Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας

Περίληψη

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων για ώριμα κοινά έργα καινοτομίας σε κοινόχρηστους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης που δομούνται σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια αλυσίδας αξίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός είναι να συνεισφέρει άμεσα σε πραγματικές συγκεκριμένες επενδύσεις σε υψηλά επίπεδα TRL (ελάχιστο TRL 6). Ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του μέσου I3 μπορεί να αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο επιμέρους έργων (χαρτοφυλάκια διαπεριφερειακών επενδυτικών δραστηριοτήτων – π.χ. μέσω διανομής χρηματοδότησης από τον συντονιστή της κοινοπραξίας στα μέλη της κοινοπραξίας ή υπό μορφή οικονομικής στήριξης σε τρίτους). 

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Για μεμονωμένες ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα υποβολής πύλης, επικοινωνήστε με το:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

Ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την πληροφορική πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EISMEA-I3-INSTRUMENT@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • I3 Capacity Building Strand 2b

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2023-CAP2b | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2024

  Ο γενικός στόχος του I3 Strand 2b είναι η δημιουργία δυναμικότητας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα περιφερειακά τους οικοσυστήματα καινοτομίας και αλυσίδες αξίας μέσω συντονισμένων και διασυνδεδεμένων επενδύσεων σε διάφορες περιφέρειες.

  Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων αρχών και μεσάζοντες καινοτομίας (π.χ. clusters) για την υποστήριξη των εταιρειών στην ταυτοποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε διαπεριφερειακή κλίμακα π.χ. ιδίως με την αντιμετώπιση της Ε.Ε καύση προκλήσεων και προώθηση λύσεων βαθιάς τεχνολογίας.

 • Interregional Innovation Investments Strand 1

  Κλειστή

  Κωδικός: 29156 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2023-INV1 | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης για το Strand 1 είναι να παρέχει οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη για διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας σε κοινόχρηστους και συμπληρωματικούς τομείς έξυπνης εξειδίκευσης κατά μήκος των ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας.

 • Interregional Innovation Investments Strand 2a

  Κλειστή

  Κωδικός: 29146 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2023-INV2a | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Ο γενικός στόχος του Strand 2a είναι να παρέχει οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη για δραστηριότητες επίδειξης, την εμπορευματοποίηση και την αναβάθμιση διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινόχρηστους ή συμπληρωματικούς τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

 • Capacity Building Strand 2b

  Κλειστή

  Κωδικός: 25915 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2022-CAP2b | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να δοκιμάσει νέες προσεγγίσεις για την αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να συνεργάζονται σε αλυσίδες αξίας της ΕΕ. Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα ξεκλειδώσουν το δυναμικό καινοτομίας των περιφερειακών παραγόντων του οικοσυστήματος καινοτομίας και θα διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε προσκλήσεις στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Επενδυτικού Μέσου Καινοτομίας (I3), π.χ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των σκελών 1 και 2α του μέσου I3.

 • Innovation investments 2a

  Κλειστή

  Κωδικός: 16408 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2021-INV2a | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Τα τρία (3) θέματα που άνοιξαν για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι τα ακόλουθα:

  • Innovation investments Strand 2a – DIGIT (Digital transition)
  • Innovation investments Strand 2a – GREEN (Green transition)
  • Innovation investments Strand 2a– MANU (Smart Manufacturing)

 • Innovation investments Strand 1

  Κλειστή

  Κωδικός: 16404 | Κωδικός Ταυτοποίησης: I3-2021-INV1 | Όνομα Προγράμματος: Διαπεριφερειακό Μέσο Επενδύσεων Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Τα τρία (3) θέματα που άνοιξαν για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι τα ακόλουθα:

  • Innovation investments Strand 1- DIGIT (Digital transition)
  • Innovation investments Strand 1 – GREEN (Green transition)
  • Innovation investments Strand 1 – MANU (Smart Manufacturing)