ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περίληψη

Το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον συγκεντρώνεται σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

 1. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
 2. Φύση και Βιοποικιλότητα
 3. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.


Περιγραφή Προγράμματος

Πιο κάτω αναφέρονται οι στόχοι για τον καθένα από τους 3 τομείς προτεραιότητας.

 1. Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, για περιβαλλοντικές προκλήσεις, που προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, περιλαμβανομένου και του σεβασμού για τον δεσμό που υπάρχει μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, και η υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένου και του χάρτη πορείας που οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.
 • Η υποστήριξη της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και του αέρα.
 • Η βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης και η εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.
 1. Φύση και βιοποικιλότητα

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένης και της Στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κυρίως μέσω της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων.
 • Η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.
 • Η βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη , εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα εντός και έκτος της Ένωσης.
 1. Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Η προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης  υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος, και προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και νέων προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης.
 • Η υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος, και διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμων συνεργασίας μεταξύ παραγόντων και εκπαίδευσης.
 • Η προώθηση και συμβολή για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και επιβολή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.
 • Η προώθηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€2,592,491,250

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

55%-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε

Θεματικές Κατηγορίες

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κύπρος)
κα Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τηλέφωνο: 22 408926
E-mail: [email protected]
Φαξ: 22 774945

Σημείο Επαφής EE

ΓΔ Περιβάλλοντος: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (42 αποτελέσματα)


2020 Call for proposals for Integrated Projects under the LIFE sub-programme for Environment

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5831 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 6 Οκτωβρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Νοέμβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Μάρτιος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Τα ολοκληρωμένα έργα είναι έργα που υλοποιούνται σε ευρεία ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants -Environment Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2723 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2722 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Operating grants to European environmental and/or climate NGOs- Call for proposals for 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2781 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Μη - κυβερνητικές οργανώσεις ( ΜΚΟ ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος ή / και στη δράση για το κλίμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τις επιχορήγηση των λειτουργικών τους εξόδων από το πρόγραμμα LIFE . Οι επιχορηγήσεις αυτές καλύπτουν ορισμένες διοικητικές και λειτουργικές ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2720 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2721 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

NGO operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2969 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2015

Οι χορηγίες λειτουργίας καλύπτουν συγκεκριμένα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα μη κερδοσκοπικών φορέων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είναι ενεργοί στον τομέα του περιβάλλοντος ή της κλιματικής αλλαγής και ασχολούνται με την ανάπτυξη και υλοποίηση Κοινοτικών πολιτικών ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants -Environment Sub-programme: Technical Assistance Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2973 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2014 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Capacity Building Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2724 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Integrated Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2972 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Traditional Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2970 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

2015 Call for proposals for LIFE Action Grants - Environment Sub-programme: Preparatory Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2971 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2015

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Traditional projects Environment (ENV - Environment and Resource Efficiency)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3426 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Technical Assistance Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3429 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Preparatory Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3427 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

Integrated Projects Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3428 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσης ...

FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4032 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Οι στόχοι αυτής της δράσης είναι η προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης του περιβάλλοντος ή / και του κλίματος. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να εντοπιστούν και να υποστηριχθούν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που είναι σε θέση να ενισχύσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / LIFE Preparatory Projects for the European Solidarity Corps

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4073 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Technical Assistance projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4075 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environment & Resource Efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4069 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Nature & Biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4070 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Environmental Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4071 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Preparatory projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4072 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

2017 Call for proposals for LIFE Grants / Integrated projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4074 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 για επιχορηγήσεις ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Technical Assistance Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5228 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

Call for Proposals for Operating Grants to finance Specific Grant Agreements (SGAs) with the Non-Governmental Organisations (NGOs) that concluded a Framework Partnership Agreements (FPAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5230 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Preparatory Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5229 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2018

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

2018 Call for proposals for Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5224 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις δράσεων μέσα από το LIFE. Η πρόσκληση ...

2018 Call for proposals for Traditional Projects under the LIFE sub-programme for Climate Action (2 stage call)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5226 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 15 Ιουνίου 2018: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2018: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση 15 Ιανουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής ...

Calls for Proposals for Action Grants to finance "Integrated Projects" under the LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5227 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 15 Ιουλίου 2018: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων (concept notes) 28 Φεβρουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης από τους επιλεγμένους υποψηφίους Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη ...

2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5503 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης, μέσω της διεύρυνσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών.

2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5508 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2019

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5504 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2019

Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των Πόρων του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον, έχει ως στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5505 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε ...

2019 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance & information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5507 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση  του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ. Τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό ...

2019 Call for proposals for Integrated Projects under both LIFE sub-programmes for Environment and Climate Action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5511 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019

Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και από τα δύο υποπρογράμματα LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κίμα) και θα καλύπτει επιχορηγήσεις για δράσεις στο πλαίσιο των "Ολοκληρωμένων Έργων".

Calls for proposals for action grants to finance "preparatory projects" under the LIFE sub-programmes for environment (Second Round)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5704 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2019

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος LIFE, τα Προπαρασκευαστικά Έργα καλύπτουν ειδικές ανάγκες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπίπτει το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον. 

Calls for proposals for action grants to finance "preparatory projects" under the LIFE sub-programmes for environment (Third Round)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5705 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/03/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ: 1η καταληκτική ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου 2019 2η καταληκτική ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2020 3η καταληκτική ημερομηνία: 25 Μαρτίου 2020 Τα προπαρασκευαστικά σχέδια στα οποία στοχεύει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπούν στην προετοιμασία της ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5828 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα των ...

2020 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5829 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα ...

2020 LIFE call for proposals for Traditional projects – Environmental Governance & Information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5830 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩN ΣΕ 2 ΣΤΑΔΙΑ: 14 Ιουλίου 2020: Προθεσμία υποβολής των concept notes Οκτώβριος 2020: Ενημέρωση επιλεγμένων αιτητών ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Φεβρουάριος 2021: Προθεσμία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης Η προτεραιότητα στον τομέα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση ...

2020 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5832 Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) Υποπρόγραμμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/07/2020

Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Assistance projects) παρέχουν, μέσω επιχορηγήσεων, οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους αιτητές να προετοιμάσουν Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects). Ο συντονιστής δικαιούχος πρέπει να υποβάλει πλήρη πρόταση Ολοκληρωμένου Έργου πριν από το τέλος του ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.