Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Νομικές Οντότητες
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 24635 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2019 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2022

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές) οι ΜμΕ που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέτρο στοχεύει στη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε όσο το δυνατό περισσότερες ΜμΕ.

 • Προστασία Εμπορικών Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 24631 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022

  Το πρόγραμμα « Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

 • Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας - Πρώτη Πρόσκληση

  Κλειστή

  Κωδικός: 17553 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2022

  Το Σχέδιο παρέχει οικονομικά κίνητρα υπό μορφή χορηγίας, για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούριες συσκευές καθορισμένων ελάχιστων ενεργειακών τάξεων.

 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021

  Κλειστή

  Κωδικός: 1877 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2021

  Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

  Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., το οποίο εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9(1) του Νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στις €390.000 (Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων οι €90.000 αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές στο πλαίσιο ΕΣΑΟΚ. Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

 • Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1882 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2021

  Το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων» χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται στην Κύπρο, εντός των Βρετανικών Βάσεων.

  Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).

  Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

  Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €0,5 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1911 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1922 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
  • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
  • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.