ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Περίληψη

Τομέας: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: (α) Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων (β) Συμμαχίες Γνώσης – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (γ) Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (δ) Ανάπτυξη Ικανοτήτων – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Νεολαία


Περιγραφή Προγράμματος

 • Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων – Δραστηριότητεςπου ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών/ ιδρυμάτων με σκοπό την καινοτομία και την ανταλλαγή πρακτικών:
  • Δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών
  • Δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και επικύρωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
  • Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την ένταξη τους σε δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
  • Διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν επιχειρηματικές νοοτροπίες και δεξιότητες, με σκοπό να ενθαρρύνουν την ενεργό επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικές επιχειρηματικότητας)

Μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακές.

 • Συμμαχίες Γνώσης – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι Συμμαχίες Γνώσης στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία και προώθησή της στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Στοχεύουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και εκμάθησης
 • Τόνωση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων του προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού προσωπικού
 • Διευκόλυνση της ανταλλαγής, της ροής και της συν-δημιουργίας της γνώσης.

 

Οι Συμμαχίες Γνώσης είναι διακρατικές, δομημένες και βασίζονται σε έργα που οδηγούνται από τα αποτελέσματα, μεταξύ οργανισμών ανώτερης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.  Υποστηρίζουν τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ενισχύουν την καινοτομία στην ανώτερη εκπαίδευση, τον επιχειρηματικό κόσμο και το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
 • Αναπτύσσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και δεξιότητες
 • Τονώνουν τη ροή και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων

 

 • Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κενών στις δεξιότητες, στην ενίσχυση της ανταπόκρισης των αρχικών και συνεχιζόμενων συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και στη ζήτηση νέων δεξιοτήτων σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ.

 

Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσα από:

 • Τον εκμοντερνισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αξιοποίησης της δυνατότητας για οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία, σε τοπικά και περιφερειακά επίπεδα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τομέων που εμπλέκονται
 • Την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσης και πρακτικής μεταξύ ιδρυμάτων τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μάθησης που βασίζεται στην εργασία
 • Διευκόλυνση της κινητικότητας του εργασιακού δυναμικού, της αμφίδρομης εμπιστοσύνης και της αυξανόμενης αναγνώρισης των προσόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς που εμπλέκονται

Οι Τομεακές Συμμαχίες είναι διακρατικά έργα που στηρίζονται σε τεκμηριωμένες τάσεις σε συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και δεξιότητα που χρειάζεται κανείς για να αποδώσει σε ένα ή περισσότερα πεδία. Οι Τομεακές Συμμαχίες θα σχεδιάσουν κοινά προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και μεθοδολογίες κατάρτισης. Συγκεκριμένη έμφαση θα δοθεί σε εκπαίδευση βασιζόμενη στην εργασία, παρέχοντας έτσι τους εκπαιδευόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Οι τομείς που θα είναι επιλέξιμοι σε αυτή τη Δράση είναι όσοι έχουν εγκαθιδρυμένο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τομεακών Δεξιοτήτων, δηλαδή οι ακόλουθοι:

 • Ένδυση
 • Εμπόριο

ΚαιόσοιπαρουσιάζουνανισορροπίεςστιςδεξιότητεςπουοιυφιστάμενεςπολιτικέςτηςΕΕανταποκρίνονται:

 • Προχωρημένη Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
 • Πολιτιστικός κλάδος και κλάδος δημιουργίας

 

 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Νεολαία

Τα έργα ενίσχυσης της ικανότητας της νεολαίας στοχεύουν στην:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χωρών από άλλες περιοχές
 • Βελτίωση της ποιότητας και αναγνώρισης της εργασίας της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού στις συνεργαζόμενες χώρες και ενθάρρυνση των συνεργιών και συμπληρωματικοτήτων με άλλα συστήματα εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας και την κοινωνία
 • Προώθηση της ανάπτυξης, δοκιμής/ ελέγχου και λανσαρίσματος σχεδίων και προγραμμάτων  μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο
 • Προώθηση της διακρατικής μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χωρών από άλλες περιοχές, στοχεύοντας σε νεαρά άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και προώθηση της ενεργού εμπλοκής τους στην κοινωνία.

 

Αφορούν διακρατικά σχέδια συνεργασίας βασιζόμενα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χώρες από άλλες περιοχές. Υποστηρίζουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Προώθηση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών  νεολαίας και δημόσιων αρχών
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών νεολαίας και οργανισμών του τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως επίσης και με εκπρόσωπους της αγοράς εργασίας και επιχειρήσεων
 • Αύξηση των ικανοτήτων των συμβουλίων των νέων, πλατφόρμων νεολαίας και τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών που ασχολούνται με θέματα νεολαίας
 • Ενίσχυση της διαχείρισης, διακυβέρνησης, ικανότητας καινοτομίας και διεθνοποίησης των οργανισμών νεολαίας
 • Λανσάρισμα, δοκιμή/ έλεγχος και υλοποίηση πρακτικών εργασίας της νεολαίας όπως:
 • νέοι τρόποι σχεδίων πρακτικής κατάρτισης και προσομοίωσης πραγματικών περιπτώσεων στην κοινωνία,  
 • νέοι τρόποι εργασίας της νεολαίας, όπως στρατηγική χρήση της ανοικτής και ευέλικτης εκμάθησης, εικονικής κινητικότητας, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και καλύτερη αξιοποίηση της ικανότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δικτύωσης,  διεθνοποίησης και ηγεσίας των οργανισμών που ασχολούνται με θέματα νεολαίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

28%

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η κατανομή του προϋπολογισμού για τη δράση KA2 είναι 28% (ελάχιστο ποσοστό) (Εκπαίδευση και Κατάρτιση 77,5% και Νεολαία 10%) ΣτρατηγικέςΣυμπράξεις:Μέγιστη χορηγία €150.000 ετήσια (i.e. €12.500 μηναία) ΣυμμαχίεςΓνώσηςκαιΤομεακέςΣυμμαχίεςΔεξιοτήτων: Μέγιστη συγχρηματοδότηση από ΕΕ για διετές έργο: €700.000, Μέγιστη συγχρηματοδότηση για τριετές έργο: €1.000.000 Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Μέγιστη συγχρηματοδότηση: €150.000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 448 888

 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 402 644

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (47 αποτελέσματα)


Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2394 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Οι συμμαχίες γνώσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Σκοπεύουν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: - την ανάπτυξη νέων, ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2397 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες, στην προώθηση της ικανότητας της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και στη ζήτηση για νέες δεξιότητες ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2400 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος και σε συνεργαζόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και άλλους ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2794 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2014

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας υποστηρίζει Έργα με στόχο:  α) την  ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου Β) την βελτίωση της ποιότητας και την ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2391 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

ICI education cooperation programme Cooperation in higher education and training between the European Union and Australia, the European Union and Japan and the European Union and the Republic of Korea Call for proposals 2013 for joint mobility projects (JMP) and joint degree projects (JDP) (2013/C 373/10).

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2676 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2014

Γενικός στόχος είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της ΕΕ και των χωρών εταίρων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η πιο διευρυμένη γνώση των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2402 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2014

Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος και σε συνεργαζόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και άλλους ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2392 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας.  

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2795 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας : Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2798 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2015

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : Η δράση που έχει ως στόχο να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό , την προσβασιμότητα και την διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτων χωρών εταίρων πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στις ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2800 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2015

Οι συμμαχίες γνώσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Σκοπεύουν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: την ανάπτυξη ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2793 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2797 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας : Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο  

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2796 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2015

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας υποστηρίζει Έργα με στόχο:  α) την  ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και στις χώρες των εταίρων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου Β) την βελτίωση της ποιότητας και την ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2799 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας : Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο

Key Action 2 - Capacity building in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3292 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2016

Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος και σε συνεργαζόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και άλλους ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth(youth only)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3297 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3291 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2016

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : Η δράση που έχει ως στόχο να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό , την προσβασιμότητα και την διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτων χωρών εταίρων πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στις ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3348 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2016

Οι συμμαχίες γνώσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Σκοπεύουν να επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: την ανάπτυξη ...

Key Action 2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3349 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2016

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες, στην προώθηση της ικανότητας της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης  και κατάρτισης συστημάτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς και στη ζήτηση για νέες ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3298 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Key Action 2 - Capacity building in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3293 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016

Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον τομέα της νεολαίας σε χώρες του Προγράμματος και σε συνεργαζόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και άλλους ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth(youth only)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3299 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3622 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3623 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3624 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3626 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2017

Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : Η δράση που έχει ως στόχο να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό , την προσβασιμότητα και την διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςτων χωρών εταίρων πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στις ...

Key Action 2 - Knowledge Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3625 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 2 - Capacity building in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3627 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017

Τα έργα ενίσχυσης ικανοτήτων είναι διεθνικά έργα βασισμένα σε πολυμερείς συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ενεργών στον τομέα της νεολαίας σε χώρες του προγράμματος και σε συνεργαζόμενες χώρες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και άλλους ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3621 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

ERASMUS+ / Sector Skills Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3909 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2017

Οι Συμμαχίες στους Τομείς Δεξιοτήτων, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αντλώντας στοιχεία όσον αφορά τα προσόντα και δεξιότητες που προ-απαιτούνται, οι Συμμαχίες στους Τομείς Δεξιοτήτων ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4209 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2017

Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας μόνο: Οι στρατηγικές συνεργασίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή / και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4472 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Knowledge Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4484 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Sector Skills Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4485 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4491 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Capacity building in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4492 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4477 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4482 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4483 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2018

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Capacity building in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5370 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5369 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - European Universities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5366 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της δημιουργίας είκοσι περίπου «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» μέχρι το 2024, που θα αποτελείται από δίκτυα πανεπιστημίων τα οποία θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχίο συνδυάζοντας μελέτες σε διάφορες χώρες της ΕΕ και συμβάλλοντας στη ...

Key Action 2 - Knowledge Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5367 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Sector Skills Alliances

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5368 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5365 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...

Key Action 2 - Strategic partnerships in the field of youth.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5385 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 (KA2) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2019

Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.