23533 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-02-2022-AM | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • νέες, βιώσιμες και χαμηλές εκπομπές άνθρακα διεργασίες κατασκευής και φινιρίσματος χάλυβα
  • προηγμένες ποιότητες χάλυβα και εφαρμογές
  • διατήρηση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και κυκλική οικονομία
  • διαχείριση του εργατικού δυναμικού και των συνθηκών εργασίας

 • Coal Research Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 23529 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-01-2022-RPJ | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει όλους τους ερευνητικούς στόχους για τον τομέα του άνθρακα, όπως ορίζονται στο RFCS Κανονισμός, δηλαδή:

  • υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης του τομέα και των περιφερειών άνθρακα βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας
  • ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρακωρυχείων σε μεταβατικό στάδιο

 • RFCS-2022-JT-Big Tickets for Coal

  Κλειστή

  Κωδικός: 19774 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2022-JT | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

  • Παρακολούθηση, διαχείριση και/ή επεξεργασία των υδάτων ορυχείων.
  • Παρακολούθηση, μοντελοποίηση, σταθεροποίηση ή/και αποκατάσταση γης.
  • Επεξεργασία απορριμμάτων ή/και χαλασμάτων.
  • Ανάκτηση ενέργειας που σχετίζεται με τον μετριασμό και την παρακολούθηση των εκπομπών μεθανίου από ανθρακωρυχεία που λειτουργούσαν παλαιότερα, ανθρακωρυχεία που εντοπίστηκαν για ενδεχόμενο κλείσιμο σε εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης ή ανθρακωρυχεία οπτανθρακοποίησης (π.χ. έργα αερισμού μεθανίου αέρα (VAM) ή εγκαταλελειμμένων έργων ορυχείων μεθανίου (AMM) που οξειδώνονται μεθάνιο και παράγουν χρήσιμη ενέργεια) και/ή συστήματα γεωθερμίας·
  • Ανακύκλωση υλικών και ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών.
  • Επαναχρησιμοποίηση πρώην ανθρακωρυχείων και λιγνιτωρυχείων καθώς και υποδομών που σχετίζονται με τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με έργα αποθήκευσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου ή υβριδικών λύσεων που επιτρέπουν τη σύζευξη του κλάδου.

 • RFCS-2022-CSP-Big Tickets for Steel

  Κλειστή

  Κωδικός: 19766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RFCS-2022-CSP | Όνομα Προγράμματος: Ταμείο Έρευνας Άνθρακα και Χάλυβα (RFCS) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

  • Προετοιμασία αερίων CO/CO2 από χάλυβα για χρήση και αποθήκευση άνθρακα στη δέσμευση (CCUS).
   Ενσωμάτωση διεργασιών (PI) σε χαλυβουργεία για τη μείωση της χρήσης ορυκτού άνθρακα και των σχετικών εκπομπών CO2.
  • Αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος ουδέτερου CO2 (Αύξηση της χρήσης προ-αναγωγικών φορέων σιδήρου).
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση της ειδικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή χάλυβα.