Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF)

Περίληψη

Το EMFAF υποστηρίζει την κοινή πολιτική της ΕΕ για την αλιεία (ΚΑΠ), τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και την ατζέντα της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.
Παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων. Συμβάλλει στην επίτευξη βιώσιμης αλιείας και στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την:

 • επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προμήθειας προϊόντων θαλασσινών
 • ανάπτυξη μιας βιώσιμης μπλε οικονομίας
 • υγιείς, ασφαλείς και με βιώσιμη διαχείριση θάλασσες και ωκεανούς

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 6.108 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Επιμελητήρια
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/contact-form_en

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en

Τηλέφωνο: +32 (0) 2 299 5252

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Maritime Spatial Planning (MSP) projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 31462 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-MSP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (MSP) στην ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας 2014/89 για τη θέσπιση πλαισίου για MSP.

  Αυτή η πρόσκληση προορίζεται να χρηματοδοτήσει έργα που αναπτύσσουν καινοτόμες απαντήσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση ή/και την αναθεώρηση των θαλάσσιων χωροταξικών τους σχεδίων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμες απαντήσεις για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων ειδικών προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εφαρμογή ή/και την αναθεώρηση των θαλάσσιων χωροταξικών τους σχεδίων.

 • Regional flagship projects supporting a sustainable blue economy in EU sea basins - submerged munitions in the Baltic Sea

  Κλειστή

  Κωδικός: 31067 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-MUNITION | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024

  Αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων και το θέμα στοχεύουν στην προετοιμασία του εδάφους για συγκεκριμένες δράσεις για τον μετριασμό της απειλής για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που τίθεται από την παρουσία βυθισμένων πυρομαχικών στη Βαλτική Θάλασσα.

  Επιδιώκει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και των γειτονικών χωρών που συνεργάζονται με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, καθώς και των πολιτικών και στρατιωτικών φορέων, για τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία καταλόγου προτεραιοτήτων και τη διεξαγωγή σχετικών αξιολογήσεων κινδύνου. Αυτό το έργο θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων και θαλάσσιων λεκανών και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση.

 • Improving scientific knowledge to strengthen the science-basis of management decisions under the Common Fisheries Policy

  Κλειστή

  Κωδικός: 28181 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FisheriesScientificAdvice | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ανάπτυξη ή/και την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για την υποστήριξη της επιστημονικής βάσης για μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας. Οι προτεραιότητες που σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση είναι η ενίσχυση της αλιευτικής επιστήμης με γνώμονα την πολιτική, η καλύτερη χρήση των συλλεγόμενων επιστημονικών δεδομένων, η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και του αλιευτικού τομέα και η συμβολή στην υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας της ΕΕ στην ανάπτυξη και διατήρηση των σχετικών τεχνογνωσία για την παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικών συμβουλών.

 • Sustainable transport and ports in the Mediterranean

  Κλειστή

  Κωδικός: 24724 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-3-MED | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Οι κύριοι στόχοι αυτού του θέματος είναι η μείωση των εκπομπών από τα λιμάνια και τα πλοία και η προώθηση της μετάβασης προς την ουδετερότητα άνθρακα του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στη Μεσόγειο, διασφαλίζοντας παράλληλα συνέργειες με τη Συνπρογραμματισμένη Συνεργασία Horizon Europe για τις θαλάσσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών.

 • Regenerative ocean farming in the Baltic Sea Region

  Κλειστή

  Κωδικός: 24719 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-6-BALTIC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον επαναπροσανατολισμό των αλιέων από την εξόρυξη στις δραστηριότητες αναγέννησης των ωκεανών. Θα υποστηρίξει τους αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον και τη σκοπιμότητα δημιουργίας νέων αναγεννητικών ωκεανικών αγροκτημάτων ή αποκατάστασης παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με τη δοκιμή αυτών των προσεγγίσεων, εάν είναι δυνατόν σε σχέση με θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

 • Diversification of fisheries activities in the Atlantic area

  Κλειστή

  Κωδικός: 24717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-1-ATLANTIC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος για τις αλιευτικές κοινότητες στην περιοχή του Ατλαντικού μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

 • Harnessing preparedness and response to marine pollution in the Black Sea

  Κλειστή

  Κωδικός: 24714 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-2-BLACK | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να προετοιμάσει και να προσαρμόσει τις ικανότητες για μια συντονισμένη απάντηση σε νέες προκλήσεις που συνδέονται με τη θαλάσσια ρύπανση, με ιδιαίτερη προσοχή στη ρύπανση που προκαλείται από ένοπλες συγκρούσεις, από αρχές/οργανισμούς που είναι αρμόδιες για δραστηριότητες αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

 • Blue careers for a sustainable blue economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 24711 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-BlueCareers | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς μπλε δεξιοτήτων και να προσφέρει ευκαιρίες για ελκυστικές, βιώσιμες ναυτιλιακές σταδιοδρομίες.
  αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει καινοτόμα έργα συνεργασίας, φέρνοντας σε επαφή τη βιομηχανία της γαλάζιας οικονομίας και τα σχετικά θαλάσσια και ναυτιλιακά εκπαιδευτικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα ή/και παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διακρατικό) και άλλους ενδιαφερόμενους.

 • Maritime clusters as an innovative enabler for a Sustainable Blue Economy in the Mediterranean

  Κλειστή

  Κωδικός: 24708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-4-MED | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη συμβολή στον στόχο 2 «Μια έξυπνη και ανθεκτική μπλε οικονομία» της Πρωτοβουλίας WestMED[1] (Προτεραιότητα 2.2. «Ανάπτυξη θαλάσσιων συσπειρώσεων»), δημιουργώντας ομάδες που συνεργάζονται επί του παρόντος (π.χ. WestMED Clusters Alliance) ή παρόμοια συμφωνίες συνεργασίας και δράσεις στην περιοχή που αναπτύχθηκαν από δίκτυα της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική, τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ένταξη των ΜμΕ στην ΕΕ και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
  Στοχεύει επίσης στη βελτίωση της συμμετοχής των ναυτιλιακών ομάδων στη χάραξη πολιτικής σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό/αναβάθμιση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

 • Sustainable maritime and coastal tourism in the Outermost Regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 24705 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-5-OR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει στη διατήρηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών ως μοναδικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ.
  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη έργων που θα αναπτύξουν μια πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της τουριστικής προσφοράς στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα θέματα:
  • Σχεδιασμός έξυπνων πακέτων οικολογικού τουρισμού και προώθηση περιουσιακών στοιχείων βιοποικιλότητας.
  • Καινοτομία στη διαχείριση προορισμών

 • Women in the Blue Economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 22605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2022-PIA-WBE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Action for a CISE incident alerting system

  Κλειστή

  Κωδικός: 14163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-CISE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2022

  Στο πλαίσιο της μεταβατικής φάσης CISE, οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων ναυτιλιακών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ) προωθώντας την ανάπτυξη τουλάχιστον 2 υπηρεσιών σε προεπιχειρησιακή φάση και να προωθήσει την απορρόφηση του CISE ενόψει της λειτουργίας του. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες σε προ-επιχειρησιακή φάση θα πρέπει να σχετίζονται με υπηρεσίες ειδοποίησης κινδύνων και συμβάντων που χρησιμοποιούν το CISE για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 • Maritime Spatial Planning Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 14159 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-MSP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον μεταξύ των παράκτιων κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης (EE), για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια θαλάσσια λεκάνη ή/και σε θαλάσσιες λεκάνες. Αυτή η πρόσκληση προορίζεται για την ανάπτυξη καινοτόμων απαντήσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και/ή την αναθεώρηση των θαλάσσιων χωρικών σχεδίων τους.

 • Black Sea blue economy investment and innovation capacity building pilot

  Κλειστή

  Κωδικός: 14153 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-BLACK | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι ειδικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • Ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων της μπλε οικονομίας να εντοπίζουν και να αξιοποιούν πιθανούς δημόσιους/ιδιωτικούς επενδυτές.
  • Βελτίωση της προβολής των επενδυτικών ευκαιριών στη γαλάζια οικονομία της Μαύρης Θάλασσας και της ικανότητας των δημοσίων/ιδιωτικών επενδυτών να εντοπίζουν ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
  • Αναπτύξτε την ικανότητα των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία/ενίσχυση συγκεκριμένων προσεγγίσεων και μεθόδων συνεργασίας και δικτύωσης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των αλυσίδων αξίας.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη ενός δικτυωμένου οικοσυστήματος επενδύσεων και καινοτομίας σε δίκτυα, πολλαπλών ενδιαφερομένων στη Μαύρη Θάλασσα.

 • Innovative multi-use projects combining offshore renewable energy with other activities and/or with nature protection in the Atlantic

  Κλειστή

  Κωδικός: 14151 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης υποστηρίζει την προτεραιότητα της θαλάσσιας στρατηγικής του Ατλαντικού για την ανάπτυξη θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Ο ειδικός στόχος είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση πολλαπλών χρήσεων μεταξύ θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ειδικά αναδυόμενων όπως κύματα, παλιρροϊκοί και πλωτοί άνεμοι) και άλλων δραστηριοτήτων μπλε οικονομίας και/ή προστασίας της φύσης (π.χ. θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές).

 • Recovery of coastal and maritime tourism in the Western Mediterranean

  Κλειστή

  Κωδικός: 13555 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-WESTMED | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Μεσόγειο;
  • στη διατήρηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας; πολιτιστικής κληρονομιάς;
  • στην υποστήριξη των φορέων του τουρισμού για να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη εξειδικευμένη τουριστική αγορά του οικοτουρισμού;
  • στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τουριστικό τομέα, αυξάνοντας έτσι τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στη Μεσόγειο;
  • στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τουριστικές ΜμΕ, στην κινητοποίηση ιδιωτικών-δημόσιων επενδύσεων, στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και νοημοσύνης της αγοράς, στη διαφοροποίηση και αύξηση της προβολής της τουριστικής προσφοράς και προϊόντων.