Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027

Περίληψη

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει δικό της προϋπολογισμό, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της προπαρασκευαστικής δράσης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Pilot Project: Fostering energy transition in the fisheries sector (Demonstrator of a fishing vessel)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-2024-FISHVESSELDEMO | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2024

  Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας μέσω της αντιμετώπισης των τεχνολογικών και γνωστικών κενών και της προώθησης λύσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων.

 • Sport for People and Planet - a new approach on sustainability through sport in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 30237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2023-PEOPLE-PLANET | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Η δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε παραδείγματα εμπνευσμένης συμπεριφοράς και πρακτικών σε επίπεδο βάσης που μπορούν να πολλαπλασιαστούν και σε μεθόδους για τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων του αθλητισμού στις κοινότητες να συνδημιουργήσουν και να συνεργαστούν σε βιώσιμες αθλητικές πρακτικές.

 • Pilot Project - Sport Support - emergency sport actions for youth

  Κλειστή

  Κωδικός: 30235 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2023-EMERGENCY-YOUTH | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το πιλοτικό έργο θα επικεντρωθεί στην ενθάρρυνση της κοινοτικής ένταξης παιδιών και νέων. Βελτιώνοντας την ψυχική τους ευεξία παρακολουθώντας αθλητικές συνεδρίες, αυτά τα άτομα θα γίνουν τελικά έτοιμα να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον. Οι αθλητικές δραστηριότητες, με τη δύναμή τους να φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, θα βοηθήσουν στην αλληλεπίδραση με την κοινότητα υποδοχής, στη διευκόλυνση της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας.

 • Preparatory Action Writing European

  Κλειστή

  Κωδικός: 30018 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-MEDIA-2023-WRITINGEU Grant | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023

  Ο στόχος του προτεινόμενου σχήματος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρωπαϊκή αφήγηση κατάλληλη για συμπαραγωγή.

  Ο σκοπός αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης «Writing European» είναι να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία να αναπτύξει την αριστεία στη δημιουργία και τη συγγραφή υψηλής ποιότητας θεατρικού περιεχομένου και να προωθήσει την καινοτόμο αφήγηση. Στοχεύει στην προώθηση πρακτικών συν-συγγραφής, διευρύνοντας έτσι την εμπειρία των δημιουργικών ταλέντων που εργάζονται σε σειρές μυθοπλασίας.

 • Preparatory Action-European Fellowship Scheme for Researchers at Risk

  Κλειστή

  Κωδικός: 29932 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-RI-2023-FELLOWSHIPS-RR | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Αυτή η δράση θα εφαρμόσει πιλοτικά ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Υποτροφιών για την υποστήριξη ερευνητών σε Κίνδυνο, καθιερώνοντας, δοκιμάζοντας και επικυρώνοντας διαδικασίες για την επιλογή ερευνητών (αξιολόγηση του κινδύνου και απονομή της υποτροφίας τους) και για την αντιστοίχιση ερευνητών με ιδρύματα υποδοχής στην ΕΕ. Η δράση θα συμβάλει στην ενίσχυση της υποστήριξης των ερευνητών που κινδυνεύουν να συνεχίσουν την εργασία τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, είτε ακαδημαϊκό είτε όχι.

 • EU Competence Centre to support data management in tourism destinations

  Κλειστή

  Κωδικός: 27374 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-2022-TOTOLAB-01 | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023

  Στόχος της επιχορήγησης θα είναι να συμβάλει στη δημιουργία και λειτουργία ενός κόμβου γνώσης που μπορεί να παρέχει στους προορισμούς καθοδήγηση και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, καθώς και επιχειρηματική ευφυΐα σχετικά με τον τρόπο προέλευσης και χρήσης δεδομένων και εφαρμογής πληροφοριών με ένταση δεδομένων σε πολιτικών δράσεων και στρατηγικών.

  Ο επιλεγμένος δικαιούχος, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πρέπει να δημιουργήσει ένα κέντρο ικανοτήτων (κόμβος γνώσης) με ένα πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων και πληροφοριών για οργανισμούς διαχείρισης προορισμών (DMO) σε όλη την ΕΕ και προαιρετικά για τουριστικές ΜμΕ, με σκοπό να υποστηρίξει τη μετάβασή τους προς πρακτικές διαχείρισης που βασίζονται σε δεδομένα.

 • Developing a system for the automated measuring of tail length and tail lesions of pigs at the slaughter line

  Κλειστή

  Κωδικός: 24199 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-ANIMAL-WELFARE-2022-TAIL-DOCKING | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός συστήματος για την αυτοματοποιημένη μέτρηση του μήκους της ουράς και των βλαβών της ουράς των χοίρων στη γραμμή σφαγής (σε μεγάλης κλίμακας).

 • Preparatory Action Writing European

  Κλειστή

  Κωδικός: 24065 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

  Ο στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρωπαϊκή αφήγηση κατάλληλη για συμπαραγωγή, που μπορεί να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα. Ακόμη, στοχεύει να αναδείξει ιστορίες που αντικατοπτρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ενθαρρύνοντας την ανάδειξη ισχυρών ομάδων δημιουργών (π. κ.λπ.) από πολλά κράτη μέλη.

 • Pilot Project - Establishing a European Heritage Hub to support a holistic and cost-effective follow-up of the European Year of Cultural Heritage

  Κλειστή

  Κωδικός: 23807 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2022

  Ο κύριος στόχος της δράσης για την υποστήριξη της ίδρυσης ενός Κόμβου Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι:
  • να προωθήσει μια κοινή δράση, με τη συγκέντρωση διατομεακής εμπειρογνωμοσύνης και πόρων –τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών– στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς·
  • να προωθήσει μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά σε όλα τα επίπεδα (σε επίπεδο ΕΕ ή/και διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) και να συμβάλει στην εφαρμογή της, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018.
  • να παρακολουθεί τη συμπερίληψη της διάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις συναφείς πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό – και κατά περίπτωση – περιφερειακό και τοπικό·
  • να παρέχει στην Επιτροπή σχετικά δεδομένα, αναλύσεις, μελέτες και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο καλύτερης ενσωμάτωσης της διάστασης της κληρονομιάς στις δημόσιες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα, όσον αφορά τους πέντε τομείς που προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά·
  • προώθηση καινοτόμων μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιωτικών παραγόντων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

 • Grassroots sports programmes and infrastructure innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 23805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022

  Ο αθλητισμός βάσης είναι ένας παραδοσιακός και αργά εξελισσόμενος χώρος. Αυτό το έργο θα προκαλέσει τα μέρη εκτός της παραδοσιακής αθλητικής δομής να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για να ευθυγραμμίσουν την προσφορά αθλητικών ειδών με τη ζήτηση των ατόμων σε όλα τα επίπεδα και να παράσχει ένα οικοσύστημα αθλητικής καινοτομίας που θα καταστήσει δυνατή την προσφορά νέων τρόπων αθλητισμού στους γενικούς κοινό πιο γρήγορα.

 • Sport for People and Planet - a new approach on sustainability through sport in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 23797 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2022

  Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι:

  • ευαισθητοποίηση, εμπνέει συμπεριφορά και καθοδηγεί τη σκέψη στην ευρωπαϊκή κοινωνία πώς ο αθλητισμός μπορεί να επιτρέψει και να επιταχύνει τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό·
  • να δεσμεύσει τους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά σε βιώσιμα μέτρα χρησιμοποιώντας το επικοινωνιακή δύναμη του αθλητισμού, τα σημαντικότερα γεγονότα και τα κορυφαία πρότυπα.

 • Developing a strategic research, innovation and implementation agenda and a roadmap for achieving full digital language equality in Europe by 2030

  Κλειστή

  Κωδικός: 14022 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-LANGEQ-2021 | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/01/2022

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 24 επίσημες γλώσσες, καθώς και πολλές περιφερειακές γλώσσες, και γλώσσες μειονοτήτων, μεταναστών και σημαντικών διεθνών εμπορικών εταίρων. Μόνο μερικές γλώσσες (όπως τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά) υποστηρίζονται καλά στον ψηφιακό τομέα, ενώ περισσότερες από 20 επίσημες γλώσσες καθώς και περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες θεωρούνται ότι κινδυνεύουν με ψηφιακή εξαφάνιση. Οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες ανθρώπινης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν αυτό το γλωσσικό χάσμα στην ψηφιακή σφαίρα, αλλά χρειάζονται στρατηγική ατζέντα έρευνας και εφαρμογής (SRIA) και οδικό χάρτη που καθορίζει εργαλεία, διαδικασίες, δράσεις και παράγοντες που πρέπει να συμμετέχουν.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Αύξηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία σε περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση ή πρόσβαση σε τεχνολογίες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1846 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-2021-RemoteDigEdu | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021

  Δράσεις υπό το πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και παράλληλα μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

 • Πιλοτικό έργο – Δημιουργία ερευνητικής ικανότητας για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη

  Κλειστή

  Κωδικός: 1847 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2021-FIGHT-DOPING   | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στο θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη.

  Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να αναπτυχθεί ένα σύνολο συμπληρωματικών μέτρων και δραστηριοτήτων που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την Πρόσκληση και θα φέρουν συγκεκριμένα οφέλη τόσο στους πλείστους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που δρουν κατά του ντόπινγκ (ADOs) όσο και στο σύστημα κατά του ντόπινγκ, γενικότερα.

  • Να επιτρέπεται στους ADO να συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA) για τη διεξαγωγή ερευνών, για την προστασία των καταγγελτών και για την συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και με το παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών, σε κοινές έρευνες.

  • Για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο ευρωπαϊκό σύστημα αντι-ντόπινγκ, είναι σημαντική η μείωση της συχνής χρήσης ντόπινγκ στον αθλητισμό, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για την υγεία, που δημιουργούνται από την πρακτική ύπαρξης καθαρού αθλητισμού από τους Ευρωπαίους νέους αθλητές.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Αθλητικά προγράμματα και καινοτομία υποδομών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1848 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION   | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου είναι να εντοπίσει και να δοκιμάσει καινοτόμες ιδέες. Στοχεύει στην υποστήριξη της προώθηση σωματικής δραστηριότητας μέσω ευέλικτων, σύγχρονων τρόπων αθλητικής άσκησης όπως είναι οι προπονήσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες καθώς και σχετικά με το θέμα των υποδομών.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Ο αθλητισμός ως εργαλείο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1849 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PPPA-SPORT-2021-INCLUSION-REFUGEES   | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση προωθεί τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της άμεσης δέσμευσης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προωθώντας μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και αυξάνοντας το δυναμικό των ευρωπαϊκών κοινοτήτων υποδοχής για να συμμετάσχουν και να ενσωματώσουν επιτυχώς τους πρόσφυγες μέσω του αθλητισμού.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1898 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EAC/S18/2020   | Όνομα Προγράμματος: Προπαρασκευατικές Δράσεις Ε.Ε. 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2021

  Υπό το πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, άνοιξε μια νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τον τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό & Ευημερία στην ΕΕ ».

  Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική δράση διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και παραδειγμάτων επιτυχών δράσεων στην ΕΕ, που σχετίζονται με τον ρόλο του πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία.