ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET

Περίληψη

Στα πλαίσια του Erasmus+ υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το Πρόγραμμα Jean Monnet, το οποίο λειτουργεί από το 1989, με στόχο την προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά τον κόσμο. Οι Ευρωπαϊκές σπουδές καλύπτουν θέματα μελέτης της Ευρώπης γενικά με έμφαση στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καλύπτουν ακόμα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και την προώθηση του Ευρωπαϊκού μοντέλου συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ λαών και πολιτισμών.


Περιγραφή Προγράμματος

Οι δράσεις που επιχορηγούνται στα πλαίσια του Jean Monnet, με τα χαρακτηριστικά τους είναι οι εξής:

 • Jean Monnet Modules (teaching and research): H διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια, με 40 διδακτικές ώρες το χρόνο (σύνολο 120). Καλύπτει διδακτικό και άλλο κόστος (ταξιδιωτικά, παραγωγής διδακτικού υλικού κλπ.)
 • Jean Monnet Chairs (teaching and research): Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια, με 90 διδακτικές ώρες το χρόνο (σύνολο 270). Καλύπτει διδακτικό και άλλο κόστος (ταξιδιωτικά, παραγωγής διδακτικού υλικού κλπ.)
 • Jean Monnet Centres of Excellence (teaching and research):  Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια και απευθύνεται σε Ιδρύματα στα οποία έχει ήδη απονεμηθεί JM Chair σε προηγούμενη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων. Καλύπτει κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα έξοδα.
 • Jean Monnet Support to Institutions and Associations: Διαρκεί τρία χρόνια. Καλύπτει κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα έξοδα.
 • Jean Monnet Networks (policy debate with the academic world): Τρία χρόνια. Απαιτείται η συνεργασία 5 Ιδρυμάτων ή οργανισμών από 5 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Καλύπτει άμεσα έξοδα (κόστος προσωπικού, διδακτικά και ταξιδιωτικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού, υπεργολαβίες και άλλα) και έμμεσα έξοδα.
 • Jean Monnet Projects (policy debate with the academic world): 12 – 24 μήνες. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από ένα Ίδρυμα ή Οργανισμό, αλλά το σχέδιο μπορεί να εμπλέξει και άλλους εταίρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Καλύπτει μοναδιαία έξοδα για διοργάνωση συνεδρίων/ σεμιναρίων, ταξιδιωτικά και διαβίωσης για ομιλητές από άλλη χώρα, και για άλλες δραστηριότητες (ιστοσελίδα, υλικό διάδοσης, διερμηνεία κλπ).

 

Αναλυτικότερη περιγραφή παρατίθεται στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

1. Jean Monnet Module: Μέγιστη επιχορήγηση 30.000 EUR - 75% του συνολικού προϋπολογισμού 2. Jean Monnet Chair: Μέγιστη επιχορήγηση 50.000 EUR - 75% του συνολικού προϋπολογισμού 3. Jean Monnet Centre of Excellence: Μέγιστη επιχορήγηση 100.000 EUR - 80% του συνολικού προϋπολογισμού 4. Jean Monnet Support to Institutions and Associations: Για ιδρύματα δεν υπάρχει μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης. Για συνδέσμους η μέγιστη επιχορήγηση είναι 50.000 EUR. Για όλα τα έργα: 80% του συνολικού προϋπολογισμού 5. Jean Monnet Networks: Μέγιστη επιχορήγηση 300.000 EUR - 80% του συνολικού προϋπολογισμού 6. Jean Monnet Projects: Μέγιστη επιχορήγηση 60.000 EUR - 75% του συνολικού προϋπολογισμού

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 448 888

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

 

 

 

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (6 αποτελέσματα)


Jean Monnet actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2412 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2014

Θέσεις, θέματα, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανώσεις, δίκτυα, έργα: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ...

Jean Monnet actions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2804 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2015

Θέσεις, θέματα, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανώσεις, δίκτυα, έργα: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στον τομέα των σπουδών της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα στοχεύουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού ...

Jean Monnet Actions - Chairs, modules, centres of excellence, support to associations, networks, projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3302 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2016

Θέσεις, θέματα, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανώσεις, δίκτυα, έργα: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ...

Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3631 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2017

Θέσεις, θέματα, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε ιδρύματα και οργανώσεις, δίκτυα, έργα: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και στην έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του ...

Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4494 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2018

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στα πλαίσια του Jean Monnet στοχεύουν στην αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά το παγκόσμιο. Οι Δράσεις είναι επίσης σχεδιασμένες για να ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε θέματα ...

Jean Monnet actions - Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5371 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ JEAN MONNET
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2019

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στα πλαίσια του Jean Monnet στοχεύουν στην αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών ανά το παγκόσμιο. Οι Δράσεις είναι επίσης σχεδιασμένες για να ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε θέματα ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.