Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU)

Περίληψη

Η Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου ή η εταιρική σχέση καθαρού υδρογόνου είναι μια μοναδική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις τεχνολογίες υδρογόνου στην Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, της κοινής επιχείρησης κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. 

Περιγραφή Προγράμματος

Η εταιρική σχέση Clean Hydrogen στοχεύει να κλιμακώσει την ανάπτυξη και την εξάπλωση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας για ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες καθαρού υδρογόνου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜμΕ. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη διάθεση στην αγορά καινοτόμων ανταγωνιστικών καθαρών λύσεων.

Ο τελικός στόχος είναι η συμβολή:

 • σ’ ένα βιώσιμο, απελευθερωμένο και πλήρως ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ
 • στην στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του οδικού της χάρτη προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ποιος ωφελείται:

 • Το κοινό – θα βοηθήσει στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων του 2030 και, κυρίως, θα καταστήσει δυνατή την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
 • Η οικονομία – θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία και να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό ικανό να αναπτύξει την τεχνολογία αιχμής που απαιτείται για να παραμείνουν ηγέτες στην αγορά.
 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – με την κλιμάκωση των τεχνολογιών καθαρού υδρογόνου και την επέκταση των εφαρμογών τους, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και θα στηρίξει τις ΜμΕ επιτρέποντας τη γρήγορη διάθεση στην αγορά καινοτόμων ανταγωνιστικών καθαρών λύσεων.
 • Η επιστημονική κοινότητα και ο ακαδημαϊκός κόσμος – θα ενισχύσει και θα ενσωματώσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες της ΕΕ για να συμβάλει στη δημιουργία και τη διάδοση νέων γνώσεων υψηλής ποιότητας.

Ιστοσελίδα: Clean Hydrogen Joint Undertaking 

Clean Hydrogen JU Strategic Research and Innovation Agenda 2021 – 2027https://bit.ly/3XVSHeC 

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@clean-hydrogen.europa.eu

Τηλέφωνο: +32 22218148

Διεύθυνση: Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Small-scale Hydrogen Valley

  Κλειστή

  Κωδικός: 32475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το θέμα είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας μικρής κλίμακας κοιλάδας υδρογόνου (small-scale Hydrogen Valley). Θα μπορούσε να επιδείξει έναν συνδυασμό τεχνολογιών είτε σε υπάρχουσες ή/και νέες αγορές για καθαρό υδρογόνο, ειδικά όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε συμβίωση μεταξύ τους.

  Οι προτάσεις πρέπει να επιδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο συστήματος: συνολική και συνεργατική ενοποίηση της παραγωγής υδρογόνου (δεν περιορίζεται στην ηλεκτρόλυση), τεχνολογίες διανομής και τελικής χρήσης. Οι προτάσεις μπορούν να διερευνήσουν τη διαλειτουργικότητα, τη σταθερότητα αιτίου-αποτελέσματος του συνολικού συστήματος. Οι τεχνολογίες  που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι αιχμής μετά από τεχνολογικές εξελίξεις που χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως από (αλλά δεν περιορίζονται σε) την εταιρική σχέση καθαρού υδρογόνου.

 • Large-scale Hydrogen Valley

  Κλειστή

  Κωδικός: 32473 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το θέμα είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας μεγάλης κλίμακας κοιλάδας υδρογόνου. Θα μπορούσε να επιδείξει έναν συνδυασμό τεχνολογιών είτε σε υπάρχουσες ή/και σε νέες αγορές για καθαρό υδρογόνο, ειδικά όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε συμβίωση μεταξύ τους.

  Οι προτάσεις πρέπει να επιδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο συστήματος: συνολική και συνεργατική ενοποίηση της παραγωγής υδρογόνου (δεν περιορίζεται στην ηλεκτρόλυση), τεχνολογίες διανομής και τελικής χρήσης. Οι προτάσεις μπορούν επίσης να διερευνήσουν τη διαλειτουργικότητα, τη σταθερότητα αιτίου-αποτελέσματος του συνολικού συστήματος. Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι αιχμής μετά από τεχνολογικές εξελίξεις που χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως από (αλλά δεν περιορίζονται σε) την εταιρική σχέση καθαρού υδρογόνου.

 • Development of non-fluorinated components for fuel cells and electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 32471 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το πεδίο αυτού του θέματος περιορίζεται σε κυψέλες καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFCs) ή/και ηλεκτρολύτες (PEMELs), επειδή άλλες τεχνολογίες κυψελών καυσίμου υδρογόνου και ηλεκτρολύσεων, π.χ. Οι τεχνολογίες μεμβράνης ανταλλαγής ανιόντων θερμοκρασίας συνήθως δεν ενσωματώνουν PFAS στα συστατικά των υλικών τους.

  Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μη φθοριούχων ιονομερών, τόσο ιονομερών μεμβράνης όσο και ιονομερών στοιβάδας καταλύτη, καθώς και υλικών ενίσχυσης μη φθοριωμένων μεμβρανών για την αντικατάσταση των ενισχύσεων μεμβράνης με βάση το ePTFE.

 • Improved characterisation, prediction and optimisation of flame stabilisation in high-pressure premixed hydrogen combustion at gas-turbine conditions (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το ερευνητικό πεδίο περιλαμβάνει την απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων, την ανάπτυξη μοντέλων και αναλυτικών εργαλείων, τη βελτιστοποίηση προηγμένων αρχών έγχυσης καυσίμου ή/και στρατηγικών σταδιακής καύσης για την αύξηση της εύρωστης λειτουργίας και της ευελιξίας καυσίμου των αεριοστρόβιλων, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση του κύκλου τους και τις επιδόσεις εκπομπών.

  Είναι ζωτικής σημασίας να επιδιώκεται η ευρύτερη γενικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων. Αυτός ο στόχος μπορεί εύκολα να επιδιωχθεί με την υιοθέτηση κανονικών διαμορφώσεων canonical turbulent premixed flames (π.χ. Bunsen, σώμα μπλόφας, εγκάρσιοι πίδακες ή σταθεροποιημένες με στροβιλισμό) για την προτεινόμενη εργασία.

 • Portable fuel cells for backup power during natural disasters to power critical infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 32467 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και επίδειξη ενός λειτουργικού περιβάλλοντος ενός ελαφρού, στιβαρού, εμπορευματοκιβωτίου και αρθρωτού συστήματος μηδενικών εκπομπών μεταφερόμενου τουλάχιστον 50 kWe συστήματος κυψελών καυσίμου για την τροφοδοσία κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το υπόλοιπο των στοιχείων της εγκατάστασης που απαιτούνται για τη λειτουργία.

 • Next generation on-board storage solutions for hydrogen-powered maritime applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 32465 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις θαλάσσιες μεταφορές, με σκοπό τη διάχυση σε σιδηροδρομικές και οδικές εφαρμογές παρόμοιων αναγκών αποθήκευσης ενέργειας (που προκύπτουν από την ισχύ ανά μήκος τροχιάς).

  Το αντικείμενο του θέματος είναι να παρέχει μια πλήρη εννοιολογική μελέτη της προτεινόμενης λύσης για την αποθήκευση υδρογόνου ή φορέα υδρογόνου κάτω από το κατάστρωμα ενός σκάφους με ανάγκες προώθησης υψηλής ισχύος (>500 kW) και λειτουργίας υψηλής συχνότητας. Το πεδίο εφαρμογής συνεπάγεται την κατασκευή μιας πρωτοτύπης αναφοράς για την επικύρωση της ιδέας, ή πολλών ιδεών σε σύγκριση υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

 • Scaling-up Balance of Plant components for efficient high power heavy duty applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 32463 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη και την επικύρωση της νέας γενιάς εξαρτημάτων BoP υψηλής ισχύος με μέγεθος για συστήματα κυψελών καυσίμου βαρέως τύπου ≥250 kW που περιέχουν μία στοίβα κυψελών καυσίμου ή πολλαπλάσιες στοίβες. Τα αναπτυγμένα εξαρτήματα BoP θα πρέπει να είναι συμβατά με την αναβάθμιση σε συστήματα προώθησης πολλαπλών MW.

 • Balance of plant components, architectures and operation strategies for improved PEMFC system efficiency and lifetime

  Κλειστή

  Κωδικός: 32461 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ισορροπία των στοιχείων της εγκατάστασης, των αρχιτεκτονικών και των στρατηγικών λειτουργίας για βελτιωμένη απόδοση και διάρκεια ζωής του συστήματος PEMFC.

  Το κίνητρο αυτού του θέματος είναι να επιτευχθεί η συνολική βελτίωση των συστημάτων που βασίζονται σε PEMFC αντιμετωπίζοντας το Ισοζύγιο Εγκαταστάσεων (BoP) ως το εναπομείναν δομικό στοιχείο της τεχνολογίας του συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή εφαρμογή των αποτελεσμάτων από δράσεις Ε&Κ.

 • Demonstration and deployment of multi-purpose Hydrogen Refuelling Stations combining road and airport, railway, and/or harbour applications (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32459 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί και να βελτιστοποιηθεί το HRSΣταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου (ειδικά για τρένα, θαλάσσιες και αερολιμενικές εφαρμογές), που βρίσκονται σε αποθήκες, με αντίστοιχη δέσμια ζήτηση για υδρογόνο μεγάλης κλίμακας. Αυτή η ιδέα προϋποθέτει την παροχή αερίου και/ή υγρού υδρογόνου υπό πίεση μαζί με την ανάπτυξη κατάλληλων και αξιόπιστων συστημάτων για πρόβλεψη διάρκειας ζωής. Ο συνδυασμός οικοσυστημάτων πολλαπλής κινητικότητας (σιδηροδρομικά, θαλάσσια και αεροδρόμια) εντός του ίδιου HRS μπορεί να μειώσει το κόστος ανεφοδιασμού και το κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού.
  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να επιδείξει ένα HRS πολλαπλών χρήσεων ικανό να παρέχει έναν συνδυασμό αεροπορικών, σιδηροδρομικών ή/και οδικών εφαρμογών βαρέως τύπου.

 • Demonstration of innovative solutions for highcapacity, reliable, flexible, and sustainable hydrogen compression technologies in commercial applications (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32457 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης κρίσιμων στοιχείων στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, με επίδειξη σε μια πραγματική εφαρμογή, για την αύξηση της εμπιστοσύνης και της εξοικείωσης με τις τεχνολογίες υδρογόνου. Περιλαμβάνει τη διαστασιολόγηση, την κατασκευή, την εγκατάσταση και την επίδειξη μιας λύσης συμπίεσης σε μια τοποθεσία πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών ζητημάτων ασφάλειας και κανονιστικών προκλήσεων με τις τοπικές αρχές. Η τοποθεσία επίδειξης θα πρέπει να είναι μια πλήρως εμπορική τοποθεσία που υπόκειται σε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία αναπτύσσεται και θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική τοποθεσία για περιπτώσεις χρήσης αναπαραγωγής.

 • Demonstration of hydrogen purification and separation systems for renewable hydrogen-containing streams in industrial applications (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32455 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Οι τρέχουσες εμπορικές τεχνικές καθαρισμού παραμένουν δαπανηρές. Νέες μέθοδοι για τον καθαρισμό του υδρογόνου με υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος θα βελτιώσουν τη συνολική αλυσίδα εφοδιασμού υδρογόνου. Μια σειρά από νέες μεμβρανικές, ηλεκτροχημικές και θερμοχημικές τεχνικές αναπτύσσονται και έχουν δείξει υπόσχεση να βελτιώσουν τις διαδικασίες για τον καθαρισμό του υδρογόνου. Η φυσική πρόοδος προς την εμπορευματοποίηση τεχνολογιών καθαρισμού επόμενου επιπέδου είναι η έκθεσή τους σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες και η παρατήρηση της καθαρότητας του υδρογόνου σύμφωνα με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα.

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην επίδειξη συστημάτων καθαρισμού και διαχωρισμού υδρογόνου για ανανεώσιμα ρεύματα που περιέχουν υδρογόνο σε βιομηχανικές εφαρμογές (IA).

 • Hydrogen production and integration in energy-intensive or specialty chemical industries in a circular approach to maximise total process efficiency and substance utilisation (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32453 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην παραγωγή καθαρού υδρογόνου και την ενσωμάτωσή του σε αυτές τις βιομηχανίες, μέσα σε μια κυκλική προσέγγιση. Ο μακροπρόθεσμος στόχος (οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτόν) είναι να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή καθαρού υδρογόνου σε αυτές τις βιομηχανίες, με ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες. Είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε τεχνολογία παραγωγής, ακόμη και σε συνδυασμό τεχνολογιών παραγωγής, εφόσον λειτουργούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το θέμα είναι κατάλληλο, αλλά δεν περιορίζεται σε, μια περαιτέρω επέκταση ενός επιτυχημένου μικρότερου έργου, μια επίδειξη σε έναν τομέα που δεν καλύπτεται ακόμη από συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες ή μια καινοτόμος επίδειξη τεχνολογίας καθαρής παραγωγής υδρογόνου (ή συνδυασμός τεχνολογιών).

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να αποδείξει την ενσωμάτωση της παραγωγής και προμήθειας καθαρού υδρογόνου σε Εντατικές και/ή Ειδικές Χημικές Βιομηχανίες για οποιεσδήποτε συνδυασμένες εφαρμογές (π.χ. φορείς υδρογόνου, κ.λπ.) σε ένα πρίσμα όπου η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα είναι κεντρικές, εξετάζοντας έτσι τη μετατροπή των αποβλήτων σε πρώτη ύλη και/ή τη δέσμευση και την ενσωμάτωση τυχόν υποπροϊόντων από την παραγωγή υδρογόνου.

 • Development and implementation of online monitoring and diagnostic tools for electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 32451 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση και τη διάγνωση συστημάτων ηλεκτρολύτη και την επίδειξη αυτών σε βιομηχανικά σχετική κλίμακα (> 100 kW) σε έναν τύπο ηλεκτρολύτη. Τέτοια εργαλεία θα βοηθούσαν στη μείωση του OPEX κάνοντας τη δυναμική λειτουργία πιο ανθεκτική και αξιόπιστη, μειώνοντας την υποβάθμιση του συστήματος και αυξάνοντας την απόδοση του συστήματος. Η εμπορική χρήση και εκμετάλλευση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με σαφήνεια στο έργο.

 • Development of innovative technologies for direct seawater electrolysis

  Κλειστή

  Κωδικός: 32449 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Οι προσδοκίες που απορρέουν από τα προαναφερθέντα αναμενόμενα αποτελέσματα δημιουργούν ένα σύνολο προκλήσεων που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να παραχθούν ηλεκτρολύτες διαφορετικής κλίμακας ισχύος για κατανεμημένη παραγωγή υδρογόνου, που εκτελείται χωρίς άλλη από τη βασική μηχανική διήθηση ή καθαρισμό του θαλασσινού νερού. Προκειμένου να κατανοηθούν και να συντονιστούν οι μηχανισμοί αντίδρασης που περιγράφουν τις επιθυμητές καταλυτικές δραστηριότητες και τη συνολική σταθερότητα και επιλεκτικότητα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη εις βάθος πειραματική, υπολογιστική και θεωρητική γνώση των μηχανιστικών οδών και των ιδιοτήτων της διεπαφής ηλεκτροδίου-ηλεκτρολύτη υπό λειτουργία συνθήκες. Επομένως, η κύρια προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί αφενός στη βελτίωση του ηλεκτροδίου υδρογόνου ώστε να λειτουργεί σε αυτό το σκληρό περιβάλλον και αφετέρου στη βελτίωση της επιλεκτικότητας ως προς την έκλυση οξυγόνου στο ηλεκτρόδιο της ανόδου, καθώς και στην ζητήματα ανθεκτικότητας που προκύπτουν τόσο από διεργασίες διάβρωσης όσο και από δηλητηρίαση καταλύτη (και μεμβράνης όταν εφαρμόζεται).

 • Advanced anion exchange membrane electrolysers for low-cost hydrogen production for high power range applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 32447 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς διάταξης στοίβας ηλεκτρολύτη με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων που παρέχει υδρογόνο σε πίεση κατάλληλη για βιομηχανικές τελικές χρήσεις.

 • Guidelines for sustainable-by-design systems across the hydrogen value chain

  Κλειστή

  Κωδικός: 32445 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αναφοράς και της ιεράρχησης των δράσεων, για μια επιλογή συστημάτων FCH στον κοινό τομέα αξιολόγησης ασφαλούς και βιωσιμότητας και οικολογικού σχεδιασμού. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν διεξοδικά τόσο τις πτυχές βιωσιμότητας όσο και ασφάλειας των συστημάτων που σχετίζονται με τις πρωταρχικές εφαρμογές των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.

 • Investigation of microbial interaction for underground hydrogen porous media storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 32443 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Διαφορετικές μελέτες και έργα (π.χ. HYUSPRE, HYSTORIES) έχουν αξιολογήσει τη σκοπιμότητα αποθήκευσης υδρογόνου σε πορώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς. Ωστόσο, πρέπει να μελετηθεί λεπτομερώς μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων (π.χ. παραγωγή ορισμένων διαβρωτικών ενώσεων και άλλων ακαθαρσιών) που σχετίζονται με τις διαφορετικές ομάδες μικροοργανισμών σε συγκεκριμένους υπόγειους σχηματισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές συνθήκες που ισχύουν για κάθε τοποθεσία (π.χ. θερμοκρασία , πίεση, pH, χημική σύσταση του πετρώματος, αλατότητα κ.λπ.). Σχετικές επιπτώσεις στις ιδιότητες των πετρωμάτων (πορώδες, διαπερατότητα, μηχανικές ιδιότητες). Συνολικά αυτό το θέμα εστιάζει στη διερεύνηση της μικροβιακής αλληλεπίδρασης για την υπόγεια αποθήκευση μέσων υδρογόνου με πόρους.

 • Novel large-scale aboveground storage solutions for demand-optimised supply of hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 32440 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να επικεντρωθούν σε νέες ασφαλείς, low-cost bulk λύσεις αποθήκευσης με τη δυνατότητα να επιτρέψουν τη βελτιστοποιημένη προσφορά για τη ζήτηση και την εφαρμογή H2 στην περιοχή πολλών – τόνων ((multi-) tons range) για τις διάφορες εφαρμογές που αναφέρονται στο Funding&Tenders. Επίσης, οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση του γεωμετρικού αποτυπώματος και του όγκου του συστήματος αποθήκευσης, καθώς και στην ασφαλή πρόληψη της τυχαίας απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων H2 με την ανάπτυξη εγγενώς ασφαλών λύσεων αποθήκευσης.

 • Demonstration of hydrogen fuel cell-powered inland or short sea shipping

  Κλειστή

  Κωδικός: 32437 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην επίδειξη, σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, υδάτινου οικοσυστήματος μεταφοράς με βάση το υδρογόνο με κυψέλες καυσίμου (fuel cell hydrogen based waterborne transport ecosystem), δείχνοντας τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της ενσωμάτωσης φορέων υδρογόνου και υδρογόνου σε αυτόν τον δύσκολο να μειωθεί ο τομέας. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης υδρογόνου (καθαρού ή ως φορέας υδρογόνου), αποθήκευσης επί του σκάφους και κατανάλωσης για πρόωση σε υδάτινο περιβάλλον.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την επίδειξη πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων μικρών αποστάσεων με υδρογόνο με κυψέλες καυσίμου.

 • Innovative proton conducting ceramic electrolysis cells and stacks for intermediate temperature hydrogen production

  Κλειστή

  Κωδικός: 32432 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων cell και stack designs με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της ευελιξίας της λειτουργίας, με ταυτόχρονη μείωση των δαπανηρών εξαρτημάτων με βάση τα κεραμικά και των κρίσιμων πρώτων υλών και στρατηγικών πρώτων υλών (π.χ. ελαφρά και βαρέα υλικά σπάνιων γαιών, LREE και HREE, Ni, Co).

 • Increasing the lifetime of electrolyser stacks

  Κλειστή

  Κωδικός: 27416 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Οι ηλεκτρολύτες είναι πολύπλοκα συστήματα στα οποία η κινητική, η ηλεκτροχημεία και η θερμοφυσική οδηγούν σε φαινόμενα υποβάθμισης της απόδοσης.

  Η ανθεκτικότητα των στοίβων ηλεκτρολύτη επηρεάζεται από διάφορους μηχανισμούς αποδόμησης που συμβαίνουν σε επίπεδα υλικού, διεπαφής, κυψέλης και στοίβας: τα κύτταρα στερεού οξειδίου υψηλής θερμοκρασίας (SOC) και τα κεραμικά κύτταρα πρωτονίων (PCCs) είναι ευαίσθητα σε δηλητηρίαση από ακαθαρσίες, μετανάστευση Ni και απώλεια διήθηση, ανάπτυξη κλίμακας οξειδίου στη διασύνδεση, μηχανική θραύση σφραγίδων, αποκόλληση ηλεκτροδίων, θερμική διαφυγή κ.λπ. Οι ηλεκτρολύτες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως η PEMEL και η AEL αντιμετωπίζουν υποβάθμιση ιοντομερών, παθητικοποίηση πορωδών στρωμάτων μεταφοράς, διάλυση καταλύτη και ωρίμανση Ostwald, διάβρωση άνθρακα υποστήριξη, διπολικές πλάκες, αποικοδόμηση στεγανοποιητικών υλικών κ.λπ. Η σύζευξη αυτών των πεδίων πολλαπλής φυσικής, που συμβαίνει ταυτόχρονα σε διάφορες κλίμακες μήκους (ατομική, νανο, μικρο, μακρο), καθιστά δύσκολη την παραμετροποίηση μεμονωμένων μηχανισμών αποδόμησης και ακόμη πιο δύσκολη , τα αποτελέσματα της συνδυασμένης εμφάνισής τους. Αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν απαιτείται ευέλικτη λειτουργία (εν μέρει λόγω της έλλειψης καθιερωμένων πρωτοκόλλων δοκιμών). Το έργο θα βασιστεί επίσης στα αποτελέσματα από τα τρέχοντα και πρόσφατα υποστηριζόμενα έργα κυψελών καυσίμου και ηλεκτρολύτη, καθώς και έργα που αφορούν τη βιωσιμότητα. Μακροπρόθεσμες μελέτες υποβάθμισης (τουλάχιστον 10.000 ώρες) θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν σε στοίβες (νέες ή μεταχειρισμένες) αντιπροσωπευτικές εμπορικών ή προεμπορικών τεχνολογιών για στοίβες PEMEL/SOEL/AEL και, στο δεύτερο στάδιο, να περιλαμβάνουν επίσης έννοιες στοίβας που αναπτύχθηκαν από κοινού μεταξύ ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εταίροι για τις τεχνολογίες AEMEL/ PCCEL. Η μελέτη των μηχανισμών γήρανσης θα πρέπει να αντιμετωπίζει την υποβάθμιση λόγω εξέλιξης υλικών, διεπαφών και μικροδομών όταν οι κυψέλες/στοίβες λειτουργούν υπό πραγματικές συνθήκες (π.χ. ως συνάρτηση θερμοκρασίας, φορτίου, πίεσης, υπέρτασης κ.λπ.), καθώς και μηχανισμών υποβάθμισης που σχετίζονται με έκθεση σε ακαθαρσίες π.χ. από ατμοσφαιρικούς ρύπους και παροδική λειτουργία και σε δυναμικές λειτουργίες. Η εργασία θα πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό νέων λύσεων σε επίπεδο κυψέλης και/ή στοίβας για αύξηση της διάρκειας ζωής, καθώς και βέλτιστες λειτουργίες των κυψελών/στοιβών. Οι νέες λύσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται σε επίπεδο μικρής στοίβας. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον καθορισμό της προγνωστικής μοντελοποίησης της κατάστασης της υγείας / της κατάστασης ζωής για δεδομένη λειτουργία και στην καθιέρωση λειτουργικών λύσεων που μειώνουν την υποβάθμιση.

 • Advanced materials for hydrogen storage tanks

  Κλειστή

  Κωδικός: 27413 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών για τη μείωση του κόστους ολόκληρης της ζωής και την παραγωγή ελαφρύτερων λύσεων για την αποθήκευση υδρογόνου, αναπτύσσοντας παράλληλα εξαρτήματα βιώσιμης κυκλικής οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η αποθήκευση υδρογόνου που τονίζεται σε αυτό το θέμα καλύπτει τη μορφή αερίου, υγρού ή κρυοσυμπιεσμένων καταστάσεων που υποστηρίζουν δεξαμενές υψηλής πίεσης ακόμη και έως 1,000 bar.

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αναπτύξει μια σταδιακή αλλαγή, υποστηρίζοντας βασικά στοιχεία των μακροπρόθεσμων αναγκών αποθήκευσης υδρογόνου, ιδίως:

  • Μείωση του κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου.
  • Ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων αποθήκευσης.
  • Διασφάλιση της ασφάλειας των καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου.

 • Small-scale Hydrogen Valley

  Κλειστή

  Κωδικός: 27409 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το αντικείμενο αυτού του εμβληματικού θέματος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας μικρής κλίμακας κοιλάδας υδρογόνου. Θα μπορούσε να επιδείξει έναν συνδυασμό τεχνολογιών είτε σε υπάρχουσες ή/και νέες αγορές για καθαρό υδρογόνο, ειδικά όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε συμβίωση μεταξύ τους.

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να επιδεικνύει καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο συστήματος: παγκόσμια και συνεργική ολοκλήρωση τεχνολογιών παραγωγής, διανομής και τελικών χρήσεων υδρογόνου. Θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο ενεργειακό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το δίκτυο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η ψηφιοποίηση κ.λπ. .

 • Large-scale Hydrogen Valley

  Κλειστή

  Κωδικός: 27400 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-06-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το αντικείμενο αυτού του εμβληματικού θέματος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας μεγάλης κλίμακας κοιλάδας υδρογόνου. Θα μπορούσε να επιδείξει έναν συνδυασμό τεχνολογιών είτε σε υπάρχουσες ή/και νέες αγορές για καθαρό υδρογόνο, ειδικά όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται σε συμβίωση μεταξύ τους.

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να επιδεικνύει καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο συστήματος: παγκόσμια και συνεργική ολοκλήρωση τεχνολογιών παραγωγής, διανομής και τελικών χρήσεων υδρογόνου. Θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο ενεργειακό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το δίκτυο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η ψηφιοποίηση κ.λπ.

 • Pre-Normative Research on the determination of hydrogen releases from the hydrogen value chain

  Κλειστή

  Κωδικός: 27394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Η βιομηχανία φυσικού αερίου για δεκαετίες έχει δεσμευτεί έντονα στον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και τον μετριασμό των εκλύσεων αερίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή (εξόρυξη) έως τις τελικές χρήσεις. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των εκλύσεων αερίων στο περιβάλλον έχουν μελετηθεί και αξιολογηθεί ευρέως, με στόχο να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

  Ενώ οι εκπομπές μεθανίου είναι ένα πολύ γνωστό θέμα, με καθορισμένες μεθόδους/τεχνολογίες ποσοτικοποίησης εκπομπών και στρατηγικές μετριασμού, η περίπτωση του υδρογόνου είναι διαφορετική, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις/κατευθυντήριες γραμμές που να καλύπτουν εξαντλητικά όλα τα διαφορετικά στοιχεία της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου. Αυτή η περίπτωση απαιτεί εις βάθος ανάλυση, υποστηριζόμενη από πειραματικές εκστρατείες, προκειμένου να κατανοηθούν τα πιθανά ποσοστά διαρροής υδρογόνου σε όλη την αλυσίδα αξίας και να αξιολογηθούν οι συνολικές εκλύσεις υδρογόνου από μια μεγάλη υιοθέτηση αυτού του ενεργειακού φορέα. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούν τις πιθανές εκλύσεις υδρογόνου στις μελλοντικές αλυσίδες αξίας υδρογόνου.

 • European Hydrogen Academy

  Κλειστή

  Κωδικός: 27392 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Η εστίαση στην εκπαίδευση πρέπει να στραφεί στη δημιουργία μιας μεγάλης συμμαχίας πανεπιστημίων και ιδρυμάτων που μπορούν να παρέχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική κατάρτιση και να ενημερώνουν συνεχώς το διδακτικό υλικό, αντικατοπτρίζοντας έτσι τον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των τεχνολογιών FCH και παρέχοντας ενεργά την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εκπαίδευση για το υδρογόνο στα σχολεία θα πρέπει να είναι στοχευμένη προκειμένου να παρέχει βασικά στοιχεία της τεχνολογίας FCH και να ενθαρρύνει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και αποδοχή.

  Οι μελλοντικές εργασίες θα πρέπει στη συνέχεια να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, μετάφραση και οργάνωση της παροχής και (ψηφιακής) πρόσβασης σε περιεχόμενο και δραστηριότητες κατάρτισης σε πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία και στην αντιμετώπιση του ζητήματος ενός κοινού πλαισίου προσόντων σε όλο το πανεπιστημιακό οικοσύστημα της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η επίλυση του ζητήματος της φορητότητας του περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης και των πνευματικών του δικαιωμάτων και η υποστήριξη της ευκολίας εφαρμογής σε οποιοδήποτε θεσμικό σύστημα διαχείρισης μάθησης. Οι προτάσεις πρέπει να δείχνουν συγκεκριμένες συνεισφορές στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

 • Product environmental footprint pilot for a set of FCH product categories

  Κλειστή

  Κωδικός: 27389 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συνόλου λεπτομερών PEFCR στον συγκεκριμένο τομέα των προϊόντων FCH σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του εγγράφου καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη PEFCR, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες συστάσεις σχετικά με τη μέθοδο PEF. Κατά συνέπεια, το κύριο αποτέλεσμα του έργου του θέματος θα αποτελείται από PEFCR που αναπτύχθηκαν και θα εφαρμοστούν σε κατηγορίες προϊόντων FCH.

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στους ακόλουθους στόχους:

  • Ενίσχυση της εστίασης στις περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία – παροχή των απαραίτητων εργαλείων αξιολόγησης για τη λήψη αποφάσεων. Από αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα από αυτό το θέμα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που είναι αποτελεσματικά προσανατολισμένες προς τις περιβαλλοντικές πτυχές στον τομέα της FCH.
  • Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ και επιτάχυνση της μαζικής υιοθέτησης βιώσιμων προϊόντων FCH στη μαζική αγορά – ενίσχυση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας των τεχνολογιών FCH για την υποστήριξη της «Στρατηγικής της ΕΕ για την ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων» και τη συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το θέμα θα πρέπει να παρέχει μια υγιή βάση για τον πιθανό εντοπισμό και την επακόλουθη προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων FCH.

 • Hydrogen for heat production for hard-to-abate industries (e.g. retrofitted burners, furnaces)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27384 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος καυστήρα υδρογόνου σε κλιβάνους θέρμανσης σε ενεργοβόρες βιομηχανικές εφαρμογές με την εκ των υστέρων τοποθέτηση υπαρχόντων κλιβάνων έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν με υδρογόνο έως και 100%. Με στόχο να συμβάλει στην επίδειξη και προώθηση της χρήσης του Η2 για θερμική χρήση σε βιομηχανίες που δύσκολα καταργούνται.

 • Retrofitting of existing industrial sector natural gas turbomachinery cogeneration systems for hydrogen combustion

  Κλειστή

  Κωδικός: 27381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Η τεχνολογική ανάπτυξη συστημάτων καύσης αεριοστρόβιλων αποσκοπεί στη διαχείριση του βαθμού αυξητικού ποσοστού υδρογόνου που αναμειγνύεται στο φυσικό αέριο ως καύσιμο. Ένα περαιτέρω βήμα, στην επιτάχυνση του ενεργειακού τομέα της αποκαταστάσεως, είναι η παροχή διαλυμάτων αεριοστροβίλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη δική τους ευελιξία στο χειρισμό των αλλαγών ταχείας φόρτωσης σε σχέση με το ευρύτερο φάσμα φυσικού αερίου / υδρογόνου αναμειγνύεται μέχρι την πλήρη σύνθεση υδρογόνου.

  Παράλληλα με την προσφορά διαθεσιμότητας υδρογόνου που αναμένεται για τα επόμενα χρόνια, το απαιτούμενο τελικό TRL 7 πιέζει την τεχνολογία αεριοστροβίλων και την ανάπτυξη προϊόντων στη φάση εμπορευματοποίησης και την αντικατάσταση του στόλου και/ή την ενίσχυση από τους τελικούς χρήστες από νέες λύσεις μηχανών που μπορούν να παρέχουν μίγματα υδρογόνου/φυσικού αερίου, παρόμοιες επιδόσεις του τρέχοντος φυσικού αερίου αυτά.

 • Research on fundamental combustion physics, flame velocity and structure, pathways of emissions formation for hydrogen and variable blends of hydrogen, including ammonia

  Κλειστή

  Κωδικός: 27372 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Η χρήση μιγμάτων φυσικού αερίου με υψηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλές εκπομπές ρύπων NOx, απαιτώντας έτσι την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών καύσης σε νέους ή υπάρχοντες αεριοστρόβιλους, όπως προσεγγίσεις DLE, διαδοχικής καύσης, EGR και μικροανάμιξης. Επιπλέον, αν και πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι η μερική αποσύνθεση της αμμωνίας (μετά τη μεταφορά) σε ένα μείγμα αμμωνίας/υδρογόνου/αζώτου μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα λύση, πολλές θεμελιώδεις πτυχές της φλόγας αμμωνίας/υδρογόνου δεν είναι ακόμη γνωστές και οι εκπομπές NOx αποτελούν ανησυχία πολύ. Άλλα πιθανά μη γνωστά μείγματα υδρογόνου θα μπορούσαν να παρουσιάσουν παρόμοια προβλήματα.

 • Development and validation of high power and impurity tolerant fuel cell systems ready to run on industrial quality dry hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 27370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ισχύος μεταξύ μικρών σταθερών και MW εγκαταστάσεων, αναπτύσσοντας και επικυρώνοντας ένα δομικό στοιχείο σε σχήμα ανανεώσιμου συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου (τουλάχιστον 100 kW), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί για διάφορες εφαρμογές, ένα αρθρωτό σχέδιο και να είναι ανθεκτικό στις ακαθαρσίες.
  Η διάρκεια της επικύρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,000 ώρες.
  Αυτό το δομικό τετράγωνο θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία με πρόσβαση σε οποιεσδήποτε ανανεώσιμες πηγές παροχής υδρογόνου υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκευση φυσικού αερίου, δίκτυο φυσικού αερίου με δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου καθώς και αποκλειστικό δίκτυο υδρογόνου.

  Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι ανθεκτικές και ευέλικτες λειτουργίες (πλήρους και μερικού φορτίου) ενός συστήματος κυψελών καυσίμου ≥ 100 kW με ξηρό υδρογόνο βιομηχανικής ποιότητας (καθαρό 95%). Η επικύρωση θα πρέπει να εκτελείται για κρύο σιδέρωμα σε περίπτωση χρήσης ή παροχή ρεύματος στο έδαφος, όπου υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο ξηρού υδρογόνου βιομηχανικής ποιότητας χωρίς ανάμειξη.

 • Ultra-low NOx combustion system for aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 27368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το αντικείμενο του θέματος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος καύσης υδρογόνου άμεσης καύσης με χαμηλές εκπομπές NOx συμβατών με τις προδιαγραφές αεροκινητήρων και η πρόοδός του έως το TRL 4. Λόγω των ειδικών θερμοφυσικών χαρακτηριστικών του υδρογόνου (πολύ υψηλή ταχύτητα φλόγας, υψηλή διαχυτικότητα, υψηλή αντιδραστικότητα, υψηλές θερμοκρασίες φλόγας, κ.λπ.) υπάρχουν πολλά τεχνολογικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα αξιόπιστο και επιτυχημένο σύστημα καύσης χαμηλών NOx.

 • Development of a large fuel cell stack for maritime applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 27364 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη μιας στοίβας υψηλής ισχύος για ναυτιλιακές εφαρμογές και θα πρέπει να αφορούν ιδίως τεχνολογίες PEM ή Solid Oxide, οι οποίες θεωρούνται οι πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για τον ναυτιλιακό τομέα, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από τα ήδη χρηματοδοτούμενα έργα MARANDA, HyShip, FLAGSHIPS, και ShipFC.

  Μια μεγάλη στοίβα FC για ναυτιλιακές εφαρμογές θα πρέπει να αναπτυχθεί μέχρι το τέλος του έργου σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

  • Στοίβα PEM με ονομαστική ισχύ στην περιοχή 250-500 kW στην αρχή της ζωής και με δυνατότητα κλιμάκωσης σε επίπεδο συστήματος σε αρκετές δεκάδες MW.
   ή
  • Μια στοίβα στερεού οξειδίου (SO) με ονομαστική ισχύ στην περιοχή 100-250 kW στην αρχή της ζωής και με δυνατότητα κλιμάκωσης σε επίπεδο συστήματος σε δεκάδες MW.

 • Real environment demonstration of Non-Road Mobile Machinery (NRMM)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27362 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα εξετάζει τύπους NRMM που τρέχουν επί του παρόντος με ICE που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα στους τομείς των κατασκευών και εξόρυξης (εκσκαφείς, φορτωτές, μεταφορείς, μπουλντόζες, κ.λπ.) και της γεωργίας (θεριστικές μηχανές, καλλιεργητές, κ.λπ.).

  Το αντικείμενο είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη ώριμων πρωτοτύπων προωθημένων μηχανημάτων υδρογόνου FC, που λειτουργούν σε ένα καθορισμένο οικοσύστημα τελικού χρήστη. Το υδρογόνο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο / πολύ κοντά στο εργοτάξιο, για σκοπούς ανεφοδιασμού.

 • Demonstration of LH2 HRS for Heavy Duty applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 27360 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το θέμα στοχεύει να αναπτύξει και να επιδείξει τα τεχνολογικά θεμέλια των μεγάλων σταθμών ανεφοδιασμού LH2 για τους τομείς των μεταφορών βαρέων επαγγελματικών μεταφορών, όπως οι τομείς της αεροπορίας, της ναυτιλίας και των σιδηροδρόμων, και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις προκλήσεις που απομένουν στην ανάπτυξή τους. Η επίδειξη ενός μεγάλου σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου υψηλής απόδοσης θα είχε αντίκτυπο σε άλλους οδικούς χάρτες της SRIA που σχετίζονται με το υγρό υδρογόνο (μεταφορά, αποθήκευση, τελική χρήση ως αεροπορία, κ.λπ.).

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία ενός σταθμού ανεφοδιασμού υγρού υδρογόνου που θα πρέπει να επιδεικνύει ρυθμό παροχής τουλάχιστον 5 τόνων ανά ώρα.
  Το LH2 HRS:

  • θα πρέπει να επιδεικνύει δυνατότητες κλιμάκωσης με τεχνικές και οικονομικές βελτιώσεις
  • θα πρέπει να είναι ικανό να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το ειδικό κόστος του υδρογόνου για να προετοιμαστεί για την ευρεία ανάπτυξη υδρογόνου προς όφελος των μεταφορών βαρέως τύπου και του οικοσυστήματος του με μηδενικές εκπομπές.

 • Demonstration of high pressure (500-700 bar) supply chain

  Κλειστή

  Κωδικός: 27358 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Είναι υψίστης σημασίας να βελτιωθεί η εφοδιαστική με αέριο υδρογόνο (GH2). Από μια τρέχουσα πίεση μεταφοράς 200 bar, η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί σε υψηλότερη πίεση για να αυξήσει το ωφέλιμο φορτίο και να μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Σημαίνει την επίδειξη της πλήρους υλικοτεχνικής αλυσίδας από τη φάση του κέντρου πλήρωσης (για φόρτωση των ρυμουλκούμενων σε υψηλή πίεση), μέσω των ρυμουλκούμενων που κυλούν στο δρόμο προς το HRS ικανό να τροφοδοτήσει το τελικό όχημα.

  Αυτή η υλικοτεχνική υποστήριξη υψηλής πίεσης GH2 είναι έγκαιρη απαραίτητη για την προετοιμασία για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (όπως φορτηγά ή τρένα) και αντίστοιχης υποδομής (HRS με υψηλές ποσότητες GH2 που παραδίδονται), την αύξηση των βιομηχανικών αναγκών GH2 και τελικά για τη μείωση του TCO ενός εκτεταμένου δικτύου HRS στην Ευρώπη.
  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να καταδεικνύουν ολόκληρη την ιδέα του κέντρου πλήρωσης, του στόλου των τρέιλερ και του HRS, σε συμπληρωματικότητα/συνέργεια με τα δύο προηγούμενα θέματα που υποστηρίζονται ήδη στο AWP2022.

 • Novel insulation concepts for LH2 storage tanks

  Κλειστή

  Κωδικός: 27353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το περιεχόμενο αυτού του θέματος, είναι να αναπτύξει και να επικυρώσει νέες έννοιες μόνωσης για την αποθήκευση υγρού υδρογόνου. Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν θα πρέπει να είναι κατάλληλες για μεταγενέστερη κλίμακα σε διάσταση παρόμοια με τις δεξαμενές αποθήκευσης LNG για τη ναυτιλία ή/και την αποθήκευση στην ξηρά.

 • Pre-Normative Research about the compatibility of transmission gas grid steels with hydrogen and development of mitigation techniques

  Κλειστή

  Κωδικός: 27350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ενός ασφαλούς, ευέλικτου και αποδοτικού δικτύου υδρογόνου με την επαναχρησιμοποίηση μέρους των δικτύων φυσικού αερίου, καθώς αυτή η λύση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα οικονομική σε σύγκριση με την ανάπτυξη νέων σωλήνων.
  Το έργο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα που καλύπτονται ανεπαρκώς από τις υπάρχουσες διαθέσιμες στο κοινό γνώσεις, όπως ευθραυστότητα υδρογόνου σε συγκολλήσεις σωλήνων και περιφέρειας και ζώνες που επηρεάζονται από τη θερμότητα (HAZ), μηχανισμούς ανάπτυξης ρωγμών κόπωσης και ενημέρωση των κριτηρίων αξιολόγησης ελαττωμάτων. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι σύγχρονες νέες ποιότητες χάλυβα που ενδέχεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης των δικτύων H2 (επιτρέποντας τις συνδέσεις παραγωγών και καταναλωτών υδρογόνου σε επανασχεδιασμένα δίκτυα).

  Αυτό το έργο θα πρέπει να καλύπτει ποιότητες χάλυβα που αποτελούν συστατικά των δικτύων μεταφοράς αερίου, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ευθραυστότητα του υδρογόνου λόγω ορισμένων υψηλών βαθμών αντοχής, υψηλής πίεσης λειτουργίας και δυνητικά επηρεαζόμενου κύκλου πίεσης.

 • Large-scale demonstration of underground hydrogen storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 27348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Ο στόχος αυτού του εμβληματικού θέματος είναι να καταδείξει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα μιας μεγάλης κλίμακας υπόγειας αποθήκευσης υδρογόνου για την παροχή της ευελιξίας στη διαχείριση της ανισορροπίας μεταξύ της διακοπτόμενης προσφοράς από ανανεώσιμες πηγές και της μεταβλητότητας της ζήτησης σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας-υδρογόνου και όλες οι τεχνολογίες και τα στοιχεία τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης επιδεικνύοντας μεγάλης κλίμακας αποθήκευση υδρογόνου (ενέργειας) σε υπόγεια σπήλαια αλατιού και/ή πεδία αερίου ή/και άλλες γεωλογικές δομές, που βρίσκονται σε πολλά σημεία σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Αυτό το εμβληματικό θέμα στοχεύει στην ενσωμάτωση της καινοτομίας που φέρνει η υπόγεια αποθήκευση μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορεί να παρέχεται συνεχώς ανανεώσιμο υδρογόνο σε βιομηχανικές, κινητικές και άλλες τελικές χρήσεις, επιτρέποντας παράλληλα την παραγωγή να είναι διακοπτόμενη (καθημερινά ή εποχιακά) λόγω παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για το σκοπό αυτό, η μεγάλης κλίμακας υπόγεια αποθήκευση θα συμβάλει στον περιορισμό του περιορισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα βελτιστοποιήσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ώστε η ενέργεια να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής και πιο προσιτή για τους καταναλωτές υδρογόνου.

 • Hydrogen use by an industrial cluster via a local pipeline network

  Κλειστή

  Κωδικός: 27345 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το εμβληματικό θέμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός μεγάλου ηλεκτρόλυσης και ενός νέου ή επαναχρησιμοποιημένου δικτύου αγωγών υδρογόνου 100% επαρκούς μεταφορικής ικανότητας για την πλήρη ή μερική απαλλαγή από τον άνθρακα τουλάχιστον δύο βιομηχανικών διεργασιών που βρίσκονται σε μια ενιαία βιομηχανική ζώνη, είτε στην ενδοχώρα είτε σε παράκτιες περιοχές.

  Η δράση είναι ανοιχτή σε κάθε τύπο τελικής χρήσης υδρογόνου και σε οποιονδήποτε συνδυασμό παραγόντων στην τοπική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων χημικών διεργασιών, συστημάτων συμπαραγωγής, στροβίλων αερίου υδρογόνου και κάθε τεχνολογίας που καίει μείγματα υδρογόνου ή υδρογόνου/φυσικού αερίου). Όπου ενδείκνυται ως δευτερεύουσα εφαρμογή, μπορεί επίσης να παρέχει υδρογόνο για όχημα.

 • Valorisation of by-product O2 and/or heat from electrolysis

  Κλειστή

  Κωδικός: 27342 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Η χρήση του παραπροϊόντος οξυγόνου καθώς και η απλούστευση του ισοζυγίου των εγκαταστάσεων μέσω της ενσωμάτωσης στη διαδικασία κατάντη μπορούν να βελτιώσουν τα οικονομικά και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας του ηλεκτρολύτη.

  Αυτό το εμβληματικό θέμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ηλεκτρολύτη καθώς και στη μείωση του αποτυπώματος βελτιστοποιώντας την ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτρολύτη-κατάντη διεργασίας. Επιπλέον, το έργο θα πρέπει να δώσει πληροφορίες για την επίδραση αυτής της ολοκλήρωσης στα φαινόμενα αποδόμησης της ηλεκτρολύτριας σε σύγκριση με ένα τυπικό σύστημα ηλεκτρόλυσης, εάν υπάρχει.

 • Waste to Hydrogen demonstration plant

  Κλειστή

  Κωδικός: 27335 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το αντικείμενο αυτού του εμβληματικού θέματος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη μιας πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και μετατροπής τους σε υδρογόνο. Μπορεί να ληφθούν υπόψη διαφορετικές διεργασίες μετατροπής, που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ενδεικτικά, αεριοποίηση, πυρόλυση, υποστήριξη πλάσματος, ηλεκτροχημικές διεργασίες, αεριοποίηση με ατμό, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών πολλαπλών σταδίων και σχετικούς αντιδραστήρες.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στα απόβλητα χωρίς άμεσο δυναμικό ανακύκλωσης και στην παραγωγή βιώσιμου, ανανεώσιμου υδρογόνου (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρότασης της ΕΚ για την αναθεώρηση του RED II).

 • Photoelectrochemical (PEC) and/or Photocatalytic (PC) production of hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 27332 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το πεδίο αυτού του θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη σχετικού βιομηχανικά φωτοχημικού αντιδραστήρα, που προσφέρει πλεονεκτήματα όσον αφορά τη χρήση γης, απλοποιημένες διατάξεις συστημάτων και χαμηλότερο κόστος. Η χρήση συνθηκών ροής είναι ιδιαίτερα σημαντική για συστήματα PC, τα οποία δοκιμάζονται συχνά σε εργαστηριακούς αντιδραστήρες προσαρμοσμένου τύπου παρτίδας χωρίς διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτόκολλο μετρήσεων και πρότυπα. Κατά συνέπεια, τα έργα αναμένεται να επικυρώσουν νέους αντιδραστήρες μετατροπής STH σε σχετικά περιβάλλοντα. Σε αυτόν τον βαθμό, θα πρέπει να αναπτυχθούν μονολιθικές ή άκρως ενσωματωμένες φωτοχημικές συσκευές, ενώ η απλή ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ φωτοβολταϊκών κυψελών και συσκευών ηλεκτρόλυσης ή διαμορφώσεων PEC με βάση τα PV δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του θέματος.

  Επιπλέον, το αντικείμενο αυτής της δράσης είναι η επικύρωση νέων φωτοδραστικών υλικών τουλάχιστον 5% – για PC – και άνω του 15% – για αποτελεσματικότητες PEC – STH. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι προτάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτίωση τόσο της συγκομιδής φωτός όσο και των καταλυτικών ιδιοτήτων, συγκεκριμένα σύνθεση πυρήνα/κελύφους ή υβριδικό νανοϋλικό, υλικά που παρουσιάζουν πλασμονικά αποτελέσματα ή επιλεκτικός φωτο(ηλεκτρο)καταλύτης για εναλλακτικές οξειδωτικές αντιδράσεις πέρα από την οξείδωση του νερού.

 • Advances in alkaline electrolysis technology

  Κλειστή

  Κωδικός: 27329 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην προώθηση της τεχνολογίας AEL με τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του κόστους.
  Η τεχνολογία AEL, παρά την υψηλή ωριμότητα των προτεινόμενων λύσεων της αγοράς, μπορεί να βελτιωθεί προκειμένου να παραμείνει η βιομηχανία ηλεκτρολύσεων στην ΕΕ στην πρώτη γραμμή και να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων απόδοσης και κόστους της ΕΕ, διευρύνοντας το φάσμα των εφαρμογών όπου το ανανεώσιμο υδρογόνο παράγεται από την τεχνολογία AEL θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι βελτιωμένες επιδόσεις και οι λύσεις θα προσθέσουν περιθώρια σε αυτόν τον στόχο και μια καλύτερη ικανοποίηση της συγκεκριμένης πρόκλησης.

  Το θέμα στοχεύει στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης καινοτόμων εξελίξεων εργαστηριακής κλίμακας στο τοπίο των τεχνολογιών αλκαλικής ηλεκτρόλυσης σε πιλοτικά συστήματα βιομηχανικής κλίμακας για την επικύρωσή τους και την περαιτέρω κλιμάκωση σε συστήματα βιομηχανικής κλίμακας MW.

 • Innovative Solid Oxide electrolysis cells for intermediate temperature hydrogen production

  Κλειστή

  Κωδικός: 27327 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων σχεδίων κυψελών και στοίβων, με στόχο την αντικατάσταση δαπανηρών εξαρτημάτων με βάση την κεραμική και τη μείωση των κρίσιμων πρώτων υλών (π.χ. ελαφρά και βαρέα υλικά σπάνιων γαιών, LREE και HREE) και τη χρήση χάλυβων χαμηλότερου κόστους. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν βελτιωμένες θερμικές δυνατότητες και δυνατότητες ανακύκλωσης φορτίου (γρηγορότεροι και μεγαλύτερος αριθμός θερμικών κύκλων) με το σχεδιασμό νέων κυψελών ή/και στοίβων με βάση π.χ. Κυψέλες/στοίβες που υποστηρίζονται από μέταλλο, κυψέλες με ενσωματωμένη διασύνδεση/συλλέκτη ρεύματος/ηλεκτρόδιο ή/και μονόλιθοι/στοίβες με βάση μέταλλο και/ή εγγενώς πιο στιβαρή σχεδίαση/συναρμολόγηση κυψελών/στοίβας. Ο όγκος στοίβας θα πρέπει να μειωθεί σε σύγκριση με τις στοίβες τελευταίας τεχνολογίας, κατά 15%. Αυτό μπορεί να επιδιωχθεί με τη νανο-μηχανική και/ή την αυτοσυναρμολόγηση διεπαφών, ενσωματώνοντας πολλές λειτουργίες σε μεμονωμένα εξαρτήματα ή/και αναπτύσσοντας λεπτότερα στρώματα που μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των ωμικών απωλειών.

  Οι νέοι ηλεκτρολυτές βιώσιμου σχεδιασμού θα λειτουργούν σε θερμοκρασία κάτω των 700°C για να ελαχιστοποιούν τη θερμικά επαγόμενη υποβάθμιση και να διευκολύνουν την άμεση σύζευξη με ανανεώσιμες πηγές.

 • Innovative electrolysis cells for hydrogen production

  Κλειστή

  Κωδικός: 27325 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και διασπαστικών ιδεών που σχετίζονται με την κυψέλη (cell) για τη βελτίωση της απόδοσης, της διάρκειας ζωής και των διαδικασιών παραγωγής υδρογόνου στον τομέα της ηλεκτρόλυσης νερού, αντικαθιστώντας παράλληλα δαπανηρά υλικά σε εξαρτήματα της κυψέλης και της στοίβας. Το θέμα επιδιώκει την ενοποίηση των πρόσφατων προόδων στην επιστήμη των υλικών και των σύγχρονων εργαλείων χαρακτηρισμού/κατασκευής, που συγχωνεύονται σε καινοτόμες εξελίξεις εργαστηριακής κλίμακας εξαρτημάτων κυψελών ηλεκτρόλυσης. Ο στόχος είναι να υλοποιηθούν τουλάχιστον μεμονωμένα κελιά του TRL 4 και να επικυρωθούν όλες οι καινοτόμες προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας μεμονωμένα κελιά και μικρές στοίβες με ελάχιστο αριθμό – 5 κύτταρα.