ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Περίληψη

Η προτεραιότητα «Επιστήμη Αριστείας» αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του ΕΧΕ προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.


Περιγραφή Προγράμματος

Η προτεραιότητα «Επιστήμη Αριστείας» συνίσταται σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) παρέχει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές και στις ομάδες τους να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία στην αιχμή της επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες θα ενισχύσουν τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν παραδειγματικές μεταβολές. Θα προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ρηξικέλευθες νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των πλέον υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

γ) Οι δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» θα προσφέρουν άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα καθώς και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών προκειμένου να τους προετοιμάσουν καλύτερα για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων.

δ) Οι ερευνητικές υποδομές θα αναπτύξουν και θα στηρίξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές αριστείας και θα τις βοηθήσουν να συμβάλουν στον ΕΧΕ προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό τους, προσελκύοντας διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και συμπληρώνοντας τα ανωτέρω με τη σχετική πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€24,441,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf  

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-scienceΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (143 αποτελέσματα)


Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5636 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2020

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES / FET Innovation Launchpad

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4766 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2020

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

E-INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2446 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2358 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2014

H Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, συνήθως την τελευταία Παρασκευή του μήνα Σεπτεμβρίου , και είναι η αφορμή για μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση για την προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας , ιδίως ανάμεσα στους νέους και τους γονείς τους. Οι βραδιές μπορεί να ξεκινούν νωρίς ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2450 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2014

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ.

FET-PROACTIVE - EMERGING THEMES AND COMMUNITIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2426 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2014

Οι πρωτοβουλίες FET Proactive έχουν έναν από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: • Μία διερευνητική πρωτοβουλία διερευνά ποικίλες κατευθύνσεις και δημιουργεί μια ομάδα γνώσης και νέες ερευνητικές συμμαχίες γύρω από θέματα που έχουν δυνητική προοπτική. Αυτή, θα ενθαρρύνει τις νέες ...

CALLS FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2433 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2014

Οι επιχορηγήσεις «Απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας, με τη χρηματοδότηση περαιτέρω εργασιών (δηλαδή δραστηριότητων που δεν είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από τις αρχικές επιχορηγήσεις ...

TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT POINTS (NCP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2376 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2529 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2014

Δράση MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΚΔΚ) Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ...

FET FLAGSHIPS - TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2469 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2014

Τα FET Flagships είναι μεγάλης κλίμακας, διεπιστημονικές ερευνητικές πρωτοβουλίες προσανατολισμένες προς έναν ενιαίο σκοπό, με στόχο το μετασχηματιστικό αντίκτυπο για την επιστήμη και την τεχνολογία και τα σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία. Οι στόχοι αυτών των ...

E-INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2440 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2488 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανταλλαγή MarieSkłodowska-Curie προσωπικού έρευνας και καινοτομίας (RISE).

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2528 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής για τις ερευνητικές υποδομές με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση του γενικού επιπέδου στήριξης στους αιτούντες του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2545 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014

Τα ERCConsolidatorgrants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα.

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2573 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συγκεντρώσει , να ενσωματώσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και να ανοίξει ...

DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2585 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας εμβέλειας. Ο στόχος είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την εφαρμογή, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των ερευνητικών υποδομών όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό ...

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2527 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις προοπτικές καινοτομίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τις υποδομές έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς όπου παρουσιάζονται ελλείψεις στον εφοδιασμό ή όπου χρειάζονται νέες δεξιότητες και επαγγέλματα, π.χ στην «επιστήμη δεδομένων». Στοχεύει επίσης ...

E-INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2443 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2539 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2588 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2014

Τα AdvancedGrants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαίρετους κύριους ερευνητές στο στάδιο της καριέρας τους όπου έχουν ήδη καθιερωθεί ως ηγέτες της έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές θα πρέπει να επιδείξουν τον επαναστατικό χαρακτήρα, τη ...

CALL FOR PROPOSALS TO IDENTIFY AND IMPLEMENT NOVEL WAYS TO HIGHLIGHT THE WORK FUNDED BY THE ERC AND REACH OUT A WIDER PUBLIC - COORDINATION AND SUPPORT ACTION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2757 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2014

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το ERC επιθυμεί να υποστηρίξει μια φιλόδοξη σειρά δράσεων επικοινωνίας για την προώθηση και ευαισθητοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το ERC και των αποτελεσμάτων τους σε όλη την Ευρώπη και στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ...

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2755 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/01/2015

Δράση MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΚΔΚ) Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ...

DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2758 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου κλάσης. Ο στόχος είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την εφαρμογή, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των ερευνητικών υποδομών όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό ...

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2760 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις προοπτικές καινοτομίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τις υποδομές έρευνας. 

SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2525 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις προοπτικές καινοτομίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τις υποδομές έρευνας, ιδιαίτερα στους τομείς όπου παρουσιάζονται ελλείψεις στον εφοδιασμό ή όπου χρειάζονται να προκύψουν νέες δεξιότητες και επαγγέλματα, π.χ στην «επιστήμη δεδομένων». ...

ERC STARTING GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2580 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ.

ERC CONSOLIDATOR GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2584 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2015

Τα ERC Consolidator grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Η δράση είναι ανοικτή σε ερευνητές κάθε εθνικότητας που σκοπεύουν να ...

DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2759 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου κλάσης. Ο στόχος είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την εφαρμογή, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητακαι την αποτελεσματική λειτουργία των ερευνητικών υποδομών όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ ...

EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2589 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2015

Αυτή η πρόσκληση είναι σημαντική για την υλοποίηση της συνεργασίας ΕΕ-Βραζιλίας στον τομέα των μελλοντικών δικτύων και των ηλεκτρονικών υποδομών. Θέτει τη βάση για περισσότερη πρόοδο σε τρία ξεχωριστά θέματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κοινών θέσεων, προτύπων και διαλειτουργικών συστημάτων για ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2766 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2015

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανταλλαγή Marie Skłodowska-Curie προσωπικού έρευνας και καινοτομίας (RISE).

ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2586 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2015

Τα Advanced Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαίρετους κύριους ερευνητές στο στάδιο της καριέρας τους όπου έχουν ήδη καθιερωθεί ως ηγέτες της έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2574 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2543 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2538 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2015

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2576 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT - Phase 1

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2587 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί στοιχείο μιας ευρύτερης δράσης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της στήριξης της καινοτομίας για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Ανάλογα με την περίπτωση, μια άκρως εξειδικευμένη υπηρεσία υποστήριξης μπορεί να καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3236 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2015

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ

NCP PROJECT ON STRENGTHENING COMPETITIVENESS IN ERC CALLS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3244 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2016

Το ΕΣΕ επιθυμεί να ενισχύσει την εθνική και τοπική υποστήριξη σε δυνητικούς αιτούντες ΕΣΕ , ιδίως εκείνων που προέρχονται από χώρες με μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΕ .

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3353 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2016

Δράση MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΚΔΚ) Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ...

EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3325 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/01/2016

H Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, συνήθως την τελευταία Παρασκευή του μήνα Σεπτεμβρίου , και είναι η αφορμή για μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση για την προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας , ιδίως ανάμεσα στους νέους και τους γονείς τους. Οι βραδιές μπορεί να ξεκινούν νωρίς ...

ERC CONSOLIDATOR GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3322 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2016

Τα ERCConsolidatorgrants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα.

FET FLAGSHIPS - TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3312 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2016

Τα FET Flagships είναι μεγάλης κλίμακας, διεπιστημονικές ερευνητικές πρωτοβουλίες προσανατολισμένες προς έναν ενιαίο σκοπό, με στόχο το μετασχηματιστικό αντίκτυπο για την επιστήμη και την τεχνολογία και τα σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την κοινωνία. Οι στόχοι αυτών των ...

E-INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3311 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2016

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.

SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3317 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2016

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής για τις ερευνητικές υποδομές με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση του γενικού επιπέδου στήριξης στους αιτούντες του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ...

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3320 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2016

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συγκεντρώσει , να ενσωματώσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και να ανοίξει ...

Support to Technological Infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3383 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2016

Η χρηματοδότηση θα παρέχεται για το συντονισμό και τη δικτύωση των Τεχνολογικών Υποδομών που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές , τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ .

FET Proactive: emerging themes and communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3384 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2016

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας , με στόχο την από κοινού διερεύνηση κατευθύνσεων και επιλογέών για να δημιουργήσουν μια σταθερή γραμμή βάσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων , και να ενθαρρύνουν την ανάδειξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας για μια ...

FET ERANET Cofund in Quantum Technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3385 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2016

Οι προτάσεις θα πρέπει να συντονίζουν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα για την έρευνα στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας εξαγγέλοντας προτάσεις που να χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη με συγχρηματοδότηση της ΕΕ με αποτέλεσμα την παροχή χορηγιών σε τρίτα μέρη .

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3341 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανταλλαγή MarieSkłodowska-Curie προσωπικού έρευνας και καινοτομίας (RISE).

M-ERA.NET Call 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3503 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2016

Ο κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της επιστήμης των υλικών συμπεριλαμβανομένων υλικών για τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 

ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3557 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2016

Τα Advanced Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαίρετους κύριους ερευνητές στο στάδιο της καριέρας τους όπου έχουν ήδη καθιερωθεί ως ηγέτες της έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές θα πρέπει να επιδείξουν τον επαναστατικό χαρακτήρα, τη ...

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3343 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2016

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3345 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2016

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT (cut off dates: 16/2/2016, 26/5/2016 and 4/10/2016)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3354 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016

Οι επιχορηγήσεις «Απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας, με τη χρηματοδότηση περαιτέρω εργασιών (δηλαδή δραστηριότητων που δεν είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από τις αρχικές ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3585 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ.

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3347 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2017

Δράση MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΚΔΚ) Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3587 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2017

Οι επιχορηγήσεις «Απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας, με τη χρηματοδότηση περαιτέρω εργασιών (δηλαδή δραστηριότητων που δεν είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από τις αρχικές ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3613 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2017

Τα ERC Consolidator grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα.

FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF RESEARCH INFRASTRUCTURES / Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3759 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής πρωτοβουλίας που θα κατευθύνει  προς νέα έρευνα και  καινοτομία στο συνεργατικό πλαίσιο, που θα εμπλέκει  τόσο την ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης, όσο επίσης και την βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), για το κοινό ...

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3313 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας εμβέλειας. Ο στόχος είναι να διευκολύνει και να υποστηρίξει την εφαρμογή, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των ερευνητικών υποδομών όπως προσδιορίζονται από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό ...

FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF RESEARCH INFRASTRUCTURES / Support to Technological Infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3760 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην προώθηση των δυνατοτήτων για καινοτομία στις ερευνητικές υποδομές. Η εφαρμογή ενός συντονισμένου οικοσυστήματος Τεχνολογικών Υποδομών, το οποίο θα λειτουργεί ως η βασική συνιστώσα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών, θα συμβάλει στη διασφάλιση τόσο της ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3310 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανταλλαγή MarieSkłodowska-Curie προσωπικού έρευνας και καινοτομίας (RISE).

TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT POINTS (NCP)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3342 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2017

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT/ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4076 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2017

Τα AdvancedGrants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαίρετους κύριους ερευνητές στο στάδιο της καριέρας τους όπου έχουν ήδη καθιερωθεί ως ηγέτες της έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές θα πρέπει να επιδείξουν τον επαναστατικό χαρακτήρα, τη ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT / ERC-Proof of Concept

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4173 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017

Η μεθοριακή έρευνα συχνά δημιουργεί απρόσμενες ή νέες ευκαιρίες για εμπορική ή κοινωνική εφαρμογή. Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept Grants αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC, με τη χρηματοδότηση περαιτέρω εργασιών (δηλ. Δραστηριότητες ...

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3344 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

Exascale HPC ecosystem development

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4170 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017

Ειδική πρόκληση: Ανάπτυξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικολογικού συστήματος HPC.

Transition to Exascale Computing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4171 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017

Ειδική πρόκληση: Η ωφέλεια από τις πλήρεις δυνατότητες του λογισμικού αποικοδόμησης, ιδιαίτερα μέσω από τα περιβάλλοντα προγραμματισμού υψηλής παραγωγικότητας, λογισμικού και διαχείρισης συστημάτων, της αποσυμπίεσης Ι/Ο και αποθήκευσης σε πολλαπλές βαθμίδες αποθήκευσης δεδομένων, ...

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES / Coordination and Support Action for Quantum Technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4172 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017

Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε, με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα σύννεφα [1], μια φιλόδοξη στρατηγική στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Συνοδεύτηκε από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Quantum Technologies [2], με το οποίο ανακοινώθηκε η πρόθεση να δημιουργηθεί μια εμβληματική ...

FET-OPEN - NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3315 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2017

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3346 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.

ERC Starting Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4196 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2017

Τα ERC Starting Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο αρχίζουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητας ...

MOBILITY FOR GROWTH

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3327 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2017

Η πρόσκληση αφορά στον τομέα της διακίνησης για την ανάπτυξη και περιλαμβάνει διάφορους τομείς του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος.

ERC Synergy Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4197 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2017

Τα ERC Synergy Grants αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα σε τουλάχιστον δύο έως και τέσσερις Κύριους Ερευνητές με τις ομάδες τους να συνδυάσουν δεξιότητες, γνώσεις και πόρους με νέους τρόπους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα. Ο στόχος είναι να προωθηθούν ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS / Innovative Training Networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4248 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2018

Τα Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και να μετατρέψουν τη γνώση και τις ιδέες σε προϊόντα και ...

European Researchers' Night

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4767 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2018

H Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, συνήθως την τελευταία Παρασκευή του μήνα Σεπτεμβρίου , και είναι η αφορμή για μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση για την προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας , ιδίως ανάμεσα στους νέους και τους γονείς τους. Οι βραδιές μπορεί να ξεκινούν νωρίς ...

ERC Consolidator Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4285 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018

Τα ERC Consolidator Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα.

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES / FET Flagship on Quantum Technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4317 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2018

Οι πρωτοβουλίες FET αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του "παιχνιδιού" στην οικονομία και την κοινωνία, ωφελώντας τους ευρωπαίους πολίτες και ανοίγοντας το δρόμο για παγκόσμια ηγετική θέση ...

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Connecting ESFRI infrastructures through Cluster projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4797 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE / Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4788 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Δεδομένων, προσφέροντας υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και τις δυνατότητες δεδομένων, και γρήγορη συνδεσιμότητα.

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE / HPC PPP - Centres of Excellence on HPC

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4789 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Δεδομένων, προσφέροντας υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και τις δυνατότητες δεδομένων, και γρήγορη συνδεσιμότητα.

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE / Support to the governance of High Performance Computing Infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4790 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Δεδομένων, προσφέροντας υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και τις δυνατότητες δεδομένων, και γρήγορη συνδεσιμότητα.

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST / Integrating Activities for Advanced Communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4791 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Η πρόσκληση στοχεύει στο άνοιγμα των βασικών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών σε όλους τους ...

SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION / Policy and international cooperation measures for research infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4792 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Η πρόσκληση στοχεύει στο άνοιγμα των βασικών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών σε όλους τους ...

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES / Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4793 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Η πρόσκληση στοχεύει στο άνοιγμα των βασικών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών σε όλους τους ...

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Access to commercial services through the EOSC hub

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4794 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING TECHNOLOGIES / emerging paradigms and communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4312 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά ...

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING TECHNOLOGIES / Community building in Neuromorphic Computing Technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4313 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2018

Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά ...

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES / FET-Open Coordination and Support Actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4765 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES / ERA-NET Cofund for FET Flagships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4316 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2018

Οι πρωτοβουλίες FET αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του "παιχνιδιού" στην οικονομία και την κοινωνία, ωφελώντας τους ευρωπαίους πολίτες και ανοίγοντας το δρόμο για παγκόσμια ηγετική θέση ...

FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING / International Cooperation on HPC

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4911 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT / ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5277 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2018

Τα Advanced Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαίρετους κύριους ερευνητές στο στάδιο της καριέρας τους όπου έχουν ήδη καθιερωθεί ως ηγέτες της έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές θα πρέπει να επιδείξουν τον επαναστατικό χαρακτήρα, τη ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4223 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2018

Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept Grants αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC, με τη χρηματοδότηση περαιτέρω εργασιών (δηλ. Δραστηριότητες που δεν είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από την αρχική επιχορήγηση έρευνας ERC) για την ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5094 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES/ Preparatory Actions for new FET Flagships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4315 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ: Λήξη 1ου σταδίου - 20 Φεβρουαρίου 2018 Λήξη 2ου σταδίου - 18 Σεπτεμβρίου 2018     Οι πρωτοβουλίες FET αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES / Co-funding of regional, national and international programmes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5093 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2018

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT: ERC Starting Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5325 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2018

Τα ERC Starting Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο αρχίζουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητας ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC SYNERGY GRANT: ERC Synergy Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5324 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2018

Τα ERC Synergy Grants αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα σε τουλάχιστον δύο έως και τέσσερις Κύριους Ερευνητές με τις ομάδες τους να συνδυάσουν δεξιότητες, γνώσεις και πόρους με νέους τρόπους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα. Ο στόχος είναι να προωθηθούν ...

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Open schooling and collaboration on science education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4795 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Support to the EOSC Governance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4909 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2018

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING TECHNOLOGIES / FET ERA-NET Cofund

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4314 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2018

Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά ...

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5407 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019

Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και να μετατρέψουν τη γνώση και τις ιδέες σε προϊόντα και ...

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT GRANT / ERC Proof of Concept Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5335 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ: Λήξη 1ου σταδίου - 19 Σεπτεμβρίου 2019 Λήξη 2ου σταδίου - 22 Ιανουαρίου 2019 Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept Grants αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC, με τη χρηματοδότηση ...

ERC Consolidator Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5356 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2019

Τα ERC Consolidator grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν άριστους κύριους ερευνητές σε εκείνο το στάδιο της σταδιοδρομίας τους από το οποίο μπορεί να εδραιώνουν ακόμη τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι  ερευνητές πρέπει να επιδείξουν τον πρωτοποριακό ...

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES / Preparatory Phase of new ESFRI projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4995 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2019

Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Θα διευκολύνει και θα στηρίξει την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ...

DEMONSTRATING THE ROLE OF RESEARCH INFRASTRUCTURES IN THE TRANSLATION OF OPEN SCIENCE INTO OPEN INNOVATION / Stimulate the innovation potential of SMEs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4990 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2019

Η παρούσα πρόσκληση θα ενισχύσει την καινοτομία των ερευνητικών υποδομών με την αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών, και μέσω της ευαισθητοποίησης της βιομηχανίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ερευνητική υποδομή στην ...

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Prototyping new innovative services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4908 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2019

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

DEMONSTRATING THE ROLE OF RESEARCH INFRASTRUCTURES IN THE TRANSLATION OF OPEN SCIENCE INTO OPEN INNOVATION / Network of research infrastructure Industrial Liaison and Contact Officers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4991 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Η παρούσα πρόσκληση θα ενισχύσει την καινοτομία των ερευνητικών υποδομών με την αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών, και μέσω της ευαισθητοποίησης της βιομηχανίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ερευνητική υποδομή στην ...

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST / Integrating Activities for Advanced Communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4992 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Η πρόσκληση στοχεύει στο άνοιγμα των βασικών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών σε όλους τους ...

SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION / Policy and international cooperation measures for research infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4993 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής για τις ερευνητικές υποδομές με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση του γενικού επιπέδου στήριξης στους αιτούντες του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ...

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD / Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4910 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτυχθεί το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES / Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4996 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Θα διευκολύνει και θα στηρίξει την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ...

Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures/ Fast track to the implementation of an ESFRI research infrastructure

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5408 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2019

Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Θα διευκολύνει και θα στηρίξει την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ...

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange/ Research and Innovation Staff Exchange

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5409 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Το πρόγραμμα RISE αφορά οργανισμούς από ακαδημαϊκούς και μη-ακαδημαϊκούς τομείς (συγκεκριμένα μικρομεσαίους οργανισμούς), τόσο στην Ευρώπη (κράτη-μέλη της ΕΕ και χώρες που συσχετίζονται με το Horizon 2020) όσο και εκτός Ευρώπης (τρίτες χώρες). Μέσω του προγάμματος, παρέχεται στήριξη για τη ...

Horizon Impact Award

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5485 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2019

Η Επιτροπή θα απονέμει σε ετήσια βάση βραβείο αναγνώρισης για την επιβράβευση των δικαιούχων που έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τα ερευνητικά τους αποτελέσματα για να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την αποτελεσματική εκμετάλλευση και ...

Call for proposals for ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5550 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2019

Οι προηγμένες επιχορηγήσεις έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στην οποία είναι ήδη εδραιωμένοι ερευνητικοί ηγέτες με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να επιδείξουν τον πρωτοποριακό χαρακτήρα, ...

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5457 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε νέους και έμπειρους ερευνητές κατόχους διδακτορικού, προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και απασχόλησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα (περίπου 2 χρόνια) σε άλλη χώρα. Επίσης η Δράση ...

FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING / Extreme scale computing technologies, methods and algorithms for key applications and support to the HPC ecosystem

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4912 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2019

Το FET Proactive στοχεύει στον εντοπισμό των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογικών παραδειγμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Για καθένα από αυτά, επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρεία και σταθερή ευρωπαϊκή βάση όσον αφορά τη γνώση, τα βασικά ...

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES / Co-funding of regional, national and international programmes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4364 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2019

Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MarieSkłodowska-Curie.

Call for proposals for ERC Starting Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5601 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2019

Τα ERC Starting Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο αρχίζουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα ...

Call for proposals for ERC Synergy Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5600 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2019

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη μιας μικρής ομάδας από δύο έως τέσσερις Κύριους Ερευνητές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους Κύριους Ερευνητές και τις ομάδες τους που εργάζονται ...

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES / Design Studies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4994 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2019

Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνητικών υποδομών παγκοσμίου επιπέδου που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Θα διευκολύνει και θα στηρίξει την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ...

FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5602 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2019

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες FET Flagships απευθύνονται στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την «αλλαγή του παιχνιδιού» στην οικονομία και την κοινωνία, ευνοώντας τους ευρωπαίους πολίτες και ...

European Data Infrastructure - Centres of Excellence in exascale computing

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5603 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2019

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας Ευρωπαϊκής Υποδομής Δεδομένων, προσφέροντας υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και τις δυνατότητες δεδομένων, και γρήγορη συνδεσιμότητα. Αυτό το θέμα αναπτύσσει και συμπληρώνει την πρόσκληση INFRAEDI-02-2018 για Κέντρα Αριστείας για ...

EIC Pathfinder pilot (FET-Proactive) Boosting emerging technologies / EIC Transition to Innovation Activities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5482 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

EIC Pathfinder pilot (FET-Proactive) Boosting emerging technologies / Emerging paradigms and communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5483 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2019

Παρατίθεται στα Αγγλικά

European Researchers' Night

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5646 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2020

H Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, συνήθως την τελευταία Παρασκευή του μήνα Σεπτεμβρίου , και είναι η αφορμή για μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση για την προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας , ιδίως ανάμεσα στους νέους και τις οικογένειές τους. Οι βραδιές μπορεί να ξεκινούν ...

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5605 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2020

Τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης (ΚΔΚ) στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά δημιουργικών, επιχειρηματικών και καινοτόμων ερευνητών σε πρώιμα στάδια, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και να μετατρέψουν τη γνώση και τις ιδέες σε προϊόντα και ...

Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5604 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2020

Τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών μπαταριών: βραχυπρόθεσμη έρευνα για προηγμένες ηλεκτροχημικές μεθόδους ιόντων λιθίου και διεργασίες παραγωγής, βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη έρευνα για ...

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5638 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2020

Το πρόγραμμα RISE αφορά οργανισμούς από ακαδημαϊκούς και μη-ακαδημαϊκούς τομείς (συγκεκριμένα μικρομεσαίους οργανισμούς), τόσο στην Ευρώπη (κράτη-μέλη της ΕΕ και χώρες που συσχετίζονται με το Horizon 2020) όσο και εκτός Ευρώπης (τρίτες χώρες). Μέσω του προγάμματος, παρέχεται στήριξη για τη ...

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES / FET-Open Challenging Current Thinking

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4764 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2020

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.

Integrating and opening research infrastructures of European interest

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5639 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020

Οι ευρωπαίοι ερευνητές χρειάζονται αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις καλύτερες ερευνητικές υποδομές προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα για την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας. Η πρόσκληση στοχεύει στο άνοιγμα των βασικών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών σε όλους τους ...

Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5640 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020

Η πρόσκληση αυτή θα ενισχύσει την καινοτομία των ερευνητικών υποδομών, μέσω της ευεσθητοποίησης της βιομηχανίας σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ερευνητική υποδομή για τη βελτίωση των προϊόντων τους, π.χ. πειραματικές εγκαταστάσεις δοκιμών, κέντρα καινοτομίας, γνωστικά κέντρα. Η συνεργασία ...

Support to policy and international cooperation / Strengthening the human capital of research infrastructures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5641 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020

Αυτή η πρόσκληση θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές έρευνας και τη διεθνή συνεργασία. Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την ανάπτυξη καλά καθορισμένων πολιτικών και συμφωνημένων μηχανισμών συνεργασίας και αξιολόγησης. Η παγκόσμια διάσταση των ...

FET Proactive – High Performance Computing (HPC) / International Cooperation on HPC

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5642 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2020

Η πρωτοβουλία HPC FET Proactive στοχεύει στη δημιουργία ενός παγκόσμιου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος HPC, με την ανάπτυξη τεχνολογιών κορυφαίας ποιότητας και λύσεων προς την απόκτηση υψηλής απόδοσης για φιλόδοξες επιστημονικές εφαρμογές και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας τη σύγκλιση των τεχνολογιών HPC, Big ...

FET Proactive – Boosting emerging technologies / Neuromorphic computing technologies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5817 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2020

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα επικεντρωθούν σε νέα υπολογιστικά υποστρώματα και μηχανές, βασισμένα σε νέα υλικά και αρχές μηχανικής για αποδοτική και χαμηλής ισχύος νευρομφική πληροφορική, μαζί με νέες θεωρίες, αρχιτεκτονικές και αλγόριθμους για νευρομορφικό υπολογισμό ...

Implementing the European Open Science Cloud

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5645 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2020

Αυτή η πρόσκληση θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC) πραγματικότητα. Η πρόσκληση θα αναπτύξει το οικοσύστημα EOSC, και θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές μια απρόσκοπτη, χωρίς διακρίσεις και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες και κατάλληλους τρόπους ...

FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges / Quantum Flagship - ERA-NET Cofund

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5631 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2020

Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες FET Flagships απευθύνονται στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι οποίες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την «αλλαγή του παιχνιδιού» στην οικονομία και την κοινωνία, ευνοώντας τους ευρωπαίους πολίτες και ...

FET Proactive – Boosting emerging technologies / emerging paradigms and communities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5818 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2020

Παρατίθεται στα Αγγλικά

FET Proactive – Boosting emerging technologies / Environmental Intelligence

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5819 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2020

Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συστηματική κατανόηση των κοινωνικοπεριβαλλοντικών σχέσεων, για παράδειγμα για να ρυθμιστούν ή να σχεδιάστούν πολιτικές και κίνητρα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθώς και για την παρακολούθσση της αποτελεσματικότητάς τους με την πάροδο του χρόνου ...

Call for proposal for ERC Advanced Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5877 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/08/2020

Οι επιχορηγήσεις έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ήδη καθιερωμένους ερευνητικούς ηγέτες με αναγνωρισμένο ιστορικό  επιτευγμάτων. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, φιλοδοξία και σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης.

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5637 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2020

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει ευκαιρίες σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας να αποκτήσουν και να μεταφέρουν νέες γνώσεις και να εργαστούν σε τομείς έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη (κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020») και ...

Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5717 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2020

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) είναι: ERC-2019-PoC-1: 21 Ιανουαρίου 2020 ERC-2019-PoC-2: 23 Απριλίου 2020 ERC-2019-PoC-3: 17 Σεπτεμβρίου 2020 Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept Grants αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αξίας της εξαιρετικής έρευνας που ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.