ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περίληψη

Τομέας: Νεολαία.

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ε.Ε. 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της Δράσης αυτής περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Σημειώνεται ότι κάτω από τη ΒΔ3 καλύπτονται αρκετές άλλες δράσεις που υποστηρίζουν μεταρρυθμίσεις πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, οι οποίες είτε υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της ΕΕ (EACEA).


Περιγραφή Προγράμματος

Αποκεντρωμένη Δράση - Διαρθρωμένος Διάλογος(υποβολή αίτησης στην Εθνική Υπηρεσία): Η δράση αυτή προωθεί την ενεργή συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και ενθαρρύνει τη διαβούλευση γύρω από τις θεματικές και προτεραιότητες που τίθενται στα πλαίσια της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Τα σχέδια /έργα διαρθρωμένου διαλόγου μπορούν να λάβουν τη μορφή συναντήσεων, συνεδρίων, διαβουλεύσεων και εκδηλώσεων. Αυτά τα γεγονότα προωθούν την ενεργό συμμετοσχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την αλληλεπίδραση τους στην λήψη αποφάσεων. Ως απτό αποτέλεσμα των γεγονότων αυτών, οι νέοι άνθρωποι είναι σε θέση να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί (μέσω της διαμόρφωσης θέσεων, προτάσεων και συστάσεων) όσον αφορά  τον τρόπο που θα πρέπει  πολιτικές νέων να διαμορφωθούν και φαρμοστούν στην Ευρώπη.

Ένα Σχέδιο/έργο του διαρθρωμένου διαλόγου έχει τρείς φάσεις:

 • Προγραμματισμός και προετοιμασία;
 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων;
 • Αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένηςανταπόκρισης σε πιθανότητα συνέχειας)

 

Οι κύριες δραστηριότητες που μπορούν να επιχορηγηθούν στα πλαίσια της δράσης αυτής είναι οι ακόλουθες:

1. Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαίας.

2. Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις που προετοιμάζουν το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας που διοργανώνεται από το Κράτος Μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ε.Ε.

3. Δραστηριότητες που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία και συνδέονται με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας.

4. Διαβουλεύσεις με τους νέους για την εξεύρεση των αναγκών τους ούτως ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή (π.χ. ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, opinion polls κτλ.)

5. Συναντήσεις, σεμινάρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις μεταξύ νέων, φορέων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων στο τομέα της νεολαίας γύρω από τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή.

6. Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και του ρόλου των φορέων χάραξης πολιτικής σε αυτά.

Στις πιο πάνω δραστηριότητες, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 30 νέων ηλικίας 13-30 ετών και το σχέδιο πρέπει να διαρκεί από 3 μέχρι 24 μήνες. Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται η συμμετοχή ενός οργανισμού/φορέα από χώρα του Προγράμματος ενώ όσον αφορά τις διακρατικές, πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί/φορείς από δύο διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μια να είναι χώρα του Προγράμματος.

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός

4,2%

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η κατανομή του προϋπολογισμού για τη δράση KA3είναι4,2% (ελάχιστο ποσοστό) (Νεολαία 10%) Μέγιστη επιχορήγηση για συνάντηση διαρθρωμένου διαλόγου: €50.000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2014

Εθνικά Σημεία Επαφής

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.erasmusplus.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλ: 22 402 644

 

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

 

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (40 αποτελέσματα)


European Policy Experimentations

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5741 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2020

Οι πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής είναι σχέδια διακρατικής συνεργασίας υπό την ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου από τις χώρες του προγράμματος. Περιλαμβάνουν την εξέταση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, του δυνητικού αντικτύπου και της επεκτασιμότητας των μέτρων πολιτικής ...

Youth Dialogue Projects

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5787 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2020

3 ΣΤΑΔΙΑ:  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της αρμόδιας εθνικής αρχής το αργότερο στις ακόλουθες ημερομηνίες: • 5 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών, ώρα 12:00) • 30 Απριλίου, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών, ώρα 12:00) • 1η Οκτωβρίου, ώρα 12.00 ...

Key Action 3-Support for Policy Reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2404 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και την προώθηση της συζήτησης γύρω από τομείς που εστιάζονται στα θέματα και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Δoμημένο Διάλογο και από το ...

KA3 - Prospective initiatives - European policy experimentation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2675 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014

Γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να ενθαρρύνει την εκτίμηση του συστημικού αντικτύπου μέτρων καινοτόμων πολιτικών μέσω επιτόπιων δοκιμών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη ...

KA3 - Support for Policy Reform/National Authorities for Apprenticeships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2674 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της θέσπισης ή του εκσυγχρονισμού προγραμμάτων μαθητείας στο πλαίσιο συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η πρόσκληση ενθαρρύνει την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας κατάρτισης υπό τη μορφή μαθητείας και την ανάπτυξη ...

Key Action 3-Support for Policy Reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2410 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 3-Support for Policy Reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2801 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 3 - Prospective initiatives - Policy experimentation in school education sector 

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2943 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/03/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενθαρρύνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να υποβάλ­λουν προτάσεις για τη δοκιμή καινοτόμων ιδεών πολιτικής και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πρόσληψης, της επιλογής και της προσαρμογής των νέων εκπαιδευτικών που προέρχονται ...

Comprehensive policy frameworks for continuing VET

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2965 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στον συντονισμό της παροχής ποιοτικής και προσβάσιμης συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) και να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί σημαντικά η αξιοποίηση περαιτέρω ευκαιριών κατάρτισης, στο ...

Key Action 3-Support for Policy Reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2802 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Key Action 3-Support for Policy Reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2803 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Support for small and medium sized enterprises engaging in apprenticeships

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3287 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2016

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να απευθύνει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή στήριξης σε μικρο­ μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που προσφέρουν θέσεις μαθητείας, είτε για να αρχίσουν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας είτε για να αυξήσουν σημαντικά την τρέχουσα προσφορά θέσεων ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3301 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2016

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και την προώθηση της συζήτησης γύρω από τομείς που εστιάζονται στα θέματα και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Δoμημένο Διάλογο και από το ...

Key Action 3 - Initiatives for policy innovation - European policy experimentation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3408 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία μέσω της συλλογής και της αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3307 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2016

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και την προώθηση της συζήτησης γύρω από τομείς που εστιάζονται στα θέματα και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Δoμημένο Διάλογο και από το ...

Social inclusion through education, training and youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3480 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2016

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με σκοπό την αναβάθμιση και διάδοση καινοτόμων ορθών πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3308 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και την προώθηση της συζήτησης γύρω από τομείς που εστιάζονται στα θέματα και τις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον Δoμημένο Διάλογο και από το ...

Key Action 3 - SUPPORT FOR POLICY REFORM, CIVIL SOCIETY COOPERATION IN THE FIELD OF YOUTH

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3636 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων για συμπράξεις ΕΕΚ και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, τη προώθηση της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον υπό κάθε μορφή, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα μαθητείας. Οι εν λόγω συμπράξεις ...

Key Action 3 - VET-BUSINESS PARTNERSHIPS ON WORK-BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3635 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων για συμπράξεις ΕΕΚ και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, τη προώθηση της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον υπό κάθε μορφή, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα μαθητείας. Οι εν λόγω συμπράξεις ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3629 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2017

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Forward-Looking Cooperation Projects 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3908 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2017

Τα προγράμματα Forward-Looking Cooperation (FLCP), είναι διεθνή προγράμματα συνεργασίας με σκοπό τον προσδιορισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3628 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Social inclusion through education, training and youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3973 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (σκέλος 1) και ένα για τη νεολαία (σκέλος 2). Τα έργα που υποβάλλονται στο ...

Key Action 3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3630 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2017

Συνάντηση μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας.

Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4252 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2017

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα χορηγήσει χρηματοδότηση μέσω των δύο ακόλουθων σκελών: 1. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης (σκέλος 1) 2. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της ...

KA3 Joint Qualifications in Vocational Education and Training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4249 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι, αφενός, η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων και η συμβολή στην ανάπτυξη εργατικού δυναμικού με υψηλή ειδίκευση, προσόντα και κινητικότητα από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν και οι εταιρείες και, αφετέρου, η στήριξη της από ...

European Policy Experimentations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4782 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της συλλογής και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο καινοτόμων μέτρων πολιτικής. Αυτή η πρόσκληση ...

European Policy Experimentations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4941 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της συλλογής και της αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον συστημικό αντίκτυπο καινοτόμων μέτρων ...

Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5234 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2018

Τα έργα που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και στις δύο παρτίδες θα πρέπει να αποσκοπούν στην: 1. Διάδοση ή/και κλιμάκωση ορθών πρακτικών σχετικά με τη συνεκπαίδευση/νεανικό περιβάλλον ή/και την προώθηση κοινών αξιών, που ξεκίνησε συγκεκριμένα σε τοπικό ...

European Youth Together

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5243 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2018

Το πεδίο εφαρμογής των δράσεων της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που έχει αντληθεί από το έργο «Νέο Αφήγημα για την Ευρώπη» και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής και προγραμμάτων για τη νεολαία με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των ...

Key Action 3 - Meetings between young people and decision-makers in the field of youth

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4493 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2018

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (όπως τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 περιλαμβάνει εθνικές ή διακρατικές συναντήσεις μεταξύ νέων ...

Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5383 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων για τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων παγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε επίπεδο αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ, προκειμένου να υποστηριχθεί η μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ...

Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5393 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/02/2019

Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σχεδίων διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σύμφωνα με το στόχο του Erasmus + Βασική Δράση 3 για τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, τα έργα θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο τόσο στους οργανισμούς-εταίρους όσο ...

Key Action 3: Performance of Higher Education Institutions – U-Multirank

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5462 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/05/2019

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη του U-Multirank ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φοιτητών και μιας ευρύτερης κοινότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων, των εθνικών φορέων, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ...

European Youth Together 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5568 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2019

Το πεδίο εφαρμογής των δράσεων της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που έχει αντληθεί από το έργο «Νέο Αφήγημα για την Ευρώπη», τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία και τα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις προτεραιότητες ...

Key Action 3 - Youth Dialogue projects.

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5386 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2019

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (όπως τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3 περιλαμβάνει εθνικές ή διακρατικές συναντήσεις μεταξύ νέων ...

Civil Society Cooperation in the field of Youth - annual operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5703 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/11/2019

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, των αποκαλούμενων επιχορηγήσεων λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε πανευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ...

Centres of Vocational Excellence

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5714 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2020

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης για τη θέσπιση και ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών συνεργασίας με τη μορφή Κέντρων επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ) που θα συνδέουν τα εν ενεργεία τοπικά κέντρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.    Οι διακρατικές πλατφόρμες συνεργασίας θα ...

Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5713 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της γενικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα για τη γενική εκπαίδευση και την κατάρτιση (σκέλος 1) και ένα για την εκπαίδευση ενηλίκων ...

European Youth Together 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5857 Όνομα Προγράμματος: ERASMUS+ Υποπρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3)- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2020

Το πεδίο εφαρμογής των δράσεων της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που έχει αντληθεί από το έργο «Νέο Αφήγημα για την Ευρώπη», τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία και τα πορίσματα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις προτεραιότητες ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.