Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027)

Περίληψη

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ. και προβλέπει τέσσερις ειδικούς στόχους:

 • Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
 • Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.
 • Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1,55 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Διαφέρει για κάθε σχέδιο χρηματοδότησης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ)

Επικεφαλής Σημείου Επαφής προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα, Αξίες»

κ. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

nb@epcr.org.cy

www.epcr.org.cy

https://www.facebook.com/CERV-Cyprus-EU-Citizens-Equality-Rights-Values-Contact-Point-108551644728285

Σημείο Επαφής EE

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Ελληνικά