ΕΥΡΑΤΟΜ

Περίληψη

Το Ευρατόμ είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα έρευνας σχετικά με την πυρηνική έρευνα και κατάρτιση.


Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρατόμ στοχεύει στην προώθηση της πυρηνικής έρευνας και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, με έμφαση στην συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, την ασφάλεια και την προστασία από την ακτινοβολία, συμβάλλοντας στην μακροπρόθεσμη απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος με ένα ασφαλή, αποτελεσματικό και σίγουρο τρόπο. Για επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα ενισχύσει τα αποτελέσματα για τις τρεις προτεραιότητες του προγράμματος Ορίζοντας 2020: Επιστήμη Αριστείας, Βιομηχανική Υπεροχή και Κοινωνικές Προκλήσεις.

Οι έμμεσες δράσεις του Προγράμματος Ευρατόμ συγκεντρώνονται σε δύο τομείς:

 • Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία
 • Έρευνα της σύντηξης με στόχο την ανάπτυξη περιορισμένης μαγνητικής σύντηξης ως πηγή ενέργειας.

Το πρόγραμμα Ευρατόμ δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη πυρηνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και τη διαχείριση των αποβλήτων και να επιτύχει το ψηλότερο επίπεδο προστασίας από την ακτινοβολία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα διεξάγει έρευνα στις ιατρικές χρήσεις της ακτινοβολίας, προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Για την έρευνα της σύντηξης, το Πρόγραμμα απαιτεί μια ουσιαστική αναδιοργάνωση που θα υποστηρίξει  τη στροφή από καθαρά, ακαδημαϊκή έρευνα σε επιστημονικά ερωτήματα σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας μελλοντικών εγκαταστάσεων όπως του ITER. Αυτό θα επιτρέψει τη σύντηξη να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύντηξη γύρω στα μέσα του αιώνα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας θα υποστηρίζονται από απλούστερη νομοθεσία,  διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πέρα από αυτήν. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ, το Πρόγραμμα θα τρέξει για πέντε χρόνια, κατά τα έτη 2014-2018.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€2,373,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Διάστημα
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

17/02/2014

Λήξη Υποβολής

 17/02/2014

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

Download NCP of Cyprus H2020_Εθνικά Σημεία Επαφής ΙΠΕ για Η2020.pdf

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratomΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (7 αποτελέσματα)


PRIZE - INNOVATION SOFT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2466 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2014

Με την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτομίας στην έρευνα της σύντηξης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει καινοτομίες στον τομέα της έρευνας και θα προβάλει τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους ερευνητές, ερευνητικές ομάδες ή βιομηχανίες. Η προβολή αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δυναμική για την ...

EURATOM FISSION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2524 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2014

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το παρόν Πρόγραμμα εργασίας έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) το οποίο συμπληρώνει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Οι ...

EURATOM FISSION - 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2743 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποστήριξη της αδειοδότησης των Δυτικών πυρηνικών καυσίμων για τους αντιδραστήρες VVER που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόσκληση χρηματοδοτεί δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας.

PRIZE-INNOVATION SOFT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3379 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2016

Το Βραβείο Καινοτομίας SOFT προσφέρεται να αναδείξει και να επιβραβεύσει την αριστεία στον τομέα της καινοτομίας στην έρευνα της σύντηξης , καθώς και την ποιότητα των ερευνητών και των βιομηχανιών που συμμετέχουν.

EURATOM FISSION 2016-2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3372 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2016

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το παρόν Πρόγραμμα εργασίας έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) το οποίο συμπληρώνει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Οι ...

SOFT Innovation Prize

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4812 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018

Το Βραβείο Καινοτομίας SOFT προσφέρεται να αναδείξει και να επιβραβεύσει την αριστεία στον τομέα της καινοτομίας στην έρευνα της σύντηξης , καθώς και την ποιότητα των ερευνητών και των βιομηχανιών που συμμετέχουν.

Nuclear Fission and Radiation Protection Research

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5424 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: ΕΥΡΑΤΟΜ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης Euratom 2019-2020. Τα θέματα της πρόσκλησης οργανώνονται σε έξι ενότητες: Α. Πυρηνική ασφάλεια Β. Αποξήλωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος Γ. ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.