Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ που στοχεύει να επιταχύνει την ανάκαμψη και να οδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.

Ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), το Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) και καλύπτει το 2021 έως το 2027. Θα παρέχει χρηματοδότηση για έργα σε πέντε κρίσιμους τομείς: υπερυπολογιστές , τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και διασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο για να καλύψει το κενό μεταξύ της έρευνας των ψηφιακών τεχνολογιών και της ανάπτυξής τους, και να φέρει τα αποτελέσματα της έρευνας στην αγορά – προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης, και ιδίως των ΜμΕ. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη υποστηρίζουν τους διπλούς στόχους της Ένωσης για μια πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Περιγραφή Προγράμματος

Τι θα χρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης;

2,2 δισ.€ για υπερυπολογιστές σε:

 • Δημιουργήστε και ενισχύστε τις ικανότητες υπερυπολογιστών και επεξεργασίας δεδομένων της ΕΕ αγοράζοντας υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλίμακας έως το 2022/2023 (με δυνατότητα τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ή 1018 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο) και εγκαταστάσεις μετά την κλίμακα έως το 2026/2027.
 • Αύξηση της προσβασιμότητας και διεύρυνση της χρήσης των υπερυπολογιστών σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος όπως η υγεία, το περιβάλλον και η ασφάλεια, και στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

2,1 δισ.€ για τεχνητή νοημοσύνη σε:

 • Επενδύστε και ανοίξτε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.
 • Δημιουργήστε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων και διευκολύνετε την ασφαλή πρόσβαση και αποθήκευση μεγάλων συνόλων δεδομένων και αξιόπιστης και ενεργειακά αποδοτικής υποδομής cloud.
 • Ενίσχυση και υποστήριξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η υγεία και η κινητικότητα στα κράτη μέλη και η ενθάρρυνση της συνεργασίας τους.

1,6 δισ.€ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

 • Ενίσχυση του συντονισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ των εργαλείων και των υποδομών δεδομένων των κρατών μελών.
 • Υποστηρίξτε την ευρεία ανάπτυξη των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία.

580 εκατ.€ για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για:

 • Υποστηρίξτε το σχεδιασμό και την παράδοση εξειδικευμένων προγραμμάτων και περιόδων πρακτικής άσκησης για τους μελλοντικούς εμπειρογνώμονες σε βασικούς τομείς χωρητικότητας όπως δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κβαντικό και HPC.
 • Υποστήριξη της αναβάθμισης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού μέσω σύντομων εκπαιδεύσεων που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε βασικούς τομείς ικανοτήτων.

1,1 δισ. € για τη διασφάλιση της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία για:

 • Υποστηρίξτε την ανάπτυξη υψηλού αντίκτυπου σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η υγεία (που συμπληρώνεται από το πρόγραμμα EU4Health), η Πράσινη Συμφωνία, οι έξυπνες κοινότητες και ο πολιτιστικός τομέας.
 • Δημιουργήστε και ενισχύστε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου σε κάθε περιοχή, για να βοηθήσετε τις εταιρείες να επωφεληθούν από τις ψηφιακές ευκαιρίες.
 • Υποστηρίξτε την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υποστηρίξτε τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τη βιομηχανία να αναπτύξουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής (όπως το blockchain) και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 7,6 δισ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι

 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/11/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Θα ανακοινωθεί σύντομα.

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Ελληνικά