ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περίληψη

Ο ειδικός στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης και η διασφάλιση τόσο της μεγιστοποίησης των οφελών μιας οικονομίας καθοδηγούμενης από την καινοτομία όσο και της ευρείας κατανομής τους σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση της αρχή της αριστείας.


Περιγραφή Προγράμματος

Ειδικές δραστηριότητες θα διευκολύνουν την εξάπλωση της αριστείας και τη διεύρυνση της συμμετοχής μέσω των ακόλουθων δράσεων:

— συνεργασία μεταξύ άριστων ερευνητικών ιδρυμάτων και περιφερειών με χαμηλές επιδόσεις στην ΕΑΚ με σκοπό τη δημιουργία νέων (ή τη ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων) κέντρων αριστείας σε κράτη μέλη και περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην ΕΑΚ·

— αδελφοποίηση ερευνητικών ιδρυμάτων με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση ενός καθορισμένου τομέα έρευνας στους κόλπους ενός αναδυόμενου ιδρύματος, μέσω της ανάπτυξης δεσμών με δύο τουλάχιστον διεθνώς αναγνωρισμένα στον συγκεκριμένο τομέα ιδρύματα·

— δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» με σκοπό να προσελκυστούν εξέχοντες πανεπιστημιακοί σε ιδρύματα με σαφές δυναμικό ερευνητικής αριστείας, ώστε να μπορέσουν τα εν λόγω ιδρύματα να απελευθερώσουν πλήρως το δυναμικό τους και να αναπτυχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην έρευνα και την καινοτομία εντός του ΕΧΕ. Θα πρέπει να διερευνηθούν πιθανές συνέργειες με τις δραστηριότητες του ΕΣΕ·

— μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης εθνικών/περιφερειακών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας·

— υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα για άριστους ερευνητές και δημιουργούς καινοτομίας που δεν έχουν επαρκή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της COST·

— ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των διακρατικών δικτύων εθνικών σημείων επαφής, μεταξύ άλλων μέσω κατάρτισης, ώστε να μπορούν να προσφέρουν καλύτερη στήριξη σε δυνητικούς συμμετέχοντες.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€816,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa. ...Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (16 αποτελέσματα)


WIDESPREAD TRANSNATIONAL NETWORK OF NATIONAL CONTACT POINTS (NCP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2560 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2014

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η διακρατική συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής στο πλαίσιο της «Διάδοσης αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής», με στόχο τον εντοπισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αύξηση του γενικού επιπέδου στήριξης στους αιτούντες του προγράμματος.

WIDESPREAD-2014-1 TEAMING

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2555 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2014

Τα Teaming θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επικέντρωσης της επιστημονικής αριστείας σε λίγες μόνο γεωγραφικές περιοχές.

WIDESPREAD ERA CHAIRS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2558 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Οι δράσεις ERA Chairs θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για τη μετακίνηση και συνεργασία υψηλής ποιότητας ερευνητών και διευθυντών έρευνας με πρόθυμους οργανισμούς για τη βελτίωση της αριστείας της έρευνας τους και έτσι να τροποποιηθεί το τοπίο της ...

FET-PROACTIVE - TOWARDS EXASCALE HIGH PERFORMANCE COMPUTING

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2562 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2014

Οι πρωτοβουλίες FET Proactive έχουν έναν από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: • Μία διερευνητική πρωτοβουλία διερευνά ποικίλες κατευθύνσεις και δημιουργεί μια ομάδα γνώσης και νέων ερευνητικών συμμαχιών γύρω από υποσχόμενα θέματα. Αυτό θα βοηθήσει στην ενθάρρυνση νέων διεπιστημονικών ...

CALL FOR TWINNING

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2738 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2015

Η αδελφοποίηση αποσκοπεί στη σημαντική ενίσχυση ένός καθορισμένου πεδίου έρευνας σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα (ένα ερευνητικά ενεργό πανεπιστήμιο ή ένα δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό), δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ αυτού του ιδρύματος και τουλάχιστον ...

Teaming Phase 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3583 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2016

Τα Teaming θα αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επικέντρωσης της επιστημονικής αριστείας σε λίγες μόνο γεωγραφικές περιοχές.

Twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3584 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017

Η αδελφοποίηση στοχεύει στην ενίσχυση ενός καθορισμένου πεδίου έρευνας σε ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό από μια χώρα WIDENING συνδέοντάς το με τουλάχιστον δύο κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα σε άλλα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. 

WIDESPREAD / ERA Chairs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4169 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017

Οι δράσεις των Προεδρείων ERA θα αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη πρόκληση για την  δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ευκαιριών για υψηλής ποιότητας ερευνητές και διευθυντές έρευνας που θα συμμετάσχουν σε φορείς που επιθυμούν να βελτιώσουν την αριστεία της έρευνας και, ως εκ τούτου, θα μπορούν ...

WIDENING FELLOWSHIPS / Widening Fellowships 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4906 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2018

Ο στόχος των Ατομικών Υποτροφιών είναι να ενισχύσουν το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό έμπειρων ερευνητών που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις ατομικές τους ικανότητες όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της προηγμένης κατάρτισης, της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας. Οι διευρυμένες ...

WIDESPREAD / Teaming Phase 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4901 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018

Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό ...

WIDESPREAD / Support to JPI Urban Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4902 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018

Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό ...

WIDESPREAD / Twinning

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4903 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018

Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό ...

WIDESPREAD / ERA Chairs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4904 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2018

Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό ...

WIDENING FELLOWSHIPS / Widening Fellowships 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4907 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2019

Ο στόχος των Ατομικών Υποτροφιών είναι να ενισχύσουν το δημιουργικό και καινοτόμο δυναμικό έμπειρων ερευνητών που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις ατομικές τους ικανότητες όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της προηγμένης κατάρτισης, της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας. Οι διευρυμένες ...

WIDESPREAD

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5630 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2019

Οι δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλουν στην αξιοποίηση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προωθώντας τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, ενισχύοντας την αστική μετάβαση προς την αειφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό ...

Widening Fellowships / Widening Fellowships 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5678 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2020

Παρατίθεται στα Αγγλικά Οι ειδικοί κανόνες και τα ποσοστά χρηματοδότησης περιγράφονται στο μέρος του προγράμματος εργασίας του MSCA στο http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.