Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Περιγραφή Προγράμματος

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ / AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund), το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ / BMVI – Border Management and Visa Instrument) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ / ISF – Internal Security Fund).

Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων έχουν υιοθετηθεί από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Σε συνέχεια της πρακτικής των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, το κάθε Ταμείο θα έχει το δικό του πολυετές Πρόγραμμα. Τα έργα που διαχειρίζεται η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων υλοποιούνται κυρίως με τη μέθοδο της επιμερισμένης ευθύνης (shared management) με την συνήθη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ποσοστό 75 % (εκτός σε ειδικές περιπτώσεις που το ποσοστό μπορεί να ανέλθει μέχρι 90% ή/και 100 %). Το υπόλοιπο ποσοστό προϋπολογισμού καταβάλλεται από εθνικούς πόρους.

Το νέο Πρόγραμμα της Κύπρου για το ΤEA (ISF) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιανουαρίου 2023, για το ΤΑΜΕ (AMIF) εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 και για το ΜΔΣΘ (BMVI) εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023. Τα έργα που εντάχθηκαν σε κάθε εγκεκριμένο Πρόγραμμα, υλοποιούνται είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 2021-2027

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προγραμματίζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

H Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αναμένεται να δημοσιευτεί στις 8 Δεκεμβρίου 2023 θα αφορά στη χρηματοδότηση έργων που θα εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους 1 – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) και 2 – Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη.

Ημεροηνία δημοσίευσης: 08/12/2023

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2023

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147, ο Ειδικός Στόχος 1 αφορά στην «ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης» και ο Ειδικός Στόχος 2 αφορά στην «ενίσχυση και ανάπτυξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες τους, και προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών».

Η Πρόσκληση θα αφορά στα εξής έργα που εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους 1 – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) και 2 – Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη.

 • Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
 • Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για Ευάλωτα Πρόσωπα Αιτητές Διεθνούς Προστασίας.
 • Μαθήματα Ελληνικών για Ενήλικες.
 • Μαθήματα Ελληνικών για Ανηλίκους.
 • Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ).

Τα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να υλοποιηθούν σε εύκολα προσβάσιμα σημεία της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά κύριο λόγο σε αστικά κέντρα. Στην Πρόσκληση θα διευκρινίζεται η γεωγραφική εμβέλεια στην οποία θα δύναται να υλοποιηθεί έκαστο έργο.

Παράρτημα 5– Συμφωνία Επιδότησης μέσω διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης AMIF 2021-2027:
έχει αναρτηθεί αναθεωρημένο έντυπο στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής με τίτλο «Παράρτημα 5- Συμφωνία Επιδότησης μέσω διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης AMIF 2021-2027 αναθεωρημένη (2)».

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3.5 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/12/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/02/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών *
*Διαχειριστική Αρχή
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/efu
Τηλέφωνο: 22409999
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efu@moi.gov.cy
Φαξ: 22409948

Ιστοσελίδα