Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020

Περίληψη

Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιαίτερα προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την Επένδυση  στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς επίσης και προγραμμάτων του στόχου της Εδαφικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ΕΕΣ).


Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE αποτελεί ένα από τα μέσα για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Η Πολιτική Συνοχής επιδιώκει την αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.


Σε συνέχεια της επιτυχίας του INTERREG IVC (2007-2013),  το Πρόγραμμα INTERREG Europe αναπτύχθηκε ούτως ώστε να συνεχίσει το έργο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των περιφερειακών πολιτικών.


Ο κύριος στόχος του προγράμματος αποσκοπεί στη  βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως των προγραμμάτων για Επένδυση  στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση και ειδικά, των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου ΕΕΣ, με την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των φορέων.

 

Ειδικότερα, το INTERREG Europe εστιάζεται σε δύο επιχειρησιακούς στόχους:

 1. Να διευκολύνει τη συνεχή εκμάθηση πολιτικών και τη κεφαλαιοποίηση των πρακτικών μεταξύ των φορέων περιφερειακής σημασίας, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή πολιτική, και ιδιαίτερα την εφαρμογή των προγραμμάτων για Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς επίσης και στην ΕΕΣ.
 2. Να υποστηρίξει την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των φορέων περιφερειακής σημασίας με στόχο να ενσωματώσει χρήσιμα αποτελέσματα και γνώσεις που αποκτήθηκαν λόγω της συνεργασίας στις περιφερειακές πολιτικές και ιδιαίτερα στα προγράμματα που αφορούν σε επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς επίσης και στην ΕΕΣ.

Σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, το πρόγραμμα υποστηρίζει δύο τύπους δράσεων:

 • Διαπεριφερειακά έργα συνεργασίας και
 • Πλατφόρμες Εκμάθησης Πολιτικών.

 

Το INTERREG Europe καλύπτει τους ακόλουθους θεματικούς στόχους:

 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

α)  ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

α)  Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε  περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.

Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

α) Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων


Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

α) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

β) Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθησης της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 359 εκ. ευρώ. 322,4 εκ. ευρώ αφορούν σε προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας που υλοποιούνται από τους εταίρους της ΕΕ. Εταίροι από τη Νορβηγία και την Ελβετία θα συγχρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους των αντίστοιχων χωρών τους. 15,3 εκ ευρώ θα διατεθούν για τις πλατφόρμες εκμάθησης πολιτικών και 21,3 εκ ευρώ για την τεχνική βοήθεια και συγκεκριμένα την προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

•85% ΕΤΠΑ για τους δημόσιους φορείς και οργανισμούς δημοσίου δικαίου από όλα τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ •75% ΕΤΠΑ για ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς από όλα τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ •50% Νορβηγική χρηματοδότηση για τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς από τη Νορβηγία •Ελβετική χρηματοδότηση - εταίροι από την Ελβετία, καλούνται να επικοινωνήσουν με το εθνικό σημείο επαφής Interreg Ελβετία για να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν την Ελβετία

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω οργανισμούς που βρίσκεται στα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς και την Νορβηγία και Ελβετία είναι δικαιούχοι για χρηματοδότηση Interreg Europe:

•Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
•Οργανισμοί που διέπονται από νομοθεσία δημοσίου δικαίου (π.χ οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, οργανισμοί που ενισχύουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια).
•Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Περαιτέρω πληροφόρηση μπορεί να εξευρεθεί στο μέρος 4.4.2 του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Μαριλένα Αγιομαμίτου

Λειτουργός Προγραμματισμού

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Τηλ:  +35722602870

Email: [email protected]

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/default.aspx

 

 

Σημείο Επαφής EE

Erwin Siweris

Διευθυντής Προγράμματος
Tel: +33 328 144 102

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

www.interregeurope.eu.Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (4 αποτελέσματα)


1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3107 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2015

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3501 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/05/2016

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3922 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5274 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2018

Η προκήρυξη αφορά σε προτάσεις για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναλυτική περιγραφή της δράσης αυτής παρέχεται στο μέρος "C" Projects του Εγχειριδίου του Προγράμματος.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.