Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που στοχεύει να επιταχύνει την ανάκαμψη και να οδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Ύψους €7.6 δισεκατομμυρίων (σε τρέχουσες τιμές), το Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) και καλύπτει το 2021 έως το 2027. Θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε κρίσιμους τομείς: υπερυπολογιστές , τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και διασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο για να καλύψει το κενό μεταξύ της έρευνας των ψηφιακών τεχνολογιών και της ανάπτυξής τους, και να φέρει τα αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά – προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης, και ιδίως των ΜμΕ. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη υποστηρίζουν τους διπλούς στόχους της Ένωσης για μια πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Περιγραφή Προγράμματος

Τι θα χρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης;

€2.2 δις για υπερυπολογιστές σε:

 • Δημιουργήστε και ενισχύστε τις ικανότητες υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ αγοράζοντας υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλίμακας έως το 2022/2023 (με δυνατότητα τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ή 1018 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) και εγκαταστάσεις μετά την κλίμακα έως το 2026/2027.
 • Αύξηση της προσβασιμότητας και διεύρυνση της χρήσης των υπερυπολογιστών σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ασφάλεια, και στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

€2.1 δις για τεχνητή νοημοσύνη σε:

 • Επενδύστε και ανοίξτε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.
 • Δημιουργήστε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων και διευκολύνετε την ασφαλή πρόσβαση και αποθήκευση μεγάλων συνόλων δεδομένων και αξιόπιστης και ενεργειακά αποδοτικής υποδομής cloud.
 • Ενίσχυση και υποστήριξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η υγεία και η κινητικότητα στα κράτη μέλη και η ενθάρρυνση της συνεργασίας τους.

€1.6 δις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

 • Ενίσχυση του συντονισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ των εργαλείων και των υποδομών δεδομένων των κρατών μελών.
 • Υποστηρίξτε την ευρεία ανάπτυξη των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία.

€580 εκατομ. για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για:

 • Υποστηρίξτε το σχεδιασμό και την παράδοση εξειδικευμένων προγραμμάτων και περιόδων πρακτικής άσκησης για τους μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς χωρητικότητας όπως δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κβαντικό και HPC.
 • Υποστήριξη της αναβάθμισης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού μέσω σύντομων εκπαιδεύσεων που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικούς τομείς ικανοτήτων.

€1.1 δις για τη διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία για:

 • Υποστηρίξτε την ανάπτυξη υψηλού αντίκτυπου σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η υγεία (που συμπληρώνεται από το πρόγραμμα EU4Health), η Πράσινη Συμφωνία, οι έξυπνες κοινότητες και ο πολιτιστικός τομέας.
 • Δημιουργήστε και ενισχύστε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου σε κάθε περιοχή, για να βοηθήσετε τις εταιρείες να επωφεληθούν από τις ψηφιακές ευκαιρίες.
 • Υποστηρίξτε την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υποστηρίξτε τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τη βιομηχανία να αναπτύξουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής (όπως το blockchain) και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 7.6 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/11/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας
Ελεάνα Γαβριήλ
Τηλέφωνο: +357 22 691918
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: egabriel@dmrid.gov.cy

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Standardisation in the area of Cybersecurity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29395 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-STANDARDISATION | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει την περαιτέρω τυποποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως ενόψει της εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τον νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA), ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε μια τέτοια τυποποίηση δουλειά.

 • Support for implementation of EU legislation on cybersecurity and national cybersecurity strategies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29392 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-EULEGISLATION | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η δράση αυτή επικεντρώνεται στη δημιουργία ικανοτήτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας για την κυβερνοασφάλεια σε τεχνικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο, στο πλαίσιο της υφιστάμενης και προτεινόμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας της βιομηχανίας και της αγοράς για τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας που ορίζονται στην πρόταση κανονισμού για τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, γνωστή ως Cyber Resilience Act που ενισχύει τους κανόνες κυβερνοασφάλειας για να διασφαλίσει πιο ασφαλή προϊόντα υλικού και λογισμικού.

 • Coordination between the cybersecurity civilian and defence spheres

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-CIVIL-DEFENCE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Ο στόχος είναι να οργανωθούν δραστηριότητες που ενισχύουν τις ανταλλαγές όσον αφορά τις τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας που έχουν συνάφεια τόσο σε πολιτικό όσο και σε αμυντικό πλαίσιο: συναντήσεις, εργαστήρια και συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των ενδιαφερομένων των κοινοτήτων πολιτικής και άμυνας, που απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (ακαδημαϊκοί, ΜμΕ, βιομηχανία, δημόσιες αρχές, κ.λπ.).

 • Preparedness support and mutual assistance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29357 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04-SUPPORT-ASSIST | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτός ο μηχανισμός στοχεύει να συμπληρώσει και όχι να επικαλύψει τις προσπάθειες των κρατών μελών και εκείνων σε επίπεδο Ένωσης για την αύξηση του επιπέδου προστασίας και ανθεκτικότητας στις απειλές στον κυβερνοχώρο, βοηθώντας τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την ετοιμότητα για απειλές και συμβάντα στον κυβερνοχώρο παρέχοντάς τους γνώση και τεχνογνωσία.

 • Uptake of Innovative Cybersecurity Solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-UPTAKE-CYBERSOLUTIONS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2023

  Η εστίαση θα είναι στη βελτίωση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως για ΜμΕ και δημόσιους οργανισμούς, μέσω μέτρων στήριξης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ευαισθητοποίησης (όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις δραστηριότητες προωθείται από τον ENISA), ή πλατφόρμες αγοράς που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ προμηθευτές και υιοθέτες λύσεων και εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο.

 • Capacity building of Security Operation Centres

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-SOC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2023

  Ο σκοπός θα είναι η δημιουργία, η υποστήριξη και/ή η ενίσχυση και η διασύνδεση του κυβερνοχώρου ικανότητες ανίχνευσης απειλών, επιτρέποντας ενισχυμένες ικανότητες παρακολούθησης και ανίχνευσης κυβερνοαπειλές, η δημιουργία συλλογικής γνώσης και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, τα δεδομένα και οι ικανότητες που σχετίζονται με πληροφορίες για απειλές στον κυβερνοχώρο θα είναι συγκεντρώνονται από πολλές πηγές (όπως CSIRT και άλλες σχετικές φορείς της κυβερνοασφάλειας) όπου ενδείκνυται.

  Στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με ταχύτερο εντοπισμό και απόκριση περιστατικά και απειλές στον κυβερνοχώρο μέσω της δημιουργίας απειλής στον κυβερνοχώρο δυνατότητες ανίχνευσης και ανάλυσης, αξιοποίηση τεχνολογιών που προκαλούν αναστάτωση και κοινή χρήση πληροφορίες που οδηγούν σε αυξημένη επίγνωση της κατάστασης και ισχυρότερη ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

 • EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-CYBER-RESILIENCE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

  • Να ενισχυθεί η ικανότητα παρακολούθησης των παραγόντων της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση κυβερνοεπιθέσεις και απειλές και κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να αντιδράσουμε από κοινού σε μεγάλα περιστατικά και να βελτιώσουμε τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και εκπαίδευση. Αυτό ο στόχος θα επιδιωχθεί μέσω της εφαρμογής του σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφάλειας Υπολογιστών Δίκτυο ομάδων (CSIRTs) και του Δικτύου Οργανισμού Διασύνδεσης Κυβερνοκρίσεων (Κυκλώνας).
  • Για τη δημιουργία, τη διασύνδεση και την ενίσχυση σειρών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και εντός και μεταξύ των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τομέων που καλύπτονται από την οδηγία για τα ΝΑΚ, ενόψει της μοιράζεστε γνώσεις και πληροφορίες απειλών για την κυβερνοασφάλεια μεταξύ των ενδιαφερομένων τα κράτη μέλη, παρακολουθούν καλύτερα τις απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ανταποκρίνονται από κοινού σε κυβερνοεπιθέσεις.

 • Deployment of the AI-on-demand platform

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29341 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-B-03-AI-ON-DEMAND | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2023

  Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη της πλατφόρμας AI-on-demand, βασιζόμενη στα αποτελέσματα από το έργο υλοποίησης της προπαρασκευαστικής δράσης AI-on-demand, παρέχοντας τις απαιτήσεις και τους υποκείμενους μηχανισμούς για μια τέτοια πλατφόρμα. Το βραβευθέν έργο θα αναπτύξει και θα αναπτύξει την πλατφόρμα AI-on-demand σε στενή συνεργασία με το έργο που υλοποιεί την προπαρασκευαστική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες απαιτήσεις και μηχανισμούς για τη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου της πλατφόρμας AI-on-demand.

 • Highly secure collaborative platform for aeronautics and security industry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29220 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC Grant | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εμπορικά βιώσιμης, υψηλής ασφάλειας, συνεργατικής πλατφόρμας που βασίζεται σε σύννεφο για τη διαχείριση ευαίσθητων βιομηχανικών πρωτοβουλιών πολλών χωρών στον τομέα της αεροναυπηγικής και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ασφάλειας.

 • Coordination of AI sectorial testing and experimentation facilities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29218 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η επιχορήγηση δράσης συντονισμού και υποστήριξης θα υποστηρίξει τις τομεακές εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραμάτων (TEF) που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕ 2021-2022 (Υγεία, Βιομηχανία, Αγροδιατροφή, Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες) και τις μελλοντικές νέες που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ευρώπης Πρόγραμμα, για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων πολλαπλών TEF για την παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από διατομεακή προοπτική, για τη μεγιστοποίηση του συνολικού αντίκτυπου των TEF στις φιλοδοξίες τους για επίτευξη παγκόσμιας αριστείας και για να βοηθήσει τα τομεακά TEF να συνδεθούν καλύτερα με σχετικά έργα και πρωτοβουλίες της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών στο οικοσύστημα αριστείας AI.

 • Developing citiverse

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29215 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI Grant | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει στον καθορισμό του τι σημαίνει το «CitiVerse» για την Ευρώπη που βασίζεται στην υποδομή δεδομένων των έξυπνων κοινοτήτων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των WP2021-22 και WP23-24. Ο στόχος είναι να φέρει σε επαφή τη βιομηχανία CitiVerse της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ, στην ανάπτυξη των διαφορετικών επιπέδων των κόσμων VR/AR χρήσιμων για τις τοπικές αρχές και τους πολίτες.

 • Genome of Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει την υλοποίηση του πολυεθνικού έργου Genome of Europe (GoE) και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και της μακροπρόθεσμης φιλοδοξίας της πρωτοβουλίας 1+εκατομμύριο Genomes (1+MG). Το επίκεντρο της δράσης είναι η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος σε βάθος κλινικού βαθμού απαραίτητο για κλινική εφαρμογή.

 • Federated European Infrastructure for intensive care units' (ICU) data

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29207 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η δράση θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει μια πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή υποδομή για τα δεδομένα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε συνδυασμό με μηχανισμούς διακυβέρνησης που επιτρέπουν την ασφαλή διασυνοριακή πρόσβαση και χρήση συνόλων δεδομένων ΜΕΘ, σχετικών εργαλείων και πόρων.

 • Cloud IPCEI Exploitation office

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29205 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει τον συνολικό συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διάδοση και τη μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προ-κοινοποιημένου Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για την επόμενη γενιά υποδομών και υπηρεσιών cloud και Edge (IPCEI-CIS) μέσω της δημιουργίας ένα Cloud IPCEI Exploitation Office.

 • European Digital Media observatory (EDMO) - National and multinational hubs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29199 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η χρηματοδότηση του έργου των ανεξάρτητων εθνικών και πολυεθνικοί κόμβοι EDMO που λειτουργούν σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από την υπάρχουσα EDMO κόμβους για τους οποίους η χρηματοδότηση λήγει στα τέλη του 2023 και το 20246. Από την άποψη αυτή, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να καλύπτεται από έναν μόνο κόμβο (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κόμβων και κόμβοι που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί), εκτός εάν αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί δεόντως από τα μέσα ενημέρωσης και πληροφοριακό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, ένας κόμβος μπορεί να καλύψει περισσότερα από ένα Κράτος – Μέλος.

 • Network of safer Internet Centres (SICs)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29197 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-DEPLOY-04-NETWORK-OF-SICs | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Στόχος του θέματος είναι η συνέχιση της υποστήριξης των εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου (που μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες ΜΚΟ, κρατικούς φορείς/φορείς, ιδιωτικούς τομεακοί οργανισμοί) για την παροχή διαδικτυακών πληροφοριών για την ασφάλεια, εκπαιδευτικών πόρων, εργαλεία ευαισθητοποίησης του κοινού και υπηρεσίες συμβουλευτικής και αναφοράς (μέσω ειδικών γραμμές βοήθειας και τηλεφωνικές γραμμές) για παιδιά και νέους, γονείς/φροντιστές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται από τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα βοηθήσουν τους ανηλίκους να αντιμετωπίσουν τους διαδικτυακούς κινδύνους και να γίνουν μορφωμένοι στα μέσα ενημέρωσης, ανθεκτικοί, ψηφιακοί πολίτες και θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναφέρουν ανώνυμα διαδικτυακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM).

 • Support to Dissemination and exploitation (D&E)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04-DISSEM-EXPLOIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Αυτή η δράση θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του μέσω ενός εννοιολογικού και επιχειρησιακού πλαισίου Διάδοσης και Αξιοποίησης (D&E), συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ορισμένων πρακτικών δράσεων.

 • Supporting the network of National contact points (NCPs)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29193 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04-NETWORK-NCPs | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η δράση αυτή θα υποστηρίξει το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, την προετοιμασία και την εκτέλεση δράσεων που μεγιστοποιούν την ευαισθητοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος και τη μακροπρόθεσμη διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Το επιλεγμένο έργο θα παρέχει υποστήριξη για όλους τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου δικτύου ΕΣΕ για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης.

 • Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29190 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-SKILLS-04-BOOSTINGDIGIT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Ο πρώτος στόχος του επιλεγμένου έργου είναι να κλιμακώσει την πρωτοβουλία EU Code Week για τη διάδοση της υπολογιστικής σκέψης και κωδικοποίησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους νέους, τους δασκάλους και τα σχολεία.
  Ο δεύτερος στόχος του επιλεγμένου έργου είναι να δοθεί μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, ιδιαίτερα των κοριτσιών, για να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν σπουδές σε κλάδους STEM και να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις ICT.

   

 • Reinforcing skills in semiconductors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29187 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-SKILLS-04-SEMICONDUCTORS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν κλάδους ημιαγωγών είναι πολύ χαμηλό για να ικανοποιήσει το ζήτησης που απαιτείται από την αγορά εργασίας. Η έλλειψη εργαζομένων με συγκεκριμένα γνώσεις στους ημιαγωγούς, και ιδιαίτερα το αμελητέο μερίδιο των μαθητών που επιθυμούν να αναλάβει αυτόν τον τομέα, έχει πολλές διαφορετικές αιτίες που σχετίζονται με τη χαμηλή συνειδητοποίηση του αντίκτυπο των ημιαγωγών στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών, και πολύ χαμηλή προσδοκίες όσον αφορά την προοπτική σταδιοδρομίας και τις συνθήκες απασχόλησης. Το πρόβλημα είναι οξύ, δεδομένου του χάσματος μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και της μη διαθεσιμότητας του τόσο τεχνικοί όσο και απόφοιτοι υψηλού επιπέδου και επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από α έντονη ανισορροπία μεταξύ των φύλων.

  Απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την αύξηση του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του αριθμού των πτυχιούχων σπουδαστών και τεχνικών, και να βεβαιωθείτε ότι οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν πληρούν τα προφίλ εργασίας απαιτούνται από τη βιομηχανία.

 • EU Energy saving reference framework

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29161 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-DEPLOY-BESTUSE-TECH-04-ENERSAVING | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η καθιέρωση και η προώθηση της ευρείας υιοθέτησης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CERF) για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το πλαίσιο θα περιλαμβάνει μια εφαρμογή αναφοράς ανοιχτού κώδικα, για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος καταναλωτών και έχει σχεδιαστεί για ενσωμάτωση τόσο σε εμπορικές όσο και σε μη εμπορικές εφαρμογές.

 • Digital Product Passport

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29131 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-04-DIGIPASS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι οι εξής:

  • να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βασικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στο Παράρτημα III της πρότασης ESPR, σε όλους τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ενισχύοντας την απόδοση υλικών και ενέργειας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρήση και τον χειρισμό στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
  • να παρέχει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε οικονομικούς παράγοντες μέσω της κυκλικής διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας (για παράδειγμα δραστηριότητες προϊόντος ως υπηρεσία, βελτιωμένη επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και ανακύκλωση) με βάση τη βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα
  • να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές
  • να επιτραπεί στις αρχές να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

 • Application Support in High Performance Computing

  Κλειστή

  Κωδικός: 27875 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-APPSUPPORT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία και τετραετή λειτουργία μιας κατανεμημένης πανευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης εφαρμογών υπολογιστών υψηλής απόδοσης. Το επιλεγμένο έργο θα πρέπει να συγκεντρώσει Ομάδες Υποστήριξης Εφαρμογών (AST) που είναι εγκατεστημένες (κυρίως) σε τρέχουσες ή μελλοντικές οντότητες φιλοξενίας EuroHPC, οι οποίες λειτουργούν τους υπερυπολογιστές EuroHPC. Οι AST θα συνεργαστούν στενά με το γραφείο αξιολόγησης ομοτίμων της JU EuroHPC διαχειριζόμενο την αξιολόγηση και την κατανομή του χρόνου πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές HPC, καθώς οι εφαρμογές και οι αντίστοιχες ομάδες χρηστών που θα υποστηριχθούν θα επιλέγονται κατά κύριο λόγο με τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους που διαχειρίζεται η ΚΕ EuroHPC. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι AST αναμένεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε επιλεγμένο αριθμό ναυαρχίδων/φάρων στους οποίους έχει διατεθεί χρόνος στο πλαίσιο των κλήσεων EuroHPC JU Extreme Scale και Regular Access.

 • EuroHPC Training Platform and support to the International HPC Summer School

  Κλειστή

  Κωδικός: 27871 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023

  Η EuroHPC JU θα ήθελε να βασιστεί σε προηγούμενη εμπειρία για να υποστηρίξει ένα Διεθνές Θερινό Σχολείο στο HPC και να αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή σε σύγκριση με προηγούμενα Διεθνή Θερινά Σχολεία.
  Το EuroHPC JU θα ήθελε να συγκεντρώνει τουλάχιστον 40 προχωρημένους χρήστες HPC, κυρίως από τα συμμετέχοντα κράτη του EuroHPC, ετησίως για να συναντώνται και να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της
  HPC και Quantum Computing. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο στοχεύει να προσελκύσει χρήστες HPC που είναι συνήθως μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί ερευνητές με σχετική γνώση στο HPC. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προέρχονται από διάφορες επιστημονικές κοινότητες από όλο τον κόσμο.

 • EuroHPC traineeships in Hosting Entities, Centres of Excellence and Competence Centres, SMEs and Industry

  Κλειστή

  Κωδικός: 27869 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023

  Το EuroHPC JU θα ήθελε να προσκαλέσει αιτήσεις από κοινοπραξίες που θα αναπτύξουν ένα EuroHPC Εκπαιδευτική Πλατφόρμα η οποία θα είναι μια πύλη που θα παρέχει μια κεντρική βάση δεδομένων του HPC υπηρεσίες εκπαίδευσης που βασίζονται σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στον χρήστη, είναι περιεκτική, διαδραστική, εύκολη διαχειρίζεται και παρέχει μια ουδέτερη και ανεξάρτητη πλατφόρμα για την προώθηση της εκπαίδευσης πρωτοβουλίες από όλο το οικοσύστημα του EuroHPC.

  Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικούς ειδικούς HPC ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας, παρέχοντας πρακτική άσκηση είτε σε ένα κέντρο ικανοτήτων HPC, σε εταιρείες ή ΜμΕ που χρησιμοποιούν συστήματα HPC ή σε οντότητες φιλοξενίας EuroHPC.

 • Data space for security and law enforcement

  Κλειστή

  Κωδικός: 25949 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DATA-SEC-LAW-03-ENFORCE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αναπτύξει έναν κοινό χώρο δεδομένων ευρωπαϊκής ασφάλειας για καινοτομία που επιτρέπει την έρευνα, ανάπτυξη, δοκιμές, εκπαίδευση και επικύρωση αλγορίθμων για συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη (επιβολή του νόμου) που βασίζονται σε διάφορους τύπους συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών ψευδώνυμων και ανώνυμα σύνολα δεδομένων.

 • Data space for security and law enforcement

  Κλειστή

  Κωδικός: 25274 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DATA-SEC-LAW-03-ENFORCE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος δεδομένων ευρωπαϊκής ασφάλειας για καινοτομία που θα επιτρέπει την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την εκπαίδευση και την επικύρωση αλγορίθμων για συστήματα ασφάλειας που βασίζονται σε Tεχνητή Nοημοσύνη (επιβολή του νόμου) με βάση διάφορους τύπους συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών ψευδώνυμων και ανωνυμοποιημένων συνόλων δεδομένων. ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μείωση της πιθανής μεροληψίας στους αλγόριθμους που θα χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου.

 • Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 25008 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-UPTAKE-CYBERSOLUTIONS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Το θέμα αυτό θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως για τις ΜμΕ και τους δημόσιους οργανισμούς, μέσω μέτρων στήριξης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ευαισθητοποίησης (όπου είναι σκόπιμο, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προωθούνται από τον ENISA), ή πλατφόρμες αγοράς που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ προμηθευτών και υιοθετούντων λύσεων και εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο.

 • Securing 5G Strategic Digital Infrastructures And Technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24996 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SEC-5G-INFRASTRUCTURE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Στόχος θα είναι η υποστήριξη των σχετικών φορέων στα κράτη μέλη, όπως οι ρυθμιστικές αρχές ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οι υπηρεσίες ασφαλείας, στην εφαρμογή των εθνικών τους στρατηγικών και νομοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 5G. Αυτό στοχεύει να υποστηρίξει τη γνώση και τη δημιουργία ικανοτήτων για τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με π.χ.:

  • ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • εκπαίδευση προσωπικού
  • ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης
  • υποστήριξη δράσεων τυποποίησης
  • προμήθεια εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. έλεγχος και τεχνικές αξιολογήσεις)

 • Testing and Certification Capabilities

  Κλειστή

  Κωδικός: 24993 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-TEST-CERT-CAPABILTIES | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να αυξήσει και να διευκολύνει τις δυνατότητες δοκιμών ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την πιστοποίηση συνδεδεμένων συστημάτων ICT. Αυτό στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας.

 • EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges

  Κλειστή

  Κωδικός: 24989 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-CYBER-RESILIENCE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Αυτό το θέμα έχει δύο βασικούς στόχους:
  • Ενίσχυση της ικανότητας των φορέων της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση να παρακολουθούν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις απειλές και τους κινδύνους της αλυσίδας εφοδιασμού, να αντιδρούν από κοινού σε μεγάλα περιστατικά και να βελτιώνουν τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και κατάρτιση. Αυτός ο στόχος θα επιδιωχθεί μέσω της εφαρμογής του σχεδιαγράμματος και της μελλοντικής κοινής μονάδας κυβερνοχώρου, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του δικτύου Ομάδων Αντιμετώπισης Συμβάντων Ασφάλειας Υπολογιστών (CSIRTs) και του Δικτύου Οργανισμού Διασύνδεσης Κρίσεων στον Κυβερνοχώρο (CyCLONE).
  • Δημιουργία, διασύνδεση και ενίσχυση σειρών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εντός και μεταξύ κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τομέων που καλύπτονται από την Οδηγία NIS, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με απειλές στον κυβερνοχώρο μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών που παρακολουθούν καλύτερα τις απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ανταποκρίνονται από κοινού σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

 • Specialised education programmes or modules in key capacity areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 24549 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISED-EDU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Η δράση στοχεύει στην αύξηση και βελτίωση της προσφοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του αριθμού των μαθητών που ειδικεύονται σε βασικούς τομείς ικανοτήτων.
  Οι δράσεις στοχεύουν επίσης στην υποστήριξη περισσότερων διεπιστημονικών μαθημάτων που μπορούν να εξοπλίσουν τους επαγγελματίες με σχετικές προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και να αυξήσουν την ποικιλομορφία μεταξύ των φοιτητών και των μελλοντικών ψηφιακών εμπειρογνωμόνων (για παράδειγμα, δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων για επαγγελματίες διαφορετικών τομέων).
  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη του σχεδιασμού και της παράδοσης προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πτυχίο και μεταπτυχιακό (στο επίπεδο ISCED 6,7 ή ισοδύναμα – εφεξής εκπαιδευτικά προγράμματα) και η ανάπτυξη σχετικών αυτοτελών ενοτήτων/μαθημάτων (διαδικτυακά ή αυτοπροσώπως) που οδηγεί σε πιστοποίηση.

 • Initial Network of European Digital Innovation Hubs

  Κλειστή

  Κωδικός: 24547 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-EDIH-03-INITIAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Δημιουργία του Αρχικού Δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) από όλες τις υποψήφιες οντότητες που έχουν οριστεί ως αποτέλεσμα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αναβάθμιση αυτών των φορέων για την παροχή του πλήρους συνόλου των υπηρεσιών ενός EDIH, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης υποδομής, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες των τοπικών ΜμΕ, των οργανισμών μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή/και του δημόσιου τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

 • Capacity building of Security Operation Centres

  Κλειστή

  Κωδικός: 24543 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Στόχος θα είναι η δημιουργία, υποστήριξη ή/και ενίσχυση και διασύνδεση SOC σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης και εντοπισμού απειλών στον κυβερνοχώρο, τη δημιουργία συλλογικής γνώσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
  Πιο συγκεκριμένα στοχεύει να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στην κυβερνοασφάλεια με ταχύτερο εντοπισμό και απόκριση σε περιστατικά και απειλές κυβερνοασφάλειας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο μέσω της δημιουργίας SOCs, της μόχλευσης τεχνολογιών που προκαλούν αναστάτωση και της ανταλλαγής πληροφοριών που οδηγούν σε αυξημένη επίγνωση της κατάστασης και ισχυρότερες αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ.

 • Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 24540 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-UPTAKE-CYBERSOLUTIONS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Σκοπός:
  Να υποστηρίξει την υιοθέτηση και τη διάδοση καινοτόμων λύσεων κυβερνοασφάλειας από την αγορά (ιδίως από ΜμΕ, καθώς και αποτελέσματα από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα στην ΕΕ), να βελτιώσει τις γνώσεις και να ελέγξει την ετοιμότητα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 • Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States

  Κλειστή

  Κωδικός: 24538 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-NAT-COORDINATION | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Η συνεργασία μέσω ενός δικτύου – θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και στην ενίσχυση της Κοινότητας Αρμοδιοτήτων Κυβερνοασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος, συμβάλλοντας στην απόκτηση της απαραίτητης ικανότητας. Τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού (NCC) θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην προετοιμασία κοινών δράσεων όπως ορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Ερευνητικής Αρμοδιότητας στον κυβερνοχώρο και στον κανονισμό του Δικτύου.

 • Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 24521 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-03-PILOTS-CLOUD-SERVICES | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Θα δρομολογηθούν πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη σε κλίμακα καινοτόμων, βιώσιμων, ασφαλών και διασυνοριακών υπηρεσιών που βασίζονται σε cloud-to-edge και εφαρμόζονται σε ένα σύνολο καλά επιλεγμένων τομέων εφαρμογών. Αυτές οι αναπτύξεις θα εξυπηρετούν τον διπλό στόχο, πρώτον, να είναι οι πρώτες πραγματικές συγκεκριμένες υλοποιήσεις και αναπτύξεις της πλατφόρμας ενδιάμεσου λογισμικού και των διαφορετικών λύσεων ενδιάμεσου λογισμικού ανοιχτού κώδικα που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα εφαρμογών και περίπτωσης χρήσης και η αποκτηθείσα εμπειρία θα πρέπει να ανατροφοδοτήσει σε αυτό το ξεχωριστό επεξεργάζομαι, διαδικασία. Η ποικιλομορφία, τόσο στη γεωγραφία όσο και σε περιπτώσεις χρήσης, των διατηρούμενων πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας θα είναι επομένως το κλειδί για τη δοκιμή της ευελιξίας και της ευρωστίας της πλατφόρμας. Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών cloud-to-edge που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες ή/και όχι (ακόμη) αρκετά γενικού ενδιαφέροντος ώστε να προμηθεύονται για το κοινό καλό.

 • Data space for mobility (deployment)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24519 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MOBILITY | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Ο στόχος είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας που ανακοινώθηκε στη Στρατηγική Δεδομένων και στη Στρατηγική Βιώσιμης και Έξυπνης Κινητικότητας, που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της κινητικότητας και των μεταφορών.
  Πιο συγκεκριμένος στόχος είναι η υποστήριξη της δημιουργίας μιας τεχνικής υποδομής σε συνδυασμό με μηχανισμούς διακυβέρνησης που θα διευκολύνουν την εύκολη, διασυνοριακή πρόσβαση σε βασικούς πόρους δεδομένων σε αυτόν τον τομέα.

 • Data space for media (deployment)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24516 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MEDIA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Ο στόχος είναι να ανταποκριθεί στην πρόκληση της τόνωσης της καινοτομίας και να κινητοποιηθεί η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και να παρασχεθεί ισχυρή υποστήριξη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων ικανού να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα των μέσων ενημέρωσης. Μια τέτοια υποδομή δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της χρήσης δεδομένων για καινοτόμο περιεχόμενο (ψυχαγωγία, εκπαίδευση και ειδήσεις) και για καινοτόμο παραγωγή και διανομή.

 • Supporting The NIS Directive Implementation And National Cybersecurity Strategies

  Κλειστή

  Κωδικός: 24513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-NIS-DIRECTIVE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2023

  Η δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων των κρατών μελών και της Ευρώπης και στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε τεχνικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. Είναι μια συνέχεια των εργασιών που υποστηρίζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος CEF Telecom.

 • Data space for manufacturing (deployment)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-MANUF | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Η κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών και με τους παρόχους (υπηρεσιών) θα αυξηθεί με την ανάπτυξη δύο χώρων δεδομένων της μεταποιητικής βιομηχανίας, που θα καταδείξουν πώς η κοινή χρήση βιομηχανικών δεδομένων βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας  σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και χρησιμοποιώντας βαθιά βιομηχανικά δεδομένα σε περιβάλλοντα παραγωγής, ενισχύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βιομηχανικών δεδομένων και υποστηρίζει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.
  Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη δύο λειτουργικών χώρων δεδομένων σε αλυσίδες αξίας στον κατασκευαστικό τομέα, που επιτρέπουν σε εταιρείες με διαφορετικούς ρόλους χρηστών (π.χ. προμηθευτή, πελάτη, πάροχο υπηρεσιών) να αλληλεπιδρούν με μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών δεδομένων πέρα από τα οργανωτικά τους σύνορα.

 • Deployment of the AI-on-demand platform

  Κλειστή

  Κωδικός: 24497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-AI-ON-DEMAND | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη της πλατφόρμας AI-on-demand, παρέχοντας τις απαιτήσεις και τους υποκείμενους μηχανισμούς για μια τέτοια πλατφόρμα.

 • Data space for smart communities (deployment)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24495 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-03-DS-SMART | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Οι δραστηριότητες σε αυτό το θέμα θα πιλοτάρουν και θα εφαρμόσουν τις αρχές του χώρου δεδομένων για έξυπνες κοινότητες που ορίζονται στο προσχέδιο, σε μεγάλη κλίμακα και με καλή γεωγραφική κάλυψη, για τη δημιουργία ικανότητας της ΕΕ για τη σύνδεση δεδομένων από όλους τους σχετικούς τομείς, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία τους. Θα συμβάλουν επίσης στη λεπτομέρεια και τη βελτίωση του σχεδιαγράμματος μέσω ενός συνεχούς βρόχου ανάδρασης για το έργο. Αυτός ο χώρος δεδομένων θα ελέγχεται από δημόσιους κατόχους δεδομένων, χρησιμοποιώντας εργαλεία βασισμένα σε ανοιχτά πρότυπα και θα υποστηρίζεται από την κοινή πλατφόρμα ενδιάμεσου λογισμικού. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει συνέργειες με το έργο.

 • Deploying advanced national QCI systems and networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 24048 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-QCI-02-DEPLOY-NATIONAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι διπλός. Από τη μια πλευρά, ανάπτυξη προηγμένων εθνικών κβαντικών συστημάτων και δικτύων για τη δοκιμή τεχνολογιών κβαντικών επικοινωνιών και για την ενσωμάτωσή τους με τα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κβαντικά συστήματα και δίκτυα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή περιπτώσεων χρήσης για την υποστήριξη εθνικών πρωτοβουλιών QCI στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EuroQCI.

 • Security (law enforcement): AI-based pilot

  Κλειστή

  Κωδικός: 19438 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-LAW-SECURITY-AI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο γενικός στόχος είναι να καταστεί δυνατή η τελική επικύρωση και να προωθηθεί η υιοθέτηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για LE με τη λειτουργία πιλότων μεγάλης κλίμακας στις εγκαταστάσεις του LEA. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για LE χρειάζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, μια τελική επικύρωση σε πραγματικά λειτουργικά σύνολα δεδομένων στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο σε αυτόνομα ασφαλισμένα περιβάλλοντα.

 • Support to the implementation of the European Digital Identity Framework and the implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Regulation

  Κλειστή

  Κωδικός: 19430 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εργαλείων που υποστηρίζουν την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής ταυτότητας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  Σκοπεύει επίσης να αναπτύξει και να αναπτύξει περιπτώσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων λύσεων, για το νέο οικοσύστημα EU-eID αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας συνέργειες με αποκεντρωμένες τεχνολογίες και την εργασία για ένα πλαίσιο αυτοκυρίαρχης ταυτότητας που αναλήφθηκε στο EBSI και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας νέας υπηρεσίας καταπιστεύματος για ηλεκτρονικά (electronic ledgers). Θα υποστηρίξει την εφαρμογή της αρχής της μίας μόνο φοράς και την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στην ΕΕ υπό τον έλεγχο του χρήστη.

 • GovTech Incubator

  Κλειστή

  Κωδικός: 19428 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-GOVTECH-02-INCUBATOR-FPA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Η Συμφωνία Πλαίσιο Εταιρικής Σύμπραξης για τη θερμοκοιτίδα GovTech στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ φορέων ψηφιοποίησης στα διάφορα κράτη μέλη και χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και παραγόντων GovTech από τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό κόσμο.

 • Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States

  Κλειστή

  Κωδικός: 19426 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιομηχανικών, Τεχνολογικών και Ερευνητικών Ικανοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού – που συνεργάζονται μέσω ενός δικτύου – θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και στην ενίσχυση της Κοινότητας Αρμοδιοτήτων Κυβερνοασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος, συμβάλλοντας στην απόκτηση του απαραίτητη χωρητικότητα. Τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού (NCC) θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε εθνικό και, κατά περίπτωση, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην προετοιμασία κοινών δράσεων όπως ορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιομηχανικών, Τεχνολογικών και Ερευνητικών Αρμοδιοτήτων στον Κυβερνοασφάλεια και στον κανονισμό Δικτύου.

 • Data space for cultural heritage (deployment)

  Κλειστή

  Κωδικός: 19422 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία μιας τεχνικής υποδομής σε συνδυασμό με μηχανισμούς διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν εύκολη, διασυνοριακή πρόσβαση σε βασικά σύνολα δεδομένων στην περιοχή-στόχο. Η πρόσκληση επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των ευκαιριών προηγμένων τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το 3D, η τεχνητή νοημοσύνη ή η μηχανική μάθηση για την αύξηση της ποιότητας, της βιωσιμότητας, της χρήσης και της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων. Αυτά τα έργα πρέπει να συμβάλλουν στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα δημιουργήσουν ψηφιακή ικανότητα συνεργαζόμενοι με υπάρχουσες και σχετικές ευρωπαϊκές εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και πλατφόρμες.

 • EBSI – Deployment of services

  Κλειστή

  Κωδικός: 19420 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-EBSI-SERVICES | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Στόχος είναι η υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων δράσεων που ενισχύουν την υποδομή EBSI και τις περιπτώσεις χρήσης EBP.  Αυτό θα εμπλέξει ένα μεγάλο φάσμα ευρωπαϊκών παραγόντων σε δράσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες EBSI και EBP.

 • Testing and experimentation Facility for smart cities and communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 19405 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να παρέχει μια εγκατάσταση δοκιμών και πειραματισμού για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική σε πόλεις και κοινότητες και να καταστήσει τους πόρους τους προσβάσιμους σε πόλεις της ΕΕ, κοινότητες και καινοτόμους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ) που θα τους επιτρέψουν να επικυρώσουν το νέο AI- καθοδηγούμενες υπηρεσίες σε περιβάλλοντα κοντά στην πραγματική ζωή πριν από την περαιτέρω μαζική ανάπτυξή τους.

 • Short term training courses in key capacity areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 19402 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-TRAINING-02-SHORT-COURSES | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στο υπάρχον εργατικό δυναμικό να έχει πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικούς τομείς ικανότητας, όπως HPC, Cybersecurity, AI και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται με τόσο γρήγορο ρυθμό που απαιτεί συνεχή ενημέρωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και των ατόμων που ήδη απασχολούνται.

 • Promoting European innovation in education

  Κλειστή

  Κωδικός: 19399 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Αυτή η δράση θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την καινοτομία στην εκπαίδευση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ EdTech για να επιταχύνουν τις ανατρεπτικές λύσεις EdTech τους.

 • Testing and Experimentation Facility for Manufacturing

  Κλειστή

  Κωδικός: 19397 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο σκοπός του κατασκευαστικού TEF θα καθοδηγούνται από περιπτώσεις χρήσης σημαντικής οικονομικής αξίας και θα παρέχουν επαρκή κάλυψη δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη των πιο πρόσφατων τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής.

 • Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform

  Κλειστή

  Κωδικός: 19395 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η εύκολη διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η χρηστικότητα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την απαίτηση της Οδηγίας για τα Ανοικτά Δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση και ο συνδυασμός ανοιχτών δημόσιων δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

 • Testing and Experimentation Facility for Health

  Κλειστή

  Κωδικός: 19393 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Οι στόχοι του TEF είναι η επιτάχυνση των δοκιμών με την αμοιβαία ανταλλαγή των υποδομών καθώς και των διοικητικών, ιατρικών και δεοντολογικών διαδικασιών και πιστοποιήσεων, καθώς και την προώθηση της εξατομικευμένης ιατρικής και της προσωποκεντρικής φροντίδας, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και περίθαλψης και μείωση των ανισοτήτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές, δεοντολογικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας. Το TEF θα λειτουργεί ως πολυεπιστημονικό περιβάλλον με κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Θα παρέχει φυσική και ψηφιακή πρόσβαση σε μεγάλους πόρους και θα προσφέρει υποστήριξη, ερευνητικούς εταίρους, κλινική τεχνογνωσία, εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, δεδομένα, εκπαίδευση και πρόσβαση σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

 • Federated European infrastructure for cancer images data

  Κλειστή

  Κωδικός: 19391 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για τη σύνδεση και τη διερεύνηση κατακερματισμένων ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων ιατρικών εικόνων διαφορετικών τύπων καρκίνου, με σταθερή διακυβέρνηση και σαφές επιχειρηματικό μοντέλο για την απορρόφηση δεδομένων και την εκμετάλλευσή τους από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες (υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων), βιομηχανία και καινοτόμοι.

 • Support to cybersecurity in the health sector

  Κλειστή

  Κωδικός: 19388 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και προϊόντων κυβερνοασφάλειας, των δεξιοτήτων και της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλα.
  Θα προωθηθούν διασυνοριακές λύσεις όπου χρειάζεται.

 • Testing and Experimentation Facility for Agri-Food

  Κλειστή

  Κωδικός: 19316 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-AGRIFOOD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο κύριος στόχος αυτού του μέτρου είναι να προωθήσει την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, επιτρέποντας το πλήρες όφελος του ψηφιακού μετασχηματισμού με τεχνολογίες ρομποτικής τεχνητής νοημοσύνης και τεχνητής νοημοσύνης και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία για μια πιο βιώσιμη, οικονομικά προσιτή, αποδοτική και ανταγωνιστική παραγωγή υπό υψηλές προδιαγραφές.

 • Data space for security and law enforcement

  Κλειστή

  Κωδικός: 19311 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος δεδομένων ευρωπαϊκής ασφάλειας για καινοτομία που να επιτρέπει την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την εκπαίδευση και την επικύρωση αλγορίθμων για συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη (επιβολή του νόμου) που βασίζονται σε διάφορους τύπους συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών ψευδώνυμων και ανωνυμοποιημένων συνόλων δεδομένων. ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μείωση της πιθανής μεροληψίας στους αλγόριθμους που θα χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου.

 • Blockchain Standardisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 19307 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2022-DEPLOY-02-BLOCKCHAIN-STANDARD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία στις προσπάθειες τυποποίησης blockchain.

 • Preparatory actions for data spaces for manufacturing

  Κλειστή

  Κωδικός: 15698 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MANUFACT | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Data Space for Mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 15696 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MOB | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Create a European Industrial Ecosystem for Secure QCI technologies and systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 15693 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Data Spaces Support Centre

  Κλειστή

  Κωδικός: 15690 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-SUPPCENTRE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX)

  Κλειστή

  Κωδικός: 15687 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-TRUST-01-ECODEX | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Initial Network of European Digital Innovation Hubs

  Κλειστή

  Κωδικός: 15684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the data space for Agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 15681 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-AGRI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the data space for tourism

  Κλειστή

  Κωδικός: 15679 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-TOURISM | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Advanced digital skills analysis

  Κλειστή

  Κωδικός: 15676 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-SKILLS-01-ANALYSIS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Specialised education programmes in key capacity areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 15674 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-SKILLS-01-SPECIALISED | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Testing and Experimentation Facility for Edge AI

  Κλειστή

  Κωδικός: 15670 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-TEF-EDGE | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the Green Deal Data Space

  Κλειστή

  Κωδικός: 15667 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Coordinate the first deployment of national EuroQCI projects and prepare the large-scale QKD testing and certification infrastructure

  Κλειστή

  Κωδικός: 15663 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • An ecosystem for digital twins in healthcare

  Κλειστή

  Κωδικός: 15659 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-TWINS-HEALTH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Uptake of digital solutions in Health and Care

  Κλειστή

  Κωδικός: 15657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the data space for smart communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 15644 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the AI-on-demand platform

  Κλειστή

  Κωδικός: 15640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-AI | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Safer Internet Centres (SICs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 15637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-TRUST-01-SAFERINTERNET | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Digital Product Passport: sustainable and circular systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 15634 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-TRUST-01-DIGIPASS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Preparatory actions for the data space for skills

  Κλειστή

  Κωδικός: 15632 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01-SKILLS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Digital Solutions in support of the New European Bauhaus Initiative

  Κλειστή

  Κωδικός: 15628 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Secretariat for the Alliance on industrial data, cloud and edge

  Κλειστή

  Κωδικός: 15626 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-INDUSTRIAL-DATA | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

 • Federated European infrastructure for genomics data

  Κλειστή

  Κωδικός: 15622 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-FEI-DS-GENOMICS | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • European Digital Media Observatory (EDMO) - national and multinational hubs

  Κλειστή

  Κωδικός: 15618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • Deploying advanced national QCI systems and networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 15616 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • Governance of the Living-in.eu community

  Κλειστή

  Κωδικός: 15614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-DEPLOY-01-LIVING-EU | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • Marketplace for federated cloud-to-edge based services

  Κλειστή

  Κωδικός: 15609 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-DS-MARKETPLACE-CLOUD | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

 • Secretariat for the Alliance on Processors and Semiconductor technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 15600 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-DATA-TECH | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.