Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμματα Υπυργείου Ενέργειασ, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές) οι ΜμΕ που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέτρο στοχεύει στη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε όσο το δυνατό περισσότερες ΜμΕ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ΜμΕ στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ. Θα πληροφορηθούν επίσης για την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των οικονομικά αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που θα δύναται να υλοποιήσουν, με βάση τις εισηγήσεις που θα προτείνει ο ενεργειακός ελεγκτής στην έκθεσή του. Αναμένεται ότι οι ΜμΕ που θα προβούν σε ενεργειακό έλεγχο αξιοποιώντας τις πρόνοιες του παρόντος σχεδίου, θα προχωρήσουν σε υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προτείνει ο ενεργειακός έλεγχος, αξιοποιώντας άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και ιδιωτικά κεφάλαια ή/και αδειοδοτημένους Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (εφεξής “ΠΕΥ”).

Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά μέρος της δαπάνης για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου νοουμένου ότι αυτός διενεργείται από Ενεργειακό Ελεγκτή (εφεξής «ΕΕ») εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώο σύμφωνα με την ΚΔΠ184/2012.5 Το μητρώο των ΕΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής «ΥΕΕΒ») (www.energy.gov.cy ). Το Σχέδιο δεν καλύπτει επενδύσεις με αναδρομική ισχύ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€200,000 (Δημόσια Δαπάνη)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου. Το μέγιστο ποσό για κάθε ΜμΕ δύναται να ανέλθει στις €2,000.

Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200,000.
Με βάση το άρθρο 2, παράγραφος 2 του Κανονισμού, στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 • μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
 • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού , διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
 • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτή ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
 • μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση.
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού κόστους του ενεργειακού ελέγχου θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίησή του.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υφιστάμενες ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
ΟΙ ΜμΕ που δύναται να συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • προκειμένου περί προσωπικής επιχείρησης του αιτητή, να υποβάλλεται Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ
 •  προκειμένου περί ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού αυτός πρέπει να είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται
 • προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές αυτή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

Νοείται ότι με γραπτή εξουσιοδότηση του αιτητή/δικαιούχου η χορηγία δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο (περιλαμβανομένου του ενεργειακού ελεγκτή ή του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών), μετά από την έγκριση της αίτησης για παροχή χορηγίας από την Επιτροπή.
«Μικρομεσαία Επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση η οποία πληροί τον ορισμό των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Συνοπτικά, «Μικρομεσαία Επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση η οποία:

 • απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους
 • έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή έχει ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ομίλων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των Συνεργαζόμενων και των Συνδεδεμένων επιχειρήσεων στη Σύσταση.
Εκτός από τα πιο πάνω όρια µια επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜμΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.
Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα οχήματα για τα οποία διενεργείται ο ενεργειακός έλεγχος που αφορά την υποβαλλόμενη αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να χρησιμοποιούνται από ΜμΕ για σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής τηςδραστηριότητας.
 •  Να μην χρησιμοποιούνται ως κατοικίες στην περίπτωση κτιρίων.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2019

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
Ανδρέα Αραούζου 6,
1421 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22867100
Τηλεομοιότυπο (φαξ): +357 22375120
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: perm.sec@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα