Increasing the lifetime of electrolyser stacks

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου (Clean Hydrogen JU)

Περιγραφή Προγράμματος

Η Κοινή Επιχείρηση Καθαρού Υδρογόνου ή η εταιρική σχέση καθαρού υδρογόνου είναι μια μοναδική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) στις τεχνολογίες υδρογόνου στην Ευρώπη. Βασίζεται στην επιτυχία του προκατόχου του, της κοινής επιχείρησης κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. 

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-07-02

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Increasing the lifetime of electrolyser stacks

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ηλεκτρολύτες είναι πολύπλοκα συστήματα στα οποία η κινητική, η ηλεκτροχημεία και η θερμοφυσική οδηγούν σε φαινόμενα υποβάθμισης της απόδοσης.

Η ανθεκτικότητα των στοίβων ηλεκτρολύτη επηρεάζεται από διάφορους μηχανισμούς αποδόμησης που συμβαίνουν σε επίπεδα υλικού, διεπαφής, κυψέλης και στοίβας: τα κύτταρα στερεού οξειδίου υψηλής θερμοκρασίας (SOC) και τα κεραμικά κύτταρα πρωτονίων (PCCs) είναι ευαίσθητα σε δηλητηρίαση από ακαθαρσίες, μετανάστευση Ni και απώλεια διήθηση, ανάπτυξη κλίμακας οξειδίου στη διασύνδεση, μηχανική θραύση σφραγίδων, αποκόλληση ηλεκτροδίων, θερμική διαφυγή κ.λπ. Οι ηλεκτρολύτες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως η PEMEL και η AEL αντιμετωπίζουν υποβάθμιση ιοντομερών, παθητικοποίηση πορωδών στρωμάτων μεταφοράς, διάλυση καταλύτη και ωρίμανση Ostwald, διάβρωση άνθρακα υποστήριξη, διπολικές πλάκες, αποικοδόμηση στεγανοποιητικών υλικών κ.λπ. Η σύζευξη αυτών των πεδίων πολλαπλής φυσικής, που συμβαίνει ταυτόχρονα σε διάφορες κλίμακες μήκους (ατομική, νανο, μικρο, μακρο), καθιστά δύσκολη την παραμετροποίηση μεμονωμένων μηχανισμών αποδόμησης και ακόμη πιο δύσκολη , τα αποτελέσματα της συνδυασμένης εμφάνισής τους. Αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν απαιτείται ευέλικτη λειτουργία (εν μέρει λόγω της έλλειψης καθιερωμένων πρωτοκόλλων δοκιμών). Το έργο θα βασιστεί επίσης στα αποτελέσματα από τα τρέχοντα και πρόσφατα υποστηριζόμενα έργα κυψελών καυσίμου και ηλεκτρολύτη, καθώς και έργα που αφορούν τη βιωσιμότητα. Μακροπρόθεσμες μελέτες υποβάθμισης (τουλάχιστον 10.000 ώρες) θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν σε στοίβες (νέες ή μεταχειρισμένες) αντιπροσωπευτικές εμπορικών ή προεμπορικών τεχνολογιών για στοίβες PEMEL/SOEL/AEL και, στο δεύτερο στάδιο, να περιλαμβάνουν επίσης έννοιες στοίβας που αναπτύχθηκαν από κοινού μεταξύ ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εταίροι για τις τεχνολογίες AEMEL/ PCCEL. Η μελέτη των μηχανισμών γήρανσης θα πρέπει να αντιμετωπίζει την υποβάθμιση λόγω εξέλιξης υλικών, διεπαφών και μικροδομών όταν οι κυψέλες/στοίβες λειτουργούν υπό πραγματικές συνθήκες (π.χ. ως συνάρτηση θερμοκρασίας, φορτίου, πίεσης, υπέρτασης κ.λπ.), καθώς και μηχανισμών υποβάθμισης που σχετίζονται με έκθεση σε ακαθαρσίες π.χ. από ατμοσφαιρικούς ρύπους και παροδική λειτουργία και σε δυναμικές λειτουργίες. Η εργασία θα πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό νέων λύσεων σε επίπεδο κυψέλης και/ή στοίβας για αύξηση της διάρκειας ζωής, καθώς και βέλτιστες λειτουργίες των κυψελών/στοιβών. Οι νέες λύσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται σε επίπεδο μικρής στοίβας. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον καθορισμό της προγνωστικής μοντελοποίησης της κατάστασης της υγείας / της κατάστασης ζωής για δεδομένη λειτουργία και στην καθιέρωση λειτουργικών λύσεων που μειώνουν την υποβάθμιση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Συνεισφορά της ΕΕ ανά έργο: € 10,000,000

Αριθμός προτάσεων: 1

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλλη Θεματική Κατηγορία
  • Ενέργεια
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/01/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/04/2023

Σημείο Επαφής EE

Ηλεκτρονική Διεύθυνσηinfo@clean-hydrogen.europa.eu

Τηλέφωνο: +32 22218148

Διεύθυνση: Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/03/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)