Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III

Περίληψη

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας το οποίο αφορά την ανταλλαγή και τη μάθηση με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι ένα από τα όργανα της Πολιτικής Συνοχής το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα 28 Κράτη Μέλη, καθώς και από τη Νορβηγία και την Ελβετία.


Περιγραφή Προγράμματος

Εδώ και 10 χρόνια το URBACT αποτελεί ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στόχο του έχει να στηρίξει την βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη στις πόλεις της Ευρώπης. Η αποστολή του προγράμματος URBACT είναι να βοηθήσει τις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν κοινές αστικές προκλήσεις, χρησιμοποιώντας τη δικτύωση, τη μάθηση από εμπειρίες άλλων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αναγνώριση καλών πρακτικών, με στόχο τη βελτίωση των αστικών πολιτικών.

 

Σε συνέχεια της επιτυχίας των προγραμμάτων URBACT Ι και ΙΙ, το URBACT ΙΙΙ (2014-2020) αναπτύχθηκε ούτως ώστε να συνεχίσει το έργο της προώθησης της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και να συμβάλει στην επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 

Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ θα επικεντρωθεί στους πιο κάτω 4 κύριους στόχους:

 1. Επάρκεια παροχής πολιτικής: Να βελτιώσει την επάρκεια των πόλεων ούτως ώστε να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.
 2. Σχεδιασμός Πολιτικής: Να βελτιώσει το σχεδιασμό των βιώσιμων και αστικών πολιτικών και πρακτικών στις πόλεις.
 3. Εφαρμογή Πολιτικής: Να βελτιώσει την εφαρμογή των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και δράσεων στις πόλεις.
 4. Απόκτηση και διάδοση γνώσεων: Να βεβαιωθεί ότι όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν πρόσβαση στη γνώση και μοιράζονται την τεχνογνωσία σε σχέση με όλες τις όψεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

Ο κεντρικός πυρήνας των δραστηριοτήτων του προγράμματος URBACT ΙΙΙ αποτελείται από διακρατικά δίκτυα ανταλλαγής και μάθησης. Τα διακρατικά δίκτυα του URBACT έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τις τοπικές πολιτικές και πρακτικές μέσω της υποστήριξης του σχεδιασμού και της εφαρμογής βιώσιμων και ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών.

 

Υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη δικτύων (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) και στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος – σύνδεσμος www.urbact.eu):

 

 • Δίκτυα σχεδιασμού δράσεων
 • Δίκτυα εφαρμογής
 • Δίκτυα μεταφοράς

        Η θεματολογία του URBACT ΙΙΙ καλύπτει τους ακόλουθους θεματικούς στόχους:

 

Οικονομία και Ανταγωνισμός

 1. Ενδυνάμωση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 2. Ενίσχυση της πρόσβασης και ποιοτική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων.
 4. Υποστήριξη της μετακίνησης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Αστικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα

 1. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
 3. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και καταπολέμηση της συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.

Απασχόληση, κοινωνία και εκπαίδευση

 1. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
 2. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.
 3. Επένδυση στην εκπαίδευση, στις ικανότητες και στη δια βίου μάθηση μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικής υποδομής.
 4. Ανάπτυξη επάρκειας.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του URBACT ΙΙΙ ανέρχεται στα €96,3 εκ. Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από το

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται στα πλαίσια του URBACT υπολογίζεται στο επίπεδο του δικτύου με βάση τα ποσοστά που ισχύουν για κάθε εταίρο. -Εταίροι από ‘περισσότερο ανεπτυγμένες’ περιοχές θα συγχρηματοδοτούνται μέχρι 70% από το ΕΤΠΑ -Εταίροι από ‘λιγότερο ανεπτυγμένες’ περιοχές ή μεταβατικές περιοχές θα συγχρηματοδοτούνται μέχρι 85% από το ΕΤΠΑ -Εταίροι από τη Νορβηγία θα συγχρηματοδοτούνται μέχρι 50% από εθνικούς πόρους της Νορβηγίας -Εταίροι από την Ελβετία θα συγχρηματοδοτούνται μέχρι 50% από εθνικούς πόρους της Ελβετίας. Με βάση τα πιο πάνω, οι Δικαιούχοι στην Κύπρο δικαιούνται μέχρι 70% συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αστική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Οι κύριοι Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι πόλεις από τα 28 Κράτη Μέλη, της Νορβηγία και την Ελβετία, οι οποίες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Στα πλαίσια του URBACT ΙΙΙ, η Δικαιούχος ‘Πόλη’ συνιστά τη δημόσια τοπική αρχή η οποία εκπροσωπεί:
•Πόλεις, Δήμους, Κοινότητες
•Ενδο-δημοτικές βαθμίδες διακυβέρνησης όπως π.χ. περιοχές ή περιφέρειες πόλεων, στις περιπτώσεις όπου εκπροσωπούνται από μια πολιτικό-διοικητική αρχή η οποία έχει την αρμοδιότητα για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών που εμπίπτουν στον τομέα πολιτικής ο οποίος καλύπτεται από το συγκεκριμένο δίκτυο του URBACT στο οποίο θέλουν να συμμετάσχουν.
•Μητροπολιτικές αρχές και οργανωμένοι οικισμοί στις περιπτώσεις όπου εκπροσωπούνται από μια πολιτικό-διοικητική αρχή η οποία έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητές της σχετικά με τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών στον τομέα πολιτικής ο οποίος καλύπτεται από το δίκτυο του URBACT.
Άλλοι Δικαιούχοι:
•Τοπικές αντιπροσωπείες οι οποίες ορίζονται ως δημόσιοι ή ημι-δημόσιοι οργανισμοί και συστάθηκαν από μια πόλη, ανήκουν εν μέρει ή εξολοκλήρου στην τοπική αρχή και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών (οικονομική ανάπτυξη, προμήθεια ενέργειας, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές, κλπ.)
•Επαρχιακές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, σε ότι αφορά αστικά θέματα
•Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σε ότι αφορά αστικά θέματα

Εθνικά Σημεία Επαφής

Χριστιάνα Σύζηνου

Διοικητικός Λειτουργός Α’

Μονάδα Ευρωπαικών Ταμείων

Υπουργείο Εσωτερικών

Τηλ.: 357 22 409 920

www.urbact.eu

Σημείο Επαφής EE

Thierry Picquart

Administration & Coordination Manager

URBACT Secretaria

Τηλ.: 33 (0) 1 85 58 61 87

www.urbact.eu

Ιστοσελίδα

http://urbact.eu/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία 20 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3008 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2015

Ο κύριος στόχος των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων είναι να βελτιώσουν την ικανότητα των πόλεων ώστε να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πιο συγκεκριμένα να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους  να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Δημιουργία Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3500 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2016

Η νέα πρόσκληση αφορά στη Δημιουργία Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) , ένα νέο τύπο δικτύωσης που στοχεύει στην υποστήριξη των πόλεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και σχεδίων δράσης αστικής ανάπτυξης.   Μέσω της λειτουργίας των Δικτύων Υλοποίησης ...

Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καλών Πρακτικών

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4241 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2018

Ο κύριος στόχος των Δικτύων Μεταφοράς  είναι να βελτιώσει την ικανότητα των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης και σχεδίων δράσης σε ευρωπαϊκές πόλεις.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.