Thematic Projects (Study, Test, Transfer Projects)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Interreg Euro-Med – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος Interreg Euro-Med είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με το πρόγραμμα Interreg MED της προηγούμενης περιόδου 2014-2020. Σε αυτήν την περίοδο, 2021-2027, καλύπτει 69 περιφέρειες 10 χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) καθώς και 4 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία).

Έχει καθορίσει προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους:

1.1: Εδραίωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας

2.4: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

2.6: Υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

2.7: Ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EURO-MED02

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Thematic Projects (Study, Test, Transfer Projects)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του προγράμματος Interreg Euro-MED είναι η υποστήριξη της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία. Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις πιο κάτω προτεραιότητες, οι οποίες υλοποιούνται μέσω των θεματικών έργων:

 • Μια πιο έξυπνη Μεσόγειος
 • Μια πιο πράσινη Μεσόγειος

Οι πιο πάνω προτεραιότητες περιλαμβάνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τις 4 αποστολές του Προγράμματος:

 • Eνίσχυση μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας
 • Προστασία, Αποκατάσταση και Αποτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος και κληρονομιάς
 • Προώθηση Πράσινων περιοχών διαβίωσης
 • Ενίσχυση Βιώσιμου Τουρισμού

Κάθε αποστολή λειτουργεί ως ένα χαρτοφυλάκιο δράσεων για θεματικά θέματα εντός των Προτεραιοτήτων και σχετικών Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. Τα θεματικά έργα χωρίζονται σε: έργα μελέτης, δοκιμαστικά έργα και σε έργα μεταφοράς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η φιλοδοξία του προγράμματος Interreg Euro-MED, το οποίο καλύπτει την συνεργασία 69 περιφέρειες από 14 χώρες, είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και την Εδαφική Ατζέντα 2030.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να διασφαλιστούν συγκεκριμένες και διαχειρίσιμες λύσεις, το Πρόγραμμα προσδιόρισε 4 αποστολές:

 • Eνίσχυση μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας
 • Προστασία, Αποκατάσταση και Αποτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος και κληρονομιάς
 • Προώθηση Πράσινων περιοχών διαβίωσης
 • Ενίσχυση Βιώσιμου Τουρισμού

Κάθε αποστολή λειτουργεί ως ένα χαρτοφυλάκιο δράσεων που εργάζονται σε συμπληρωματικά θεματικά ζητήματα για την ενίσχυση του πλήρους δυναμικού των αποτελεσμάτων τους.

Η συμβολή και η συμμετοχή σε μια αποστολή είναι υποχρεωτική ανά έργο.

Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτών των αποστολών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων, των σχετικών Ειδικών Στόχων και των τύπων έργων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα.

Οι πιο κάτω προτεραιότητες, που υλοποιούνται μέσω των θεματικών έργων, περιλαμβάνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τις αποστολές του Προγράμματος:

 • Μια πιο έξυπνη Μεσόγειος
 • Μια πιο πράσινη Μεσόγειος

Η προτεραιότητα Καλύτερης Μεσογειακής Διακυβέρνησης (δεν στοχεύει στην παρούσα πρόσκληση), που υλοποιείται μέσω έργων Διακυβέρνησης, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την ενίσχυση και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων των θεματικών έργων σε συνεργασία και συντονισμό με άλλα προγράμματα, πρωτοβουλίες και στρατηγικές στην περιοχή.

Τα θεματικά έργα χωρίζονται σε:

 • Τα έργα μελέτης εκτελούν αναλύσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση ενός θεματικού ζητήματος και ανοίγουν την πόρτα στην ανάπτυξη νέων μέσων, πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων δράσης.
 • Τα δοκιμαστικά έργα πειραματίζονται σε κοινά μέσα, πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την επικύρωση συγκεκριμένων λύσεων που πρέπει να μεταφερθούν.
 • Τα έργα μεταφοράς βελτιστοποιούν και μοιράζονται επικυρωμένα κοινά μέσα, πολιτικές, στρατηγικές και σχέδια δράσης για να τα υιοθετήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€86 million

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/06/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/10/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών
Μαριλένα Αγιομαμίτου, Λειτουργός Προγραμματισμού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 602 870
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mayiomamitou@mof.gov.cy

Ιστοσελίδα