Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027)

Περίληψη

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ. και προβλέπει τέσσερις ειδικούς στόχους:

 • Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
 • Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.
 • Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1.55 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Διαφέρει για κάθε σχέδιο χρηματοδότησης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ)

κ. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

Επικεφαλής Σημείου Επαφής προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα, Αξίες»

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nb@epcr.org.cy

Ιστοσελίδα: www.epcr.org.cy

https://www.facebook.com/CERV-Cyprus-EU-Citizens-Equality-Rights-Values-Contact-Point-108551644728285

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Citizens’ engagement and participation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28277 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CITIZENS-CIV | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει έργα που προωθούνται από διακρατικές συμπράξεις και δίκτυα που εμπλέκουν άμεσα τους πολίτες. Αυτά τα έργα θα συγκεντρώσουν ποικίλα άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα και φύλα σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της ΕΕ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και έτσι να συμβάλουν στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της Ένωσης.

 • Networks of Towns

  Κλειστή

  Κωδικός: 27845 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχοι:

  • Να προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ πολιτών διαφορετικών χωρών.
  • Να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτιστική πολυμορφία του Ευρωπαϊκού Ένωση και να τους ευαισθητοποιήσει ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν τα θεμέλια για ένα κοινό μέλλον.
  • Να εγγυηθούν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και να διασφαλίσουν την ενεργοποίησή τους συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο.
  • Να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και τη φιλία μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.
  • Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικές.
  • Να υποστηρίξει τη χρηστή τοπική διακυβέρνηση και να ενισχύσει τον ρόλο της τοπικής και περιφερειακής αρχές στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 • Town-Twinning

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27824 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των πολιτών της διαφορετικές χώρες, ιδίως μέσω της αδελφοποίησης πόλεων, ώστε να είναι πρακτικά εμπειρία του πλούτου και της ποικιλομορφίας της κοινής κληρονομιάς της Ένωσης και να να τους ενημερώσουν ότι αυτά αποτελούν τη βάση για ένα κοινό μέλλον.
  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει έργα που συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα ατόμων από αδελφοποιημένες πόλεις, από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, φύλο και χώρες. Με κινητοποίηση μελών του κοινού σε τοπικό και επίπεδο ΕΕ για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων η ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, αυτή η πρόσκληση επιδιώκει να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση, την ένταξη και την πολιτιστική ποικιλομορφία και να αναπτύξουν ευκαιρίες για συμμετοχή στα κοινά στο επίπεδο ΕΕ.

 • European Remembrance - 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27688 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CITIZENS-REM | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2023

  Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, και στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την κοινή ιστορία, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες τους, ενισχύοντας έτσι κατανοούν την Ένωση, την προέλευσή της, τον σκοπό, την ποικιλομορφία και τα επιτεύγματά της και τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας. Τα έργα πρέπει να καλύπτουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής:

  • Δημοκρατική μετάβαση, (επανα)οικοδόμηση και ενίσχυση της κοινωνίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
  • Ενίσχυση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ·
  • Μετανάστευση, αποαποικιοποίηση και πολυπολιτισμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες.
  • Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα καθοριστικά της επιτεύγματα.

 • Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers

  Κλειστή

  Κωδικός: 27670 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να υποστηρίζουν και να προστατεύουν τους καταγγέλλοντες και να αναπτύξουν την ικανότητα των εθνικών αρχών και των νομικών επαγγελματιών να διασφαλίζουν επαρκή ένδικα μέσα για την προστασία των πληροφοριοδοτών.

 • Promoting rights and values by empowering the civic space

  Κλειστή

  Κωδικός: 27667 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να προωθούν τα δικαιώματα και τις αξίες παρέχοντας τη δυνατότητα στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συνεργάζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα.

 • Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights

  Κλειστή

  Κωδικός: 27662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023

  Ανάπτυξη ικανοτήτων και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

  Η Στρατηγική του Χάρτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της εφαρμογής του Χάρτη στα κράτη μέλη, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

 • Strategic litigation

  Κλειστή

  Κωδικός: 27653 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023

  Οι στρατηγικοί δικαστές είναι το κλειδί για την προώθηση της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων του Χάρτη και θα πρέπει να δοθεί υποστήριξη για την ενίσχυση της ικανότητας και των εξειδικευμένων γνώσεών τους σχετικά με τον Χάρτη και τον τρόπο ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσέγγισης στις υποθέσεις.

 • Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime

  Κλειστή

  Κωδικός: 27651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-CHAR-LITI-SPEECH | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023

  Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του εγκλήματος μίσους, διασφαλίζοντας και προάγοντας έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα πρέπει να στοχεύουν στο να επιτρέψουν στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δημιουργήσουν μηχανισμούς συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές για την υποστήριξη της αναφοράς επεισοδίων εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους, να εξασφαλιστεί η υποστήριξη στα θύματα ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους· και να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων μέσω μεθοδολογιών και εργαλείων κατάρτισης ή συλλογής δεδομένων.

 • Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26539 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-EQUAL | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει μια συνολική και διατομεακή προσέγγιση και συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ιδίως για λόγους φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένων όταν αυτό εκδηλώνεται με τη μορφή αντιτσιγγανισμού, ρατσισμού κατά των μαύρων, αντισημιτισμού, αντιμουσουλμανικού μίσους και LGBTIQ φοβίας.

  Τα έργα μπορεί να είναι εθνικά ή διακρατικά. Τα διακρατικά έργα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα.

 • Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations)

  Κλειστή

  Κωδικός: 25712 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2023-DAPHNE | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η οικοδόμηση της ικανότητας του ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο ή/και της βίας κατά των παιδιών και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στις γυναίκες και την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των παιδιών, την ισότιμη ενδυνάμωση των γυναικών και των ανδρών και της ενδυνάμωσης των παιδιών, σε όλη τους την ποικιλομορφία.

 • Union Values

  Κλειστή

  Κωδικός: 16749 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CITIZENS-VALUES | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2022

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προστασία, η προώθηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με Θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της ΕΕ με την υποστήριξη τοπικών, περιφερειακών και/ή εθνικών πολιτών κοινωνικών οργανώσεων και αυξάνοντας την ικανότητά τους, ενισχύοντας έτσι επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη και το σεβασμό του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ.

 • Call for proposals to protect and promote the rights of the child

  Κλειστή

  Κωδικός: 16600 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CHILD | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2022

  Αυτή η πρόσκλήση στοχεύει να ενίσχυση της βιωσιμότητας και του αντίκτυπου των μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 • Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points

  Κλειστή

  Κωδικός: 16593 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-NRCP | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει τη θεσμική ανάπτυξη και την ικανότητα του Εθνικά Σημεία Επαφής Ρομά για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά (NRCPs) στο ρόλο τους να διευκολύνουν τις εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης, ιδίως μέσω τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση των καθιερωμένων Εθνικών Πλατφορμών Ρομά (ΕΜΠ). NRP σκοπός είναι η προώθηση και η διευκόλυνση του διαλόγου, της αμοιβαίας μάθησης, της συνεργασίας και της πολιτικής επανεξέταση μεταξύ όλων των εθνικών ενδιαφερομένων (π.χ. Ρομά και κοινωνία των πολιτών υπέρ των Ρομά οργανώσεις, ακτιβιστές, αιρετούς και διορισμένους στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ακαδημαϊκή κοινότητα, κ.λπ.). Στο πλαίσιο των NRPs, τα NRCPs αναμένεται επίσης να ενισχυθούν με ευαισθησία ως προς το φύλο την εκπροσώπηση των Ρομά στην πλατφόρμα δομές, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων, καθώς και με την ανάδειξη ενός Ρομά εκπρόσωπος για τη διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ρομά.

 • Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

  Κλειστή

  Κωδικός: 16582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-DAPHNE | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Η παρούσα πρόσκληση χωρίζεται σε 5 προτεραιότητες, με στόχο:

  • Ενσωμάτωση της πρόληψης διαφόρων μορφών βίας κατά των γυναικών με βάση το φύλο σε διαφορετικά πλαίσια, με μια συστημική προσέγγιση (προτεραιότητα 1)
  • Aντιμετώπιση επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών (προτεραιότητα 2)
  • Πρόληψη της βίας λόγω φύλου αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες της (προτεραιότητα 3)
  • Υποστήριξη και βελτίωση της συλλογής εθνικών δεδομένων για τη βία κατά των παιδιών (προτεραιότητα 4)
  • Ενίσχυση των απαντήσεων που αποτρέπουν και υποστηρίζουν τα παιδιά θύματα βίας ενισχύοντας τα συστήματα παιδικής προστασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (προτεραιότητα 5)

 • Call for proposals to promote gender equality

  Κλειστή

  Κωδικός: 16580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-GE | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022

  Στόχοι
  Υποστήριξη, προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, ελευθερία από τα στερεότυπα των φύλων, ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενδυνάμωση των γυναικών και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.
  Πολιτική πρωτοβουλία υποστηρίζεται: Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025.

 • Citizens’ engagement and participation

  Κλειστή

  Κωδικός: 16578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CITIZENS-CIV | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022

  Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η προώθηση της συμμετοχής και της συμβολής των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων στη δημοκρατική και αστική ζωή της Ένωσης, γνωστοποιώντας και ανταλλάσσοντας δημόσια τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς σχετικά με τη δράση της Ένωσης. Στοχεύει στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συμπράξεις και δίκτυα που εμπλέκουν άμεσα τους πολίτες. Αυτά τα έργα θα συγκεντρώσουν ένα ευρύ φάσμα ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της ΕΕ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος.

 • Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

  Κλειστή

  Κωδικός: 16555 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-EQUAL | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022

  Στόχος είναι η υποστήριξη μιας συνολικής και διατομεακής προσέγγισης και συγκεκριμένων δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, ιδίως λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, συμπεριλαμβανομένων όταν αυτό εκδηλώνεται με τη μορφή αντιτσιγγανισμού, αντισημιτισμού, αντιμουσουλμανικού μίσους, αφροφοβίας και LGBTIQ phobia εκτός και εντός διαδικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσκληση μπορεί να καλύπτει δράσεις που αφορούν ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 που επηρεάζει αυτές τις ομάδες όσον αφορά τη δυσανεξία, ρατσισμός, ξενοφοβία, διακρίσεις και μίσος.

 • European Remembrance

  Κλειστή

  Κωδικός: 16552 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CITIZENS-REM | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, και στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους ιστορία, πολιτισμό, πολιτιστική κληρονομιά και αξίες, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για την Ένωση, την προέλευση, τον σκοπό, την ποικιλομορφία και τα επιτεύγματά της και τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας.

 • Networks of Towns

  Κλειστή

  Κωδικός: 16546 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Οι δήμοι και οι ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα σε μακροπρόθεσμη προοπτική ενδέχεται να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους πιο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

 • Town-Twinning

  Κλειστή

  Κωδικός: 16544 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Αυτό το μέτρο στοχεύει στην υποστήριξη έργων που φέρνουν σε επαφή ένα ευρύ φάσμα πόλεων εταίρων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων γύρω από θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες πολιτικής. Αυτό το μέτρο θα επιδιώξει να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

 • Promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on strategic litigation relating to democracy, the rule of law and fundamental rights breaches

  Κλειστή

  Κωδικός: 16454 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2022-CHAR-LITI | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις δραστηριότητες σε στρατηγικές διαφορές που σχετίζονται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 • Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation

  Κλειστή

  Κωδικός: 13143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DATA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2021

  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος REC 2014-2020 (2017, 2019 και 2020) και ενόψει της εφαρμογής των συμπερασμάτων της προαναφερθείσας έκθεσης για τον GDPR, οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να στοχεύουν για περαιτέρω υποστήριξη δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. 

 • Specific Grant Agreement under FPA CERV-2021-DISABILITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 13136 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DISA-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Η πρόσκληση αποσκοπεί στην απονομή των πρώτων ετήσιων επιχορηγήσεων λειτουργίας για το 2022 σε δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας και τα οποία θα υπογράψουν 4ετείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης-πλαισίου (FPA) για την περίοδο 2022-2025.

 • Framework Partnership agreement under CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 13133 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DISA-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021

  Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία τετραετούς συμφωνίας πλαισίου συνεργασίας (FPA) με δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας για την περίοδο 2022-2025.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1874 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-EQUAL   | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση, με συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ανάμεσα στα φύλα και κατά των παιδιών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1875 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DAPHNE   | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση, πρόληψη και προστασία ή / και υποστήριξη σε γυναίκες, παιδιά, νέους και θύματα LGBTIQ ή δυνητικά θύματα βίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. Ακόμη, στοχεύει στην πρόληψη της βίας ανάμεσα στα φύλα,  αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της προβολής της αρρενωπότητας και γενικότερα της εμπλοκής ανδρών και αγοριών.