ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Περίληψη

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Περιγραφή Προγράμματος

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει δικό της προϋπολογισμό, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της προπαρασκευαστικής δράσης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Προπαρασκευαστική δράση - Αύξηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία σε περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση ή πρόσβαση σε τεχνολογίες

  Κλειστή

  Κωδικός: 1846 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021

  Δράσεις υπό το πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και παράλληλα μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και κοινότητες με χαμηλή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

 • Πιλοτικό έργο – Δημιουργία ερευνητικής ικανότητας για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη

  Κλειστή

  Κωδικός: 1847 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στο θέμα της ανάπτυξης ικανοτήτων για την καλύτερη καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό στην Ευρώπη.

  Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να αναπτυχθεί ένα σύνολο συμπληρωματικών μέτρων και δραστηριοτήτων που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την Πρόσκληση και θα φέρουν συγκεκριμένα οφέλη τόσο στους πλείστους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που δρουν κατά του ντόπινγκ (ADOs) όσο και στο σύστημα κατά του ντόπινγκ, γενικότερα.

  • Να επιτρέπεται στους ADO να συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά του Ντόπινγκ (WADA) για τη διεξαγωγή ερευνών, για την προστασία των καταγγελτών και για την συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και με το παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών, σε κοινές έρευνες.

  • Για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο ευρωπαϊκό σύστημα αντι-ντόπινγκ, είναι σημαντική η μείωση της συχνής χρήσης ντόπινγκ στον αθλητισμό, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για την υγεία, που δημιουργούνται από την πρακτική ύπαρξης καθαρού αθλητισμού από τους Ευρωπαίους νέους αθλητές.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Αθλητικά προγράμματα και καινοτομία υποδομών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1848 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου είναι να εντοπίσει και να δοκιμάσει καινοτόμες ιδέες. Στοχεύει στην υποστήριξη της προώθηση σωματικής δραστηριότητας μέσω ευέλικτων, σύγχρονων τρόπων αθλητικής άσκησης όπως είναι οι προπονήσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες καθώς και σχετικά με το θέμα των υποδομών.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Ο αθλητισμός ως εργαλείο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1849 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση προωθεί τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της άμεσης δέσμευσης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προωθώντας μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και αυξάνοντας το δυναμικό των ευρωπαϊκών κοινοτήτων υποδοχής για να συμμετάσχουν και να ενσωματώσουν επιτυχώς τους πρόσφυγες μέσω του αθλητισμού.

 • Προπαρασκευαστική δράση - Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

  Κλειστή

  Κωδικός: 1898 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2021

  Υπό το πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού, άνοιξε μια νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τον τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής από τη «βάση» για τον πολιτισμό & Ευημερία στην ΕΕ ».

  Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική δράση διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και παραδειγμάτων επιτυχών δράσεων στην ΕΕ, που σχετίζονται με τον ρόλο του πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία.

Ελληνικά