ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Περίληψη

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιοτήτων:

 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.


Περιγραφή Προγράμματος

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η συμβολή στην υλοποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Η  βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.
 • Η διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων , λόγω χάρη για στρατηγικές και έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η  συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και  ενσωμάτωση.

 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ειδικοί στόχοι είναι

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής , κυρίως μέσω της ανάπτυξης,, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομέων, όπου δει, προσεγγίσεων βασισμένων στο οικοσύστημα.
 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που βασίζονται στο οικοσύστημα, με προτεραιότητα, όπου δει, σε όσα εφαρμόζουν προγέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.
 • Η  διεκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα, λόγου χάρη για στρατηγικές και έργα προσαρμογής  στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα, όπου δει, στις προσεγγίσεις που βασίζοναι στο οικοσύστημα.
 • Η  συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση.

 

Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της ευαισθητοποίησης για κλιματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική  που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του κλίματος, και η προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπυξη.
 • Η υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του κλίματος, και η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ των συμμετέχοντων και της εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση και συμβολή για αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

Η προώθηση της βελτίωσης της κλιματικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβνομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή του.

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€864,163,750

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

55%-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος / Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κα Μαριλένα Παπασταύρου

Λειτουργός Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο: 22 408926

Ηλεκτρονική διεύθυνσηl: [email protected]

Φαξ: 22 774945

 

Σημείο Επαφής EE

ΓΔ Περιβάλλοντος

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (21 αποτελέσματα)


2020 Call for proposals for Integrated Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5834 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 6 Οκτωβρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Νοέμβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Μάρτιος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Τα ολοκληρωμένα έργα είναι έργα που υλοποιούνται σε ευρεία ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5835 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τρία είδη έργων της δράσης για το κλίμα: Έργα για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος Έργα για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος Έργα για κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2725 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

NGO operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5708 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2015

Οι χορηγίες λειτουργίας καλύπτουν συγκεκριμένα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα μη κερδοσκοπικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι ενεργοί στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κλιματικής αλλαγής και ασχολούνται με την ανάπτυξη και υλοποίηση Κοινοτικών πολιτικών ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants -Climate Action Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2977 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2974 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Capacity Building Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2726 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2976 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Climate Action Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2975 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3431 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Technical Assistance Projects Climate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3433 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Environment (NAT - Nature and Biodiversity and GIE - Environmental Governance and Information)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3434 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Integrated Projects Climate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3432 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Change Mitigation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4066 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Change Adaptation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4067 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Climate Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4068 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5707 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών.

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5509 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2019

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5706 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και από τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κίμα) και θα καλύπτει επιχορηγήσεις για δράσεις στο πλαίσιο των "Ολοκληρωμένων Έργων".

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5510 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2019

Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και να προετοιμάσουν την ΕΕ για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τρεις πτυχές της δράσης για ...

2020 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5833 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.