Πρόγραμμα Δικαιοσύνη

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Περιγραφή Προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα έχει στόχο να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, να βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, καθώς και να στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των εξής τριών προγραμμάτων: Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη της Τοξικομανίας, και Προγράμματα Πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention and Information Programmes).

Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέγιστη Χρηματοδότηση 90%.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Λεωφ. Αθαλάσσης 125, 1461 Στρόβολος, Λευκωσία
Ιστοσελίδα: http://www.mjpo.gov.cy/

Άτομο Επικοινωνίας:
Χρίστος Χατζηιωάννου, Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 80 59 92
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chadjiioannou@papd.mof.gov.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Ελληνικά