Europe’s Rail Joint Undertaking

Περίληψη

Η Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης (EU-Rail) στοχεύει να προσφέρει, μέσω μιας προσέγγισης ολοκληρωμένου συστήματος, ένα υψηλής χωρητικότητας, ευέλικτο, πολυτροπικό, βιώσιμο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ για ευρωπαίους επιβάτες και φορτίο.

Περιγραφή Προγράμματος

Το EU-Rail στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας εξαλείφοντας τα εμπόδια στη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας λύσεις για πλήρη ενοποίηση (καλύπτοντας διαχείριση κυκλοφορίας, οχήματα, υποδομές και υπηρεσίες) και επιτυγχάνοντας ταχύτερη υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομίας μέσω χρηματοδοτούμενων έργων. Προωθεί την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό για τη μείωση του κόστους για τη σιδηροδρομική βιομηχανία, την αύξηση της χωρητικότητας και την ενίσχυση της ευελιξίας και της αξιοπιστίας. Το έργο του βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος που μοιράζεται ο κλάδος, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ.

Το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στο ευρύτερο σύστημα μεταφορών. Το EU-Rail υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής βιομηχανίας σιδηροδρόμων παγκοσμίως.

Οι στόχοι του EU-Rail έχουν τεθεί για να αντιμετωπίσουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, το όραμά του για τη σιδηροδρομική βιομηχανία και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν στον μετασχηματισμό του σιδηροδρομικού συστήματος.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-Σιδηροδρόμων επιδιώκει να εξασφαλίσει μια γρήγορη μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα που:

 • ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών
 • βελτιώνει την απόδοση και την ικανότητα
 • μειώνει το κόστος
 • συμβάλλει σε πιο βιώσιμες μεταφορές
 • παρέχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την προσαρμογή στις αλλαγές στον κλάδο
 • παρέχει ισχυρότερο ρόλο για τους σιδηροδρόμους στις ευρωπαϊκές μεταφορές και ταξίδια
 • συμβάλλει σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία σιδηροδρομικού εφοδιασμού της ΕΕ

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Μεταφορές
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Europe’s Rail Joint Undertaking

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: communication@rail-research.europa.eu

Διεύθυνση: Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgium

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Standardised offer/contract management for agile access to Rail Freight and multimodal services in EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 24468 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-03 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Ο σιδηροδρομικός τομέας αντιμετωπίζει επίσης μια σημαντική πρόκληση σχετικά με τον τρόπο αύξησης της εμπορευματικής κυκλοφορίας σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες μεταφορών αλλά και προσεγγίζοντας και προσελκύοντας νέους πιθανούς πελάτες.
  Για να υποστηριχθεί η εύκολη χρήση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών και πολυτροπικών υπηρεσιών και η απρόσκοπτη μετάβαση προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, απαιτούνται συμφωνίες και συμβάσεις μεταφορών εναρμονισμένων ή ακόμη και τυποποιημένων μοντέλων. Το Έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών μοντέλων που βασίζονται στη σημερινή αγορά εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ που θα βοηθήσουν στον οπτικό εντοπισμό από τους πελάτες εμπορευμάτων τις καταλληλότερες ροές εφοδιαστικής αλυσίδας για σιδηροδρομικές μεταφορές, τόσο από πλευράς CO2 όσο και από επιχειρηματική άποψη.

 • Building a community of scientific research and and enabling a network of PhD (academia teaming with industry)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24461 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-04 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η Κοινή Επιχείρηση Σιδηροδρόμων της Ευρώπης σκοπεύει να δημιουργήσει μια «κοινότητα» σιδηροδρομικής έρευνας και καινοτομίας (συνεργασία/δίκτυο/συμμαχία) οντοτήτων επιστημονικής έρευνας (συνεργασία/δίκτυο) προκειμένου:
  • να ενισχύσει, να επεκτείνει και να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας της σιδηροδρομικής γραμμής μέσω της κοινής χρήσης εθνικών εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη για συνεισφορά στο πρόγραμμα EU-Rail ή άλλα χρηματοδοτούμενα πολυεθνικά προγράμματα
  • να συνεργαστεί με τη βιομηχανία για τουλάχιστον 6 -10 διδακτορικές θέσεις.

 • Digitalisation and automation enabling new railway services for passengers and freight

  Κλειστή

  Κωδικός: 24455 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-05 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η εισαγωγή του αυτοματισμού (αυτοματοποιημένες λειτουργίες) στον σιδηροδρομικό τομέα που θα αναπτυχθεί από το πρόγραμμα EU-RAIL και η ψηφιοποίηση θα φέρει νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών επιβατών και εμπορευμάτων.
  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα αναμένεται να εντοπίσει ποιες είναι οι ευκαιρίες για νέους τύπους υπηρεσιών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από αυτές τις νέες αυτοματοποιημένες λειτουργίες και γενικά την ψηφιοποίηση του σιδηροδρομικού συστήματος και των υποσυστημάτων και να εξετάσει την επιχειρηματική τους περίπτωση .

 • Conceptual development of Automated Multi-Modal Mobility-Systems (“Moving Infrastructures”)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24451 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-01 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κινητικότητας πολλαπλών μεταφορών για επιβάτες και εμπορεύματα με ένα σύστημα «Κινούμενης Υποδομής», το οποίο είναι οικονομικά εφικτό και βιώσιμο. Αναμένεται να βασίζεται σε μια Ανοιχτή Πλατφόρμα κοινών προτύπων και τυποποιημένων διεπαφών με τις τρέχουσες λύσεις υποδομής μεταφορών και αναμένεται να κάνει χρήση μοντέλων διασπαστικής λειτουργίας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή.

 • European value chains for rail supply

  Κλειστή

  Κωδικός: 24447 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-06 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Tο Έργο που απορρέει από αυτό το θέμα αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση μιας ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού σιδηροδρομικών μεταφορών για την εφαρμογή των μελλοντικών απαραίτητων καινοτομιών σιδηροδρομικών μεταφορών.

 • Technological development of Maglev-derived Systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 24444 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-02 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Απαιτείται η ανάπτυξη επιχειρηματικών περιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τελικών πελατών και των εμπλεκόμενων φορέων, και ανάλυση των συστημάτων και της τεχνολογίας που απαιτούνται για την εφαρμογή τεχνολογιών που προέρχονται από maglev (π.χ. όσον αφορά την υποδομή, τη σηματοδότηση, την επικοινωνία κ.α.).
  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα λοιπόν, αναμένεται να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του νέου συστήματος σιδηροδρομικής καθοδήγησης, έναντι της τρέχουσας προσφοράς μεταφορών και κινητικότητας.

 • Hyperloop Industrial Roadmap and pilots

  Κλειστή

  Κωδικός: 24441 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA7-03 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Το έργο που θα απορρέει από αυτό το θέμα θα αφορά όλα τα ακόλουθα work streams και αναμένεται να παρέχει:
  • Work streams 1: Οι δραστηριότητες θα προσφέρουν έναν βιομηχανικό οδικό χάρτη, ο οποίος αντικατοπτρίζει τα σχετικά μέρη όπως προγραμματιστές, εταιρείες μηχανικής και σχεδίασης και κατασκευής και χειριστές, καλύπτοντας όλα τα βήματα και τα ορόσημα που απαιτούνται για την αύξηση της τεχνολογικής ετοιμότητας

   

  • Work-stream 2: Θα ανοίξει τον δρόμο για την παροχή μιας πλήρους κλίμακας επίδειξης της τεχνολογίας hyperloop, καλύπτοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πιθανή εφαρμογή της λύσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, όπως στοιχεία που σχετίζονται με επενδυτικά και λειτουργικά κόστη, υλικά, κίνηση, χωρητικότητα, ζήτηση κ.λπ.

 • Bridge Dynamics

  Κλειστή

  Κωδικός: 24439 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-02 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Αναμένεται ότι σε πολλές από τις ροές εργασίας θα υπάρχουν μεγάλοι όγκοι αποτελεσμάτων δεδομένων ως έξοδοι από τους δυναμικούς υπολογισμούς αμαξοστοιχίας/γέφυρας. Ως εκ τούτου, αναμένεται η ανάπτυξη βέλτιστων μεθόδων για την ευκολότερη οπτικοποίηση αυτών των δεδομένων και επίσης για την αποτελεσματική αναγνώριση σημαντικών συμπεριφορών και κρίσιμων περιπτώσεων.

 • New railway station concept for green and socially inclusive smart cities

  Κλειστή

  Κωδικός: 24436 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-01 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Το έργο που απορρέει από αυτό το θέμα θα πρέπει να αναπτύξει μια κοινή μεθοδολογία για τη μετατροπή των υπαρχόντων σταθμών ή το σχεδιασμό νέων σε κοινωνικοτεχνικά συστήματα που λειτουργούν ως μηχανές πρασίνου της πόλης για το περιβάλλον και νέους αστικούς κόμβους που συγκεντρώνουν πολλαπλές υπηρεσίες για τους χρήστες και τους πολίτες.

 • DAC Migration Roadmap towards Deployment

  Κλειστή

  Κωδικός: 24427 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-07 | Όνομα Προγράμματος: Europe’s Rail Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022

  Η συντονισμένη δράση υποστήριξης θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του EDDP και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική κοινή επιχείρηση στην εφαρμογή (και προετοιμασία για τη μετανάστευση) της DAC σε όλη την Ευρώπη με επαγγελματικές δεξιότητες ικανές να διαχειρίζονται έργα βιομηχανικών συγκροτημάτων και να επιτυγχάνουν με επιτυχία τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
  Τα σχέδια μετανάστευσης υψηλού επιπέδου πρέπει να ξεδιπλωθούν, κάνοντας χρήση των τεχνικών λύσεων της DAC και να αναπτύξουν την απαραίτητη προετοιμασία για την επιτυχή ανάπτυξη της DAC με ειδικό οδικό χάρτη και σχέδιο υλοποίησης μετανάστευσης και σχετικές ξεχωριστές ενέργειες.