Περιφερειακή και Αστική Πολιτική

Περίληψη

Αυτό το τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρμόδιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις περιφέρειες και τις πόλεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 34 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
Tηλέφωνο: +32 2 299 11 11 (τηλεφωνικό κέντρο της Επιτροπής)

Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1049 Βρυξέλλες/Βέλγιο

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

  Κλειστή

  Κωδικός: 14559 | Όνομα Προγράμματος: Περιφερειακή και Αστική Πολιτική | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022

  Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.