Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ) αφορά την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκεντρώνει πτυχές για τη βελτιστοποίηση , την αξιοποίηση συνεργιών και την παροχή ενός διαφανούς, απλοποιημένου και ευέλικτου πλαισίου για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, στοχεύοντας σε μια λειτουργική βιώσιμη εσωτερική αγορά.

Περιγραφή Προγράμματος

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Εσωτερική αγορά: Το ΠΕΑ στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και μέσω μιας σειράς εργαλείων να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν και μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα και να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Μέσω της εσωτερικής αγοράς, το ΠΕΑ θα εφαρμόσει, θα επιβάλει κανόνες και θα τους αναπτύξει περαιτέρω στους τομείς του εταιρικού δίκαιου, του δίκαιου των συμβάσεων, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων. Ακόμη το πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και χρηστών, ενισχύοντας τα εργαλεία και την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία.
 • Αποτελεσματικά πρότυπα: Το ΠΕΑ θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε οργανισμούς που θέτουν πρότυπα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι προϊόντα και υπηρεσίες πληρούν ένα συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.
 • Ανταγωνιστικότητα (ιδιαίτερα ανάμεσα σε ΜμΕ): Μέσα από αυτήν την προτεραιότητα το πρόγραμμα θα παρέχει διάφορες μορφές υποστήριξης σε επιχειρήσεις, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και επιχειρηματική κουλτούρα, να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές, να μειώσει το διοικητικό  φόρτο, να υποστηρίξει την υιοθέτηση της καινοτομίας και για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων.
 • Προστασία των καταναλωτών: Το ΠΕΑ βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα στην αγορά είναι ασφαλή, ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τους κανόνες και βοηθούν τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επικοινωνούν γρήγορα.
 • Ασφάλεια των τροφίμων: Το ΠΕΑ θα αποτρέψει, θα ελέγξει και θα εξαλείψει τις ζωικές ασθένειες και τα φυτικά παράσιτα, θα υποστηρίξει την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των επίσημων ελέγχων.
 • Ευρωπαϊκές στατιστικές: Το ΠΕΑ θα παρέχει χρηματοδότηση σε εθνικά στατιστικά ινστιτούτα για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας για την παρακολούθηση της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και εδαφικής κατάστασης, προβλέποντας έτσι τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στην ΕΕ και τη μέτρηση του αντίκτυπου πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 4.2 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
1421, Λευκωσία, Κύπρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sit@meci.gov.cy

Άτομο Επικοινωνίας:
Σπύρος Τριανταφυλλίδης
Τηλέφωνο: 22867333
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: striantafyllides@meci.gov.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Food Waste - Support to Stakeholders 2024-2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 34063 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-FOOD-2024-FW-STAKEHOLDERS-PJ | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τους ενδιαφερομένους της ΕΕ (μεμονωμένους ή πολλαπλούς φορείς) στη λήψη δράσεων για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων (τόσο εντός όσο  και εκτός σπιτιού), καλύπτοντας είδη δράσεων όπως παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς, εκπαίδευση και κατάρτιση, την επεξεργασία και εφαρμογή της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων, προγράμματα παρακολούθησης των απορριμμάτων τροφίμων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και υλικό επικοινωνίας και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
  Δράσεις εκτός σπιτιού θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να πραγματοποιηθούν σε σχολεία, καντίνες, εστιατόρια και καφετέριες.

 • Enterprise Europe Network

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33454 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2024-EEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2025

  Το Enterprise Europe Network (EEN) παρέχει επιχειρηματική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες –ιδίως για ΜμΕ– προσφέροντας πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες συνεργασίας, υπηρεσίες καινοτομίας, τεχνολογίας και μεταφοράς γνώσης. Το Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜμΕ στις ευκαιρίες που παρέχονται από το Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (SMP) και το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, καθώς και υπηρεσίες διεθνοποίησης πέραν της Ενιαίας Αγοράς και ενημερώνει τις ΜμΕ σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης (InvestEU), συμπεριλαμβανομένων αυτών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

 • Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call

  Κλειστή

  Κωδικός: 33394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2024-EYEJR-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2024

  Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών (cross-border exchange) που δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες, που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες ενώ παρέχει και σ’ έμπειρους επιχειρηματίες, πρόσβαση σε καινοτόμες ιδέες και νέες αγορές συνεργατών.

 • Invitation for the Operating Grant to support the activities of the consumer organisation at the Union level – award to the beneficiary identified in the legal base – BEUC

  Κλειστή

  Κωδικός: 33186 | Κωδικός Ταυτοποίησης: BEUC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2024

  Στόχος του BEUC είναι να ακουστεί η φωνή των καταναλωτικών οργανώσεων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, να συμβάλλει και να διευκολύνει την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, να προστατεύει και να προάγει την υγεία, την ασφάλεια καθώς και τα νομικά και οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.

 • Call for proposals for action grants to provide financial contributions to ADR Bodies and RAD Qualified Entities

  Κλειστή

  Κωδικός: 33184 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2024-ADR-RAD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε αποτελεσματικές και αποτελεσματικά όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ και για την οικοδόμηση της ικανότητας των ειδικευμένων φορέων για την αποτελεσματική προστασία της συλλογικότητας των καταναλωτών συμφερόντων σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ)2020/1828.

  Το consumer Alternative Dispute Resolution (ADR) και το consumer Representative Actions είναι σημαντικά εργαλεία που βοηθούν τους ευρωπαίους καταναλωτές να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους έναντι των παραβατών.

 • EU-Ukraine Cluster Partnership Programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 33156 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2024-CLUSTERUA-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση των ουκρανικών επιχειρήσεων στις αξιακές  αλυσίδες της ΕΕ και την ανάπτυξη έργων συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και ουκρανικών συνδέσμων και οργανισμών επιχειρηματικών δικτύων. Βασίζεται στην αντίληψη ότι η προώθηση της ομαδοποίησης καθώς και η ενίσχυση και δημιουργία νέων συνδέσμων οργανώσεων στην Ουκρανία, αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για τη διευκόλυνση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής μετάβασης προς όφελος ολόκληρης της αξιακής  αλυσίδας.

 • Call for proposals for action grants to support consumer education, awareness raising and local advice to consumers

  Κλειστή

  Κωδικός: 33153 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2024-EDU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να προστατεύσει, να ενδυναμώσει και να βοηθήσει τους καταναλωτές, ιδίως αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, παρέχοντας τοπικές συμβουλές, ευαισθητοποιώντας τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές τους στην αγορά.

 • Call for proposals for action grants for promoting stable debt advice for promoting stable debt advice services

  Κλειστή

  Κωδικός: 33151 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2024-DA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2024

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με την αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών για χρέη για τους καταναλωτές στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διασφάλιση της βελτίωσης των σχετικών υπηρεσιών.

 • Affordable Housing Cross-sectoral Partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 32575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-HOUS-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024

  Η δράση αυτή θα συμβάλει ιδιαίτερα στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των βιομηχανικών οικοσυστημάτων της κατασκευής και της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας. Θα παρέχει τόσο στις ΜμΕ όσο και στους σχετικούς μετόχους των οικοσυστημάτων, ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε έργα ανακαίνισης των φάρων για το υπάρχων κτιριακό απόθεμα.

 • Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 32014 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-TOURSME-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2024

  Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του του τουριστικού οικοσυστήματος, ιδίως των ΜμΕ στο τουριστικό οικοσύστημα. Στοχεύει σε τον εξοπλισμό και την ενδυνάμωση των ΜμΕ ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές με την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι ΜμΕ να πραγματοποιήσουν με επιτυχία τη δίδυμη μετάβαση προς πιο βιώσιμη, ψηφιακή και ανταγωνιστικές πρακτικές όπως έχουν δοθεί προτεραιότητα στο Tourism Transition Pathway.

 • Training of national judges in EU competition law and judicial cooperation between national competition law judges

  Κλειστή

  Κωδικός: 31704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COMP-2023-JUDG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στην κατάρτιση των εθνικών δικαστών στο πλαίσιο της επιβολής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό περιλαμβάνει κρατική και ιδιωτική επιβολή τόσο των αντιμονοπωλιακών κανόνων όσο και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, αυξάνοντας έτσι τις γνώσεις και την τεχνογνωσία των εθνικών δικαστών. Ο τελικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ από τους εθνικούς δικαστήρια.

 • Social Economy Missions for Community Resilience

  Κλειστή

  Κωδικός: 31179 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-RESILIENCE-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να τονώσει την ανάπτυξη των ΜμΕ της κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

 • Proximity and social economy industrial ecosystem: boosting the digital transition of social economy enterprises and SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 30860 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-SEED-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023

  Η πρόσκληση θα υποστηρίξει διακρατικές συνεργασίες για την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των παραγόντων στο βιομηχανικό οικοσύστημα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας. Στόχος θα είναι να δοθεί η δυνατότητα στις οντότητες της κοινωνικής οικονομίας να μετατρέψουν τις ψηφιακές προκλήσεις σε ευκαιρίες, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση.

 • European AgriFood Sustainability Cluster Partnerships

  Κλειστή

  Κωδικός: 30089 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-AGRICLUSTER | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Στόχος είναι η υποστήριξη τόσο των προπαρασκευαστικών όσο και των εκτελεστικών δράσεων για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων «Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Αειφορίας Αγροδιατροφής» που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τις Υπεύθυνες Πρακτικές Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ Τροφίμων από ΜμΕ και την υιοθέτηση τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης πόρων για τον περιορισμό του πληθωρισμού των τροφίμων.

 • Food Waste for Stakeholders 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 29619 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-FOOD-2023-FW-STAKEHOLDERS-AG | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους φορείς στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση καταναλωτικά απόβλητα τροφίμων (τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού), καλύπτοντας είδη ενεργειών όπως όπως παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς, εκπαίδευση και κατάρτιση, η επεξεργασία και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, προγράμματα παρακολούθησης των απορριμμάτων τροφίμων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επικοινωνιακό υλικό και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικά μοντέλα.

 • Call for proposals for action grants to provide financial contributions to organisations representing consumer interests in Members States or offering assistance to consumers in Member States in the form of Alternative Dispute Resolution

  Κλειστή

  Κωδικός: 28301 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2023-ADR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε αποτελεσματικές και αποτελεσματικοί φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης, της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, της δικτύωσης εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργασία με εθνικούς φορείς επιβολής, χρήση διαφανών ψηφιακών εργαλείων, και καλή διακυβέρνηση.

  Ένα ισχυρό πλαίσιο EU ADR θα παρακινούσε τους καταναλωτές να επιλέξει αυτό το πλαίσιο (EU ADR) ιδίως για την επίλυση διαφορών χαμηλής αξίας, οι οποίες σε αντάλλαγμα θα βοηθούσαν στον εντοπισμό αδίστακτους εμπόρους στην ενιαία αγορά και δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους εμπόρους που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

 • Enterprise Europe Network Energy Efficiency Action

  Κλειστή

  Κωδικός: 28294 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-EENEE-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Αυτή η δράση θα αυξήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών ΜμΕ, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους στις τρέχουσες ή μελλοντικές κρίσεις της αγοράς ενέργειας.
  Θα οδηγήσει επίσης σε νέες εμπορικές ευκαιρίες για ΜμΕ που προσφέρουν τεχνολογικές ή μη τεχνολογικές λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων δίνοντας σε αυτές τις ΜμΕ τη δυνατότητα να δοκιμάσουν, να εμπορευματοποιήσουν και να αναπτύξουν τέτοιες καινοτόμες λύσεις και να συνδεθούν με άλλες ΜΜΕ που χρειάζονται τις λύσεις τους.

 • Support to Ukrainian companies to integrate into the Single Market

  Κλειστή

  Κωδικός: 27856 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-SMEUA-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Αυτή η δράση θα διευκολύνει την ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά ουκρανικών ΜμΕ (επιχειρήσεις με έδρα στην Ουκρανία και εκτοπισμένες εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ουκρανία που λειτουργούν επί του παρόντος από την ΕΕ. Αυτό με τη σειρά του θα στηρίξει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ουκρανικής οικονομίας. Θα φέρει επίσης νέα ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές της Ουκρανίας ή να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές στην Ουκρανία.

 • Support to Ukrainian entrepreneurs- Erasmus for Young Entrepreneurs

  Κλειστή

  Κωδικός: 27645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2023-EYEUA-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η επιλογή Ενδιάμεσων Οργανισμών (ΕΟ) για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες σε τοπικό επίπεδο. Θα είναι, ειδικότερα, υπεύθυνοι για την πρόσληψη Ουκρανών νέων επιχειρηματιών (NE) και φιλοξενουμένων επιχειρηματιών (HE) εκτός Ουκρανίας και θα τους βοηθήσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει, επομένως, δράσεις οργανισμών που ενισχύουν και διευκολύνουν τις ανταλλαγές νέων Ουκρανών επιχειρηματιών με επιχειρηματίες υποδοχής εκτός Ουκρανίας.

 • Greening SMEs in the proximity and social economy ecosystem through transnational co-operation

  Κλειστή

  Κωδικός: 25216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2022-SEE-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023

  Η δράση θα υποστηρίξει διακρατικές εταιρικές σχέσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ και των επιχειρηματιών της κοινωνικής οικονομίας στο οικοσύστημα της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίας να πράσινουν τις δραστηριότητές τους για να καινοτομήσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες τους και επομένως να τους επιτρέψουν να κλιμακώσουν τη συμβολή τους στην πράσινη μετάβαση στην ΕΕ.

 • Boosting awareness raising for mainstream enterprises to work with social enterprises ( towards a ‘buy social’ business to business market)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24574 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2022

  Η δράση θα υποστηρίξει τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών εταιρικών σχέσεων με στόχο την ενίσχυση των πρωτοβουλιών πολιτικής για τη βελτίωση της συνεργασίας στην ΕΕ των 27 (και σε άλλες χώρες που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα) μεταξύ φορέων κοινωνικής οικονομίας και βασικών επιχειρήσεων στις στρατηγικές τους για την αλυσίδα εφοδιασμού.

 • Trusted Smart Surveys 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 23741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-ESS-2022-TrustedSmartSurveys-H7-6257 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2022

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής στήριξης σε χώρες της Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος για την εκτέλεση εργασιών εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της τον εκσυγχρονισμό των επίσημων στατιστικών, ιδίως την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της την εφαρμογή Trusted Smart Surveys, δηλαδή την ανάπτυξη καινοτόμων δεδομένων
  μεθόδους συλλογής σε συνδυασμό με άλλες σχετικές πληροφορίες πηγής για παραγωγή βελτιωμένα και επαυξημένα επίσημα στατιστικά στοιχεία. 

 • SMP-FOOD-2022-F2F-FWStakeholders

  Κλειστή

  Κωδικός: 23562 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-FOOD-2022-F2F-FWStakeholders | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη των ενδιαφερομένων για τη βελτίωση της μέτρησης των τροφίμων απορριμμάτων και βοηθούν στην εφαρμογή της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων στις δραστηριότητές τους και οργανώσεις.

 • Training of national judges in EU competition law and judicial cooperation between national competition law judges

  Κλειστή

  Κωδικός: 22599 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COMP-JUDG-2022 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Call for proposals for action grants and action grants of exceptional utility for co-operation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection law

  Κλειστή

  Κωδικός: 21264 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2022-CPC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2022

  Προσκλήσεις για προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσης και επιχορηγήσεις δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας το 2022 για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών θα στοχεύει στη στήριξη των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών και άλλους σχετικούς φορείς που έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC) Κανονισμός (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των νόμων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

 • Call for proposals for action grants to provide financial contributions to Alternative Dispute Resolution bodies designated by the EU Member States pursuant to the ADR directive 2013/11/EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 21262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2022-ADR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2022

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε αποτελεσματικές και αποτελεσματικοί φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης, της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, της δικτύωσης εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεργασία με εθνικούς φορείς επιβολής, χρήση διαφανών ψηφιακών εργαλείων, και καλή διακυβέρνηση. Ένα ισχυρό πλαίσιο ADR θα παρακινούσε τους καταναλωτές να το επιλέξουν ADR ιδίως για την επίλυση διαφορών χαμηλής αξίας, οι οποίες σε αντάλλαγμα θα βοηθούσαν στον εντοπισμό αδίστακτων εμπόρων στην ενιαία αγορά και στη δημιουργία πιο ίσων όρων ανταγωνισμού για τους εμπόρους που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η ατζέντα στοχεύει στη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

 • Erasmus for Young Entrepreneurs

  Κλειστή

  Κωδικός: 20162 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-EYE-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2022

  Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη της διεθνούς προοπτικής και ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜμΕ και η ενίσχυση δυνητικών νεοσύστατων επιχειρηματιών και νεοσύστατων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες.

 • SME friendly training for Central Purchasing Bodies (CPBs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 19509 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-TSMFRIEND-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022

  Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού με βασικές αρμοδιότητες προμηθειών στα κράτη μέλη.

 • Public procurement of Innovation development

  Κλειστή

  Κωδικός: 18279 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-PPI-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022

  Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει:

  • Ανύψωση της εσωτερικής αγοράς μέσω καινοτομιών που τονώνουν τη μετάβαση προς μια πιο ανταγωνιστική, ψηφιακή, πιο πράσινη και κοινωνική οικονομία.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδιαίτερα των ΜμΕ.

 • EU SME Centre in China – phase IV (re-launch)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18072 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-SMECC2-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Η δράση θα βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ στην κινεζική αγορά παρέχοντάς τους μια πρώτη γραμμή και ολοκληρωμένη γκάμα πρακτικών υπηρεσιών υποστήριξης (δημοσιεύσεις, πρακτική εκπαίδευση, υπηρεσία ρωτήστε τον ειδικό, διαδικτυακά σεμινάρια…) ώστε να είναι έτοιμες να κάνουν επιχείρηση στην Κίνα.

 • Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 16736 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-SPP-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη του ΜΚΟ (NGOs)/ΟΚΠ (CSOs) να βοηθήσουν τις ΜμΕ στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρηματοδότηση πρακτικών έργων ικανών να επηρεάσουν το περιβάλλον και/ή τις κοινωνικές επιδόσεις των ΜμΕ. Αυτή η κλήση βασίζεται στην αποστολή του Enterprise Europe Network (EEN) και δίνει στα ενδιαφερόμενα μέλη EEN ένα επιπλέον εργαλείο για να βοηθήσει τις ΜμΕ στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Επομένως, τα έργα θα υλοποιηθούν από κοινοπραξίες που θα συντονίζονται από ενεργό μέλος της EEN και αποτελείται από ενδιαφερόμενες ΜμΕ, ενδιαφερόμενες ΜΚΟ (NGOs)/ΟΚΠ (CSOs) και άλλες σχετικές συνεργασίες. 

 • Intellectual Property Licensing Intermediares

  Κλειστή

  Κωδικός: 16734 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-IPLI-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προώθηση της υιοθέτησης της αδειοδότησης ΙP ενδιάμεσες υπηρεσίες, ειδικά εκείνες που χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία (π.χ. τεχνιτή νοημοσύνη). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να διευκολύνουν την αδειοδότηση τεχνολογιών ή επιχειρηματικών υποθέσεων που ανήκουν σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ. Ο απώτερος στόχος των προτεινόμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜμΕ της ΕΕ στο να εισέλθουν σε νέες ξένες αγορές ή για να αναπτυχθούν ή να καινοτομήσουν γρηγορότερα.

 • COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

  Κλειστή

  Κωδικός: 16540 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-TOURSME-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Αυτή η δράση είναι για να καθοδηγήσει την ανάκαμψη του τουριστικού οικοσυστήματος παρέχοντας υποστήριξη, μεταξύ άλλων με τη μεσολάβηση κοινοπραξιών οργανώσεων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών της τουριστικής βιομηχανίας, στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των τουριστικών εταιρειών, ιδιαίτερα των ΜμΕ, και την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας και την ποιότητα στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού.

 • Euroclusters for Europe's recovery

  Κλειστή

  Κωδικός: 14727 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-CLUSTER-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα Ευρωσυστήματα θα συμβάλουν στην εφαρμογή της Νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη καθώς και της επικαιροποιημένης στρατηγικής της που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2021 και της Στρατηγικής ΜμΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2020, χτίζοντας ανθεκτικότητα και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

 • Social Economy Missions for community resilience

  Κλειστή

  Κωδικός: 13494 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2021

  Ο γενικός στόχος είναι η συγχρηματοδότηση έργων, τα οποία θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και θα αυξήσουν την ικανότητα των περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων διοικήσεων, των ΜμΕ της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τις κρίσεις. Η πρόσκληση θα υποστηρίξει τη δημιουργία τοπικής ανθεκτικότητας μέσω:
  α) διακρατικής και διαπεριφερειακής μάθησης από ομοτίμους και συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας;
  β) ανάπτυξης τοπικών σχεδίων δράσης κοινωνικής οικονομίας με τη συνεργασία ενδιαφερομένων μερών της κοινωνικής οικονομίας;
  γ) διατύπωσης συστάσεων δυνητικά αναπαραγώγιμο σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

 • Local Green Deals

  Κλειστή

  Κωδικός: 13486 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2021

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να παράσχει υποστήριξη σε ΜμΕ, περιφερειακούς και τοπικούς οικονομικούς φορείς για να οδηγήσουν τη διπλή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να εφαρμόσουν δράσεις που αποσκοπούν στην κατεύθυνση της τοπικής οικονομίας σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πορεία, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στον μετριασμό των κοινωνικών οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και επιτάχυνση μιας νέας, πράσινης και δικαιότερης ανάκαμψης. Για να επιτευχθεί αυτό, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που ενισχύουν τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των τοπικών διοικήσεων και των τοπικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία, τον συν-σχεδιασμό και την παράδοση τοπικών πράσινων συμφωνιών (LGD).

 • 2.9. EU SME Centre in China – phase IV

  Κλειστή

  Κωδικός: 13161 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-SMECC-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2021

  Ο γενικός στόχος του Κέντρου ΜμΕ της ΕΕ είναι η παροχή μιας πρώτης γραμμής συμβουλών προς τις ΜμΕ που επιθυμούν να κυκλοφορήσουν στην κινεζική αγορά, να αυξήσουν και να διαφοροποιήσουν την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τις επενδύσεις.

 • SMP-CONS-2021-CPC

  Κλειστή

  Κωδικός: 13158 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2021-CPC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης και επιχορηγήσεις δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας το 2021 και το 2022 για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για το η επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών θα στοχεύει στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών και άλλων σχετικών  φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών Κανονισμός Συνεργασίας (CPC) (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) για την αντιμετώπιση παραβιάσεων του νόμους που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

 • SMP-CONS-2021-ADR

  Κλειστή

  Κωδικός: 13149 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2021-ADR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2021

  Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης το 2021 και το 2022 θα στοχεύουν στην παροχή οικονομικής συνεισφοράς σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στα κράτη μέλη ή στην παροχή βοήθειας στους καταναλωτές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της μορφής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR).

 • Affordable Housing Initiative

  Κλειστή

  Κωδικός: 10965 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-HOUS-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2021

  Η παρούσα πρόσκληση επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη, ανάπτυξη ικανοτήτων και δικτύωση για τοπικές βιομηχανικές συνεργασίες, με τη φιλοδοξία να πιλοτοποιήσουν 100 περιοχές ανακαίνισης φάρων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσιτής Κατοικίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η πρόσκληση θα δημιουργήσει μία Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Προσιτής Προσιτής Κατοικίας που θα διευκολύνει τη συνεργασία, τη δικτύωση, τη μεταφορά γνώσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 • Επιχορηγήσεις για ενέργειες προώθησης σταθερών υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους

  Κλειστή

  Κωδικός: 4035 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2021-DA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες σχετικά με συμβουλές για χρέη, σε σταθερή βάση σε ορισμένα κράτη μέλη όπου η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους είναι επί του παρόντος ανεπαρκής, ή εντελώς ελλειπής.

 • Call for proposals for action grants to provide financial contributions to organisations representing consumer interests in Members States or offering assistance to consumers in Member States in the form of Alternative Dispute Resolution

  Κλειστή

  Κωδικός: 4033 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2021-ADR | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2023

  Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης το 2021 και το 2022, στοχεύουν στην παροχή οικονομικών συνεισφορών σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στα κράτη μέλη ή την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της μορφής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR). Οι αιτούντες υποστηρίζουν την επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές ή διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) σύμφωνα με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ.

 • Υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης καθώς και δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4028 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-CONS-2021-CPC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση, στοχεύει στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών κι άλλων σχετικών οργανισμών, που έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών υπό τον Κανονισμό συνεργασίας (CPC) (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) για την αντιμετώπιση παραβιάσεων του νόμου. 

 • Δίκτυο Ευρωπαϊκής Επιχείρησης

  Κλειστή

  Κωδικός: 3859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMP-COSME-2021-EEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος για την Ενιαίας Αγοράς. Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι η ρύθμιση και η διασφάλιση της αναβαθμισμένης λειτουργίας του Δικτύου Ευρωπαϊκής Επιχείρησης. Ο σκοπός αυτού του Δικτύου είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στην Ενιαία Αγορά και πέραν από αυτή. Δηλαδή, το Δίκτυο θα πρέπει να παρέχει συνεχή υποστήριξη για την αύξηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης και της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους πιο κάτω τομείς:

  • Συμμετοχή στην Ενιαία Αγορά
  • Διεθνοποίηση
  • Καινοτομία

  Συγκεκριμένα, το Δίκτυο θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη υψηλού αντίκτυπου για τις επιχειρήσεις πελατών του, για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και για την Ευρώπη. Να δημιουργεί συνδέσεις με ηγετικές αγορές, οδηγούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς και καινοτόμους εταίρους και να αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της αριστείας.