European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

Περίληψη

Το EMFAF υποστηρίζει την κοινή πολιτική της ΕΕ για την αλιεία (ΚΑΠ), τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ και την ατζέντα της ΕΕ για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.
Παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων που διασφαλίζουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων. Συμβάλλει στην επίτευξη βιώσιμης αλιείας και στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την:

 • επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προμήθειας προϊόντων θαλασσινών
 • ανάπτυξη μιας βιώσιμης μπλε οικονομίας
 • υγιείς, ασφαλείς και με βιώσιμη διαχείριση θάλασσες και ωκεανούς

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 6,108 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Επιμελητήρια
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σημείο Επαφής της ΕΕ.

 

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/contact-form_en

Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

https://cinea.ec.europa.eu/contact-0_en

Τηλ: +32 (0) 2 299 5252

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Women in the Blue Economy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2022-PIA-WBE | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Action for a CISE incident alerting system

  Κλειστή

  Κωδικός: 14163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-CISE | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2022

  Στο πλαίσιο της μεταβατικής φάσης CISE, οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων ναυτιλιακών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ) προωθώντας την ανάπτυξη τουλάχιστον 2 υπηρεσιών σε προεπιχειρησιακή φάση και να προωθήσει την απορρόφηση του CISE ενόψει της λειτουργίας του. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες σε προ-επιχειρησιακή φάση θα πρέπει να σχετίζονται με υπηρεσίες ειδοποίησης κινδύνων και συμβάντων που χρησιμοποιούν το CISE για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 • Maritime Spatial Planning Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 14159 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-MSP | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον μεταξύ των παράκτιων κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης (EE), για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια θαλάσσια λεκάνη ή/και σε θαλάσσιες λεκάνες. Αυτή η πρόσκληση προορίζεται για την ανάπτυξη καινοτόμων απαντήσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και/ή την αναθεώρηση των θαλάσσιων χωρικών σχεδίων τους.

 • Black Sea blue economy investment and innovation capacity building pilot

  Κλειστή

  Κωδικός: 14153 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-BLACK | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι ειδικοί στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:

  • Ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων της μπλε οικονομίας να εντοπίζουν και να αξιοποιούν πιθανούς δημόσιους/ιδιωτικούς επενδυτές.
  • Βελτίωση της προβολής των επενδυτικών ευκαιριών στη γαλάζια οικονομία της Μαύρης Θάλασσας και της ικανότητας των δημοσίων/ιδιωτικών επενδυτών να εντοπίζουν ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
  • Αναπτύξτε την ικανότητα των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία/ενίσχυση συγκεκριμένων προσεγγίσεων και μεθόδων συνεργασίας και δικτύωσης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των αλυσίδων αξίας.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη ενός δικτυωμένου οικοσυστήματος επενδύσεων και καινοτομίας σε δίκτυα, πολλαπλών ενδιαφερομένων στη Μαύρη Θάλασσα.

 • Innovative multi-use projects combining offshore renewable energy with other activities and/or with nature protection in the Atlantic

  Κλειστή

  Κωδικός: 14151 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης υποστηρίζει την προτεραιότητα της θαλάσσιας στρατηγικής του Ατλαντικού για την ανάπτυξη θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  Ο ειδικός στόχος είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση πολλαπλών χρήσεων μεταξύ θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ειδικά αναδυόμενων όπως κύματα, παλιρροϊκοί και πλωτοί άνεμοι) και άλλων δραστηριοτήτων μπλε οικονομίας και/ή προστασίας της φύσης (π.χ. θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές).

 • Recovery of coastal and maritime tourism in the Western Mediterranean

  Κλειστή

  Κωδικός: 13555 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-WESTMED | Όνομα Προγράμματος: European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Μεσόγειο;
  • στη διατήρηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας; πολιτιστικής κληρονομιάς;
  • στην υποστήριξη των φορέων του τουρισμού για να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη εξειδικευμένη τουριστική αγορά του οικοτουρισμού;
  • στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τουριστικό τομέα, αυξάνοντας έτσι τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στη Μεσόγειο;
  • στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τουριστικές ΜμΕ, στην κινητοποίηση ιδιωτικών-δημόσιων επενδύσεων, στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής και νοημοσύνης της αγοράς, στη διαφοροποίηση και αύξηση της προβολής της τουριστικής προσφοράς και προϊόντων.

Ελληνικά