European Social Fund +

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επενδύσεις σε ανθρώπους. Ακόμη,  θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνική, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε αυτούς τους τομείς.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 99.3 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Innovative Approaches Tackling Long-Term Unemployment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33422 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-SI-2024-LTU-01 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2024

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να ενθαρρύνει τους αιτούντες να μεταφέρουν ή να κλιμακώσουν αποδεδειγμένες και πολλά υποσχόμενες κοινωνικές καινοτομίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ένταξης ή επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας ή/και στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης.

 • Social innovation call for proposals: actions to develop impact performance intelligence services for the social impact investing market actors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33145 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2024-SOC-IMP | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2024

  Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την παροχή υπηρεσιών για βελτιωμένα δεδομένα, εργαλεία και πρακτικές για τη διαχείριση επιπτώσεων σε κοινωνικές οντότητες (όπως –αλλά όχι αποκλειστικά– κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες που ασχολούνται με τις κοινωνικές επιπτώσεις) να αυξήσουν την επενδυτική τους ικανότητα στον κοινωνικό αντίκτυπο.

 • EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

  Κλειστή

  Κωδικός: 33084 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2024-EURES-TMS | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Το EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) αποτελεί μέτρο της αγοράς, που σχετίζεται με το εργατικό δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τις δύσκολες εύρεση θέσειων εργασίας.

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διασφαλίσει περίπου 4000 τοποθετήσεις για άτομα, συπεριλαμβανομένου των νέων, που αναζητούν εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στην κάλυψη των κενών θέσεων που δύσκολα επιλεγονται από ενδιαφερόμενους. Ακόμη, επικεντρώνεται στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, σε εθνικές/ευρωπαϊκές μελέτες περί αγορά εργασίας ή άλλες πηγές δεδομένων.

 • Actions to Boost the Development of Finance Markets for Social Enterprises

  Κλειστή

  Κωδικός: 31957 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-SUPPLY-DEMAND | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2024

  Αυτή η πρόσκληση ξεκίνησε στο πλαίσιο του σκέλους Employment and Social Innovation (“EaSI”) του European Social Fund Plus (ESF+).
  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη αγορών χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων φέρνοντας σε επαφή τους παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης για να διευκολυνθεί η δημιουργία χρηματοπιστωτικών μέσων και να προετοιμαστούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις.

 • Social innovation practices to combat homelessness

  Κλειστή

  Κωδικός: 30862 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-HOMELESS | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2023

  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η οικοδόμηση ικανοτήτων καινοτόμων δομών διακυβέρνησης και/ή κοινωνικού πειραματισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καινοτόμων μορφών παροχής υπηρεσιών στους τομείς των αστέγων και του αποκλεισμού από τη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές.

 • Activities to tackle undeclared work (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27886 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-POW-UDW-02 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στο έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
  Ως εκ τούτου, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη των σχετικών παραγόντων στον τομέα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, όπως υπουργεία, αρχές επιβολής, κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ. για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εφαρμογής, της εφαρμογής, της γνώσης και της καλύτερης επιβολής της Ε.Ε. και το εθνικό δίκαιο στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, υποστηρίζοντας έτσι τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία.

 • Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27884 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-POW-UDW-01 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Η πρόσκληση σκοπεύει να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και τις νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και ενός θεματολογίου αξιοπρεπούς εργασίας. Η ορθή λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης και τις διοικητικές απαιτήσεις για τις εταιρείες με διαφανή και προσιτό τρόπο, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή εφαρμογή, εφαρμογή και επιβολή των οδηγιών.

 • EURES EEA non-EU countries cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 27882 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-EURES-CBC-EEA | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι γενικοί στόχοι αυτού του θέματος είναι η διευκόλυνση της εργασίας των εργαζομένων εντός της ΕΕ κινητικότητα, για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού EURES.
  Ο απώτερος στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την αντιστοίχιση εργασίας, την τοποθέτηση και διαδικασία πρόσληψης σε δίκαιη βάση.

 • EURES Social partners cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 27880 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-EURES-CBC-SOCP | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι γενικοί στόχοι αυτού του θέματος είναι η διευκόλυνση της εργασίας των εργαζομένων εντός της ΕΕ κινητικότητα, για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού EURES.
  Ο απώτερος στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την αντιστοίχιση εργασίας, την τοποθέτηση και διαδικασία πρόσληψης σε δίκαιη βάση.

 • EURES Cross-border partnerships

  Κλειστή

  Κωδικός: 27877 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-EURES-CBP-ECP | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι γενικοί στόχοι αυτού του θέματος είναι η διευκόλυνση της εργασίας των εργαζομένων εντός της ΕΕ κινητικότητα, για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού EURES.
  Ο απώτερος στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την αντιστοίχιση εργασίας, την τοποθέτηση και διαδικασία πρόσληψης σε δίκαιη βάση.

 • ESF-2023-ETS

  Κλειστή

  Κωδικός: 27839 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-ETS | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023

  Η διασυνοριακή παρακολούθηση συντάξεων μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της παροχής της ψηφιακής της υπηρεσίας, παρέχοντας δομημένη πληροφόρηση για τις συνταξιοδοτικές παροχές μέσω α κεντρική ευρωπαϊκή πλατφόρμα.
  Κύριοι στόχοι της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων που ασκούνται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία των συνταξιοδοτικών πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι σε αυτούς συνταξιοδοτική ευαισθητοποίηση και συνταξιοδοτική επάρκεια, και να υποστηρίξει την ικανότητα των εθνικών συνταξιοδοτικά συστήματα για την παροχή τέτοιων πληροφοριών, ιδίως σε πρώην μέλη που έχουν μετακομίσει σε άλλη χώρα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τη σύνταξη πηγές σε διαφορετικά κράτη μέλη, κατά προτίμηση NTS, και να το παρουσιάσετε με ουσιαστικό τρόπο τρόπο για τον χρήστη – μετακινούμενο εργαζόμενο ή πολίτη.

 • ESF-2023-EPOCH

  Κλειστή

  Κωδικός: 27833 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-EPOCH | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2023

  Οι δραστηριότητες θα προωθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων στον τομέα των αστέγων και αποκλεισμός στέγασης από το 2024 και μετά.

  Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη της Πλατφόρμας θα πρέπει:

  • Παροχή εργαλείων μάθησης, αποδεικτικών στοιχείων και γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές του την έλλειψη στέγης και τον εντοπισμό καλών πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές και τα έργα.
  • Βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλοι παρεμβαίνοντες φορείς στα κράτη μέλη σχετικά με το σχεδιασμό των ολοκληρωμένων στρατηγικές για τους αστέγους σε εθνικό επίπεδο.

  Ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην καταπολέμηση των αστέγων με α σκοπεύει να μειώσει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

 • Activities to tackle undeclared work (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27744 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-POW-UDW-02 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει τους σχετικούς φορείς στον τομέα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, όπως υπουργεία, αρχές επιβολής, κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ. για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εφαρμογής, της εφαρμογής, της γνώσης και της καλύτερης επιβολής του ενωσιακού και εθνικού δικαίου στο στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, υποστηρίζοντας έτσι τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία.

 • Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2023-POW-UDW-01 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι ειδικοί στόχοι του είναι οι εξής:

  • Υποστήριξη και προώθηση της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας και αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της διοικητικής συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας καθώς και η παρακολούθηση της τη συμμόρφωση και την επιβολή των ισχυόντων κανόνων και των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της χρήσης του συστήματος πληροφοριών για την εσωτερική αγορά και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία σε αυτό Σεβασμός
  • Να αυξηθεί η προσβασιμότητα, η διαφάνεια και η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης που πρέπει να τηρούνται και την υφιστάμενες πρακτικές στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση και την επιβολή των διατάξεων της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων.
  • Να προωθήσει την τεκμηριωμένη βάση μέσω της συλλογής και αξιολόγησης πρωτότυπα δεδομένα και την ανάλυση που αφορά τη διαδικασία δημοσίευσης και ανάρτησης συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστήμια σε διάφορους κλάδους, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και των ενδιαφερομένων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων.

 • EURES Targeted Mobility Scheme

  Κλειστή

  Κωδικός: 25177 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2022-EURES-TMS-01 | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Η δράση στοχεύει:

  Στην προσέγγιση των ομάδων-στόχων α) νέων ηλικίας 18-35 ετών και β) άνω των 35 ετών, προκειμένου να βρουν δουλειά, πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ.
  Στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (όπως το κόστος μετακίνησης στο εξωτερικό, η (έλλειψη) γνώσης γλωσσών, η ένταξη μετακινούμενων εργαζομένων στις χώρες προορισμού, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα που μένουν πίσω στην αγορά εργασίας κ.λπ.).
  Στην ανακούφιση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας και την πλήρωση κενών θέσεων που είναι δύσκολο να καλυφθούν, όπως προσδιορίζονται σε εθνικές/ευρωπαϊκές μελέτες αγοράς εργασίας ή πηγές δεδομένων.

 • Social innovations for a fair green and digital transition

  Κλειστή

  Κωδικός: 21343 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2022-SOC-INNOV | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2022

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή ολοκληρωμένων και προσεγγίσεις κοινωνικής καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς – σε σχολεία ή κέντρα κατάρτισης, στην εργασία ή μέσα τοπικές κοινότητες ή άλλα σχετικά περιβάλλοντα – για την προώθηση της ενσωμάτωσης και (αντιληπτή) δικαιοσύνη της δίδυμης πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 

 • Complementary National Contact Points (NCP) EaSI strand

  Κλειστή

  Κωδικός: 21226 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2022-NCP | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Αναμενόμενο αποτέλεσμα:
  Δημιουργία και λειτουργία Εθνικών Σημείων Επαφής σε χώρες που συμμετέχουν στο EaSI που δεν καλύπτονται μετά την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του 2021 για την προώθηση του σκέλους EaSI και των έργων/αποτελεσμάτων του.

 • ESF-2022-SOC-FIN

  Κλειστή

  Κωδικός: 20860 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ESF-2022-SOC-FIN | Όνομα Προγράμματος: European Social Fund + | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς κοινωνικών επενδύσεων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω επιχορηγήσεων σε μεσάζοντες στον τομέα της χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων για μερική κάλυψη του κόστους συναλλαγής.