ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Περίληψη

Η προτεραιότητα «Κοινωνικές Προκλήσεις» ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.


Περιγραφή Προγράμματος

Η χρηματοδότηση κάτω από αυτή την προτεραιότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α) Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία

β) Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία

γ) Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια

δ) Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές

ε) Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες

στ) Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

ζ) Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€29,679,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm

http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf

 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challengesΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (707 αποτελέσματα)


RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island / RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5484 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2020

Το βραβείο έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για αποκεντρωμένα ενεργειακά δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ψύξη και μεταφορές.

Restricted Call to maximise impact of Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU) objectives and scientific priorities

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5892 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2020

Μια σημαντική πρόκληση στις βιοεπιστήμες, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων, είναι το εύρος της απαιτούμενης επένδυσης, η σταδιακή προσέγγιση, τα πολύ μεγάλα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και η επιτυχής συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων. Το πεδίο εφαρμογής της περιορισμένης ...

IMI2 20th Call for proposals

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5822 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2020

ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ: 1η καταληκτική ημερομηνία: 21 Απριλίου 2020 2η καταληκτική ημερομηνία: 5 Νοεμβρίου 2020 (Μόνο οι αιτούντες που επιλέχθηκαν κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης καλούνται να συμμετέχουν και στο δεύτερο)   Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα είναι μια από κοινού ...

EIC Horizon Prize for 'Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis'

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4859 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2021

Η πρόκληση είναι να κατασκευαστεί ένα πλήρως λειτουργικό, εργαστηριακής κλίμακας πρωτότυπο τεχνητού συστήματος που θα βασίζεται στην φωτοσύνθεση, η οποία είναι ικανή να παράγει ένα χρησιμοποιήσιμο συνθετικό καύσιμο.

Innovative Medicines Initiative 2

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5893 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ: Λήξη 1ου σταδίου - 29 Σεπτεμβρίου 2020 Λήξη 2ου σταδίου - 17  Μαρτίου 2021 Η έρευνα που σχετίζεται με το μέλλον της ιατρικής πρέπει να διεξαχθεί σε τομείς όπου οι στόχοι ανταγωνιστικότητας της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και της ...

PERSONALISING HEALTH AND CARE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2570 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2014

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η εξατομίκευση της ιατρικής περίθαλψης.

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2564 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της ...

Blue Growth: unlocking the potential of seas and oceans

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2536 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ (π.χ Στρατηγική για τις Θαλάσσιες Λεκάνες και Σχέδια Δράσης) καθώς και την παροχή στήριξης για διεθνή συνεργασία.

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2370 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) SFS-02a-2014: External nutrient inputs, (2) SFS-04-2014: Soil quality and function, (3) SFS-09-2014: Towards a gradual ...

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2508 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2014

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορους τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

ENERGY EFFICIENCY - PPP EEB AND SPIRE TOPICS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2491 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2014

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2559 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2014

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει δύο τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος: (α) Αεροπορία και (β) Κοινωνοικοοικονομική Έρευνα και Έρευνα Συμπεριφοράς και Πρωτοπόρες δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής.

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2512 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2014

This call will support the fostering of the network of National Contact Points.

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2506 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2459 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, οικολογικά καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τις δημόσιες αρχές στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Θα βοηθήσουν επίσης στην ώθηση προς μια νέα ...

WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2324 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area WATER-3-2014, (2) Dissemination and exploitation, ICT, ...

WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2340 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) WATER-1a-2014: First application and market replication and (2) WATER-2a-2014: Water cycle under future climate

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2405 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων υλών.

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2407 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων υλών.

GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2633 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2014

Οι δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, οικολογικά καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τις δημόσιες αρχές στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων.

HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2356 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) HCO-01-2014: Support for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, (2) HCO-02-2014: Joint ...

PERSONALISING HEALTH AND CARE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2571 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η εξατομίκευση της ιατρικής περίθαλψης.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2517 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τρεις τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος: (α) Διεθνής συνεργασία στον τομέα της αεροναυτικής , (β) Μεταφορές κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις και (γ)Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας της ευρωπαϊκής ...

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2531 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες: - Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα ...

NEW FORMS OF INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2502 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει νέες μορφές καινοτομίας.

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2510 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2014

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2519 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο ζήτημα των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων. Η δράση της ΕΕ για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες θα επικεντρώνεται στην παροχή στήριξης στις συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ των δήμων και των βιομηχανιών.

REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2460 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2014

Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ...

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2439 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη): EURO-1-2014: Resilient and sustainable economic and monetary union in Europe EURO-4-2014: ...

THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2557 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2014

Η παρούσα πρόσκληση θα δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής νέας γενιάς για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων και να εκπληρώσει τους στόχους των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών.

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2501 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2541 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE PDA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2544 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE PDA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2522 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2014

Απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για την κινητοποίηση όλων των σχετικών φορέων, τον καταρτισμό των αποθεμάτων επενδύσεων, την διεξαγωγή μελετών βιωσιμότητας, τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, και την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ...

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2484 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2014

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2494 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2369 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στη βιώσιμη εντατικοποίηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Αφρική.

BLUE GROWTH:UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2542 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και την παροχή στήριξης για διεθνή συνεργασία.

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2561 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της ...

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2518 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2014

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τις συμπράξεις με τη Βραζιλία στο θέμα των προηγμένων βιοκαυσίμων.

DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2532 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και υλικές ζημιές από φυσικές ή τεχνητές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων, εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2563 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τρεις τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος: (α) Οδικές συγκοινωνίες, (β) Υποδομή και (γ) Κοινωνοικοοικονομική έρευνα και έρευνα συμπεριφοράς και πρωτοπόρες δραστηριότητες για τη χάραξη πολιτικής.

FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2546 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Η φιλοδοξία της παρούσας πρόσκλησης είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Αυτό απαιτεί νέες τεχνολογίες και δυνατότητες για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο), της ...

BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2556 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Από τη μία πλευρά η πρόσκληση έχει ως στόχο την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση συστημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, διαδικασιών και μεθόδων ταχείας αναγνώρισης για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων. Αυτό περιλαμβάνει ζητήματα ελέγχου και επιτήρησης, ...

DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2480 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση θα επικεντρωθεί στην απόδειξη της βιωσιμότητας και της ωριμότητας καινοτόμων λύσεων ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και λύσεων εμπιστοσύνης που έχουν δοκιμαστεί σε εργαστηριακό περιβάλλον. Η πρόθεση είναι ότι μετά από τη φάση της επικύρωσης, οι καινοτόμες λύσεις θα ...

GREEN VEHICLES 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2575 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των ...

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2513 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2507 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2463 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ...

PERSONALISING HEALTH AND CARE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2568 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2014

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η εξατομίκευση της ιατρικής περίθαλψης.

BIO BASED INDUSTRIES PPP

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2736 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Η πρωτοβουλία Bio-based Industries είναι μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Bio-based Industries Consortium.

CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2732 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2014

To Clean Sky είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ωρίμανση των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών. Με την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2733 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/11/2014

To Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU), φέρνει δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα μαζί σε μια νέα, καθοδηγούμενη από τον κλάδο δομή εφαρμογής, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από κοινού καθορισμένου ερευνητικού προγράμματος ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ...

IMI2 1ST CALL FOR PROPOSALS 2014

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2734 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2014

Στόχος του IMI είναι να προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των εντοπισθέντων ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τους ασθενείς, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ...

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2572 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι συμπληρωματικές εκείνων που αναλαμβάνονται από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, και έχουν ως στόχο την πλευρά της προσφοράς της αλυσίδας αξίας της βιομάζας ...

BLUE GROWTH:UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2533 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ (π.χ Στρατηγική για τις Θαλάσσιες Λεκάνες και Σχέδια Δράσης) καθώς και την παροχή στήριξης για διεθνή συνεργασία.

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2373 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems, (2) SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and ...

ENERGY EFFICIENCY - PPP EEB AND SPIRE TOPICS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2496 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2384 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) HCO-03-2015: Support for European Reference Networks: efficient network modelling and validation, (2) HCO-11-2015: ERA NET ...

PERSONALISING HEALTH AND CARE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2741 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική σύμφωνα με την προκήρυξη): PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious ...

GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2632 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, οικολογικά καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τις δημόσιες αρχές στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Θα βοηθήσουν επίσης στην ώθηση προς μια νέα ...

WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2353 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) WATER-3-2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area, (2) WATER-4b-2015: Water management solutions ...

WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2355 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) WATER-1b-2015: Demonstration/pilot activities, (2) WATER-2b-2015: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, ...

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2417 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων υλών.

WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2418 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει το ζήτημα των αποβλήτων ως πόρου για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση πρώτων υλών.

GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2523 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά, οικολογικά καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τις δημόσιες αρχές στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων. Θα βοηθήσουν επίσης στην ώθηση προς μια νέα ...

PERSONALISING HEALTH AND CARE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2569 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η εξατομίκευση της ιατρικής περίθαλψης.

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2534 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2015

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορους τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2514 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2515 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά των προσιτών, οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων και λύσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους για την αφαίρεση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα με βιώσιμο τρόπο, για την εξασφάλιση ...

CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2520 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο θέμα των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων. Η δράση της ΕΕ για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες θα επικεντρώνεται στην παροχή στήριξης στις συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ των δήμων και των βιομηχανιών.

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2535 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2015

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες: - Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ...

EUROPE AS A GLOBAL ACTOR

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2526 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή. Για να επιτευχθεί αυτό, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες: - Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ...

NEW FORMS OF INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2434 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει νέες μορφές καινοτομίας.

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2445 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στο θέμα της ανταπόκρισης στις νέες ανάγκες της κοινωνίας με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο δημόσιο.

OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2449 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα για Smart Urban Futures αναμένεται να προσφέρει νέες γνώσεις για την Ευρωπαϊκή αστική δυναμική, για τη χωροθέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, και την εφαρμογή αστικών καινοτομιών σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες πόλεις, τόσο στις αναπτυσσόμενες ...

REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2457 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ...

REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2462 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση θα διερευνήσει τις ευρωπαϊκές διαφορές και τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές, ενισχύοντας την κατανόηση της πνευματικής και δημιουργικής βάσης της Ευρώπης και ανοίγοντας το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κοινωνία να αποκτήσει κριτική σκέψη για τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων των ...

THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2483 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση θα δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής νέας γενιάς για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων και να εκπληρώσει τους στόχους των μεγάλων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως το “Youth on the Move”, το Youth Employment Package και το Youth Guarantee κ.τ. ...

NEW FORMS OF INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2503 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει νέες μορφές καινοτομίας.

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2937 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά προτάσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE PDA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2938 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015

Στήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων και συγκεντρωτικών επενδυτικών σχεδίων και έργων.

ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2939 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά προτάσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2371 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στην πιστοποίηση των προϊόντων διατροφής.

BLUE GROWTH: UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2540 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015

Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και την παροχή στήριξης για διεθνή συνεργασία.

INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2566 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) ISIB-02-2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge ...

EXPLORATORY RESEARCH H2020 CALL 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2990 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015

Η πρώτη πρόσκληση κάτω από το H2020 Exploratory Research είναι διαθέσιμη για υποβολή προτάσεων. 

DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2579 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και υλικές καταστροφές από φυσικές ή τεχνητές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων, εγκλημάτων και τρομοκρατικών απειλών.

BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2581 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2015

Από τη μια αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και ικανοτήτων που απαιτούνται για την αναβάθμιση συστημάτων, εξοπλισμού και μεθόδων για ταχεία αναγνώριση για τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον έλεγχο όσο και θέματα επιτήρησης εκμεταλλεύοντας το ...

FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2583 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2015

Η φιλοδοξία της παρούσας πρόσκλησης είναι αφενός να αποφευχθεί ένα συμβάν και αφετέρου να μετριαστούν οι δυνητικές του συνέπειες. Αυτό απαιτεί νέες τεχνολογίες και δυνατότητες για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο), της ...

DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2481 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2015

Η παρούσα πρόσκληση θα επικεντρωθεί στην απόδειξη της βιωσιμότητας και της ωριμότητας καινοτόμων λύσεων ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και λύσεων εμπιστοσύνης που έχουν δοκιμαστεί σε εργαστηριακό περιβάλλον. Η πρόθεση είναι ότι μετά από τη φάση της επικύρωσης, οι καινοτόμες λύσεις θα ...

IMI2 CALL FOR PROPOSALS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3237 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2015

Στόχος του IMI είναι να προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των εντοπισθέντων ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τους ασθενείς, με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ...

GREEN VEHICLES 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2577 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015

Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των ...

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2530 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς : (α) Διευκόλυνση της αγοράς καινοτόμων λύσεων υποδομής των μεταφορών (β) Ασφαλής και αυτοματοποιημένη σύνδεση στον τομέα των οδικών μεταφορών (γ) Επίδειξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων για ...

INNOVATION CAPITAL PRIZE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3238 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2015

Με την ικανότητά τους να συνδέουν τους ανθρώπους και τόπους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς , οι αστικές περιοχές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καινοτομία στην Ευρώπη . Αυτό το βραβείο θα έχει ως στόχο να δώσει Πανευρωπαϊκή αναγνώριση στις πόλεις που κάνουν τα περισσότερα για να προωθήσει ...

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 02

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3235 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/11/2015

To Clean Sky είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ωρίμανση των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών. Με την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών ...

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3234 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/12/2015

Οι βιο - βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους για την παραγωγή προϊόντων και των βιοκαυσίμων βιολογικής προέλευσης. Η παραγωγή πραγματοποιείται συνήθως σε βιοδιυλιστήρια . Μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αλυσίδες αξίας μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και ...

H2020-JTI-IMI2-2015-06-TWO-STAGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3339 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2016

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης είναι 1) να αναπτυχθούν συστήματα ποσοτικής Τοξικολογίας ( QST ) μοντέλα για την τοξικότητα που προκαλείται από φάρμακα με την εστίαση σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα οργάνων : καρδιά, συκώτι , νεφρά και γαστρεντερικό ανοσοποιητικό σύστημα ( GI ) , και 2 ) ...

CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 3

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3351 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016

To Clean Sky είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ωρίμανση των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών. Με την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών ...

UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3332 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη καλύτερης κατανόηση της πολιτισμικής , κοινωνικής ενότητας και της πολυμορφίας του παρελθόντος της Ευρώπης έστι ώστε να προκαλέσουν προβληματισμό για τις τωρινές προκλήσεις / ευκαιρίες και να βοηθήσουν στην ...

REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3328 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016

Για κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς, θα πρέπει να δημιουργηθούν οράματα για το πώς να υλοποιηθείένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που προωθεί τη δικαιοσύνη και την αειφορία στην Ευρώπη, με παράλληλη ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου , με σεβασμό στην πολυμορφία της Ευρώπης και λαμβάνοντας ...

SESAR 2020 IR-VLD WAVE1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3352 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/02/2016

Αυτή είναι η πρώτη κύρια πρόσκληση του SESAR Joint Undertakings (SJU) - Κύμα 1 της βιομηχανικής έρευνας , της επικύρωσης και της προετοιμασίας της για δραστηριότητες επίδειξης μεγάλης κλίμακας. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων φέρνει μαζί τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα SESAR 1 που απαιτούν ...

HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3239 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2016

Ο στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να βελτιώσει την ποιότητα της υγείας των πολιτών και την ευημερία , βοηθώντας τους να παρακολουθούν καλύτερα την πρόσληψη τροφής τους, με τη χρήση ενός σαρωτή τροφίμων.

SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3418 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2016

Το κοινό πρόγραμμα Shift2Rail ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα μέλη του Κοινού Προγραμματισμού S2R (CFM) και τα μη - μέλη του Κοινού Προγραμματισμού (OC) , με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 .

SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3419 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2016

Το κοινό πρόγραμμα Shift2Rail ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα μέλη του Κοινού Προγραμματισμού S2R (CFM) και τα μη - μέλη του Κοινού Προγραμματισμού (OC) , με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 .

SMART AND SUSTAINABLE CITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3316 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο ζήτημα των έξυπνων πόλεων. Η δράση της ΕΕ για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες θα επικεντρώνεται στην παροχή στήριξης στις συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ των δήμων και των βιομηχανιών.

PERSONALISED MEDICINE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3336 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2016

Ο τομέας της παρούσας πρόσκλησης είναι η εξατομίκευση της φαρμακευτικής περίθαλψης.

ENGAGING TOGETHER GLOBALLY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3319 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στα άμεσα γειτονικές περιοχές της ΕΕ ( τόσο Νότια και Ανατολικά ) , καθώς και τις κοινές προκλήσεις με στρατηγικούς εταίρους , όπως η πολιτιστική , επιστημονική και κοινωνική σχέση με τη Λατινική Αμερική .

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3425 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2016

Το FCH 2 JU είναι μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με επίκεντρο τον στόχο της επιτάχυνσης της εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου .

CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3330 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2016

Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρώνονται στη συνδημιουργία για την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη : τη συμμετοχή των πολιτών , των χρηστών , των πανεπιστημίων, των κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών , των επιχειρήσεων , ...

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 03

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3453 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

To Clean Sky είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ωρίμανση των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών. Με την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών ...

H2020-JTI-IMI2-2015-06-TWO-STAGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3281 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2016

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:  IMI2-2015-06-04:Development of an outcomes-focused data platform to empower policy makers and clinicians to optimize care for patients with hematologic malignancies IMI2-2015-06-03:Real World Outcomes Across the AD Spectrum ...

Horizon Prize - Better use of Antibiotics

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2983 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2016

Το βραβείο Horizon για την καλύτερη χρήση των αντιβιοτικών είναι ένα βραβείο ύψους €1.000.000 . Θα απονέμεται στο άτομο ή την ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ακόλουθες προκλήσεις : να αναπτύξει μια ταχεία δοκιμή που θα επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ...

SECURITY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3321 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2016

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών , περιβαλλοντικών, οικονομικών και υλικών ζημιών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές , ακόμη και από ακραία καιρικά φαινόμενα , το έγκλημα και τρομοκρατικές απειλές .

DIGITAL SECURITY FOCUS AREA

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3329 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2016

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην ψηφιακή ασφάλεα. 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3318 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2016

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες υποδομές ζωτικής σημασίας : Συστήματα νερού, Ενεργειακή Υποδομή (υποδομές και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας) , ΥποδομέςΜεταφορών και μεταφορικά μέσα , υποδομές επικοινωνίας , Υπηρεσίες Υγείας , Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3421 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2016

To IMI ανακοινώνει κάθε χρόνο μια σειρά από έργα έρευνας ή / και κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες προσλαμβάνονται μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής ερευνητικών προτάσεων . Η επιλογή των βραβευμένων προτάσεων βασίζεται στην ανεξάρτητη αξιολόγηση από ομοτίμους και διέπεται από μια ...

GREENING THE ECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3326 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2016

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3337 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει μια « αγροτική αναγέννηση » , αυξάνοντας το φυσικό , κοινωνικό , πολιτιστικό και οικονομικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών και την ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής .

BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3338 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016

Η παρούσα πρόσκληση θα αφορά δύο κύριες πτυχές της βιολογικής βάσης της καινοτομίας .  

ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3335 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει έργα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT (cut off dates: 15/3/2016, 1/6/2016 and 15/10/2016)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3323 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2016

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να μειώσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών , περιβαλλοντικών, οικονομικών και υλικών ζημιών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές , ακόμη και από ακραία καιρικά φαινόμενα , το έγκλημα και τρομοκρατικές απειλές .

CLEAN SKY CALL FOR PROPOSALS 04

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3569 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2016

To Clean Sky είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ωρίμανση των «καθαρών τεχνολογιών»  στον τομέα των αερομεταφορών. Με την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, η ΚΤΠ θα συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής περιβαλλοντικών και κοινωνικών ...

SESAR 2020 RPAS EXPLORATORY RESEARCH CALL

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3574 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2016

Στο πλαίσιο του SESAR 2020 , η κοινή δράση SESAR επιδιώκει μέσω της παρούσας πρόσκλησης να ενθαρρύνει τους παίκτες στον τομέα της καινοτομίας να εξερευνήσουν αρχικές λύσεις για ένα νέο μη επανδρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας που να υποστηρίζει τη συμβίωση / κοινή χρήση του εναέριου χώρου ...

H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3535 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2017

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:  IMI2-2016-09-01: ADDRESSING THE CLINICAL BURDEN OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION (CDI): EVALUATION OF THE BURDEN, CURRENT PRACTICES AND SET-UP OF A EUROPEAN RESEARCH PLATFORM (PART OF THE IMI NEW DRUGS FOR BAD BUGS (ND4BB) ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2018 / MG-1-4-2016-2017: Breakthrough innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3766 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν εκμεταλλεύσιμες πρωτοποριακές τεχνολογίες και έννοιες που δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ή που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε συνδυασμό με την πολιτική αεροπορία για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2020 / MG-1.3-2017: Maintaining industrial leadership in aeronautics

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3784 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση της ηγεσίας της αεροναυτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας των νέων καινοτόμων εργαλείων, διαδικασιών σχεδιασμού, των υλικών, της κατασκευής και της εξυπηρέτησης.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2021 / MG-2.1-2017: Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3789 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι πλωτές μεταφορές εξακολουθούν να έχουν τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση της χρήσης ενέργειας και τον έλεγχο εκπομπών τους, ειδικότερα όσον αφορά τα υπάρχοντα πλοία. Προκλήσεις της πρόσκλησης είναι να υπερασπιστεί το προβάδισμα στις παγκόσμιες αγορές και να εισαχθούν αλλαγές όσο αφορά ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2023 / MG-3.2-2017: Protection of all road users in crashes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3800 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η συνεχιζόμενη εισαγωγή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα ατυχήματα. Η πρόκληση της πρότασης είναι να αναπτυχθούν πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας και να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερη προστασία για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2024 / MG-4.1-2017: Increasing the take up and scale-up of innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban areas

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3803 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση είναι να αυξηθεί η αφομοίωση των καινοτόμων λύσεων με τη μεταφορά τους σε νέα περιβάλλοντα μέσω της μελέτης και της σύγκρισης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κοινωνικά ζητήματα και τις επιπτώσεις τους. Ανάλογα με την περίπτωση, οι πιθανές διαφορές ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2025 / MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3804 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και τη δοκιμή επιχειρηματικών μοντέλων για την τοπική παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα ηλεκτρικά οχήματα, με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω υιοθέτηση ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2027 / MG-5-2-2017: Innovative ICT solutions for future logistics operations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3805 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για μελλοντικές πράξεις εφοδιασμού με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες στον τομέα των ηλεκτρονικών-εμπορευματικών μεταφορών και του έργου κάτω από το Φόρουμ της Ψηφιακής Μεταφοράς.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2028 / MG-5-4-2017: Potential of the Physical Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3806 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η κύρια πρόκληση του θέματος είναι η διαμόρφωση μελλοντικής σωματικής τοπολογίας του διαδικτυακού δικτύου και η αξιολόγηση των ωφελημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε σχέση με το ανθρακικό αποτύπωμα, τον χρόνο διεκπεραίωσης και την μείωση του κόστους.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2030 / MG-7-1-2017: Resilience to extreme (natural and man-made) events

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3807 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη ανάλυσης κινδύνου και η δημιουργία μέτρων προσαρμογής και στρατηγικών που θα επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των φυσικών και ανθρωπογενών ακραίων γεγονότων έτσι ώστε να διασφαλίζετε η απρόσκοπτη λειτουργία των μεταφορών, η προστασία των χρηστών του δικτύου ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2031 / MG-7-2-2017: Optimisation of transport infrastructure including terminals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3808 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2033 / MG-7-3-2017: The Port of the future

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3809 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Ο στόχος είναι η διεξαγωγή έρευνας όσο αφορά νέες ιδέες για λιμάνια με νέα μοντέλα διαχείρισης και καινοτόμο μηχανικό/κατασκευαστικό/τεχνολογικό σχεδιασμό, για περισσότερη ικανοποίηση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. 

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2022 / MG-2.4-2017: Complex and value-added specialised vessels

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3795 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017

Η πρόκληση της πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτερες σχεδιαστικές ιδέες και οι αρχές κατασκευής και παραγωγής για περίπλοκα μικρά σκάφη, καθώς και για τυποποιημένα πλοία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορευσιμότητα και τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (ιδιαίτερα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2017 / MG-1-2-2017: Reducing aviation noise

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3718 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Οι δράσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν 24/7, συμπεριλαμβανομένων νέων μεθόδων για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιπτώσεων του θορύβου της αεροπορίας. Οι προτάσεις θα πρέπει ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2019 / MG-1-5-2016-2017: Identification of gaps, barriers and needs in the aviation research

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3719 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Flightpath 2050, είναι απαραίτητη η  τακτική αξιολόγηση της προόδου, των ελλείψεων και των εμπόδιων που αντιμετωπίζονται, ενώ η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ευρωπαίων ενδιαφερομένων φορέων είναι επίσης αναγκαία. Κάτω από αυτή την δράση, ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2026 / MG-4.3-2017: Innovative approaches for integrating urban nodes in the TEN-T core network corridors

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3721 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η αποδοτική και αποτελεσματική ενσωμάτωση αστικών κόμβων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών απαιτεί περαιτέρω έρευνα και καινοτομία, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι σχετικές συστάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις αστικές περιοχές. Στόχος της πρόσκλησης θα είναι η σύσταση ένα ή δύο δικτύων ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2029 / MG-5-4-2017: Potential of the Physical Internet

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3722 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος είναι η επανεξέταση του τρόπου με το οποίο σχεδιάζουμε, εγγράφουμε και εκτελούμε τις ροές εμπορευμάτων, με στόχο την δημιουργία ενός νέου συστήματος που θα μπορεί να παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιόπιστες πληροφορίες και θα επιτρέπει την εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού της ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2032 / MG-7-3-2017: The Port of the future

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3724 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2034 / MG-8-2-2017: Big data in Transport: Research opportunities, challenges and limitations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3725 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος της πρότασης θα πρέπει να αφορά την διερεύνηση των επιπτώσεων που απορρέουν από την χρήση μεγάλων δεδομένων στον τομέα των μεταφορών.

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2035 / MG-8-4-2017: Improving accessibility, inclusive mobility and equity: new tools and business models for public transport in prioritised areas

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3726 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η κύρια πρόκληση είναι η διερεύνηση του κατά πόσον οργανωτικές, τεχνολογικές και των κοινωνικές καινοτομίες στις μεταφορές μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της κινητικότητας και κεφαλαίων σε τομείς προτεραιότητας, μέσω της καλύτερης ανταπόκρισης σε ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2036 / MG-8-5-2017: Shifting paradigms: Exploring the dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles influencing travel and mobility choices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3727 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεταφορές μπορεί να εισέρχονται σε μια περίοδο αλλαγών που οφείλονται τόσο στην εισαγωγή των νέων επαναστατικών τεχνολογιών, αλλά και στις αλλαγές των ατομικών προτιμήσεων, των συμπεριφορών, του τρόπο ζωής και την ανάδειξη της κοινωνικής καινοτομίας, επηρεάζοντας έτσι τα ...

MOBILITY FOR GROWTH 2016-2037 / MG-8-7-2017: Future research needs and priorities in the area of transport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3729 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Υπάρχει ανάγκη για ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις μεταφορές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις μαζικές τάσεις και τις νέες πολιτικές, που αναμένεται να μεταβάλουν σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας ...

GREEN VEHICLES / GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3731 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση είναι να βελτιστοποιήσει και να αναπτύξει νέους κινητήρες (μηχανής/ συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων) για τα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα με την προοπτική της επίτευξης υψηλότερης απόδοσης και μείωσης των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με τα πρότυπα του Euro ...

GREEN VEHICLES / GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3732 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Θα πρέπει να προταθούν δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην δημιουργία ηλεκτρικών ενεργοποιητών επόμενης γενιάς, που θα έχουν μειωμένο κόστος μέσω της ολοκλήρωσης των συστημάτων τους και του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού τους που αφορά την διαμόρφωση των κινητήρων και της ηλεκτρικής ισχύος για τις ...

GREEN VEHICLES / GV-05-2017: Electric vehicle user-centric design for optimised energy efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3733 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η αύξηση του εύρους των ηλεκτρικών οχημάτων, απαιτεί την ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η άνεση και η ευεξία των επιβατών του οχήματος. Αντίστοιχα, υπάρχει η ανάγκη για ενσωμάτωση των αναγκών του χρήστη σον σχεδιασμό των ηλεκτρικών ...

GREEN VEHICLES / GV-06-2017: Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at pack level aiming at increased energy density and efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3734 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος του θέματος είναι η φυσική ενσωμάτωση μπαταρίων υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων σε επίπεδο πακέτου, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας και της αποτελεσματικότητας.

GREEN VEHICLES / GV-07-2017: Multi-level modelling and testing of electric vehicles and their components

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3735 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος της πρότασης είναι η διεξαγωγή πολυεπίπεδης μοντελοποίησης και ελέγχου των ηλεκτρικών οχημάτων και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να βελτιωθεί η κατανόησης όσο αφορά τον σχεδιασμό τους, σε σχέση με την υψηλότερη απόδοση και το χαμηλότερο κόστος.

GREEN VEHICLES / GV-08-2017: Electrified urban commercial vehicles integration with fast charging infrastructure

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3736 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων με χαμηλές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα κίνησης, την αποθήκευση ενέργειας και την τιμολόγηση των υποδομών που απαιτούνται για την κάλυψη των επιδιωκόμενων στόχων, χωρίς να υπάρχει ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός στις ...

GREEN VEHICLES / GV-09-2017: Aerodynamic and flexible trucks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3751 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Δεδομένου του ότι οι οδικές μεταφορές οφείλονται για το κυρίαρχο μερίδιο των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση των  μεταφορών θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα. Ευπροσάρμοστες και διαμορφώσιμες ιδέες και αρχιτεκτονικές στον σχεδιασμό φορτηγών, μπορούν να συμβάλουν ...

GREEN VEHICLES / GV-10-2017: Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category vehicles in the urban transport system

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3752 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Παρότι τα ηλεκτροφόρα οχήματα κατηγορίας L αποτελούν ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εξακολουθούν να αποτελούν μια εξειδικευμένη αγορά, κυρίως λόγω του κόστους τους και της έλλειψης ενημέρωσης του κοινού. Ωστόσο, τα νέα ηλεκτροφόρα οχήματα κατηγορίας L, θα ...

GREEN VEHICLES /GV-13-2017: Production of next generation battery cells in Europe for transport applications

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3754 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Ο στόχος του θέματος είναι η παροχή υποστήριξης για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας νέας γενιάς παραγωγικής βάσης για μπαταρίες λιθίου ή μετα-λιθίου στην Ευρώπη που θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί με τους σημερινούς ηγέτες της αγοράς.

GREEN VEHICLES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3331 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017

Η παρούσα πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των ...

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3324 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2017

Η θεματική ενότητα « βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια » θα δώσει έμφαση στην ανθεκτικότητα της πρωτογενούς παραγωγής ,στην αντιμετώπιση της εξάντλησης των πόρων και την κλιματική αλλαγή , καθώς και στην έρευνα και την καινοτομία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων.

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF OPPORTUNITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3333 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2017

Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ (π.χ Στρατηγική για τις Θαλάσσιες Λεκάνες και Σχέδια Δράσης) καθώς και την παροχή στήριξης για διεθνή συνεργασία.

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-01-2016: Knowledge Transfer Network (KTN)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3758 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, τη μεταφορά, την επικοινωνία και την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας μεταξύ της κοινότητας της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τις δραστηριότητες του Δικτύου Μεταφοράς Γνώσης θα είναι διασταύρωση της ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-02-2016: Advanced Air Traffic Services: Separation Management

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3763 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Η πρόκληση της παρούσας πρόσκλησης είναι η διεξαγωγή διερευνητικής έρευνας, έτσι ώστε να δοκιμαστούν διάφορες συνθήκες στις οποίες χαμηλότερα πρότυπα τακτικού διαχωρισμού μπορούν να είναι ασφαλής μέσα στο τρέχον περιβάλλον επιτήρησης. Κάθε νέο προτεινόμενο σύστημα διαχωρισμού πρέπει να αξιολογείται ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-03-2016: Optimised ATM Network Services: TBO

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3765 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνήσει πώς οι δύο τύποι αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη συμφωνημένη εναέρια τροχιά μπορούν να επηρεάζουν την ποιότητα της πρόβλεψης της ζήτησης της κυκλοφορίας, και πώς οι επιπτώσεις τους τόσο στην ποιότητα των προβλέψεων και την αποτελεσματικότητα ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-06-2016: Increased access to airports for low visibility mixed fleet operations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3791 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Αυτό το έργο αποσκοπεί στην διεξαγωγή επιδείξεων που θα μπορούν να δείξουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση σε μικρά και απομακρυσμένα αεροδρόμια κατά την διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών. Ο στόχος της πρόσκλησης, και κατ’ επέκταση των έργων, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανθεκτικότητας των ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-07-2016: Applications for trajectory based and queue management using EPP extended into oceanic/intercontinental operations: inter-continental trajectory based operations enabled by Satellite based CNS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3793 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Αυτή η πρόκληση έχει σκοπό να επίδειξη ότι οι εργασίες τροχιάς μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα για την επικοινωνία, την πλοήγηση και την επιτήρηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση. Ειδικότερα, το έργο αναμένεται ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-08-2016: Applications for improved flight trajectories using SWIM B2B services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3794 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επικέντρωση στην ανταλλαγή πληροφοριών στοιχείων πτήσης πριν από την αναχώρηση και την εφαρμογή μηχανισμών διανομής. Το βασικό σενάριο της δράσης αφορά την υποβολή ενός Εκτεταμένου Σχεδίου Πτήσεων στον Εξισορροπητής Ζήτησης και Χωρητικότητας και τους ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-04-2016: Initial Trajectory Information sharing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3785 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Οι προβλέψεις που γίνονται από το Σύστημα Διαχείρισης Πτήσεων για τα αερομεταφερόμενα, λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα απόδοσης των πτήσεων και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, αφορούν στοιχεία για την κάθοδο του αεροσκάφους, πληροφορίες για το ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-05-2016: Efficient services and infrastructure delivery

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3788 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Ο σκοπός του εν λόγω θέματος είναι να καταδείξει παραδείγματα για το πώς η ανθεκτικότητα στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας μπορεί να αυξηθεί μέσω της γεωγραφικής αποσύνδεσης των Παρόχων Διαχείρισης Δεδομένων των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μονάδων Εναέριας ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-04-2016: Enabling Aviation Infrastructure: CNS for General Aviation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3768 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Τα συστήματα Επικοινωνίας, Πλοήγησης και Επιτήρησης είναι τα δομικά στοιχεία επί των οποίων λειτουργεί η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Τα ερευνητικά έργα κάτω απο την παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να προτείνουν ιδέες για το συνδυασμό υφιστάμενων επί του σκάφους τεχνολογίες, με νέες και ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-05-2016: Enabling Aviation Infrastructure: CNS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3770 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Τα έργα αναμένεται να προτείνουν ιδέες για το συνδυασμό υφιστάμενων εξοπλισμό τόσο επί του σκάφους αλλά και του εδάφους για να ενισχυθεί η επικοινωνία, η πλοήγησης, και η δυνατότητες επιτήρησης. Η λύση για ολοκληρωμένη επικοινωνία, πλοήγηση, δυνατότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες που ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-ER3-06-2016: ATM Operations, Architecture, Performance and Validation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3773 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η καλύτερη κατανόηση και η μοντελοποίηση του κατά πόσο η αρχιτεκτονική και οι επιλογές σχεδιασμού μοντέλων επηρεάζουν το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τις διάφορες συμπεριφορές του. Η έρευνα θα στηρίξει τον κλάδο διαχείρισης της εναέριας ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-01-2016: Arrival Management Extended to En-route airspace

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3776 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να έχει ως στόχο να καταδείξει την οπτική γωνία των χρηστών εναέριων χώρων σε ότι αφορά την Διαχείριση Αφίξεων, την Διαχείριση Ελέγχου Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας, και το χρονοδιάγραμμα-στόχο, ενώ θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του έργου είναι ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-02-2016: Integrated Airport

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3779 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Αυτό το πρόγραμμα επίδειξης έχει σκοπό τον συντονισμό  του εναέριου χώρου στην επίδειξη καινοτόμων ενεργειών στις λειτουργίες του αεροδρομίου που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των αερολιμένων. Η δράση αυτή έχει σκοπό να οργανώσει τη συμμετοχή των χρηστών του εναερίου χώρου στην ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-03-2016: Network collaborative Management

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3782 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Οι διαδικασίες Δικτύου Συνεργατικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τοπικών φορέων στην Διαχείριση Ροής Ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας. Η ενεργός συμμετοχή των χρηστών του εναέριου χώρου είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των εννοιών αυτών σε ένα ζωντανό περιβάλλον για την ποσοτικοποίηση ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-09-2016: Solutions for General Aviation and Rotorcraft

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3797 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Αυτό το θέμα ασχολείται με την εφαρμογή ειδικών λύσεων SESAR στις διεργασίες της Γενικής Αεροπορίας και των ελικοφόρων, χρησιμοποιώντας μη-πιστοποιημένο εξοπλισμού Γενικής Αεροπορίας επί του αεροπλάνου. Η πρόκληση αυτής της επίδειξης είναι να αποδείξει πώς η Γενική Αεροπορία και τα ελικοφόρα ...

SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS OPEN CALL / SESAR-VLD1-10-2016: Safe integration of drones

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3798 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2017

Αυτό το θέμα έχει ως στόχο την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επίδειξης για τον εντοπισμό γρήγορων και κερδοφόρων λύσεων που θα επιτρέπουν την ασφαλή ενσωμάτωση των μη-επανδρωμένων αεροσκάφων, σε όλα τα είδη εναέριων χώρων, παρέχοντας επαρκείς απαντήσεις στις επείγουσες ανάγκες που προβάλλονται από ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-01: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3837 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η ανάγκη για βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την υποκείμενη παθοφυσιολογία και τα ελαττώματα των αντι-κανονιστικών μηχανισμών που σχετίζονται με την υπογλυκαιμία, τα επαναλαμβανόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και την έλλειψη επίγνωσης σχετικά ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-02: How Big Data could support better diagnosis and treatment outcomes for Prostate Cancer

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3838 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του καρκίνου του προστάτη μέσω του εντοπισμό και τη διεύρυνσης των σχετικών μέτρων έκβασης: επιδημιολογικά, κλινικά, οικονομικά, και αναφερόμενα απο τους ασθενείς αποτελέσματα. ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-03: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3839 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να γίνει προόδος σε τρεις τομείς πόνου με συμπληρωματικό τρόπο. Οι τρεις αυτές υποκατηγορίες, ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιστημονικές προκλήσεις, και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για αμφίδρομο εμπλουτισμό:   Υποκατηγορία 3Α: Χρησιμοποιώντας ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-04: Creation of a pan-European Paediatric Clinical Trials Network

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3840 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Το συνολικό όραμα της παρούσας πρότασης είναι η δημιουργία ενός μεγάλου παιδιατρικού δικτύου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων και άλλων θεραπειών, και την επέκταση των γνώσεων σχετικά με τα φαρμάκα που χρησιμοποιούνται  για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Για ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-05: Biomanufacturing 2020: Development of Innovative high throughput analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3841 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Με δεδομένη την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών τεχνολογιών, που θα έχουν ώς αποτέλεσμα την ταχύτερη, πιο λιτή, πιο ελεγχόμενη, οικονομικά αποδοτική και πιο εργατική παραγωγή, ο γενικός στόχος του θέματος είναι η ανάπτυξη/καθορισμός της καλύτερης υψηλής απόδοσης ή ανάπτυξη/καθορισμός ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-06: Unlocking the Solute Carrier Gene-Family for Effective New Therapies (Unlock SLCs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3842 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να ξεκλειδώσει τις θεραπευτικές ιδιότητες ανάμεσα στην οικογένεια γονιδίων των διαλυμένων ουσιών, ξεπερνώντας τα τεχνικά εμπόδια που έχουν εμποδίσει τη μελέτη και την εκμετάλλευσή τους ως φαρμακευτικοί στόχοι, μέσω της δημιουργίας ερευνητικών εργαλείων και ελεύθερης ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-07: Patient perspectives in medicines lifecycle

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3843 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Το έργο αυτό αποτελεί ευκαιρία για αντικατοπτριστούν καλύτερα οι απόψεις των ασθενών για τα μονοπάτια φαρμάκων από την ανακάλυψη τους μέχρι το αποτέλεσμα τους και ακόμη παραπέρα. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η συμβολή απόψεων από υπό-εκπροσώπους, αυτών που δεν μπορούν υπο κανονικές συνθήκες να ...

H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE / IMI2-2016-10-08: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3845 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Στόχος είναι η παράδοση μιας πανευρωπαϊκής ερευνητικής στρατηγικής, σε συνεργασία και ευθυγράμμιση με τις προσπάθειες των ΗΠΑ, έτσι ώστε να ξεπεραστούν βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη και τη δοκιμή των θεραπειών για διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ικανότητας για ...

SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3672 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017

Το κοινό πρόγραμμα Shift2Rail ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα μέλη του Κοινού Προγραμματισμού S2R (CFM) και τα μη - μέλη του Κοινού Προγραμματισμού (OC) , με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 .

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions for aeronautical applications

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3876 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Ο στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διεξαγωγή επίδειξης υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιτήσεις βοηθητικής ή έκτακτης ανάγκης για μη-παρεμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3877 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Το εν λόγω θέμα ασχολείται με την μείωση των κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρόκληση είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων εταίρων στην κατασκευή στοιβών συγκροτήµατων ηλεκτροδίων µεµβράνης και κυψέλης καυσίµου µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC) μέσω ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Improvement of compressed storage systems in the perspective of high volume automotive application

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3878 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Oι δεξαμενές υδρογόνου για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη τις προσδοκίες όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων και των πελατών σε ότι αφορά την αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με Μηχανή εσωτερικής καύσης με εναλλακτικά οχήματα υδρογόνου. ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Definition of Accelerated Stress Testing (AST) protocols deduced from understanding of degradation mechanisms of aged stack components in Fuel Cell systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3879 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Αυτό το θέμα έχει ως στόχο να ενισχύσει την αντίληψη σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ του προφίλ των χρηστών και των μηχανισμών υποβάθμισης μέσα από επιστημονικές ανταλλαγές ή μέσω της σύστασης μιας συμβουλευτικής επιτροπής με φορείς εκτός της Ευρώπης.

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / PNR for a safe use of liquid hydrogen

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3880 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Το πεδίο εφαρμογής αυτού του θέματος περιλαμβάνει την διεξαγωγή προ-κανονιστικής έρευνας σχετικά με τους συναφείς κινδύνους που σχετίζονται με την λάθος συμπεριφορά του LH2 και, με την παραγωγή των κατάλληλων μηχανικών συσχετισμών και συστάσεων για τον ασφαλή σχεδιασμό και τη λειτουργία των ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / European Higher Training Network in Fuel Cells and Hydrogen

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3881 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να προωθήσει την εκπαίδευση για τις Κυψέλες Καυσίμων και Υδρογόνου σε ολόκληρη την ΕΕ και να προσφερθεί πρόσβαση των μαθητών σε μαθήματα ανεξάρτητα από την εξειδίκευση του πανεπιστημίου στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Harmonisation of hydrogen gas trailers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3882 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να επανεξετάσουν οι υφιστάμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και κώδικες ασφαλείας, και να τις προσαρμόσουν εάν αυτό χρειάζεται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, αποτελεσματική και χαμηλού κόστους παράδοση υδρογόνου σε μεγαλύτερες κλίμακες και σε κατοικημένες ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Limiting the impact of contaminants originating from the hydrogen supply chain

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3883 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να κατανοηθεί η επίδραση των ρύπων που προέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού υδρογόνου, όπως ορίζονται κατά τα τρέχον πρότυπα ISO 14687 - 2: 2012 και ISO 14.687 - 3: 2014, που σχετίζονται με την απόδοση των κυψελών καυσίμου και την ανθεκτικότητα τους κάτω από ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Development of next-generation SOFC stack for small stationary applications

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3884 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Η κύρια πρόκληση του έργου αυτού είναι να αναπτυχθεί μια νέα γενιά κυψελίδων καυσίμου με SOFC πλατφόρμα για μικρές σταθερές εφαρμογές, οι οποίες θα είναι πλήρως ανταγωνιστικές με τις σημερινές ολοκληρωμένες ιαπωνικές μονάδες ισχύος, και οι οποίες θα ικανοποιούν πλήρως τις Ευρωπαϊκές ανάγκες των ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack Components

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3885 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Τα έργα αναμένονται να αναπτύξουν νέα, ή να υιοθετήσουν αρκετά διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, που έχουν ήδη καθιερωθεί σε άλλους τομείς της μεταποίησης υψηλού όγκου, με στόχο να αντικαταστήσει τα "κύτταρα-συμβατικών Καυσίμων» και τις διαδικασίες που περιορίζουν το κόστος που ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Development of flexible large fuel cell power plants for grid support

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3886 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να παρέχει σημαντικές (σχεδιαστικές) βελτιώσεις στο σύστημα κυψελών καυσίμου. Η πρόταση αναμένεται να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια σειρά ευέλικτων μεγέθων MW για τις μονάδες παραγωγής Κυψέλων Καυσίμων για δυναμικές P2P εφαρμογές του Η2 για σύνδεση με το δίκτυο.

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Liquid organic hydrogen carrier

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3887 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Αυτό το θέμα απαιτεί την επίδειξη ενός φορέα για την μεγάλης κλίμακας αποθήκευση υδρογόνου  ή / και την διανομή υδρογόνου.

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Demonstration of large electrolysers for bulk renewable hydrogen production

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3888 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Αυτό το θέμα έχει ως στόχο να επιδείξει μιας μεγάλης κλίμακας ηλεκτρόλυσης που θα παράγει μαζικά ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου για χρήση σε ένα ή σε συνδυασμό αυτών των τομέων. Η πρόταση καλείται να αποδείξει μια βελτιωμένη τεχνολογία ηλεκτρόλυσης σε επιχειρησιακό περιβάλλον, που θα μπορεί να ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the energy output inside the fence of a wind park

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3889 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση του θέματος είναι να επιτευχθεί μια πλήρης και αποτελεσματική ενσωμάτωση των συστημάτων αιολικής ενέργειας και της ικανότητας παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης σε μια νέα και εξαιρετικά ολοκληρωμένη διάταξη. 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient energy systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3890 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Αυτό το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της ευρύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της χρήσης τεχνολογίας r-SOC. Το έργο θα πρέπει να παρουσιάσει ένα λειτουργικό σύστημα r-SOC, το οποίο θα λειτουργεί με δύο τρόπους, και θα επιτρέπει την ορθή επικύρωση των χαρακτηριστικών απόδοσης ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam Electrolysers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3891 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Αυτό το θέμα έχει ως στόχο την διεξαγωγή διαβημάτων σε ότι αφορά την βελτίωση τεχνολογίας ηλεκτρόλυσης υψηλής θερμοκρασίας έτσι ώστε να επιτραπεί η μελλοντική εμπορική εισαγωγή. Οι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την δοκιμή ενός  συστήματος ηλεκτρόλυσης υψηλής ...

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 / Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3892 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017

Η συγκεκριμένη πρόκληση του θέματος είναι να αποδείξει σε απομονωμένα μικρό-δίκτυα ή / και σε τοποθεσίες μακριά απο το δίκτυο, την εφαρμογή αξιόπιστων και καθαρών λύσεων ολοκληρωμένης ενέργειας που βασίζεται σε ηλεκτρόλυση και τεχνολογίας κυψελών καυσίμου, έτσι ώστε να να εξασφαλιστεί αποδοτική ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.