PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028)

Περίληψη

Το PRIMA είναι το πιο φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρώo-μεσογειακής συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού, συστήματα γεωργικής παραγωγής, και αλυσίδες αγρο-τροφικών προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Περιγραφή Προγράμματος

Μέσω του προγράμματός του, το PRIMA θα συμβάλει στην επίλυση της λειψυδρίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μετανάστευσης, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του United Nation Agenda 2030 στην περιοχή της Μεσογείου. Η κλίμακα της έρευνας και της καινοτομίας που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή της Μεσογείου είναι τεράστια λόγω του συστημικού χαρακτήρα των σημαντικότερων σημείων συμφόρησης.

Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, απαιτείται κατάλληλη κινητοποίηση και παροχή οικονομικών πόρων, νέο τεχνολογικό και οργανωτικό πλαίσιο και ενισχυμένη ανάπτυξη ικανοτήτων. Το πρόγραμμα PRIMA, αν και μια συνεργατική, διασυνοριακή προσέγγιση μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών PRIMA, επικεντρώνεται σε κοινά προβλήματα, την ευθυγράμμιση των εθνικών προγραμμάτων και την αύξηση της απαιτούμενης κλίμακας και εμβέλειας συγκεντρώνοντας οικονομικούς και πνευματικούς πόρους.

Με αυτόν τον στόχο, τα συμμετέχοντα κράτη στο PRIMA έχουν αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας που αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία ενίσχυσης των προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας.

Οι κοινές προσπάθειες θα συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας και των μέσων διαβίωσης των πολιτών της Μεσογείου, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη, προκαλώντας πιο βιώσιμες μεσογειακές κοινωνίες και σταθερότητα.

Τα ετήσια σχέδια εργασίας PRIMA καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις που ορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2017/1324, με βάση τις προτεραιότητες που περιγράφονται στο πρόγραμμα στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας PRIMA, στους τρεις θεματικούς τομείς που εξετάζει το πρόγραμμα , και συγκεκριμένα:

 • Θεματική 1 – Ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των ξηρών και ημι-άνυδρων μεσογειακών περιοχών.
 • Θεματική  2 – Σύστημα αειφόρου γεωργίας υπό περιβαλλοντικούς περιορισμούς στη Μεσόγειο
 • Θεματική  3 – Αειφόρος μεσογειακή αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 68.54 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

70% / 100% (για μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2028

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Αρμόδιος Λειτουργός ΙδΕΚ:
Σάββια Αλεξανδράκη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: salexandraki@research.org.cy
Τηλέφωνο: +357 22205070

Σημείο Επαφής EE

Κεντρικό Γραφείο
Διεύθυνση: Nexus Κτήριο 2, Carrer Jordi Girona 29, 2ος όροφος 2A 08034, Βαρκελώνη
Τηλέφωνο: +34 930 19 08 23

Follow Us

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • PRIMA Award “Woman Greening Food Systems Award in the Mediterranean"

  Κλειστή

  Κωδικός: 33147 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2024

  Στόχος αυτού του νέου Βραβείου είναι να αναγνωρίσει και να τιμήσει την εξαιρετική συνεισφορά των γυναικών στην προώθηση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων. Να αναδείξει δηλαδή, τα επιτεύγματα των γυναικών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της θετικής αλλαγής στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας στην περιοχή της Μεσογείου.

 • PRIMA Section 2 Multitopics 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33018 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PRIMA Section 2 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2024

  Στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Εργασίας 2024 για τη Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), η πρόσκληση PRIMA Section 2 Multitopics 2024 έχει ανοίξει για υποβολή προτάσεων.

  Τα θέματα που έχουν ανοίξει στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

  • Θεματική  1 – Water management in the Nexus: Topic 2.1.1-2024 (RIA) Effective water accounting approaches under crisis conditions: climate change and external shocks.
  • Θεματική 2 – Farming systems in the Nexus: Topic 2.2.1 (RIA) Revitalizing agroforestry practices for sustainable land use and climate resilience in the Mediterranean Region.
  • Θεματική 3 – Food value chain in the Nexus: Topic 2.3.1 (RIA) Leveraging urban and local food systems for sustainable food systems transformation.

 • PRIMA - Section 1 Food Value-chain in the Nexus 2024 Topic 1.3.1 (IA) - Developing cost-effective and sustainable technologies adapted to Mediterranean Food Systems to decrease food loss and waste

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32507 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.3.1 (IA) | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την επίδειξη βιώσιμων λύσεων για τη μείωση των απωλειών και της σπατάλης τροφίμων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μετά τη συγκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της επεξεργασίας. Εστιάζει στα φυτικά τρόφιμα και τα απόβλητα. Αυτές οι λύσεις θα πρέπει να είναι κλιμακούμενες, βιώσιμες, οικονομικά αποδοτικές και προσαρμοσμένες σε μικροϊδιοκτήτες σε αγροτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

 • Section 1 - Farming Systems in the Nexus 2024 Topic 1.2.1-2024 (IA) - Transformative Adaptation of Mediterranean dry farming systems using water harvesting techniques to address extreme drought in arid and semi-arid environments

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.2.1-2024 (IA) | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ξηρής γεωργίας σε ξηρές περιοχές της Μεσογείου ενσωματώνοντας παραδοσιακές και σύγχρονες υδροτεχνολογίες για τη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων. Εστιάζει σε συστήματα που δίνουν προτεραιότητα στη χρήση αλατούχα ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα στα είδη ξηρασίας ή στα είδη υποαπορρόφησης με ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό, προσαρμοσμένα στις εποχιακές διακυμάνσεις βροχοπτώσεων και ανεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένων φυτών όπως τα halophytes, οι κάκτοι και παρόμοια άλλα φυτά.​

 • Section 1 - Water management in the Nexus 2024 - Topic 1.1.1-2024 (IA) - Sustainability of Mediterranean irrigated agriculture through the implementation of WEFE Nexus approach

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32502 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.1.1-2024 (IA) | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Αυτή η πρόσκληση έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που συνδέεται με την προσέγγιση Nexus με διατομεακή προοπτική που ενισχύει τη βιωσιμότητα των αρδευόμενων περιοχών στην περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, τα έργα θα πρέπει να επικεντρωθούν στον μετριασμό των τρέχουσων προκλήσεων που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της προσέγγισης WEFE Nexus κατά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών άρδευσης.

 • WEFE NEXUS Award 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27554 | Κωδικός Ταυτοποίησης: WEFE NEXUS Award | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2023

  Το PRIMA θα απονείμει ένα χρηματικό βραβείο αναγνώρισης αφιερωμένο στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην επίδειξη των οικονομικών και κοινωνικών οφελών του Water Energy Food and Ecosystem (WEFE) Nexus στη Μεσόγειο, το βραβείο PRIMA WEFE Nexus.

 • Section 2 Multitopics 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27550 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Section 2 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2023

  Τα θέματα που έχουν ανοίξει στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

  Θεματική περιοχή 1-Διαχείριση υδάτων: Θέμα 2.1.1-2023 (RIA) Νέα μοντέλα διακυβέρνησης για τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και μετριασμό των συγκρούσεων.

  Θεματικός Τομέας 2-Γεωργικά συστήματα: Θέμα 2.2.1 (RIA) Ένα βήμα προς τις εκμεταλλεύσεις ουδέτερες από άνθρακα: σύζευξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα κυκλικής καλλιέργειας.

  Θεματικός τομέας 3-Διατροφική αλυσίδα αξίας: Θέμα 2.3.1 (RIA) – Αξιολόγηση νέων αντιμικροβιακών υλικών συσκευασίας και επικάλυψης τροφίμων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων για τη βελτίωση της ασφάλειας στη μεσογειακή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

   

  Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από τον συντονιστή του διακρατικού έργου κεντρικά στο PRIMA και όλοι οι εταίροι πρέπει να υποβάλουν την προκαταρκτική πρόταση του πρώτου σταδίου στον Εθνικό Φορέα Χρηματοδότησης.

  Η προθεσμία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων του σταδίου 1 στο PRIMA είναι η 29η Μαρτίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών). Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρους προτάσεων του σταδίου 2 στο PRIMA είναι η 13 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

  Η προθεσμία για την υποβολή προκαταρκτικών προτάσεων σταδίου 1 στο RIF είναι η 5η Απριλίου 2023, 13:00 (ώρα Κύπρου). Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρους προτάσεων του σταδίου 2 στο RIF είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Κύπρου).

 • Section 1 – Nexus - Management Water-Energy-Food-Ecosystems 2023 Topic 1.4.1-2023 (IA) Accelerate adaptation and mitigation to climate change in the Mediterranean region by deploying WEFE nexus solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 27548 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.4.1 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Η πρόσκληση υποστηρίζει τη διατομεακή ιδέα του Nexus ως εργαλείο για την προσαρμογή και τις στρατηγικές μετριασμού του κλίματος, σχεδιάζοντας και ενσωματώνοντας λύσεις Nexus σε υπάρχοντα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τομεακό επίπεδο και αξιολογώντας τον αντίκτυπό τους στη διαβίωση των πληθυσμών και στις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις την περιοχή της Μεσογείου.

  Η προθεσμία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων του σταδίου 1 είναι η 22η Μαρτίου 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρων προτάσεων του σταδίου 2 είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2023.

 • Section 1 - Thematic Area 3- Agro-Food value chain 2023 Topic 1.3.1-2023 (RIA) Increasing resilience of agri-food supply chain (cereal) in the MENA region

  Κλειστή

  Κωδικός: 27545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.3.1 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να καθοδηγήσει τεκμηριωμένες συστάσεις για στρατηγικές, σχέδια δράσης, βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της μεσογειακής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (κυρίως των δημητριακών) σε εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως κλιματικά σοκ και οικονομικές και πολιτικές κρίσεις.

  Η προθεσμία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων του σταδίου 1 είναι η 22η Μαρτίου 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρων προτάσεων του σταδίου 2 είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2023.

 • Section 1 - Thematic Area 2-Farming Systems 2023 Topic 1.2.1-2023 (IA) Actions to restore and return degraded lands in the Mediterranean region into productive agroecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 27543 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.2.1 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Η πρόσκληση υποστηρίζει την ανάπτυξη μέτρων και πρακτικών προσαρμοσμένων στις βιοφυσικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην περιοχή της Μεσογείου για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων φυσικών πόρων και των λειτουργιών του οικοσυστήματος τους.

  Η προθεσμία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων του σταδίου 1 είναι η 22η Μαρτίου 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρων προτάσεων του σταδίου 2 είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2023.

 • Section 1 - Thematic Area 1-Water management 2023 Topic 1.1.1 (IA) Integrated adaptive wastewater management plans in the Mediterranean region

  Κλειστή

  Κωδικός: 27540 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Topic 1.1.1 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην παρούσα πρόσκληση αναμένεται να αναπτύξουν προσεγγίσεις επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων σε σχέση με την ανάκτηση θρεπτικών ουσιών και ενέργειας και οικονομικές λύσεις σχεδιασμού για τη διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των μικρορρύπων.

  Η προθεσμία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων του σταδίου 1 είναι η 22η Μαρτίου 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των πλήρων προτάσεων του σταδίου 2 είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2023.

 • PRIMA Section 2 Multitopics 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 18070 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Τα θέματα που έχουν ανοίξει στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

  • Thematic Area 1-Water management: Topic 2.1.1-2022 (RIA) Prevent and reduce land and water salinization and pollution due to agri-food activities.
  • Thematic Area 2-Farming systems: Topic 2.2.1-2022 (RIA) Improving the sustainability of agro-pastoralism in the Mediterranean Region under the context of climate change.
  • Thematic Area 3-Food value chain: Topic 2.3.1-2022 (RIA) Enabling the transition to healthy and sustainable dietary behaviour

 • PRIMA – Section 1 - WEFE NEXUS Award 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 18068 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Η PRIMA σχεδιάζει να απονείμει ένα χρηματικό βραβείο αναγνώρισης αφιερωμένο στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην επίδειξη των οικονομικών και κοινωνικών οφελών του Water Energy Food and Ecosystem (WEFE) Nexus στη Μεσόγειο, το βραβείο PRIMA WEFE Nexus.

 • PRIMA – Section 1 - Nexus Management Water-Energy-Food-Ecosystems 2022 (CSA) Topic 1.4.2-2022 (CSA) Development of a Mediterranean Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Community of Practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 18066 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Mεσογειακής Κοινότητας Πρακτικής WEFE Nexus (NCoP), η οποία προβλέπεται να:

  • προωθήσει την αναγνώριση και την επικοινωνία των βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών λύσεων του WEFE Nexus.
  • λειτουργεί ως αποτελεσματικό και βιώσιμο φόρουμ/πλατφόρμα για την προσέλκυση και την τόνωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.
  • διασυνδέσει την επιστήμη, την πολιτική και την  πρακτική γύρω από περιπτώσεις επίδειξης WEFE Nexus ως πειράματα κοινωνικής καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

 • PRIMA – Section 1 - Nexus Management Water-Energy-Food-Ecosystems 2022 (IA) Topic 1.4.1-2022 (IA) Predicting and testing options of socio-economic adaptation to declining Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) resources in the Mediterranean Region

  Κλειστή

  Κωδικός: 18062 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Η πρόσκληση υποστηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών που ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής των πληθυσμών στη συρρίκνωση των πόρων Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) στην περιοχή της Μεσογείου.

 • PRIMA – Section 1 - Thematic Area 3-Agri-food value chain 2022 Topic 1.3.1-2022 (IA) Alternative protein sources for the Mediterranean food value chain. From production, extraction, processing and marketing, to societal acceptance

  Κλειστή

  Κωδικός: 18054 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Εναλλακτικές πρωτεΐνες από διαφορετική προέλευση και νέες πηγές (χερσαίες και υδρόβιες) θα πρέπει να εξεταστούν για ζωοτροφές και άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή θρησκευτική και πολιτιστική αντίσταση. Τα τρόφιμα που βασίζονται στη μικροβιακή ζύμωση – πιθανώς εμπνευσμένα από παραδοσιακά μεσογειακά τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση – θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μοχλός βελτίωσης της βιοσυντήρησης των τροφίμων, των διατροφικών αναγκών, της ασφάλειας των τροφίμων και της αποδοχής. Επομένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση ή την προσαρμογή σε ενδεχόμενα πολιτιστικά και θρησκευτικά εμπόδια και αντιστάσεις έναντι των «EU Novel foods», ώστε να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή.

 • PRIMA – Section 1 - Thematic Area 1-Water management 2022 Topic 1.1.1 (IA) Sustainable and integrated management of natural and artificial water storage systems and distribution infrastructure

  Κλειστή

  Κωδικός: 18050 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να βελτιωθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης και διανομής νερού σε αντιπροσωπευτικές περιοχές επίδειξης μέσω ενός συνδυασμού πρακτικών διατήρησης εδάφους-ύδατος που ενσωματώνονται σε κατάλληλους κανονισμούς διαχείρισης.

 • PRIMA – Section 1 - Thematic Area 2-Farming systems 2022 Topic 1.2.1 (RIA) Developing integrated soil data for the Mediterranean Region: a gateway for sustainable soil management

  Κλειστή

  Κωδικός: 18038 | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η εξαγωγή ενός συνόλου δεικτών ποιότητας του εδάφους (χημικοί, φυσικοί και βιολογικοί), μέθοδοι, μετρήσεις που πρέπει να επικυρωθούν και να εναρμονιστούν για να βελτιωθεί η ποσότητα, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των εδαφικών δεδομένων και πληροφοριών στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των εδαφικών πόρων.

 • PRIMA - Διαχείριση Nexus Νερό-Ενέργεια-Τροφή-Οικοσυστήματα 2021 - Θέμα - 1.4.1-2021 (IA) Αξιοποίηση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση Nexus πόρων νερού-ενέργειας-τροφίμων-οικοσυστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου: από τις έννοιες σε πρακτικές λύσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 1904 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1.4.1-2021   | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2021

  Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου στη PRIMA από περιπτώσεις επίδειξης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στην περιοχή της Μεσογείου για τη λειτουργία της έννοιας Nexus Νερό-Ενέργεια-Τρόφιμα-Οικοσυστήματα (WEFE) και να μεταφράσει εννοιολογικά ζητήματα πρώτα σε πρακτικές λύσεις και στη συνέχεια σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, οι τεχνολογίες, οι διαδικασίες και τα μοντέλα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, ψηφιακών λύσεων, υποδομής δεδομένων, θα πρέπει να εφαρμοστούν και να επικυρωθούν σε περιοχές επίδειξης υπό πρακτική προσέγγιση. Αυτή η δράση πρέπει να εντοπίσει και να εφαρμόσει λύσεις για την απόκτηση αποδοτικότητας και εξοικονόμηση πόρων νερού-ενέργειας-τροφίμων.

 • PRIMA - Θεματική περιοχή 3 - Αγρο-τροφική αλυσίδα αξίας 2021 - Θέμα - 1.3.1-2021 (IA) Αύξηση προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή ως βιώσιμο πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υγειονομικών πτυχών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1905 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1.3.1-2021   | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2021

  Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί τη συνέχεια της πρόσκλήσης του 2020. Ενώ η προηγούμενη πρόσκληση, επικεντρώθηκε στις πτυχές υγείας της μεσογειακής διατροφής, με βάση τη σύνθεση και τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές, αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της τήρησης του μεσογειακού διατροφικού τρόπου. Η πρόσκληση επικεντρώνεται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προώθησης αυτού του μοντέλου υγιεινής διατροφής και βιώσιμου τρόπου ζωής σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου και σε άλλα μέρη του κόσμου.

 • PRIMA - Θεματική περιοχή 2 - Γεωργικά συστήματα 2021 - Θέμα - 1.2.1-2021 (IA) Αύξηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιδόσεων των γεωργικών συστημάτων μικρής κλίμακας μέσω βελτιώσεων σε οργανωτικές πτυχές και νέων μοντέλων διακυβέρνησης αλυσίδων αξίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 1906 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1.2.1-2021   | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2021

 • PRIMA - Θεματική περιοχή 1 - Διαχείριση νερού 2021 - Θέμα 1.1.1-2021 (RIA) - Βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων για την καταπολέμηση της υποβάθμισης και της απερήμωσης του εδάφους και την προώθηση της αποκατάστασης του οικοσυστήματος.

  Κλειστή

  Κωδικός: 1907 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 1.1.1-2021   | Όνομα Προγράμματος: PRIMA –Συνεργασία για έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (2018-2028) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2021