Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/07/2015 με την απόφαση CCI2014TC16RFCB055.

 

Επιλέξιμες περιοχές

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου  Νομός Κυκλαδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

 

Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

 

Το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος έχει στόχο:

 

 • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
 • την κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα
 • την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας:

 

 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή.

Ειδικός Στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού).

Ειδικός Στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

 

 1. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ειδικός Στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ειδικός Στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

Ειδικός Στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

 1. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Ειδικός Στόχος 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ειδικός Στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ειδικός Στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ειδικός Στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Συνολικός Προϋπολογισμός

€54.072.416,00 εκ των οποίων €45.961.551 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και τα €8.110.865 (15%) από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημείωση: Οι Δικαιούχοι του έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
β. οργανισμούς δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ), πέραν των νομικών προσώπων της παραγράφου (α), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχουν νομική προσωπικότητα και πληρούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους:
i. η δραστηριότητά τους χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή
ii. η διαχείρισή τους υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή
iii. περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
γ. ιδιωτικούς οργανισμούς: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα
ii. δεν διανέμουν κέρδη
iii. λειτουργούν για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Εταιρικά σχήματα που αποτελούνται μόνο από φορείς της κατηγορίας (γ) δεν θα είναι επιλέξιμα.

Σημειώνεται οτι ιδιωτικές εταιρίες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες (β) και (γ), δεν είναι επιλέξιμες.
Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,
1. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση της πράξης τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και
2. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
i. να είναι εθνική αρχή ή
ii. να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και (γ)]:
- Στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο δικαιούχος του έργου,
- στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο δικαιούχος του Έργου.

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κωνσταντία Κωνσταντίνου

Λειτουργός Προγραμματισμού
[email protected]
+357 22 602949

http://www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia/

Σημείο Επαφής EE

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλεφωνικό Κέντρο:  +30 2310 469600
Fax: +30 2310 469 602

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.greece-cyprus.eu/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (2 αποτελέσματα)


Πρώτη (1η) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3402 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος που είναι οι ακόλουθοι: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές Διατήρηση και προστασία ...

ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3609 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2017

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο  πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2 & 3 και των αντίστοιχων ειδικών στόχων 2.1, 3.2, 3.3 και 3.4 του Προγράμματος Συνεργασίας 


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.