Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ / AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ / BMVI – Border Management and Visa Instrument) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ / ISF – Internal Security Fund).

Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων έχουν υιοθετηθεί από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Σε συνέχεια της πρακτικής των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το κάθε Ταμείο θα έχει το δικό του πολυετές Πρόγραμμα. Τα έργα που διαχειρίζεται η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της επιμερισμένης ευθύνης (shared management) με την συνήθη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ποσοστό 75 % (εκτός σε ειδικές περιπτώσεις που το ποσοστό μπορεί να ανέλθει μέχρι 90% ή/και 100 %). Το υπόλοιπο ποσοστό προϋπολογισμού καταβάλλεται από εθνικούς πόρους.

Το νέο Πρόγραμμα της Κύπρου για το ΤEA (ISF) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2023, για το ΤΑΜΕ (AMIF) εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 και για το ΜΔΣΘ (BMVI) εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. Τα έργα που εντάχθηκαν σε κάθε εγκεκριμένο Πρόγραμμα, υλοποιούνται είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Περιγραφή Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027

  Κλειστή

  Κωδικός: 31530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 | Όνομα Προγράμματος: Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων | Υποπρόγραμμα: Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) – Πρόγραμμα 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2024

  Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προγραμματίζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

  H Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αναμένεται να δημοσιευτεί στις 8 Δεκεμβρίου 2023 θα αφορά στη χρηματοδότηση έργων που θα εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους 1 – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) και 2 – Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη.

  Ημεροηνία δημοσίευσης: 08/12/2023

  Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2023