ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΚΕρ)

Περίληψη

Ο ειδικός στόχος είναι η επιστημονική και τεχνική στήριξη των ενωσιακών πολιτικών με βάση τις ανάγκες των πελατών, παράλληλα με ευέλικτη ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων πολιτικής.


Περιγραφή Προγράμματος

Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» επικεντρώνονται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και στις κοινωνικές προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν· Οι δραστηριότητες αυτές είναι ευθυγραμμισμένες με τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και με τον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια»,και «Ευρώπη στον κόσμο» του Πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020.

Οι κύριοι τομείς αρμοδιότητας του ΚΚΕρ θα είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια, η υγεία και η προστασία των καταναλωτών, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα υλικά αναφοράς, και η ασφάλεια και η προστασία (συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ασφαλείας στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ). Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ στους τομείς αυτούς θα διεξαχθούν με συνεκτίμηση σχετικών πρωτοβουλιών στο επίπεδο των περιφερειών, των κρατών μελών ή της Ένωσης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του EXE.

Το ΚΚΕρ θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:

 • Επιστήμη αριστείας Διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής και εξέταση αναδυόμενων επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, μεταξύ άλλων μέσω προγράμματος αναγνωριστικής έρευνας.
 • Βιομηχανική υπεροχή Συμβολή στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω της στήριξης της διαδικασίας τυποποίησης και των προτύπων με προκανονιστική έρευνα, ανάπτυξη υλικών αναφοράς και μετρήσεων, και εναρμόνιση των μεθοδολογιών σε πέντε κεντρικούς τομείς (ενέργεια, μεταφορές, εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο», ασφάλεια και προστασία,  και προστασία των καταναλωτών). Εκπόνηση εκτιμήσεων της ασφάλειας νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και η προστασία των καταναλωτών. Συμβολή στη διευκόλυνση της χρήσης, της τυποποίησης και της επικύρωσης διαστημικών τεχνολογιών και δεδομένων, ιδίως για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.
 • Κοινωνικές προκλήσεις
 • Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία: Συμβολή στην υγεία και την προστασία των καταναλωτών μέσω επιστημονικής και τεχνικής στήριξης σε τομείς όπως τα τρόφιμα, οι ζωοτροφές και τα καταναλωτικά προϊόντα· το περιβάλλον και η υγεία· διαγνωστικές πρακτικές και πρακτικές προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας· και διατροφή και διαιτολόγιο.
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία Στήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη γεωργία και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανάπτυξης της βιοοικονομίας, επί παραδείγματι μέσω προβλέψεων για τη φυτική παραγωγή, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και μοντελοποίησης, και της προαγωγής υγιών και παραγωγικών θαλασσών.
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια: Στήριξη των στόχων 20-20-20 για την ενέργεια και το κλίμα, μέσω έρευνας με αντικείμενο τις τεχνολογικές και οικονομικές πτυχές του ενεργειακού εφοδιασμού, της αποδοτικότητας, των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των δικτύων μεταφοράς νέργειας/ηλεκτρισμού.
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές: Στήριξη της πολιτικής της Ένωσης για βιώσιμη, ασφαλή και σίγουρη κινητικότητα προσώπων και αγαθών με εργαστηριακές μελέτες, προσεγγίσεις μοντελοποίησης και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις μεταφορές, όπως η ηλεκτροκίνηση, τα καθαρά και αποδοτικά οχήματα και τα εναλλακτικά καύσιμα, και τα ευφυή συστήματα κινητικότητας.
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες: Διερεύνηση των διατομεακών προκλήσεων της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων μέσω παρακολούθησης των κύριων περιβαλλοντικών μεταβλητών και ανάπτυξης ολοκληρωμένου πλαισίου μοντελοποίησης για την εκτίμηση της βιωσιμότητας. Στήριξη της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων, της μείωσης των εκπομπών και του βιώσιμου εφοδιασμού με πρώτες ύλες μέσω ολοκληρωμένων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών εκτιμήσεων καθαρών διαδικασιών παραγωγής, τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Στήριξη των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης με διεξαγωγή έρευνας που θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με βασικούς πόρους, με έμφαση στην παρακολούθηση των παραμέτρων του περιβάλλοντος και των πόρων, στις αναλύσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και στη μεταφορά γνώσεων.
 • Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες: Συμβολή στην υλοποίηση της Ένωσης Καινοτομίας και παρακολούθησή της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», μέσω μακροοικονομικών αναλύσεων των κινητήριων δυνάμεων και των φραγμών στην έρευνα και την καινοτομία, και ανάπτυξη μεθοδολογιών, πινάκων αποτελεσμάτων και δεικτών. Στήριξη του ΕΧΕ μέσω παρακολούθησης της λειτουργίας του ΕΧΕ και ανάλυσης των κινητήριων δυνάμεων και των φραγμών σε ορισμένα από τα κύρια στοιχεία του, καθώς και μέσω της ερευνητικής δικτύωσης, της κατάρτισης και του ανοίγματος των εγκαταστάσεων και των βάσεων δεδομένων του ΚΚΕρ σε χρήστες από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη και συνδεδεμένες χώρες. Συμβολή στην επίτευξη των κύριων στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας ‘Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» με ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις οικονομικών και κοινωνικών πτυχών (ψηφιακή οικονομία, ψηφιακή κοινωνία, ψηφιακή διαβίωση).
 • Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της Στήριξη της εσωτερικής ασφάλειας και της προστασίας μέσω προσδιορισμού και εκτίμησης της τρωτότητας κρίσιμων υποδομών ως ζωτικών συνιστωσών κοινωνικών λειτουργιών, καθώς και μέσω της εκτίμησης των επιχειρησιακών επιδόσεων και της κοινωνικής και δεοντολογικής αξιολόγησης των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων ή υβριδικών απειλών, μέσω της ανάπτυξης προηγμένων εργαλείων για την άντληση και ανάλυση πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση κρίσεων. Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών μέσω ενίσχυσης της  παρακολούθησης των υποδομών και της ανάπτυξης εγκαταστάσεων δοκιμών και παγκόσμιων συστημάτων πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνων για την αντιμετώπιση πολλαπλών κινδύνων, με χρήση πλαισίων δορυφορικής γεωσκόπησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€1,903,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&dt_code=NWS&obj_id=18590&ori=RSSΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   ( αποτελέσματα)× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.